Přídavný modul RF-GLASS pro RFEM

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Nejefektivnější a jedinečný program

„RFEM platforma je nejúčinnější a nejjednodušší, se kterou jsme pracovali, RF-GLASS modul je skutečně jedinečný na trhu, s nímž můžeme naše projekty komplexně řešit.

Technická podpora je nesrovnatelná, s okamžitou pomocí Německa Kostarice v nezbytnou dobu, a to i přes časovou změnu, je to velký důkaz jejich profesionality a vášně.“

Přídavný modul RF-GLASS je integrován do uživatelského prostředí hlavního programu RFEM.
RF-GLASS slouží k výpočtu deformací a napětí libovolně tvarovaných a zakřivených skleněných ploch.

V modulu RF-GLASS můžeme provádět dva různé typy výpočtů:

 • Lokální výpočet jednotlivých skleněných ploch nezávisle na okolní konstrukci
 • Globální výpočet celé konstrukce se zohledněním vzájemného působení skleněných ploch a navazující konstrukce

V modulu lze vytvářet všechny typy zasklení, tedy nejen skla jednovrstvá, ale také skla vrstvená a izolační.

Rozsáhlá databáze materiálů obsahuje všechny běžné typy skel, fólií a plynů. Posouzení probíhá podle následujících norem:

 • DIN 18008:2010-12
 • TRLV:2006-08

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení jednovrstvých nebo vrstvených skel a takéizolačních skel s mezivrstvou plynu
  • Posouzení zakřivených skel
  • Možnost vyběru mezi lokálním výpočtem, který nezohledňuje vliv okolní konstrukce, a globálním výpočtem, který uvažuje vliv celé konstrukce
  • Posouzení mezního napětí podle DIN 18008:2010-12 nebo TRLV:2006-08
  • Zařazení zatížení do tříd trvání zatížení
  • Rozsáhlá databáze materiálů včetně všech typů běžného skla, fólií a plynů podle norem DIN 18008:2010-12, E DIN EN 13474 a předpisu TRLV:2006-08
  • Volitelné zohlednění smykové spřažení vrstev
  • Zohlednění klimatických zatížení
  • Lineární nebo nelineární výpočet podle analýzy velkých deformací
  • Analýza napětí, posouzení mezního stavu únosnosti, posouzení mezního stavu použitelnosti
  • Grafické zobrazení všech výsledků v programu RFEM
  • Možnost filtrování výsledků a barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
 2. Vstupní data

  Po spuštění modulu je nutné vybrat posuzované plochy (například funkcí [Vybrat]). Geometrie tabule skla a zatížení se automaticky převedou z RFEM modelu.

  Poté je třeba rozhodnout, zda má výpočet probíhat bez vlivu okolní konstrukce (lokální typ výpočtu) nebo zda je třeba tento vliv zohlednit (globální typ výpočtu). Pokud vybereme lokální typ výpočtu, všechny plochy vybrané pro posouzení se vyjmou z modelu a vypočítají se zvlášť.

  Při globálním typu výpočtu se zohledňuje celá konstrukce včetně zadaných skleněných tabulí. Ve vstupních oknech modulu RF-GLASS je možné definovat všechny údaje o skladbě skla a charakteristikách jednotlivých vrstev. K dispozici jsou vrstvy typu sklo, fólie a plyn. Příslušný materiál lze převést přímo z databáze, která obsahuje velké množství materiálů.

  Všechny parametry jednotlivých vrstev včetně jejich tloušťky je možné upravit. V přídavném modulu RF-GLASS lze také vytvořit řadu různých skladeb, a tím posoudit různé typy skel najednou.

  Při posouzení izolačních skel je možné zohlednit nejen vnější zatížení, ale i zatížení způsobené změnou teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky. Modul vypočítá tato zatížení automaticky na základě parametrů klimatického zatížení. Pokud zvolíme lokální typ výpočtu, je třeba v modulu RF-GLASS definovat liniové podpory, uzlové podpory a obvodové nosníky těchto ploch. Tyto podpory a nosníky se zohlední pouze v modulu RF-GLASS a nemají žádný vliv na model vytvořený v hlavním programu RFEM.

 3. Výpočet

  V případě globálního výpočtu se každé ploše přiřadí tuhost, která se vypočítá na základě zvolené skladby a geometrie skla. Výpočet pak probíhá podle deskové teorie. Zároveň je možné zvolit zohlednění smykového spřažení vrstev.

  V případě lokálního výpočtu je k dispozici možnost 2D nebo 3D výpočtu. Dvojrozměrný výpočet uvažuje jednovrstvá nebo vrstvená skla jako jednu plochu, jejíž tuhost se určí na základě zvolené skladby a geometrie skla (pomocí deskové teorie). Stejně jako v případě globálního výpočtu lze zohlednit smykové spřažení vrstev.

  Při trojrozměrném výpočtu se v modelu použijí tělesa, která nahrazují každou vrstvu skladby. Výsledky jsou v tomto případě přesnější, ale výpočet může být časově náročnější.

  Izolační skla můžeme modelovat pouze v případě lokálního typu výpočtu, kdy je sklo posuzováno samostatně. Vrstva typu plyn je totiž modelována jako objemový prvek (těleso), proto je nezbytné posoudit jednotlivé části izolačního skla nezávisle na okolní konstrukci. Výpočet zohledňuje termickou stavovou rovnici pro ideální plyn a probíhá podle analýzy velkých deformací (analýzy třetího řádu).

 4. Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách. Maximální stupeň využití je tedy patrný na první pohled. Průběh napětí vzhledem k tloušťce skladby je zobrazen v grafice.

  Přídavný modul RF-GLASS dále zobrazí výkaz materiálu a v případě izolačního skla i tlak uvnitř plynu. Výsledky je možné znázornit graficky na RFEM modelu.

  Vstupní data a tabulky výsledků modulu RF-GLASS včetně grafiky lze začlenit do tiskového protokolu hlavního programu RFEM. Kromě toho je možné exportovat všechny tabulky do MS Excel.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD