Přídavný modul RF-GLASS pro RFEM

Produktové video pro přídavný modul RF-GLASS (anglicky)

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Nejefektivnější a jedinečný program

„RFEM je nejefektivnější a nejvíce přátelský program, s jakým jsme kdy pracovali; RF‑GLASS je opravdu jedinečný modul na trhu, který nám umožňuje řešit projekty jako celek.

Technická podpora je nesrovnatelně vynikající a poskytuje nám asistenci v požadované době z Německa přímo na Kostariku, a to navzdory časovému rozdílu, což svědčí o profesionalitě a nadšení týmu technické podpory.”

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Přídavný modul RF-GLASS je integrován do uživatelského prostředí hlavního programu RFEM.
RF-GLASS slouží k výpočtu deformací a napětí libovolně tvarovaných a zakřivených skleněných ploch.

V modulu RF-GLASS můžeme provádět dva různé typy výpočtů:

 • Lokální výpočet jednotlivých skleněných ploch nezávisle na okolní konstrukci
 • Globální výpočet celé konstrukce se zohledněním vzájemného působení skleněných ploch a navazující konstrukce

V modulu lze vytvářet všechny typy zasklení, tedy nejen skla jednovrstvá, ale také skla vrstvená a izolační.

Rozsáhlá databáze materiálů obsahuje všechny běžné typy skel, fólií a plynů. Posouzení probíhá podle následujících norem:

 • DIN 18008:2010-12
 • TRLV:2006-08

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení jednovrstvých nebo vrstvených skel a také izolačních skel s mezivrstvou plynu
  • Posouzení zakřivených skel
  • Možnost výběru mezi lokálním výpočtem, který nezohledňuje vliv okolní konstrukce, a globálním výpočtem, který uvažuje vliv celkové konstrukce
  • Výpočet mezních napětí podle normy DIN 18008:2010-12 nebo předpisu TRLV:2006-08
  • Klasifikace zatížení do tříd trvání zatížení
  • Rozsáhlá databáze materiálů se všemi běžnými typy skla, fólií a plynů podle norem DIN 18008:2010-12 a E DIN EN 13474 a předpisu TRLV:2006-08
  • Volitelné zohlednění smykového spřažení vrstev
  • Zohlednění klimatických zatížení
  • Lineární výpočet nebo nelineární výpočet podle analýzy velkých deformací (analýzy třetího řádu)
  • Analýza napětí a posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti
  • Grafické znázornění všech výsledků v programu RFEM
  • Možnosti filtrování výsledků a barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel nebo OpenOffice.org Calc
 2. 1.1 Základní údaje

  Vstupní data

  Po spuštění modulu je nutné vybrat posuzované plochy (například funkcí [Vybrat]). Geometrie tabule skla a zatížení se automaticky převedou z RFEM modelu.

  Poté se definuje výpočet bez vlivu okolní konstrukce (lokální typ výpočtu) nebo s jeho vlivem (globální typ výpočtu). V případě lokálního typu výpočtu se z modulu vyjmou všechny plochy vybrané pro posouzení a analyzují se zvlášť.

  V případě globálního typu výpočtu se zohlední celá konstrukce včetně zadaných skleněných tabulí. Všechny údaje o skladbě skla a charakteristikách jednotlivých vrstev je možné definovat ve vstupních oknech modulu RF-GLASS. K dispozici jsou vrstvy typu sklo, fólie a plyn. Příslušný materiál lze vybrat přímo z databáze, která obsahuje velké množství materiálů.

  Všechny parametry jednotlivých vrstev včetně jejich tloušťky je možné upravit. Kromě toho lze v modulu RF-GLASS vytvořit několik různých skladeb, a tím posoudit různé typy skel najednou.

  Při posouzení izolačních skel je možné zohlednit nejen vnější zatížení, ale také zatížení způsobené změnou teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky. Modul RF-GLASS provádí automatický výpočet těchto zatížení na základně parametrů klimatického zatížení. Je-li nastaven lokální typ výpočtu, musí se definovat liniové podpory, uzlové podpory a obvodové nosníky těchto ploch. Tyto podpory a nosníky se zohlední pouze v modulu RF-GLASS a nemají vliv na model vytvořený v hlavním programu RFEM.

 3. Podrobné nastavení pro napětí

  Výpočet

  V případě globálního výpočtu se každé ploše přiřadí tuhost, která se vypočítá na základě zvolené skladby a geometrie skla. Výpočet pak probíhá podle deskové teorie. Zároveň je možné zvolit zohlednění smykového spřažení vrstev.

  V případě lokálního výpočtu je k dispozici možnost 2D nebo 3D výpočtu. Dvojrozměrný výpočet uvažuje jednovrstvá nebo vrstvená skla jako jednu plochu, jejíž tuhost se určí na základě zvolené skladby a geometrie skla (pomocí deskové teorie). Stejně jako v případě globálního výpočtu lze zohlednit smykové spřažení vrstev.

  Při trojrozměrném výpočtu se v modelu použijí tělesa, která nahrazují každou vrstvu skladby. Výsledky jsou v tomto případě přesnější, ale výpočet může být časově náročnější.

  Izolační skla můžeme modelovat pouze v případě lokálního typu výpočtu, kdy je sklo posuzováno samostatně. Vrstva typu plyn je totiž modelována jako objemový prvek (těleso), proto je nezbytné posoudit jednotlivé části izolačního skla nezávisle na okolní konstrukci. Výpočet zohledňuje termickou stavovou rovnici pro ideální plyn a probíhá podle analýzy velkých deformací (analýzy třetího řádu).

 4. Výsledky v grafice RFEMu - napětí

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách. Maximální stupeň využití je tedy patrný na první pohled. Průběh napětí vzhledem k tloušťce skladby je zobrazen v grafice.

  Přídavný modul RF-GLASS dále zobrazí výkaz materiálu a v případě izolačního skla i tlak uvnitř plynu. Výsledky je možné znázornit graficky na RFEM modelu.

  Vstupní data a tabulky výsledků modulu RF-GLASS včetně grafiky lze začlenit do tiskového protokolu hlavního programu RFEM. Kromě toho je možné exportovat všechny tabulky do MS Excel.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky