RF-GLASS | Vstupní data

Funkce programu

Po spuštění modulu je nutné vybrat posuzované plochy (například funkcí [Vybrat]). Geometrie tabule skla a zatížení se automaticky převedou z RFEM modelu.

Poté je třeba rozhodnout, zda má výpočet probíhat bez vlivu okolní konstrukce (lokální typ výpočtu) nebo zda je třeba tento vliv zohlednit (globální typ výpočtu). Pokud vybereme lokální typ výpočtu, všechny plochy vybrané pro posouzení se vyjmou z modelu a vypočítají se zvlášť.

Při globálním typu výpočtu se zohledňuje celá konstrukce včetně zadaných skleněných tabulí. Ve vstupních oknech modulu RF-GLASS je možné definovat všechny údaje o skladbě skla a charakteristikách jednotlivých vrstev. K dispozici jsou vrstvy typu sklo, fólie a plyn. Příslušný materiál lze převést přímo z databáze, která obsahuje velké množství materiálů.

Všechny parametry jednotlivých vrstev včetně jejich tloušťky je možné upravit. V přídavném modulu RF-GLASS lze také vytvořit řadu různých skladeb, a tím posoudit různé typy skel najednou.

Při posouzení izolačních skel je možné zohlednit nejen vnější zatížení, ale i zatížení způsobené změnou teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky. Modul vypočítá tato zatížení automaticky na základě parametrů klimatického zatížení. Pokud zvolíme lokální typ výpočtu, je třeba v modulu RF-GLASS definovat liniové podpory, uzlové podpory a obvodové nosníky těchto ploch. Tyto podpory a nosníky se zohlední pouze v modulu RF-GLASS a nemají žádný vliv na model vytvořený v hlavním programu RFEM.

RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD