SHAPE-THIN - Tenkostěnné a za studena tvarované průřezy

Libovolné otevřené a uzavřené tenkostěnné a za studena tvarované průřezy

 • Program SHAPE -THIN

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných a za studena tvarovaných průřezů

Další informace

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Samostatný program pro stanovení charakteristik otevřených nebo uzavřených tenkostěnných a za studena tvarovaných průřezů a pro analýzu napětí a plastické posouzení

U programu SHAPE-THIN existuje možnost napojení na programy RFEM a RSTAB: Průřezy z programu SHAPE-THIN jsou k dispozici také v databázi programu RFEM pro výpočty MKP a programu RSTAB pro prutové konstrukce; naopak vnitřní síly z RFEMu a RSTABu lze importovat a posoudit v programu SHAPE-THIN.

Data lze zadávat graficky, v tabulkách anebo importovat ve formátu DXF.

1

Základní vlastnosti

 • Modelování průřezu pomocí prvků, profilů, oblouků a bodových prvků
 • Rozšiřitelná databáze vlastností materiálů, mezí kluzu a mezních napětí
 • Průřezové charakteristiky otevřených, uzavřených nebo nesouvislých průřezů
 • Ideální průřezové charakteristiky profilů složených z různých materiálů
 • Stanovení napětí v koutových svarech
 • Analýza napětí včetně posouzení na volné a vázané kroucení
 • Posouzení poměrů (c/t) tlačených částí
 • Účinné průřezy podle
  • European Union EN 1993-1-5 (včetně podélně vyztužených částí stěn podle čl. 4.5)
  • European Union EN 1993-1-3
  • European Union EN 1999-1-1
  • Germany DIN 18800-2
 • Klasifikace podle
  • European Union EN 1993-1-1
  • European Union EN 1999-1-1
 • Rozhraní na MS Excel pro import a export tabulek
 • Tiskový protokol
2

Průřezové charakteristiky a napětí

SHAPE-THIN stanoví průřezové charakteristiky a napětí u libovolných otevřených, uzavřených, spojených nebo nesouvislých průřezů.

Průřezové charakteristiky
 • Celková plocha A
 • Smykové plochy Ay, Az, Au a Av
 • Poloha těžiště yS , zS
 • Momenty pro oblast 2. Stupeň Iy , Iz , Iyz , Iu , Iv , IP , IP, M
 • Poloměry setrvačnosti iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
 • Sklon hlavních os α
 • Tíha průřezu G
 • Obvod průřezu U
 • Momenty v kroucení 2. Stupně IT , IT, St.Venant , IT, Bredt , IT, s
 • Poloha středu smyku yM , zM
 • Vyvinutí proti deplanaci Iω, S , Iω, M nebo Iω, D u vázané osy kroucení
 • Max/min průřezové moduly Wy , Wz , Wu , Wv , Wω, M s vyznačením polohy
 • Stabilitní parametry ru, rv, rM,u, rM,v
 • Součinitel rozpadu λM
Plastické průřezové charakteristiky
 • Normálová síla Npl,d
 • Smykové síly Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
 • Ohybové momenty Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
 • Průřezové moduly Wpl,y, Wpl,z, Wpl,u, Wpl,v
 • Smykové plochy Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
 • Poloha os plochy fu, fv
 • Zobrazení elipsy setrvačnosti
Statické momenty
 • Plošné momenty prvního stupně Su, Sv, Sy, Sz s polohou maxima a určením smykového toku
 • Výsečové souřadnice ωM
 • Momenty plochy (deplanační plochy) Sω, M
 • Plochy ohraničené střednicí Am
Napětí
 • Normálová napětí σx od normálové síly, ohybových momentů a bimomentu
 • Smyková napětí τ od posouvajících sil a také krouticích momentů
 • Srovnávací napětí σv s nastavitelným součinitelem pro smyková napětí
 • Využití vzhledem k mezním napětím
 • Napětí na okrajích prvku nebo na střednicích
 • Napětí v koutových svarech
Vyztužující systémy
 • Průřezové charakteristiky nesouvislých průřezů (jádra výškových budov, složené profily)
 • Smykové síly vyztužujícího systému vlivem ohybu a kroucení
Plastické posouzení
 • Plastický výpočet se stanovením součinitele zvětšení αpl
 • Posouzení poměrů (c/t) metodou el-el, el-pl nebo pl-pl podle DIN 18800
3

Průřezy tvarované za studena

Program stanoví účinné průřezy za studena tvarovaných profilů podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5. Volitelně lze ověřit geometrické podmínky dle normy EN 1993-1-3, čl. 5.2.

Účinky lokálního boulení desky se posuzují metodou redukovaných šířek a možné vybočení výztuh (tvarová nestabilita) se zohledňuje u vyztužených profilů podle EN 1993-1-3, čl. 5.5.

Volitelně lze také provést iterační výpočet pro optimalizaci účinného průřezu.

Účinné průřezy lze zobrazit graficky.

V odborném příspěvku „Posouzení tenkostěnného C-profilu tvarovaného za studena podle EN 1993-1-3“ je podrobně popsán návrh profilů tvarovaných za studena v programu SHAPE-THIN a v modulu RF-/STEEL Cold-formed Sections:

4

Vstupní data

Program SHAPE-THIN obsahuje rozsáhlou databázi různých typů válcovaných a parametrických průřezů. Můžeme je dále kombinovat nebo doplňovat novými prvky. Bez problému lze modelovat průřezy, které se skládají z různých materiálů.

Grafické nástroje a funkce nám umožňují modelovat složité tvary průřezů tak, jak je obvyklé v programech CAD. Díky grafickým nástrojům lze mimo jiné snadno zadávat bodové prvky, koutové svary, oblouky, parametrické obdélníkové a kruhové průřezy, elipsy, eliptické oblouky, paraboly, hyperboly, linie typu Spline nebo NURBS. Máme také možnost importovat DXF soubor a použít jej jako základ pro další modelování. Při modelování lze používat i vodicí linie.

Parametrické zadávání umožňuje zadávat údaje o konstrukci a zatížení v závislosti na určitých proměnných.

Prvky můžeme graficky rozdělovat nebo připojovat k jiným objektům. Program SHAPE-THIN prvky automaticky rozdělí a zajistí nepřerušený smykový tok pomocí nulových prvků. U nulových prvků můžeme definovat specifickou tloušťku, a tak regulovat přenos smyku.

5

Výpočet

Program SHAPE-THIN počítá všechny příslušné průřezové charakteristiky včetně plastických mezních sil a momentů. Překrývající se plochy se zohledňují realisticky. U průřezů, které se skládají z různých materiálů, stanoví SHAPE-THIN účinné průřezové charakteristiky vzhledem k referenčnímu materiálu.

Kromě analýzy napětí pružno-pružně lze provést plastické posouzení včetně interakce vnitřních sil u libovolných tvarů průřezů. Plastické posouzení se zohledněním interakce se provádí simplexovou metodou. Jako podmínku plasticity lze zvolit teorii podle Trescy nebo von Misese.

Program SHAPE-THIN provádí klasifikaci průřezů podle EN 1993-1-1 a EN 1999-1-1. U ocelových průřezů třídy 4 stanoví program účinné šířky nevyztužených nebo podélně vyztužených panelů podle EN 1993-1-1 a EN 1993-1-5. U hliníkových průřezů třídy 4 počítá program účinné tloušťky podle EN 1999-1-1.

Pro posouzení mezních hodnot (c/t) lze v programu zvolit metodu el-el, el-pl nebo pl-pl podle DIN 18800. Přitom se (c/t) pole prvků ve stejném směru rozpoznají automaticky.

6

Výsledky

Veškeré výsledky lze snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

Tiskový protokol odpovídá vysokému standardu programů RFEMRSTAB. Úpravy průřezu se automaticky aktualizují.

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

Cena

Cena
1 450,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RFEM 5
RF-PLATE-BUCKLING

Přídavný modul

Posouzení boulení obdélníkových desek s výztuhami nebo bez výztuh

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Warping torsion analysis according to the second-order theory with 7 degrees of freedom

Cena za první licenci
950,00 EUR
PLATE-BUCKLING 8
FEED BUCKLING jediný program

PLATE-BUCKLING 8 | Stand-Alone

Samostatný program

Posouzení boulení obdélníkových desek s výztuhami nebo bez výztuh

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RSTAB 8
PLATE-BUCKLING

Přídavný modul

Posouzení boulení obdélníkových desek s výztuhami nebo bez výztuh

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Posouzení průřezů tvarovaných za studena podle EN 1993-1-3

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
RF-ALUMINUM ADM

Rozšíření modulu STEEL EC3

Design of cold-formed cross-sections according to EN 1993-1-3

Cena za první licenci
1 250,00 EUR