Program pro prutové konstrukce RSTAB 9 | Nové funkce

RSTAB - Profesionální program pro výpočty prutových konstrukcí určený náročným uživatelům

RSTAB je program pro statické výpočty 2D nebo 3D prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku nebo jiných materiálů.

V programu RSTAB uživatel snadno a rychle zadá model konstrukce a poté vypočítá vnitřní síly, deformace a podporové reakce. Pro posouzení jsou k dispozici různé addony, které zohledňují zadaný materiál a požadavky norem.

 • RSTAB 9 pro rámy a vazníky

Nové funkce a nástroje pro efektivní práci

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Do programu RSTAB 9 byla implementována řada nových funkcí, které usnadňují a zefektivňují každodenní práci s programem pro statické výpočty. Zde představujeme vybrané nové funkce.

1

Integrace všech addonů

Všechny addony jsou integrovány do programů RFEM 6 nebo RSTAB 9. Tímto způsobem mohou jednotlivé části programu interagovat (např. stanovení kritického pružného momentu pro klopení dřevěných nosníků pomocí addonu "Vázané kroucení (7 stupňů volnosti)" nebo zohlednění postupných procesů form-findingu pomocí addonu „Analýza fází výstavby (CSA)“ atd.).

2

Výstup vzorců pro posouzení

U posouzení konstrukcí ze železobetonu, oceli, dřeva, hliníku atd. se podrobně zobrazí vzorce použité pro posouzení (včetně odkazu na použitou rovnici z normy). Tyto vzorce lze zobrazit také v tiskovém protokolu.
3

Zástupci prutů a sad prutů

Pro pruty a sady prutů se stejnými vlastnostmi lze definovat zástupce usnadňující uspořádání, návrh a dokumentaci modelu.

Výsledky zástupců lze zobrazit ve výsledkových tabulkách.

4

Jednotková napětí průřezů

U průřezů prutů lze zobrazit jednotková napětí (vztažená na N = 1 kN, My = 1 kNm atd.) pro odhad únosnosti průřezu.

5

Imperfekční stavy

Imperfekční stavy se používají k uspořádání imperfekcí. Stavy umožňují popis imperfekcí pomocí lokálních imperfekcí, fiktivních zatížení, počátečního naklonění pomocí tabulky (nové), statické deformace, vzpěrného tvaru, dynamického vlastního tvaru nebo kombinace všech těchto typů (nové).

6

Návrhové situace

Návrhové situace se hodí pro shromáždění příslušných zatěžovacích situací pro posouzení. Může být například vytvořena návrhová situace pro posouzení různých materiálů.

7

Rozšíření generátorů zatížení sněhem a větrem

Generátory zatížení sněhem a větrem byly rozšířeny o následující funkce:

 • Zatížení hybridních modelů z prutů a ploch (pouze RFEM)
 • Připojení k nástroji pro stanovení oblastí zatížení (v závislosti na globální definici staveniště)
 • Deaktivace stran plochy
8

Moderní online licenční systém

Moderní online licenční systém umožňuje přidělovat licence k programu RFEM, RSTAB a dalším programům po celém světě a přiřazovat je příslušným uživatelům z Dlubal účtu.


9

Správce skriptů

Ve Správci skriptů lze všechny vstupní prvky ovládat pomocí JavaScriptu přes konzolu nebo pomocí uložených skriptů.

10

Vylepšený tiskový protokol

Tiskový protokol byl zásadně přepracován. Optimalizováno bylo mimo jiné:

 • Rychlé vytvoření tiskového protokolu v nemodálním prostředí (možnost souběžně pracovat v programu a protokolu)
 • Interaktivní úpravy kapitol a vytváření nových uživatelsky definovaných kapitol
 • Import PDF, vzorců, 3D grafik atd.
 • Výstup vzorců použitých pro posouzení (včetně odkazu na použitou rovnici z normy)
 • Moderní design protokolu
11

Rychlejší výpočet

U modelů, u kterých je třeba spočítat mnoho kombinací zatížení, se spustí několik řešičů současně (jeden na jádro) Každý řešič pak počítá jednu kombinaci zatížení. To vede k lepšímu využití jader, a tím také k rychlejšímu výpočtu.

12

Vylepšené okno zobrazující průběh výsledků

Do okna průběhu výsledků byly přidány tyto funkce:

 • Paralelní práce v okně průběhu výsledků a v modelu možná
 • Volitelné překrývající se zobrazení výsledků (např. několik podobných konstrukčních prvků v jednom obrázku)

13

Webové služby a API

Díky novému rozhraní Webové služby s API technologií lze vytvářet vlastní desktopové nebo webové aplikace ovládající všechny objekty obsažené v programech RFEM 6 / RSTAB 9. S volně dostupnými knihovnami a funkcemi lze sestavovat vlastní posouzení, efektivně modelovat parametrické konstrukce a vyvíjet optimalizační a automatizační procesy v programovacích jazycích Python a C#.

14

Rozšíření IFC rozhraní pro vylepšený Open BIM proces

Kromě importu IFC 2x3 (Coordination View & Structural Analysis View) je nyní podporován také import a export IFC 4 (Reference View & Structural Analysis View).

15

Simulace větru (prostředí RFEM nebo RSTAB)

Do programu RFEM a RSTAB byly přidány následující funkce pro stanovení zatížení větrem pomocí programu RWIND:

 • Generátory zatížení pro generování zatěžovacích stavů větrem s různými poli proudění v různých směrech větru
 • Zatěžovací stavy pro zatížení větrem s volně přiřaditelným typem analýzy včetně uživatelsky definované velikosti větrného tunelu a profilu větru
 • Zobrazení větrného tunelu se vstupním profilem větru a zadaným profilem intenzity turbulence větru
 • Vizualizace a použití výsledků simulace z programu RWIND
 • Globální zadání terénu (vodorovné roviny, nakloněné rovina, tabulka)
16

Převzetí polohy staveniště pro stanovení zatížení

Polohu staveniště lze definovat na digitální mapě. Kromě údajů o poloze (včetně nadmořské výšky) se pak automaticky přenese také oblast zatížení sněhem, oblast zatížení větrem a seizmická oblast. Tyto údaje pak používají generátory zatížení.

Kromě toho se zobrazí mapa s označením polohy staveniště v dialogu Základní údaje v záložce "Parametry modelu".


17

Definice klávesových zkratek

Mnoha příkazům je možné přiřadit klávesové zkratky. Tímto způsobem lze často používané příkazy rychle a snadno vyvolat pomocí předem přiřazené kombinace kláves.

To mimochodem funguje také pro ovládání myší. Pokud má Vaše myš kromě levého, pravého a středního tlačítka ještě další tlačítka, může být i jim přiřazen příkaz.

18

Přiřazení zatížení k novému zatěžovacímu stavu

V případě zatížení na pruty, na plochy atd. lze zatížení dodatečně přesunout do jiného zatěžovacího stavu.
19

Zatížení typu Hmota

Do katalogu zatížení byl přidán typ zatížení Hmota.
20

Ořezávací box

Kromě ořezávací roviny je možné definovat ořezávací box pro skrytí irelevantních objektů okolo výběru.
21

Specifikace typů pro prvky

Zadání lze zjednodušit specifikací typů pro prvky, jako jsou pruty, plochy, tělesa atd. (např. nelinearity prutů, tuhosti prutů, návrhové podpory a mnoho dalších).

22

Dlubal centrum

Dlubal centrum slouží mimo jiné ke správě projektů a modelů na jednom centrálním místě. Detailní informace a grafické náhledy usnadňují přiřazení všech modelů pro rychlé zpracování zakázky. V Dlubal centru jsou dále uspořádána zákaznická data včetně licencovaných programů a addonů.

23

Globální správa všech addonů

Všechny addony jsou přímo integrovány do programu a spolu s normami pro posouzení příslušných materiálů jsou spravovány centrálně.

24

Globální parametry modelu

Pro model lze zadat libovolné globální parametry. Ty lze použít také v dokumentaci.

25

Přehledně strukturovaný navigátor Data

Navigátor Data má přehlednou strukturu a obsahuje přiřaditelné typy pro objekty včetně funkce hypertextového odkazu pro rychlý přechod na přiřazené prvky objektu.
26

Statistika pro průřezy

Pro všechny použité průřezy jsou dostupné statistické údaje jako celková délka, celkový objem, celková hmotnost atd.
27

Nové typy průběhů průřezu pro pruty

Pro pruty je k dispozici sedm nových typů průběhu průřezů (včetně funkce zarovnání pro vytvoření rovné hrany):

 • Náběh na obou stranách
 • Náběh na začátku prutu
 • Náběh na konci prutu
 • Sedlový
 • Odsazení na obou stranách
 • Odsazení na začátku prutu
 • Odsazení na konci prutu
28

Databáze průřezů s vyhledáváním krátkých textů

Pro rychlejší vyhledání požadovaného průřezu nebo řady průřezů bylo do databáze průřezů přidáno vyhledávání krátkých textů.

29

Objekt Změna konstrukce

S novým objektem Změna konstrukce lze v závislosti na zatěžovacím stavu přehledně upravovat nebo deaktivovat tuhosti, nelinearity i objekty.
30

Kombinace výsledků s výrazy v závorkách

Při vytváření kombinací výsledků lze nyní použít také výrazy v závorkách.
31

Individuální globální parametry výpočtu pro zatěžovací stavy a kombinace zatížení

Zatěžovacím stavům a kombinacím zatížení lze nyní v novém nastavení pro statickou analýzu přiřadit individuální globální parametry výpočtu.
32

Generátor kombinací pro automatické nebo poloautomatické generování podle příslušných norem

Nové generátory kombinací vytvoří automaticky nebo poloautomaticky pro návrhové situace kombinace zatížení nebo kombinace výsledků v závislosti na příslušné normě
33

Vylepšený generátor zatížení

Do generátoru zatížení byly přidány nové funkce pro zamknutí nových prutů, vyhlazení působících bodových zatížení a zohlednění excentricit a průběhů průřezů.
34

Stanovení zatížení na pruty z plošného zatížení pomocí zadání buněk a ploch

V generátoru zatížení lze nyní stanovit zatížení na pruty z plošných zatížení zadáním ploch (jejich rohových uzlů) a buněk.
35

Globální správa uživatelsky definovaných souřadných systémů

Uživatelsky definované souřadné systémy pro účely zadávání a analýzy jsou nyní globálně spravovány pod položkou Pomocné objekty.
36

Organizace různých úchopů objektů

Nyní lze zadat několik úchopů objektů pro různé úkony.
37

Výběr objektu jako nový pomocný objekt

Nový pomocný objekt "Výběr objektů" umožňuje filtrování po skupinách:
 • základních objektů
 • typů pro uzly
 • typů pro linie
 • typů pro plochy
 • generátorů zatížení
 • zatížení
 • pomocných objektů
Výběr objektu nabízí mnoho interaktivních možností použití na různých místech programu.
38

Tabulkový výpis kót

Pro lepší přehlednost je nyní uveden v tabulce výpis referenčních objektů příslušných kót.
39

Implementace formátu SAF

Nyní je podporován také nový formát souborů pro statické výpočty Structural Analysis Format (SAF). Programy RFEM 6 a RSTAB 9 pro něj nabízejí import i export. SAF je souborový formát založený na MS Excelu, který má usnadnit výměnu modelů pro statické výpočty mezi různými softwarovými aplikacemi.

40

ViewCube

Nový nástroj navigace v grafice ViewCube nabízí intuitivní výběr správného zobrazení modelu.
41

Nastavování jednotek uspořádané v tabulkách

Změny jednotek jsou nyní možné pomocí tabulkového uživatelského rozhraní.
42

Nové formáty souborů pro export

Modely RFEM a RSTAB je možné exportovat ve formátech XML, SAF a VTK (výsledky z RWIND).

43

Nová možnost tisku grafiky s náhledem

Nový dialog pro tisk grafiky nyní obsahuje:
 • databázově řízenou funkci hromadného tisku pro všechny obrázky programu
 • uživatelsky zadávaný výběr oblasti tisku
 • 3D funkci pro pozdější 3D funkcionality ve výsledném PDF
 • automatické přizpůsobení obrázků pro tisk v měřítku a funkci pro zobrazení přehledu
44

Generování výkazu materiálů

Nyní je možné vytvořit výkazy i pro průřezy a materiály.

Výhody pro vás

RSTAB

 • Rychlé modelování díky sofistikované technologii zadávání
 • Jeden program pro všechny typy konstrukcí, od prostých nosníků až po složité 3D skořepinové konstrukce
 • Rychlý výpočet díky použití více procesorů
 • Podpora národních a mezinárodních norem
 • Rychle sestavitelný a profesionální tiskový protokol
 • Automatické generování zatížení větrem pomocí integrované CFD simulace větru (vyžaduje RWIND)
 • API přes webové služby
 • Celosvětově uznávaný program s více než 100 000 uživateli
 • Profesionální zákaznická podpora více než 20 inženýry technické podpory

Cena

Cena
2 550,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 8. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 17. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 27. dubna 2022 8:30 - 12:30 CEST

Webové služby a API v programu RFEM 6

Webové služby a API v programu RFEM 6

Webinář 20. dubna 2022 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 24. března 2022 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 10. února 2022 8:30 - 12:30 CET

RSTAB 9
3D model odborné školy v programu RFEM (© Eggers Tragwerksplanung GmbH)

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO).
Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 480,00 USD