RWIND Simulation | Simulace větru (větrný tunel)

Popis produktu

Generování zatížení větrem na základě CFD analýzy pro každý tvar konstrukce

Skvělý program RWIND Simulation

„RWIND Simulation - naprosto geniální!!! GRATULUJI!!!“

Velmi vydařený webinář o programu RWIND Simulation

„Webinář o programu RWIND Simulation se velmi vydařil!

Od nynějška lze analyzovat síly od větru při takové geometrii objektů, kterou norma nezohledňuje. Uvažované síly větru byly podle normy často více či méně dobrým odhadem.“

Perfektní kombinace

„Kombinace přídavného modulu RF-STABILITY programu RFEM a RWIND Simulation je perfektní. V modulu RF-STABILITY mohu provést analýzu vzpěru, a získám tak přesné vzpěrné délky. Pomocí programu RWIND Simulation určím přesná zatížení větrem. V případě konstrukcí neobvyklých tvarů by bylo pouhým odhadem počítat zatížení větrem jen z norem... ať už méně či více konzervativním. Výsledky na mého zákazníka udělaly dojem!“

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RWIND Simulation je samostatný program, který slouží k numerické simulaci obtékání budov a jiných objektů vzdušným proudem (digitální větrný tunel) a ke generování zatížení větrem, to znamená sil, které na dané objekty působí.

Vývoj tohoto programu probíhal ve spolupráci se společnostmi PC-Progress a CFD Support a lze ho používat jako samostatnou aplikaci nebo jako doplněk k programům RFEM a RSTAB pro statickou a dynamickou analýzu.

Profily větru a diagramy intenzity turbulence lze generovat podle následujících norem:

 • European Union EN 1991-1-4 (s národními přílohami)
 • United States ASCE/SEI 7-10
 • United States ASCE/SEI 7-16
 • Canada NBC 2015

1

Základní vlastnosti

 • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí softwarového balíčku OpenFOAM ®
 • Přímý import modelu z programu RFEM nebo RSTAB včetně modelů okolní krajiny a zástavby (soubory 3DS, IFC, STEP)
 • Vytvoření modelu pomocí souborů STL nebo VTP nezávisle na programu RFEM nebo RSTAB
 • Snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
 • Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování zjednodušeného modelu
 • Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
 • Zatížení větrem v závislosti na výšce podle normy (rychlost, intenzita turbulence)
 • Modely turbulence k-epsilon a k-omega
 • Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
 • Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
 • Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
 • Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
 • Grafické zobrazení výsledků na rovinách ořezávacího boxu / řezače (skalární a vektorová pole)
 • Grafické znázornění linií proudění
 • Animace linií proudění (možnost vytvořit video)
 • Zadání bodových a liniových sond
 • Zobrazení aerodynamických součinitelů
 • Grafické zobrazení vlastností turbulence v poli větru
 • Možnost síťování v oblasti blízko povrchu modelu pomocí volby pro hraniční vrstvy
 • Možnost zohlednit drsné povrchy modelu
 • Volitelné použití numerického schématu druhého řádu
 • Vícejazyčné uživatelské prostředí programu (např. němčina, angličtina, španělština, francouzština)
 • Možnost dokumentace ve výstupním protokolu programu RFEM a RSTAB
2

Vstupní data

Pro modelování těles v programu RWIND Simulation je v programech RFEM a RSTAB k dispozici speciální rozhraní. V něm se zadávají posuzované směry větru nastavením příslušných úhlů vzhledem ke svislé ose modelu a dále také profil větru a intenzity turbulence v závislosti na výšce s přihlédnutím k příslušné normě. Na základě těchto údajů a globálně uložených parametrů vzdušných proudů, vlastností modelů turbulence a iteračních parametrů se stanoví vlastní zatěžovací stavy pro nastavené úhly. Tyto zatěžovací stavy lze částečně upravovat a rozšiřovat v uživatelském prostředí programu RWIND Simulation o modely terénu nebo okolní krajiny z vektorových grafických souborů STL.

Program RWIND Simulation můžeme ovládat také ručně bez speciálního rozhraní v programu RFEM nebo RSTAB. V takovém případě se tělesa či okolní terén modelují přímo v programu RWIND Simulation na základě importovaných souborů STL a VTP. Zatížení větrem v závislosti na výšce a další údaje z oblasti mechaniky proudění lze zadat přímo v programu RWIND Simulation.

3

Výpočet

RWIND Simulation používá numerický model CFD (Computational Fluid Dynamics) pro stanovení proudění vzduchu okolo objektů pomocí digitálního aerodynamického tunelu. Na základě simulace se vygenerují specifická zatížení větrem pro RFEM nebo RSTAB.

Pro simulaci se používá 3D síť konečných objemů. RWIND Simulation vytvoří síť automaticky. Přitom lze velmi snadno nastavením několika parametrů ovlivnit celkovou hustotu sítě i lokální zahuštění na modelu. Pro výpočet vzdušných proudů a plošných tlaků na modelu se používá numerický řešič pro nestlačitelné turbulentní proudění. Výsledky se následně extrapolují na modelu konstrukce. Program RWIND Simulation je navržen tak, aby bylo možné použít různé numerické řešiče.

V současné době doporučujeme softwarový balíček OpenFOAM ®, který vykazoval v našich testech velmi dobré výsledky a který navíc představuje velmi rozšířený nástroj pro CFD simulace. Na vývoji alternativních numerických řešičů se pracuje.

4

Výstup

Výstupem aerodynamické analýzy v programu RWIND Simulation jsou kromě daných zatěžovacích stavů v programu RFEM nebo RSTAB další výsledky, které plynou z řešení úlohy proudění jako celku:

 • Tlak na povrchu tělesa
 • Tlakové pole kolem geometrie tělesa
 • Rychlostní pole kolem geometrie tělesa
 • Vektory rychlosti kolem geometrie tělesa
 • Linie proudění kolem geometrie tělesa
 • Síly na tělesech vygenerovaných původně z prutových prvků
 • Průběh konvergence
 • Směr a velikost odolnosti tělesa proti proudění

Tyto výsledky se zobrazí a graficky vyhodnotí v uživatelském prostředí programu RWIND Simulation. Vzhledem k tomu, že výsledky proudění okolo geometrie tělesa nejsou v celkovém znázornění přehledné, pracuje se při analýze s volně posuvnými rovinami řezu, které umožňují znázornit výsledky tělesa samostatně v určité rovině. Podobně nabízejí 3D výsledky rozvětvené do linií proudění kromě statického znázornění také animované zobrazení v podobě pohyblivých linií nebo částic. Tato volba umožňuje znázornit proudění vzduchu jako dynamický účinek.

Veškeré výsledky lze exportovat jako obrázek nebo speciálně pro animaci výsledků jako video.

5

Převod zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB

Při spuštění analýzy v rozhraní programu se zahájí dávkový proces, při němž se veškeré definované pruty, plochy a tělesa v modelu RFEM nebo RSTAB zohlední se všemi příslušnými součiniteli v zadané poloze v numerickém modelu větrného tunelu v programu RWIND Simulation. Model se analyzuje a výsledné tlaky působící na povrch se převedou jako zatížení v uzlech sítě KP, respektive jako prutová zatížení do příslušných zatěžovacích stavů v programu RFEM nebo RSTAB.

Tyto zatěžovací stavy, které obsahují zatížení z programu RWIND-Simulation, lze počítat a skládat s jinými zatíženími do kombinací zatížení nebo do kombinací výsledků.

Vyloučení odpovědnosti: Tato nabídka nebyla schválena ani potvrzena ze strany OpenCFD Limited, výrobce a provozovatele softwaru OpenFOAM prostřednictvím www.openfoam.com a vlastníka obchodních značek OPENFOAM® a OpenCFD®.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Dlubal Software členem WtG

WtG eV

Dlubal Software je členem společnosti pro větrnou technologii Windtechnologische Gesellschaft e.V.