Právní pokyny

Stav k 2022

  • Právní upozornění

Prohlášení o ochraně osobních údajů - Základní údaje

1

Úvod

Velmi nás těší, že se zajímáte o naši společnost. Vedení společnosti Dlubal Software s.r.o. klade obzvlášť velký důraz na ochranu osobních údajů. Internetové stránky společnosti Dlubal Software s.r.o. lze v zásadě používat bez udání jakýchkoli osobních údajů. Pokud si dotčená osoba vyžádá přes naši internetovou stránku zvláštní služby od naší společnosti, může být ovšem zpracování osobních údajů nezbytné. Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné a takové zpracování nemá zákonný podklad, obecně si vyžádáme souhlas dotčené osoby.
2

Zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jako například jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo subjektu údajů zpracovává společnost Dlubal Software s.r.o. vždy v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a ve shodě s příslušnými ustanoveními platnými v jednotlivých zemích. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom chtěli veřejnost informovat, jakým způsobem, v jakém rozsahu a k jakému účelu shromažďujeme, používáme a zpracováváme osobní údaje. Dále má toto prohlášení poučit subjekty údajů o právech, která jim náleží.

K osobním údajům uživatele, které se zpracovávají v rámci online nabídky, patří identifikační údaje (např. jméno a adresa zákazníka), údaje o smlouvě (např. požadované služby, jména odpovědných osob, údaje o platbě), údaje o využití (např. navštívené webové stránky naší online nabídky, zájem o naše produkty) a obsahové údaje (např. údaje v kontaktním formuláři).

Společnost Dlubal Software s.r.o. jako správce údajů přijala řadu technických a organizačních opatření pro zajištění co možná nejspolehlivější ochrany osobních údajů zpracovávaných přes tyto internetové stránky. Nicméně přenos dat přes internet může ze zásady vykazovat bezpečnostní nedostatky, a proto nelze zajistit absolutní ochranu. Je tak na vůli každého subjektu údajů, zda nám osobní údaje poskytne jinou cestou, například telefonicky.
3

Odpovědný správce údajů

Odpovědný subjekt ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a také dalších zákonů na ochranu osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných právních ustanovení o ochraně osobních údajů je:

Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28
120 00 Praha
Česká republika

Tel.: +420 227 203 203
Fax: +420 227 203 204
E-mail: [email protected]
Web: www.dlubal.com/cs

4

Dohled na ochranu osobních údajů

Jestliže máte dotaz ohledně použití vašich osobních údajů, můžete se v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů obrátit na našeho firemního pověřence dohlížejícího na ochranu osobních údajů.

E-mail: [email protected]
Tel.: +420 227 203 203

5

Shromažďování obecných údajů a informací

Při každém otevření internetové stránky společnosti Dlubal Software s.r.o. dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem se eviduje řada obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do logovacích souborů na serveru. Zaznamenávat lze (1) použité typy a verze prohlížeče, (2) použitý operační systém příchozího systému, (3) internetovou stránku, z které byl proveden vstup na naši internetovou stránku (takzvaný referrer), (4) webové podstránky navštívené z naší internetové stránky, (5) datum a čas vstupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetového připojení příchozího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše informačně technologické systémy.

Společnost Dlubal Software s.r.o. tyto obecné údaje a informace nespojuje s žádnou konkrétní osobou. Tyto informace se naopak používají pro (1) zajištění správného zobrazování obsahu našich internetových stránek, (2) optimalizaci obsahu i propagace našich internetových stránek, (3) pro trvalé zajištění funkčnosti našich informačně technologických systémů a technologie našich internetových stránek a také (4) pro poskytnutí nezbytných informací příslušným úřadům, které vedou trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromažďované údaje a informace tak společnost Dlubal Software s.r.o. jednak vyhodnocuje statisticky a jednak využívá ke zvýšení ochrany a bezpečnosti dat v naší firmě, aby v konečném důsledku zajistila optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze serverových logovacích souborů se ukládají odděleně od veškerých osobních údajů poskytnutých dotčeným subjektem údajů.
6

Rutinní výmaz a blokace osobních údajů

Správce údajů zpracovává a ukládá osobní údaje dotčených subjektů údajů pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu uchování dat anebo po dobu stanovenou v zákonech či předpisech, které vydal evropský nebo jiný zákonodárce a kterým správce údajů podléhá.

Pokud účel uchování dat pomine anebo vyprší lhůta předepsaná pro uchování dat evropským nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje se rutinně a v souladu se zákonnými předpisy zablokují nebo vymažou.
7

Doporučení produktů a praktické tipy zasílané e-mailem

Jako zákazník společnosti Dlubal Sofware s.r.o. nebo případně odběratel služeb (například využívající demoverzi, zkušební verzi nebo studentskou verzi programu) od nás pravidelně obdržíte e-mailem praktické tipy a doporučení produktů. Tato doporučení od nás obdržíte nezávisle na tom, zda jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru. Touto cestou vás chceme informovat o produktech z naší nabídky, které by vás na základě vašich posledních nákupů mohly zajímat. Kromě toho získáte užitečné tipy pro práci s našimi programy.

Pokud si již nebudete přát dostávat od nás žádná doporučení produktů nebo jakákoli reklamní sdělení, můžete se proti tomu kdykoli ohradit. Svou námitku zašlete prosím v textové formě (například e-mailem, faxem nebo listovní poštou) na naši kontaktní adresu. Na konci každé e-mailové zprávy také samozřejmě naleznete odkaz pro odhlášení.

Právní základ tvoří čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.
8

Bezpečnost dat

Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních dat před jejich ztrátou, poškozením, manipulací a před neoprávněným přístupem jiných osob. Všichni naši spolupracovníci a všechny třetí subjekty podílející se na zpracování dat jsou povinni dodržovat zákon o ochraně osobních dat a jsou zavázáni důvěrně nakládat s osobními údaji.

V případě shromažďování a zpracovávání osobních údajů přes naše webové stránky se informace přenášejí v šifrované podobě, aby bylo zabráněno jejich zneužití třetími subjekty. Naše ochranná opatření neustále zdokonalujeme v reakci na technologický vývoj.
9

Umožnění kontaktu přes internetové stránky

Internetové stránky společnosti Dlubal Software s.r.o. obsahují v souladu se zákonnými předpisy údaje, které umožňují navázat rychlý kontakt a bezprostřední komunikaci s naší společností elektronickou cestou a které také zahrnují obecnou adresu takzvané elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud dotčená osoba naváže se správcem údajů kontakt e-mailem anebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje sdělené dotčenou osobou se automaticky uloží. Tyto osobní údaje, poskytnuté na dobrovolném základě dotčenou osobou správci údajů, se uloží za účelem zpracování nebo navázání kontaktu s dotčenou osobou.

Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, kterých můžete v případě zájmu využít. K tomu jsou zpravidla vyžadovány další osobní údaje, které použijeme k poskytnutí služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování údajů.

Tyto osobní údaje nepředáváme třetím stranám vyjma našich právně samostatných poboček ve společně využívaném systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). V případě vyplnění webového formuláře pro stažení zkušebních verzí mohou být v závislosti na příslušné zemi údaje také předány našim místním smluvním prodejcům.
10

Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání a při výběrových řízeních

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání pro potřeby výběrového řízení. Údaje mohou být zpracovávány také elektronickou cestou. Jedná se zejména o ten případ, kdy uchazeč poskytne správci údajů příslušné podklady elektronickou cestou, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Jestliže správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, poskytnuté údaje se v souladu se zákonnými předpisy uloží za účelem realizace pracovního poměru.

V případě, že uchazeči nemůžeme nabídnout žádnou volnou pracovní pozici, ovšem vyhodnotíme profil uchazeče jako zajímavý pro budoucí výběrová řízení, uchováme osobní údaje uchazeče po dobu 12 měsíců, jestliže se uchazeč proti tomuto uchování a využití svých údajů neohradí. Tyto údaje v žádném případě nepředáváme třetím stranám.
11

Právní základ zpracování osobních údajů

Článek 6 odst. 1 písm. a GDPR slouží naší společnosti jako právní základ při postupu zpracování osobních údajů, při němž si obstaráváme souhlas pro určitý účel zpracování. Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě zpracování nezbytného pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby nebo protislužby, pak se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro zpracování údajů, které je nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, jako například v případě poptávky po našich produktech nebo službách. Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jako například pro plnění daňových povinností, pak se při zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů dotčeného subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Jednalo by se například o případ, kdy by v sídle naší společnosti došlo ke zranění návštěvníka a následně by bylo nutné sdělit jeho jméno, věk, údaje o zdravotní pojišťovně nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiným třetím subjektům. V takovém případě by se zpracování údajů zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Poslední případ zpracování osobních údajů se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Z tohoto právního základu se vychází při zpracování, které nespadá do žádného z výše uvedených právních titulů a které je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce údajů či třetí strany, vyjma případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. K takovému zpracování jsme oprávněni zejména proto, že jej evropský zákonodárce výslovně uvádí. Zákonodárce zastává názor, že o oprávněný zájem se může jednat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce údajů (odůvodnění 47, věta 2 GDPR).
12

Oprávněné zájmy správce údajů nebo třetí strany na zpracování údajů

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem vykonávání naší obchodní činnosti ku prospěchu všech našich zaměstnanců a našich podílníků.
13

Doba uchování osobních údajů

Kritériem pro určení doby, po kterou se osobní údaje uchovávají, je příslušná zákonem stanovená lhůta. Po uplynutí lhůty se příslušné údaje rutinním způsobem vymažou, pokud nejsou nezbytné pro plnění nebo zahájení smlouvy.
14

Zákonné nebo smluvní požadavky na poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí osobních údajů

Informujeme vás o tom, že poskytnutí osobních údajů částečně ukládá zákon (např. daňové předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. údaje o smluvním partnerovi). Někdy nám subjekt údajů musí nezbytně poskytnout osobní údaje pro uzavření smlouvy a my je následně musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám osobní data poskytnout, pokud s ním naše společnost uzavírá smlouvu.

Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva s dotyčným subjektem nemohla být uzavřena. Před poskytnutím svých osobních dat se musí subjekt údajů obrátit na našeho pracovníka. Náš pracovník dotčenému subjektu individuálně vysvětlí, zda je poskytnutí osobních údajů nutné ze zákona nebo vyplývá ze smluvních ustanovení nebo je nezbytné k uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní data poskytnout a jaké důsledky by neposkytnutí osobních údajů mělo.
15

Úprava našich ustanovení na ochranu osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravovat příležitostně toto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud si úpravu vyžádají právní předpisy, nové technologie nebo změny v našich službách, např. zavedení nových služeb.

V případě zásadních změn v našem prohlášení o ochraně osobních údajů tyto změny oznámíme na našich webových stránkách. Pro vaši další návštěvu na našich internetových stránkách pak bude platit nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Pokud máte další dotazy k našim informacím o ochraně osobních údajů a zpracovávání vašich osobních údajů, můžete se také obrátit přímo na našeho interního referenta pro ochranu osobních údajů nebo nám poslat e-mail na adresu [email protected] .

Naše pracovnice pro ochranu osobních údajů je k dispozici také v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností na ochranu osobních údajů.

+420 227 203 203