Právní poučení

Stav k: 2023

  • Právní upozornění

Prohlášení o ochraně osobních údajů - základní údaje

1

Úvod

Velmi nás těší, že se zajímáte o naši společnost. Vedení společnosti Dlubal Software s.r.o. klade obzvlášť velký důraz na ochranu osobních údajů. Internetové stránky společnosti Dlubal Software s.r.o. lze v zásadě používat bez udání jakýchkoli osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů vyžádá přes naši internetovou stránku zvláštní služby od naší společnosti, může být ovšem zpracování osobních údajů nezbytné. Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné a takové zpracování nemá zákonný podklad, obecně si vyžádáme souhlas subjektu údajů.

2

Zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jako například jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo subjektu údajů zpracovává společnost Dlubal Software s.r.o. vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a ve shodě s příslušnými ustanoveními platnými v jednotlivých zemích. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom chtěli veřejnost informovat, jakým způsobem, v jakém rozsahu a k jakému účelu shromažďujeme, používáme a zpracováváme osobní údaje. Dále má toto prohlášení poučit subjekt údajů o právech, která mu náleží.

Mezi osobní údaje uživatelů zpracovávané v rámci této online nabídky patří stavové údaje (např. jména a adresy zákazníků), údaje o smlouvách (např. požadované služby, jméno kontaktní osoby, platební údaje), údaje o používání (např. navštívené webové stránky naší online nabídky, zájem o naše produkty) a údaje o obsahu (např. údaje v kontaktním formuláři).

Společnost Dlubal Software s.r.o. jako správce osobních údajů přijala řadu technických a organizačních opatření pro zajištění co možná nejspolehlivější ochrany osobních údajů zpracovávaných přes tyto internetové stránky. Nicméně přenos dat přes internet může ze zásady vykazovat bezpečnostní nedostatky, a proto nelze zajistit absolutní ochranu. Je tak na vůli každého subjektu údajů, zda nám osobní údaje poskytne jinou cestou, například telefonicky.

3

Správce

Správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a také dalších zákonů na ochranu osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných právních ustanovení o ochraně osobních údajů je:

Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28
120 00 Praha
Česká republika

Tel.: +420 227 203 203
Fax: +420 227 203 204
Email: [email protected]
Web: www.dlubal.com/cs

4

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů se prosím kdykoli obraťte přímo na našeho firemního pověřence pro dohled na ochranu osobních údajů.

Email: [email protected]

Tel.: +49 9673 9203-0

5

Shromažďování obecných údajů a informací

Při každém otevření internetové stránky společnosti Dlubal Software s.r.o. subjektem údajů nebo automatizovaným systémem se eviduje řada obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do logovacích souborů na serveru. Zaznamenávat lze (1) použité typy a verze prohlížeče, (2) použitý operační systém návštěvníka, (3) internetovou stránku, z které byl proveden vstup na naši internetovou stránku (takzvaný referrer), (4) webové podstránky navštívené z naší internetové stránky, (5) datum a čas vstupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetového připojení návštěvníka a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše informačně technologické systémy.

Společnost Dlubal Software s.r.o. tyto obecné údaje a informace nespojuje s žádnou konkrétní osobou. Tyto informace se naopak používají pro (1) zajištění správnosti obsahu našich internetových stránek, (2) optimalizaci obsahu i propagace našich internetových stránek, (3) pro trvalé zajištění funkčnosti našich informačně technologických systémů a technologie našich internetových stránek a také (4) pro poskytnutí nezbytných informací příslušným úřadům, které vedou trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromažďované údaje a informace tak společnost Dlubal Software s.r.o. jednak vyhodnocuje statisticky a jednak využívá ke zvýšení ochrany a bezpečnosti dat v naší firmě, aby v konečném důsledku zajistila optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze serverových logovacích souborů se ukládají odděleně od veškerých osobních údajů uvedených subjektů údajů.

6

Mazání a blokování osobních údajů bez zbytečných odkladů

Správce údajů zpracovává a ukládá osobní údaje subjektů údajů pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu uchování dat anebo po dobu stanovenou v zákonech či předpisech, které vydal evropský nebo jiný zákonodárce a kterým správce údajů podléhá.

Pokud účel uchování dat odpadne anebo vyprší lhůta předepsaná pro uchování dat evropským nebo jiným kompetentním zákonodárcem, osobní údaje se automaticky a v souladu se zákonnými předpisy zablokují nebo vymažou.

7

Doporučení produktů a praktické tipy zasílané e-mailem

Jako zákazník společnosti Dlubal Sofware s.r.o. nebo případně odběratel služeb (například využívající demoverzi, zkušební verzi nebo studentskou verzi programu) od nás pravidelně obdržíte e-mailem praktické tipy a doporučení produktů. Tato doporučení od nás obdržíte nezávisle na tom, zda jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru. Touto cestou vás chceme informovat o produktech z naší nabídky, které by vás mohly zajímat. Kromě toho získáte užitečné tipy pro práci s našimi programy.

Pokud si již nebudete přát dostávat od nás žádná doporučení produktů nebo jakákoli reklamní sdělení, můžete se proti tomu kdykoli ohradit. Svou námitku zašlete prosím v textové formě (například e-mailem, faxem nebo listovní poštou) na naši kontaktní adresu. Na konci každé e-mailové zprávy také samozřejmě naleznete odkaz pro odhlášení.

Právní základ tvoří čl. 6, odst. 1, pododst. 1, písm. f GDPR jakož i § 7 odst. 3 německého zákona na ochranu proti nekalé soutěži (UWG).

8

Bezpečnost dat

Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních dat před jejich ztrátou, poškozením, manipulací a před neoprávněným přístupem jiných osob. Všichni naši zaměstnanci a všechny třetí strany podílející se na zpracování osobních údajů jsou povinni nakládat s osobními údaji jako s důvěrnými v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

V případě shromažďování a zpracovávání osobních údajů přes naše webové stránky se informace přenášejí v šifrované podobě, aby bylo zabráněno jejich zneužití třetími subjekty. Naše ochranná opatření neustále přepracováváme v reakci na technologický vývoj.

9

Možnost kontaktu přes webové stránky

Na webových stránkách společnosti Dlubal Software najdete podle zákona informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi, a také obecnou adresu pro takzvanou elektronickou poštu (e-mailová adresa). Pokud se subjekt údajů obrátí na správce údajů prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, osobní údaje, které subjekt údajů předal, se automaticky uloží. Osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně předá správci údajů, jsou uchovávány pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů.

Kromě čistě informačního používání našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. K tomu je zpravidla nutné poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušných služeb a pro které platí výše uvedené zásady zpracování osobních údajů.

Tyto osobní údaje nepředáváme třetím stranám kromě našich právně nezávislých poboček ve sdíleném systému pro správu zákazníků (CRM). Při vyplňování webových formulářů ke stažení zkušební verze je můžeme také předat našim místním distributorům v závislosti na vaší zemi.

10

Ochrana dat při pohovorech a přijímání zaměstnanců

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů pro účely procesu přijmutí uchazeče o pracovní pozici. Zpracování může být provedeno také elektronicky. To je zejména případ, kdy uchazeč zašle příslušné podklady k žádosti správci údajů elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webové stránce. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy v souladu se zákonnými ustanoveními za účelem zpracování pracovního poměru.

Pokud nemůžeme uchazeči nabídnout volné pracovní místo, ale na základě profilu uchazeče se domníváme, že by nabídka mohla být zajímavá pro budoucí volná místa, uchováme osobní údaje uchazeče po dobu 12 měsíců, pokud uchazeč nevznese námitku proti takovému uchovávání a použití. Tyto údaje nebudou nikdy předány třetím stranám.

11

Právní základ zpracování osobních údajů

Čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování, pro které naše společnost získala souhlas s konkrétním účelem zpracování. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR.

Ve výjimečných případech může být nezbytné zpracování osobních údajů pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník naší společnosti zranil a jeho jméno, věk, údaje ze zdravotního pojištění nebo jiné důležité údaje by měly být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by pak bylo založeno na čl. 6 odst. 1, písm. d) GDPR. Nakonec může být zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR. Na tomto právním základě jsou založeny zpracovatelské operace, které nespadají do výše uvedeného právního základu, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Obzvlášť je nám dovoleno provádět takové zpracování, které bylo výslovně zmíněno evropským zákonodárcem. Ten je toho názoru, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění 2 GDPR).

12

Oprávněné zájmy na zpracování správcem nebo třetí stranou

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem podnikat ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich společníků.

13

Období, po které jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro období uchovávání osobních údajů je zákonné období uchovávání. Po uplynutí období se příslušné údaje bez zbytečného odkladu vymažou, pokud již nejsou zapotřebí pro splnění smlouvy nebo pro přípravu smlouvy.

14

Právní nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; nutnost uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Prohlašujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Pro uzavření smlouvy může být někdy nutné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které následně musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavírá smlouvu.

Neuvedení osobních údajů by znamenalo, že se subjektem údajů není možné smlouvu uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec případ od případu vysvětluje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké jsou důsledky neuvedení osobních údajů.

15

Úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů příležitostně upravit, pokud by to bylo nutné z důvodu zákonných požadavků, nových technologií nebo změn našich služeb např. při zavádění nových služeb.

Pokud dojde k zásadním změnám v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, zveřejníme je na našich webových stránkách. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů se pak bude vztahovat na vaše následné návštěvy našich webových stránek.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Pokud máte další dotazy k našim informacím o ochraně osobních údajů a zpracovávání vašich osobních údajů, můžete se také obrátit přímo na našeho interního referenta pro ochranu osobních údajů nebo nám poslat e-mail na adresu [email protected] .

Naše pracovnice pro ochranu osobních údajů je k dispozici také v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností na ochranu osobních údajů.

+420 227 203 203