Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Konečné prvky ve statice v praxi

Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence (AI)

Přednastavená nabídka odkazů

Další informace

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.


1

Funkce

 • Použití umělé inteligence (AI): Optimalizace rojem částic (PSO)
 • Optimalizace konstrukce podle minimální hmotnosti nebo deformace
 • Použití libovolného počtu optimalizačních parametrů
 • Zadání rozsahu proměnných
 • Optimalizace průřezů a materiálů
 • Typy zadání parametrů
 • Optimalizace | Vzestupně nebo Optimalizace | Sestupně
 • Použití parametrických modelů a bloků
 • Parametrizace bloků pomocí kódu v JavaScriptu
 • Optimalizace se zohledněním výsledků posouzení
 • Tabulkové zobrazení nejlepších modelových mutací
 • Zobrazení mutací modelu v procesu optimalizace v reálném čase
 • Odhad nákladů na model zadáním jednotkových cen
 • Stanovení potenciálu globálního oteplování GWP při realizaci modelu odhadem ekvivalentu CO2
 • Zadání jednotek podle hmotnosti, objemu nebo plochy (cena a CO2 ekv)
2

Vstupní data

Optimalizace konstrukce v programech RFEM a RSTAB je završením parametrického zadání a je paralelním procesem vedle vlastního výpočtu modelu se všemi jeho běžnými zadáními pro výpočet a posouzení. Addon vychází z toho, že model nebo blok je vytvořen parametricky a je v celém rozsahu řízen globálními řídicími parametry typu „optimalizace“. Těmto řídicím parametrům je přiřazena dolní a horní mez a velikost kroku k vymezení rozsahu optimalizace. Pro nalezení optimálních hodnot řídicích parametrů je třeba zadat optimalizační kritérium (např. minimální celková hmotnost) s výběrem optimalizační metody (např. optimalizace rojem částic).

Odhad nákladů a emisí CO2 je nastavován v definicích materiálů. Obě možnosti lze aktivovat jednotlivě v každé definici materiálu. Odhad je založen na jednotkových nákladech nebo jednotkových emisích pro pruty, plochy a tělesa. Jednotky lze zadat podle hmotnosti, objemu nebo plochy.

3

Výpočet

Pro optimalizaci jsou k dispozici dvě metody pro nalezení optimálních hodnot parametrů podle kritéria hmotnosti nebo deformace.

Nejúčinnější metodou pro nalezení dobrých hodnot parametrů při krátké době výpočtu je přírodou inspirovaná optimalizace rojem částic (PSO). Tato technika umělé inteligence (AI) vychází z analogie s chováním rojů nebo hejn zvířat při hledání místa odpočinku. V takových rojích je mnoho jedinců (v optimalizaci např. hmotnost), kteří rádi zůstávají ve skupině a následují skupinu. Za předpokladu, že každý jednotlivý člen roje má potřebu odpočívat na optimálním místě (nejlepší řešení - např. nejnižší hmotnost) a tato potřeba se s přiblížením k místu odpočinku zvyšuje, je chování roje určováno také vlastnostmi prostoru (viz diagram výsledků). Proces PSO v programu RFEM nebo RSTAB probíhá podobným způsobem. Průběh výpočtu začíná optimalizačním výsledkem náhodného přiřazení optimalizovaných parametrů a opakovaně stanoví nové optimalizační výsledky s různými hodnotami parametrů, které vycházejí ze zkušeností s dříve provedenými modelovými mutacemi, až do dosažení stanoveného počtu možných modelových mutací.

Kromě toho je v programu k dispozici metoda dávkového zpracování. Tato metoda se pokouší zkontrolovat všechny možné modelové mutace náhodným zadáním hodnot pro optimalizační parametry, dokud není dosaženo stanoveného počtu možných modelových mutací.

Obě metody kontrolují po výpočtu mutace modelu také pokaždé aktualizované výsledky posouzení z addonů a uloží variantu s příslušným výsledkem optimalizace a přiřazením hodnot optimalizačních parametrů, pokud je využití <1.

Odhadované celkové náklady a emise se stanoví z příslušných součtů jednotlivých materiálů. Součty materiálů se skládají z dílčích součtů prutových, plošných a objemových prvků na základě hmotnosti, objemu a plochy.

4

Výsledky

Na konci procesu obě optimalizační metody vygenerují z uložených dat seznam modelových mutací s řídicím výsledkem optimalizace a příslušným přiřazením hodnot optimalizačních parametrů. Tento seznam je uspořádán sestupně a v horní části se zobrazí předpokládané nejlepší řešení, kdy se přiřazené hodnoty výsledku optimalizace blíží kritériu optimalizace a všechny výsledky addonů mají využití <1. Kromě toho program po dokončení analýzy nastaví přiřazení hodnot optimálního řešení optimalizačním parametrům v globálním seznamu parametrů.

V dialogu Upravit Materiál se v záložkách „Odhad nákladů“ a „Odhad emisí CO2“ zobrazují jednotlivé odhadované součty pro přiřazené pruty, plochy a tělesa pro jednotky hmotnosti, objemu a plochy. Kromě toho se v těchto záložkách zobrazují celkové náklady a emise všech přiřazených materiálů.

Výhody pro vás

RFEM

 • Optimalizace parametrů chytrých bloků založená na kódu v JavaScriptu
 • Proces optimalizace založený na umělé inteligenci, který používá výsledky MKP analýzy prvků k určení následné mutace
 • Optimalizace parametrických modelů na nejmenší průhyb modelu, nejnižší cenu, nejmenší tíhu nebo extrém uživatelsky zvoleného parametru
 • Zohlednění zadaných posouzení v průběhu optimalizace
 • Jednoduchá specifikace jednotkových cen a emisí CO2 pomocí materiálových a průřezových charakteristik modelu
 • Tabulkový výstup odhadu nákladů a emisí CO2

Manuál pro Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 pro RFEM 6 / RSTAB 9

Manuály

Cena

Cena
1 650,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR