Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Konečné prvky ve statice v praxi

Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence (AI)

Přednastavená nabídka odkazů

Další informace

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

Dvoudílný addon Optimalizace & náklady/Odhad emisí CO2 vám umožňuje projektovat udržitelně. Nejen, že hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Kromě toho tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.


1

Funkce

 • Použití umělé inteligence (AI): Optimalizace rojem částic (PSO)
 • Optimalizace konstrukce podle minimální hmotnosti nebo deformace
 • Použití libovolného počtu optimalizačních parametrů
 • Zadání rozsahu proměnných
 • Optimalizace průřezů a materiálů
 • Typy zadání parametrů
 • Optimalizace | Vzestupně nebo Optimalizace | Sestupně
 • Použití parametrických modelů a bloků
 • Parametrizace bloků pomocí kódu v JavaScriptu
 • Optimalizace se zohledněním výsledků posouzení
 • Tabulkové zobrazení nejlepších modelových mutací
 • Zobrazení mutací modelu v procesu optimalizace v reálném čase
 • Odhad nákladů na model zadáním jednotkových cen
 • Stanovení potenciálu globálního oteplování GWP při realizaci modelu odhadem ekvivalentu CO2
 • Zadání jednotek podle hmotnosti, objemu nebo plochy (cena a CO2 ekv)
2

Vstupní data

Věděl/a jsi, že...? Optimalizací konstrukce se dokončí parametrické zadání v programech RFEM nebo RSTAB. Jedná se o paralelní proces k vlastnímu výpočtu modelu se všemi jeho běžnými definicemi výpočtu a posouzení. Addon předpokládá, že váš model nebo blok je v parametrické struktuře a celý je řízen globálními řídicími parametry typu "Optimalizace". Proto existuje dolní a horní mez a velikost kroku pro řídicí parametry pro vymezení oblasti optimalizace. Pokud chcete najít optimální hodnoty pro regulační parametry, je třeba určit optimalizační kritérium (např. minimální hmotnost) a zvolit metodu optimalizace (např. optimalizace roje částic).

Odhad nákladů a emisí CO2 lze nalézt již v materiálových definicích. Obě možnosti můžete aktivovat jednotlivě v každé definici materiálu. Odhad je založen na jednotkových nákladech nebo jednotkových emisích pro pruty, plochy a tělesa. Je možné zvolit, zda se mají jednotky kusů zadat pomocí hmotnostních, objemových nebo plošných jednotek.

3

Výpočet

Pro optimalizaci máte k dispozici dvě metody, pomocí kterých můžete najít optimální hodnoty parametrů podle kritéria tíhy nebo deformace.

Nejúčinnější metodou s nejkratší dobou výpočtu je optimalizace pomocí roje téměř přirozených částic (PSO). Už jste o tom slyšeli nebo četli? Tato technologie umělé inteligence (AI) má silnou analogii s chováním hejn zvířat hledajících místo k odpočinku. V takových rojích najdete mnoho jedinců (viz optimalizační řešení - např. hmotnost), kteří rádi zůstávají ve skupině a sledují pohyb skupiny. Předpokládejme, že každý jednotlivý člen roje má potřebu odpočívat na optimálním místě (viz nejlepší řešení - např. nejnižší hmotnost). Tato potřeba se zvyšuje s přibližováním se k odpočívadlu. Chování roje je tak ovlivněno také vlastnostmi místnosti (viz diagram výsledků).

Proč zrovna exkurze do biologie? Velmi zjednodušeně - proces PSO v programu RFEM nebo RSTAB probíhá podobně. Průběh výpočtu začíná výsledkem optimalizace na základě náhodného přiřazení parametrů, které mají být optimalizovány. Přitom neustále zjišťuje nové výsledky optimalizace s různými hodnotami parametrů, které vycházejí ze zkušeností s již provedenými mutacemi modelu. Tento proces pokračuje, dokud není dosaženo zadaného počtu možných mutací modelu.

Alternativně k této metodě je v programu k dispozici také metoda dávkového zpracování. Tato metoda se pokouší zkontrolovat všechny možné modelové mutace náhodným zadáním hodnot pro optimalizační parametry, dokud není dosaženo stanoveného počtu možných modelových mutací.

Po výpočtu mutace modelu obě varianty zkontrolují také aktivované výsledky posouzení addonů. Dále uloží variantu se zatížením <1 s příslušným výsledkem optimalizace a přiřazením hodnot optimalizačních parametrů.

Z příslušných součtů jednotlivých materiálů lze stanovit odhadované celkové náklady a emise. Součty materiálů se skládají z dílčích součtů prutových, plošných a objemových prvků na základě hmotnosti, objemu a plochy.

4

Výsledky

Obě optimalizační metody mají jedno společné. Na konci procesu se zobrazí seznam mutací modelu z uložených dat. Zde najdete podrobnosti o výsledku optimalizace řízení a přiřazení hodnot optimalizačním parametrům. Tento seznam je uspořádán sestupně. Předpokládané nejlepší řešení najdete nahoře. V tomto případě je výsledek optimalizace se stanoveným přiřazením nejblíže kritériu optimalizace. Všechny výsledky addonu mají využití <1. Kromě toho program po dokončení analýzy nastaví přiřazení hodnot optimálního řešení optimalizačním parametrům v globálním seznamu parametrů.

V materiálových dialozích najdete záložky "Nákladový odhad" a "Odhad emisí CO2 ". Zobrazí se jednotlivé odhadované součty přiřazených prutů, ploch a objemů na jednotku hmotnosti, objemu a plochy. Kromě toho jsou v těchto registrech uvedeny celkové náklady a emise všech přiřazených materiálů. Získáte tak dobrý přehled o svém projektu.

Výhody pro vás

RFEM

 • Optimalizace parametrů chytrých bloků založená na kódu v JavaScriptu
 • Proces optimalizace založený na umělé inteligenci, který používá výsledky MKP analýzy prvků k určení následné mutace
 • Optimalizace parametrických modelů na nejmenší průhyb modelu, nejnižší cenu, nejmenší tíhu nebo extrém uživatelsky zvoleného parametru
 • Zohlednění zadaných posouzení v průběhu optimalizace
 • Jednoduchá specifikace jednotkových cen a emisí CO2 pomocí materiálových a průřezových charakteristik modelu
 • Tabulkový výstup odhadu nákladů a emisí CO2

Manuál pro Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 pro RFEM 6 / RSTAB 9

Manuály

Cena

Cena
1 650,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR