Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Konečné prvky ve statice v praxi

Optimalizace modelu pomocí umělé inteligence (AI)

Přednastavená nabídka odkazů

Další informace

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Dvoudílný addon Optimalizace & náklady/Odhad emisí CO2 vám umožňuje projektovat udržitelně. Nejen, že hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Kromě toho tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.


1

Funkce

 • Použití umělé inteligence (AI): Optimalizace rojem částic (PSO)
 • Optimalizace konstrukce podle minimální hmotnosti nebo deformace
 • Použití libovolného počtu optimalizačních parametrů
 • Zadání rozsahu proměnných
 • Optimalizace průřezů a materiálů
 • Typy zadání parametrů
 • Optimalizace | Vzestupně nebo Optimalizace | Sestupně
 • Použití parametrických modelů a bloků
 • Parametrizace bloků pomocí kódu v JavaScriptu
 • Optimalizace se zohledněním výsledků posouzení
 • Tabulkové zobrazení nejlepších modelových mutací
 • Zobrazení mutací modelu v procesu optimalizace v reálném čase
 • Odhad nákladů na model zadáním jednotkových cen
 • Stanovení potenciálu globálního oteplování GWP při realizaci modelu odhadem ekvivalentu CO2
 • Zadání jednotek podle hmotnosti, objemu nebo plochy (cena a CO2 ekv)
2

Vstupní data

Věděli jste, že...? Optimalizací konstrukce se v programech RFEM nebo RSTAB završí parametrické zadání. Je to paralelní proces vedle vlastního výpočtu modelu se všemi jeho běžnými zadáními pro výpočet a posouzení. Addon přitom vychází z toho, že váš model nebo blok je vytvořen parametricky a je v celém rozsahu řízen globálními řídicími parametry typu „optimalizace“. Těmto řídicím parametrům je přiřazena dolní a horní mez a velikost kroku k vymezení rozsahu optimalizace. Pro nalezení optimálních hodnot řídicích parametrů musíte zadat optimalizační kritérium (např. minimální celková hmotnost) s výběrem optimalizační metody (např. optimalizace rojem částic).

Nastavení odhadu nákladů a emisí CO2 naleznete již v definici materiálů. Obě možnosti můžete aktivovat jednotlivě v každé definici materiálu. Odhad je založen na jednotkových nákladech nebo jednotkových emisích pro pruty, plochy a tělesa. Tyto jednotky přitom můžete zadat pro hmotnost, objem nebo plochu.

3

Výpočet

Pro proces optimalizace máte k dispozici dvě metody pro nalezení optimálních hodnot parametrů podle kritéria hmotnosti nebo deformace.

Nejúčinnější metodou při krátké době výpočtu je přírodou inspirovaná optimalizace rojem částic (PSO). Už jste o ní slyšeli nebo četli? Tato technika umělé inteligence (AI) vychází z analogie s chováním rojů nebo hejn zvířat při hledání místa odpočinku. V takových rojích najdete mnoho jedinců (v optimalizaci např. hmotnost), kteří rádi zůstávají ve skupině a následují skupinu. Předpokládejme, že každý jednotlivý člen roje má potřebu odpočívat na optimálním místě (nejlepší řešení - např. nejnižší hmotnost). Tato potřeba se s přiblížením k místu odpočinku zvyšuje. Chování roje je tak ovlivněno také vlastnostmi prostoru (viz diagram výsledků).

Proč zrovna exkurze do biologie? Je to prosté - proces PSO v programu RFEM nebo RSTAB probíhá podobně. Průběh výpočtu začíná optimalizačním výsledkem náhodného přiřazení optimalizovaných parametrů. Přitom se opakovaně stanovují nové optimalizační výsledky s různými hodnotami parametrů, které vycházejí ze zkušeností s dřívějšími modelovými mutacemi. Tento proces pokračuje, dokud není dosaženo zadaného počtu možných mutací modelu.

Kromě této metody máte v programu k dispozici metodu dávkového zpracování. Tato metoda se pokouší zkontrolovat všechny možné modelové mutace náhodným zadáním hodnot pro optimalizační parametry, dokud není dosaženo stanoveného počtu možných modelových mutací.

Obě metody kontrolují po výpočtu mutace modelu také pokaždé aktualizované výsledky posouzení z addonů. Dále uloží variantu s příslušným výsledkem optimalizace a přiřazením hodnot optimalizačních parametrů, pokud je využití <1.

Odhadované celkové náklady a emise můžete stanovit z příslušných součtů jednotlivých materiálů. Součty materiálů se skládají z dílčích součtů prutových, plošných a objemových prvků na základě hmotnosti, objemu a plochy.

4

Výsledky

Obě optimalizační metody mají jedno společné. Na konci procesu vám poskytnou seznam mutací modelu z uložených dat. Zde najdete podrobnosti o výsledku optimalizace a přiřazení hodnot optimalizovaným parametrům. Tento seznam je uspořádán sestupně. Předpokládané nejlepší řešení najdete nahoře. Tento výsledek optimalizace se stanoveným přiřazením se nejvíce blíží optimalizačnímu kritériu. Všechny výsledky addonu mají využití <1. Kromě toho program po dokončení analýzy nastaví přiřazení hodnot optimálního řešení optimalizačním parametrům v globálním seznamu parametrů.

V dialogu Upravit materiál najdete záložky "Odhad nákladů" a "Odhad emisí CO2". Zobrazí se vám zde jednotlivé odhadované součty pro přiřazené pruty, plochy a objemy na jednotku hmotnosti, objemu a plochy. Kromě toho se v těchto záložkách zobrazují celkové náklady a emise všech přiřazených materiálů. Získáte tak dobrý přehled o svém projektu.

Výhody pro vás

RFEM

 • Optimalizace parametrů chytrých bloků založená na kódu v JavaScriptu
 • Proces optimalizace založený na umělé inteligenci, který používá výsledky MKP analýzy prvků k určení následné mutace
 • Optimalizace parametrických modelů na nejmenší průhyb modelu, nejnižší cenu, nejmenší tíhu nebo extrém uživatelsky zvoleného parametru
 • Zohlednění zadaných posouzení v průběhu optimalizace
 • Jednoduchá specifikace jednotkových cen a emisí CO2 pomocí materiálových a průřezových charakteristik modelu
 • Tabulkový výstup odhadu nákladů a emisí CO2

Manuál pro Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 pro RFEM 6 / RSTAB 9

Manuály

Cena

Cena
1 650,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Pushover analýza

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na Vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 9

Time History Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Cena za první licenci
1 450,00 EUR