Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect pro RFEM

Popis produktu

 • Ocelové konstrukce

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect je rozšířením modulové skupiny RF-CONCRETE.

RF-CONCRETE Deflect v modulu RF-CONCRETE Surfaces umožňuje provést posouzení deformace plošné konstrukce pomocí analytického výpočtu mezního stavu použitelnosti založeného na postupech daných normou. Výpočet deformací lze provést podle těchto norem:

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect umožňuje rychlé a snadné posouzení omezení průhybu podle dané normy se zohledněním rozdílných stavů průřezu bez trhlin a s trhlinami (stav I / stav II).

 1. Základní vlastnosti

  • Výpočet deformací železobetonových plošných konstrukcí bez trhlin nebo s trhlinami pomocí numerické iterace podle návrhových norem (například výpočet deformací podle EN 1992‑1‑1, čl. 7.4.3)
  • Využití tahového zpevnění betonu mezi trhlinami
  • Možnost zohlednění smršťování a dotvarování betonu
  • Výstup grafických výsledků (například deformací nebo průhybů desky) integrovaný do programu RFEM
  • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách a možnost grafického znázornění výsledků na konstrukci
  • Úplná integrace výsledků do výstupního protokolu programu RFEM
 2. Vstupní data

  Výpočet deformací v RF-CONCRETE Deflect se aktivuje v nastavení analytického výpočtu mezního stavu použitelnosti v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces. V témže dialogu lze nastavit také zohlednění vlivu času (dotvarování a smršťování) a zpevnění betonu mezi trhlinami. Součinitel dotvarování a poměrné smršťování lze definovat samostatně nebo na základě zadaných parametrů.

  Mezní hodnoty deformací lze nastavit individuálně pro jednotlivé plochy nebo pro určitou skupinu ploch. Jako dovolená mezní hodnota se definuje maximální deformace. Dále je třeba určit, zda se spočtené deformace vztahují k nedeformované nebo deformované konstrukci.

 3. Posouzení

  Výpočet deformací pomocí aproximací daných normou (například podle EN 1992-1-1, 7.4.3) stanoví takzvané efektivní tuhosti konečných prvků ve stavu bez trhlin a s trhlinami. Tyto efektivní tuhosti pak poslouží pro výpočet deformace plochy metodou konečných prvků.

  Výpočet efektivní tuhosti konečných prvků probíhá na základě vyztuženého betonového průřezu. Na základě vnitřních sil pro mezní stav použitelnosti určených programem RFEM program klasifikuje železobetonový průřez jako „s trhlinami“ nebo „bez trhlin“. Pro zohlednění působení betonu mezi trhlinami lze použít rozdělovací součinitel (například podle EN 1992-1-1, rovnice 7.19). Materiálové charakteristiky betonu v oblasti tlaku a tahu se přitom uvažují jako lineárně pružné, a to až k dosažení pevnosti betonu v tahu. Tím se zajistí dostatečná přesnost pro posouzení mezního stavu použitelnosti.

  Výpočet efektivní tuhosti zohledňuje dotvarování a smršťování betonu na úrovni průřezu. Vliv dotvarování a smršťování u staticky neurčitých konstrukcí se při tomto aproximačním výpočtu nezohlední (například tahové síly způsobené smršťováním u oboustranně vetknutých konstrukcí nelze určit, a proto se musí zohlednit jiným způsobem). Stručně řečeno probíhá výpočet deformací v modulu RF-CONCRETE Deflect ve dvou krocích:

  1. Výpočet efektivních tuhostí železobetonového průřezu za předpokladu lineárně pružného chování betonu
  2. Výpočet deformací pomocí efektivních tuhostí MKP
 4. Výsledky

  Po skončení výpočtu se výsledky posouzení deformací zobrazí v přehledných tabulkách, a to včetně všech mezihodnot. Grafické znázornění návrhového využití a deformací v programu RFEM poskytuje rychlý přehled o kritických oblastech.

  Výsledky posouzení uspořádané po plochách nebo po bodech včetně všech mezivýsledků zajišťují transparentnost výpočtu do nejmenších detailů. Výsledky lze kompletně začlenit do výstupního protokolu programu RFEM pro přehlednou dokumentaci statického návrhu.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
400,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 3. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 3. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM | Posouzení na protlačení jednoosých nebo lineárně podepřených ploch

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE NL | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
FOUNDATION Pro (anglicky)

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD