Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect je rozšířením modulové skupiny RF-CONCRETE.

RF-CONCRETE Deflect v modulu RF-CONCRETE Surfaces umožňuje provést posouzení deformace plošné konstrukce pomocí analytického výpočtu mezního stavu použitelnosti založeného na postupech daných normou. Výpočet deformací lze provést podle těchto norem:

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect umožňuje rychlé a snadné posouzení omezení průhybu podle dané normy se zohledněním rozdílných stavů průřezu bez trhlin a s trhlinami (stav I / stav II).

 1. Posouzení mezního stavu použitelnosti v bodech desky

  Základní vlastnosti

  • Výpočet deformací železobetonových plošných konstrukcí bez trhlin nebo s trhlinami pomocí numerické iterace podle návrhových norem (například výpočet deformací podle EN 1992‑1‑1, čl. 7.4.3)
  • Využití tahového zpevnění betonu mezi trhlinami
  • Možnost zohlednění smršťování a dotvarování betonu
  • Výstup grafických výsledků (například deformací nebo průhybů desky) integrovaný do programu RFEM
  • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách a možnost grafického znázornění výsledků na konstrukci
  • Úplná integrace výsledků do výstupního protokolu programu RFEM
 2. Základní údaje v RF-CONCRETE Surfaces

  Vstupní data

  Výpočet deformací v RF-CONCRETE Deflect se aktivuje v nastavení analytického výpočtu mezního stavu použitelnosti v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces. V témže dialogu lze nastavit také zohlednění vlivu času (dotvarování a smršťování) a zpevnění betonu mezi trhlinami. Součinitel dotvarování a poměrné smršťování je možné definovat samostatně nebo na základě zadaných parametrů.

  Mezní hodnoty deformací lze nastavit individuálně pro jednotlivé plochy nebo pro určitou skupinu ploch. Povolená mezní hodnota se definuje jako maximální deformace. Dále je nutné určit, zda se spočtené deformace vztahují k nedeformované nebo deformované konstrukci.

 3. Nastavení výpočtu

  Posouzení

  Výpočet deformací pomocí aproximací daných normou (například podle EN 1992-1-1, článek 7.4.3) stanoví takzvané efektivní tuhosti konečných prvků ve stavu bez trhlin a s trhlinami. Tyto efektivní tuhosti pak poslouží pro výpočet deformace plochy metodou konečných prvků.

  Výpočet efektivní tuhosti konečných prvků probíhá na základě vyztuženého betonového průřezu. Za účasti vnitřních sil pro mezní stav použitelnosti určených programem RFEM se posoudí železobetonový průřez ve stavu bez trhlin a s trhlinami. Pro zohlednění působení betonu mezi trhlinami lze použít rozdělovací součinitel (například podle EN 1992-1-1, rovnice 7.19). Materiálové charakteristiky betonu v oblasti tlaku a tahu se přitom uvažují jako lineárně pružné - až k dosažení pevnosti betonu v tahu. Tím se zajistí dostatečná přesnost pro posouzení mezního stavu použitelnosti.

  Výpočet efektivfní tuhosti zohledňuje dotvarování a smršťování betonu na úrovni průřezu. Vliv dotvarování a smršťování u staticky neurčitých konstrukcí se při tomto aproximačním výpočtu nezohlední (například tahové síly způsobené smršťováním u oboustranně vetknutých konstrukcí nelze určit, a proto se musí zohlednit jiným způsobem). Stručně řečeno probíhá výpočet deformací v modulu RF-CONCRETE Deflect ve dvou krocích:

  • Výpočet efektivních tuhostí železobetonového průřezu za předpokladu lineárně pružného chování betonu
  • Výpočet deformací pomocí efektivních tuhostí v programu RFEM.
 4. Zobrazení deformací v RFEMu

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se výsledky posouzení deformací zobrazí v přehledných tabulkách, a to včetně všech mezihodnot. Grafické znázornění návrhového využití a deformací v programu RFEM umožňuje rychlý přehled kritických průřezů.

  Výsledky posouzení uspořádané po plochách nebo po bodech včetně všech mezivýsledků usnadňují srozumitelnost výpočtu do nejmenších detailů. Úplná integrace výsledků do výstupního protokolu programu RFEM zajišťuje přehlednou dokumentaci statického návrhu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-CONCRETE Deflect 5.xx

  400,00 USD

 • Další licence

  225,00 USD