Přídavný modul RF-CONCRETE NL pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Přídavný modul RF-CONCRETE NL je rozšířením modulu RF-CONCRETE a stejně jako hlavní modul se dělí na dvě části:

 • RF-CONCRETE NL pro RF-CONCRETE Surfaces umožňuje přesný výpočet deformací, napětí a trhlin u desek, stěn nebo skořepin se zohledněním nelineárního chování železobetonu při výpočtu vnitřních sil a deformací.
 • Ve spojení s modulem RF-CONCRETE Members umožňuje nelineární analýzu 2D a 3D prutových prvků na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Tímto způsobem je možné řešit například nelineární stabilitní analýzu štíhlých prutů nebo skutečné deformace železobetonových prutových prvků.

Nelineární výpočet je možné provádět podle těchto norem:

Přídavný modul RF‑CONCRETE NL umožňuje rychle a pohodlně provést posouzení na omezení deformací železobetonových ploch nebo prutů s průřezy porušenými trhlinami (stav II).

 1. Nastavení pro nelineární výpočet

  Základní vlastnosti

  • Iterační nelineární výpočet deformací prutových a plošných konstrukce ze železobetonu, který využívá odpovídající tuhost prvku s ohledem na definovaná zatížení
  • Výpočty deformací železobetonových ploch porušených trhlinami (Stav II)
  • Obecná nelineární stabilitní analýza tlačených prutů ze železobetonu, například podle EN 1992-1-1, čl. 5.8.6
  • Tahové zpevnění betonu mezi trhlinami
  • Široké spektrum národních příloh (NP) pro posouzení podle Eurokódu 2 - EN 1992-1-1:2004 + A1:2014 (viz EC2 for RFEM)
  • Volitelné zohlednění dlouhodobých vlivů jako smršťování a dotvarování betonu
  • Nelineární výpočet napětí ve výztuži a betonu
  • Nelineární výpočet šířky trhlin
  • Flexibilita zajištěná podrobnými možnostmi nastavení výpočtu
  • Výstup grafických výsledků integrovaný do programu RFEM, například deformace a průhyb železobetonové desky
  • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách s možností grafického znázornění výsledků na konstrukci
  • Úplná integrace výsledků do výstupního protokolu programu RFEM
 2. Definice materiálu pro nelineární výpočet

  Vstupní data

  RF-CONCRETE Surfaces:

  Nelineární výpočtová metoda se aktivuje výběrem návrhové metody pro posouzení mezního stavu použitelnosti. Jednotlivá posouzení a pracovní diagramy pro beton a železobeton lze nastavit samostatně. Dále je možné ovlivnit iterační proces zadáním parametrů pro přesnost konvergence, maximální počet iterací, uspořádání vrstev vzhledem k výšce průřezu nebo pro součinitel tlumení.

  Limitní hodnoty mezního stavu použitelnosti lze nastavit pro celou skupinu ploch nebo pro každou plochu zvlášť. Jako přípustné limitní hodnoty se definují maximální deformace, maximální napětí a maximální šířky trhlin. Definice maximální deformace umožňuje stanovit pro posouzení nedeformovaný nebo deformovaný systém.

  RF-CONCRETE Members:

  Nelineární výpočet se využívá také pro posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Dle potřeby je možné při výpočtu uvažovat pevnost betonu v tahu nebo tahové zpevnění mezi trhlinami. Průběh iteračního výpočtu ovlivňují parametry pro přesnost konvergence, maximální počet iterací nebo pro součinitel tlumení.

 3. Nlineární výpočet vnitřních sil

  Posouzení

  RF-CONCRETE Surfaces:

  Nelineární analýza deformací probíhá jako iterační proces, při němž jsou zohledněny tuhosti průřezů bez trhlin a s trhlinami. Pro nelineární modelování železobetonu je nutné definovat vlastnosti materiálu, které se mění s tloušťkou plochy. Za účelem stanovení výšky průřezu se konečný prvek rozdělí na určitý počet vrstev z betonu a oceli.

  Použité střední hodnoty pevnosti oceli jsou stanoveny na základě pravděpodobnostní modelové příručky (Probabilistic Model Code) organizace JCSS (Joint Comittee on Structural Safety). Dále je možné použít vzrůstající pevnost oceli až k dosažení mezní pevnosti v tahu (rostoucí část grafu v plastické oblasti). Materiálové vlastnosti betonu lze stanovit pomocí pracovního diagramu pro pevnost v tlaku a tahu. Pro určení pevnosti betonu v tlaku se nabízí parabolický nebo parabolicko-rektangulární pracovní diagram. V případě betonu v tahu je možné pevnost v tahu deaktivovat, definovat podle lineární elastické metody nebo podle modelové normy CEB-FIB 90:1993 a použít zbytkovou pevnost betonu v tahu, čímž se zohlední tahové zpevnění mezi trhlinami.

  V neposlední řadě lze nelineární výpočet pro mezní stav použitelnosti omezit na tyto výsledné hodnoty:

  • Deformace (globální, lokální vztažené na nedeformovaný / deformovaný systém)
  • Šířka, hloubka a vzdálenost trhlin pro horní a dolní stranu v hlavním směru I a II
  • Napětí v betonu (napětí a protažení v hlavním směru I a II) a ve výztuži (protažení, plocha, průřez, krytí a směry v každém směru výztuže)


  RF-CONCRETE Members:

  Nelineární výpočet prutových prvků probíhá rovněž iteračním způsobem, přičemž se stanoví tuhosti ve stavu bez trhlin a s trhlinami. Vlastnosti materiálu použité pro nelineární výpočet lze zvolit podle různých mezních stavů. Účinek pevnosti betonu v tahu mezi trhlinami (tahové zpevnění) se nastaví pomocí upraveného pracovního diagramu výztuže nebo použitím zbytkové pevnosti betonu v tahu.

 4. Grafické zobrazení výsledků nelineárního výpočtu na modelu v RFEMu

  Výsledky

  Výsledky nelineárního výpočtu se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách, a to včetně všech mezihodnot. Grafické znázornění návrhového využití, deformací, napětí v betonu a ve výztuži, šířek a hloubek trhlin a vzdáleností trhlin v programu RFEM umožňuje rychlý přehled kritických či potrhaných průřezů.

  Chybová hlášení nebo poznámky týkající se výpočtu indikují potenciální návrhové problémy. Výsledky posouzení seřazené po plochách nebo po bodech včetně všech mezivýsledků usnadňují srozumitelnost výpočtu do nejmenších detailů.

  Vstupní a výstupní tabulky lze exportovat do MS Excel nebo OpenOffice.org Calc, a tím zpřístupnit modelová data pro další zpracování v různých programech. Úplná integrace výsledků do výstupního protokolu programu RFEM zajišťuje přehlednou dokumentaci statického návrhu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-CONCRETE NL 5.xx

  1 300,00 USD

 • Další licence

  585,00 USD