Tworzenie przekroju parametrycznego

Artykuł o tematyce technicznej

Samodzielny program SHAPE‑THIN określa wartości charakterystyczne naprężeń przekrojów cienkościennych. Graficzne narzędzia i funkcje umożliwiają modelowanie złożonych kształtów przekrojów. Oprócz wprowadzenia danych graficznie, można je wprowadzić za pomocą tabel. Alternatywnie istnieje możliwość importu pliku DXF i wykorzystania go jako szablonu do dalszego modelowania. Dodatkowo, każdy przekrój może zostać wprowadzony przy użyciu biblioteki przekrojów Dlubal Software i rozszerzony o elementy zdefiniowane przez użytkownika.

Często pojawia się wymóg utworzenia serii przekrojów, czyli przekrojów o takim samym kształcie, a różnych wymiarach. Geometrie takich przekrojów możemy wprowadzić parametrycznie za pomocą funkcji. Równania można edytować, korzystając z Edytora równań. Jeżeli w wykazie parametrów parametr zostaje zmieniony, dostosowane zostaną wyniki wszystkich równań, w których zastosowany został dany parametr.

Wykaz parametrów

Parametrami zarządzać można w wykazie parametrów, który otwiera się klikając klawisz [Edytować parametry] w pasku narzędzi tabeli danych lub w Edytorze równań.

Rysunek 01 - Klawisz [Edytować parametry] na pasku narzędzi tabeli

Rysunek 02 - Klawisz [Edytować parametry] w edytorze równań

Nazwa parametru (Kolumna A) nie powinna zawierać żadnych spacji i może zostać przyporządkowana tylko raz. Zdefiniowana nazwa parametru będzie wykorzystywana w dalszych równaniach.

Parametr określamy jako typ (Kolumna B) oraz odpowiadającą mu jednostkę (Kolumna D). Na przykład odległości powinny mieć przypisany jeden parametr typu Długość.

Wartość parametru można wprowadzić bezpośrednio do Kolumny C lub zdefiniować ją za pomocą równania (Kolumna E). Oprócz ogólnych operacji matematycznych, można przeprowadzić weryfikację, korzystając z funkcji Jeżeli i Max/Min. Odnośnik $ może dotyczyć konkretnej tabeli. Na przykład, $1.1(A1) wykorzystuje wartość komórki A1 Tabeli 1.1. W Kolumnie F, można ustawić zakres wartości w celu kontrolowania wartości w Kolumnie C.

Oprócz wprowadzania parametrów w oknie dialogowym ‘Edytować parametry’, można je także zaimportować wykorzystując plik Excel.

Edytor równań

Edytor równań zarządza wprowadzonymi równaniami. Edytor można otworzyć klikając klawisz w pasku narzędzi tabeli, naroża komórek tabeli oznaczone kolorem żółtym lub czerwonym, lub klawisze funkcji umieszczone obok okna tekstowego w oknach dialogowych.

Rysunek 03 - Klawisz [Edytować równania] na pasku narzędzi tabeli

Rysunek 04 - Oznaczone naroża komórek w tabeli 1.1 Węzły

Rysunek 05 - Klawisze funkcji w menu okna dialogowego 'Edytować węzeł'

Równanie można wprowadzić do okna tekstowego ‘Równanie’. Może ono zawierać wartości numeryczne, parametry lub funkcje. Zawartość pozostałych komórek można wykorzystać w równaniach za pomocą odnośników. Odnośnik rozpoczyna się od wykrzyknika, a komórka umieszczona jest w nawiasach. Na przykład, !(D2) jest wartością komórki D2.

Przykład

Przekrój pokazany na Rysunku 06 ma zostać wprowadzony parametrycznie w SHAPE‑THIN 8.

Rysunek 06 - Przekrój z parametrami

W tym celu definiowane są parametry pokazane na Rysunku 07.

Rysunek 07 - Wykaz parametrów

Następnie, współrzędne węzła mogą zostać zdefiniowane z wykorzystaniem równań (patrz Rysunek 08).

Rysunek 08 - Współrzędne węzła: Edytować równania

Zastosowane równania pokazano na Rysunku 09.

Rysunek 09 - Równania współrzędnych węzła

W kolejnym kroku, przypisywana jest grubość elementu, z wykorzystaniem odpowiedniego parametru (Rysunek 10).

Rysunek 10 - Grubość elementu

Zmieniając parametry, można teraz łatwo dopasować przekrój (Rysunek 11).

Rysunek 11 - Zmiana wymiarów z wykorzystaniem parametrów

Do pobrania

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE-THIN 8.xx

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów, analiza naprężeń i projektowanie plastyczne otwartych i zamkniętych przekrojów cienkościennych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD