Moduł dodatkowy RF-/CONCRETE Columns dla programu RFEM/RSTAB

Wideo produktu: Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Columns

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Dodatkowy moduł RF-CONCRETE Columns jest efektywnym narzędziem z rodziny programów RFEM i RSTAB, służącym do analizy betonu zbrojonego. Przy jego użyciu można przeprowadzać obliczenia w stanie granicznym nośności dla prostokątnych lub okrągłych elementów ściskanych według metody słupa modelowego (metody bazującej na zakrzywieniu nominalnym) 

Obliczenia odporności ogniowej prowadzone są według:

Normy te zalecają uwzględnienie deformacji (analiza drugiego rzędu), jeżeli deformacje te zwiększają siły wewnętrzne o więcej niż 10% podczas liniowo sprężystych obliczeń sił wewnętrznych dla elementów konstrukcyjnych obciążonych ściskaniem.

W celu uniknięcia obliczeń nieliniowych, które nie są wystarczająco dokładne, siły wewnętrzne, na które wpływ ma deformacja można określać w uproszczony sposób przy użyciu "słupa modelowego". Program zamienia wybrane pręty na słupy modelowe według specyfikacji wprowadzonych przez użytkownika.

 1. Funkcje programu

  • Integracja z programem RSTAB i import danych na temat geometrii i obciążenia
  • Automatyczny wybór prętów do obliczeń według określonych kryteriów (na przykład tylko pręty pionowe)
  • Opcjonalnie dostępne dzięki rozszerzeniu EC2 dla RFEM/RSTAB, wymiarowanie elementów ściskanych z betonu zbrojonego według metody bazującej na zakrzywieniu nominalnym zgodnej z EN 1992-1-1:2004 (Eurokod 2) oraz według następujących załączników krajowych (ZK):
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
   • United Kingdom NA to BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 wymiarowanie przy normalnej temperaturze i EN 1992-1-2 ANB:2010 w warunkach pożaru (Belgia)
   • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)
   • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
   • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
   •  CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Czechy)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
   •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
   •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2 :2011/NB:2016 (Holandia)
   •  NS-EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norwegia)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
   Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może tworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.
   • Opcjonalnie uwzględnianie pełzania
   • Określanie długości wyboczeniowych i smukłości według modelu utwierdzenia słupa na podstawie wykresu
   • Automatyczne określanie normalnego, niezamierzonego oraz dodatkowego mimośrodu według analizy drugiego rzędu
   • Analiza konstrukcji monolitycznych oraz elementów prefabrykowanych
   • Analiza uwzględniająca standardowe obliczenia betonu zbrojonego
   • Określanie sił wewnętrznych według analizy liniowej oraz analizy drugiego rzędu
   • Analiza decydujących miejsc obliczeniowych wzdłuż osi słupa według oddziałującego obciążenia
   • Wyniki dla wymaganego zbrojenia podłużnego oraz strzemion zbrojeniowych
   • Wyniki dla bezpieczeństwa obliczeniowego
   • Obliczanie odporności ogniowej z opcjonalnym wymiarowaniem zbrojenia podłużnego według DIN 4102-22:2004 lub DIN 4102-4:2004, tabela 31
   • Obliczanie odporności ogniowej według metody uproszczonej (metoda strefowa) zgodnie z EN 1992-1-2
   • Wstępny projekt zbrojenia wraz z przedstawieniem graficznym zbrojenia podłużnego oraz strzemion zbrojeniowych w renderowaniu 3D
   • Podsumowanie stopni wykorzystania z możliwością dostępu do wszystkich szczegółów obliczeń
   • Graficzne przedstawianie ważnych szczegółów obliczeniowych w oknie roboczym programu RSTAB
 2. Wprowadzanie danych

  Pręty lub zbiory prętów, które mają zostać zwymiarowane, są automatycznie pobierane z programu RFEM/RSTAB do modułu RF/CONCRETE. W celu automatycznego wybrania odpowiednich elementów, można wykorzystać funkcję filtrowania (na przykład, aby wybrać tylko betonowe pręty pionowe) lub można również wprowadzić je ręcznie. Następnie przydziela się przypadki, grupy oraz kombinacje obciążeń powodujące powstanie sił wewnętrznych określanych w sposób liniowo sprężysty na wybranych prętach. Jeżeli ma zostać uwzględnione pełzanie, należy dodatkowo zdefiniować obciążenie powodujące pełzanie.Do modułu są automatycznie pobierane materiały z programu RFEM/RSTAB, które jednak w dowolnym momencie można edytować. W bibliotece znajdują się charakterystyki materiałowe według odpowiedniej normy.

  Właściwości konstrukcyjne słupa oraz specyfikacje dla określania wymaganego zbrojenia podłużnego i ścinanego można łatwo definiować.Współczynnik długości efektywnej ß można definiować ręcznie, automatycznie w module RF/CONCRETE lub zaimportować go z modułu dodatkowego RF-STABILITY/RSBUCK.

  Dla obliczeń odporności ogniowej według EN 1992-1-2 można wprowadzać szczegółowe specyfikacje, na przykład określenie stron przekroju, na których nastąpi zwęglenie.

 3. Proces obliczania

  Obliczenia

  Dla obliczeń uwzględniających bezpieczeństwo przeciw uszkodzeniu podczas zginania, RF-CONCRETE Columns analizuje decydujące miejsca narażone na najbardziej niekorzystne oddziaływania siły osiowej i momentów. Dla obliczeniowej wytrzymałości na ścinanie, program dodatkowo uwzględnia miejsca o maksymalnych wartościach sił tnących. Podczas obliczeń, moduł decyduje czy standardowe obliczenia są wystarczające lub czy słup musi zastać obliczony według analizy drugiego rzędu. Momenty określane są na podstawie wcześniej wprowadzonych specyfikacji. Obliczenia podzielone są na cztery części:
  • Kroki obliczeniowe niezależne od obciążeń
  • Iteracyjne określanie obciążeń głównych przy uwzględnieniu różnego zbrojenia wymaganego
  • Określanie zbrojenia zapewnionego dla głównych sił wewnętrznych
  • Określanie bezpieczeństwa dla wszystkich obliczeniowych sił wewnętrznych z uwzględnieniem zbrojenia zapewnionego
  W ten sposób moduł RF-CONCRETE Columns zapewnia odpowiednie rozwiązanie, składające się ze zoptymalizowanej koncepcji zbrojenia oraz wynikających z niej obciążeń.
 4. Wyniki RF-RF-CONCRETE Columns

  Wyniki

  Po pomyślnym zakończeniu obliczeń, moduł RF-CONCRETE Columns wyświetla wyniki w przejrzyście ułożonych tabelach. Wyświetlane są również wszystkie wartości pośrednie, ułatwiając przegląd obliczeń.

  Wyniki segregowane są według przypadków obciążeń, przekrojów, prętów i zbiorów prętów. Sugerowane zbrojenie podłużne i ścinane tworzone jest przy uwzględnieniu wszystkich specyfikacji konstrukcyjnych. Zbrojenie przedstawiane jest wraz z wymiarami jako szkic 3D. Propozycję zbrojenia można dostosowywać według indywidualnych wymagań użytkownika. Trójwymiarowa grafika pokazuje dokładny rozkład odkształceń i naprężeń w przekroju.

  W przypadku niespełnienia warunków przy sprawdzaniu odporności ogniowej według DIN 4102, moduł RF-CONCRETE Columns zwiększa zbrojenie wymagane, aż do pomyślnego przeprowadzenia wszystkich obliczeń lub do stwierdzenia, że nie da się rozmieścić zbrojenia. Słupy wraz ze zbrojeniem można wyświetlać w renderowaniu 3D oraz w oknie roboczym programu RFEM. Oprócz danych początkowych i wyników wraz ze szczegółami obliczeń wyświetlanymi w tabelach, do protokołu wydruku można włączyć wszystkie inne rysunki. W ten sposób tworzy się obszerną i przejrzyście ułożoną dokumentację.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
630,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej