RF-PUNCH Pro | Vstupní data

Funkce programu

Materiály a tloušťky ploch definované v programu RFEM jsou automaticky přednastaveny v modulu RF‑PUNCH Pro. Posuzované uzly jsou poté rozpoznány automaticky, uživatel je však může upravit ručně.

Dále je možné zohlednit otvory v oblasti potenciálního protlačení. Tyto otvory je možné převzít z modelu v programu RFEM nebo se dodatečně zadají v přídavném modulu RF‑PUNCH Pro, takže nemají vliv na tuhost konstrukce v RFEM modelu.

Parametry podélné výztuže zahrnují počet vrstev, směr vrstev a krytí výztuže, které se stanoví po jednotlivých plochách pro horní i dolní stranu desky. V další vstupní tabulce se zadají ostatní detaily uzlů protlačení. Modul přitom rozpozná polohu uzlu protlačení a automaticky stanoví, zda se jedná o uzel protlačení ve středu, na okraji či v rohu desky.

Kromě toho je možné zadat použité zatížení pro protlačení, součinitel přírůstku zatížení β a navrženou podélnou výztuž. Volitelně mohou být použity minimální momenty pro stanovení požadované podélné výztuže a rozšířená sloupová hlavice.

Náhled plochy s příslušným uzlem protlačení usnadňuje orientaci. Z této tabulky lze také spustit návrhový program výrobce smykových lišt, společnosti HALFEN. Tímto způsobem lze do tohoto programu snadno a rychle převést všechny informace z programu RFEM pro další zpracování.

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD