SUPER-RC | Superpozice

Funkce programu

Pro superpozici se zvolí jedna z integrovaných norem. Dílčí součinitele spolehlivosti jsou již přednastaveny. Také je možné vytvořit novou normu s uživatelsky definovanými součiniteli spolehlivosti a tuto normu uložit.

Kombinační kritérium určuje, které zatěžovací stavy, skupiny nebo kombinace zatěžovacích stavů z toho kterého modelu se zohlední. Účinky lze škálovat pomocí faktorů a klasifikovat je jako „stálé“ nebo „proměnné“. Kritérium „NEBO“ umožňuje alternativní analýzy. Grafické znázornění usnadňuje přiřazení příslušných modelů.

Při určování extrémních hodnot převezme SUPER-RC výsledky jednotlivých konstrukcí a zkombinuje je podle kombinačního kritéria. Přitom se výsledky porovnají na základě čísel uzlů a prutů.

RSTAB Ostatní
SUPER-RC 8.xx

Přídavný modul

Superponování výsledků různých stavebních fází

Cena za první licenci
220,00 USD