Ocelové přípoje pro RFEM 6

Popis produktu

 • Samostatný program FE-BUCKLING

Základní funkce

1

Funkce

 • Analýza ocelových přípojů pomocí automatického generování konečně-prvkového modelu přípoje na pozadí
 • Zohlednění všech vnitřních sil v posouzení (N, Vy, Vz, My, Mz a Mt) bez omezení na zatížení v rovině
 • Automatický přenos zatížení všech kombinací zatížení ve všech vybraných uzlech do konečně-prvkového modelu
 • Časově úsporné modelování složitých spojů, vygenerovaný konečně-prvkový model lze uložit a použít pro vlastní podrobné analýzy
 • Rozsáhlá, rozšiřitelná databáze s předdefinovanými šablonami ocelových přípojů
 • Lze použít pro všechny spoje s válcovanými a svařovanými průřezy, aktuálně jsou k dispozici I-profily, U-profily, úhelníky a T-profily
2

Komponenty spojů

 • Mnoho předdefinovaných komponent pro snadné zadání typických spojovacích situací (např. čelní desky, úhelníky, desky na stojině)
 • Univerzálně použitelné základní komponenty (plechy, svary, šrouby, pomocné roviny) pro zadávání složitých spojovacích situací
 • Grafické zobrazení geometrie spoje, které se aktualizuje souběžně se zadáním
 • Šablona ocelového přípoje, která je součástí addonu, nabízí několik typů přípojů a po výběru se použije ve Vašem modelu
 • Pro šablonu jsou k dispozici přípoje ze 3 obecných kategorií: Tuhý, kloubový a příhradový
 • Automatické přizpůsobení geometrie přípoje, a to i při následných úpravách prutů, díky relativnímu vztahu jednotlivých komponent
3

Kontrola správnosti

 • Souběžně se zadáním provede program kontrolu správnosti pro rychlé rozpoznání např. chybějících vstupních dat nebo kolizí
 • Pokud je nalezena chyba, zobrazí se chybové hlášení s popisem problému

4

Posouzení

 • Posouzení komponent přípoje se provádí podle Eurokódu EN 1993-1-8
 • Po aktivaci addonu je třeba v dialogu "Zatěžovací stavy a kombinace" aktivovat návrhové situace pro ocelové přípoje.
 • Pro posouzení stability přípoje (boulení) je nutné mít aktivovaný addon Stabilita konstrukce
 • Výpočet lze spustit z tabulky nebo pomocí ikony v panelech nástrojů
5

Posouzení podle EN 1993-1-8

I zde vám program pomůže. Na základě výpočtu na modelu konečných prvků zjistí síly ve šroubech a automaticky je vyhodnotí. Posouzení únosnosti pro šrouby pro případy porušení tahem, smykem, vetknutím a protlačením se provádí jako obvykle podle normy. O vše ostatní se v tomto kroku postará program. Stanoví všechny potřebné součinitele a přehledně je zobrazí.

Chcete provést ověření svaru? Potřebná napětí se také stanoví na modelu konečných prvků. Poté se provede posouzení s dílčími součiniteli spolehlivosti podle vybrané národní přílohy.

Posouzení desek se provádí plasticky porovnáním stávajícího plastického srovnávacího přetvoření s přípustným plastickým přetvořením (5 % podle EN 1993-1-5, příloha C nebo uživatelem definované specifikace).

Výhody pro vás

Výsledky ocelového přípoje

 • Jeden program, jeden tiskový protokol
 • Z externího programu není třeba importovat žádné vnitřní síly
 • Vnitřní síly jsou vždy aktuální
 • Aktualizace výpočtu v případě změn konstrukce, zatížení atd.
 • Zohlednění trojrozměrných vnitřních sil včetně kroucení
 • Žádný výpočet černou skříňkou
 • Podrobný konečně-prvkový model lze prohlížet a analyzovat
 • Vysoce kvalitní 3D vizualizace přípojů

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.