Přídavný modul RF-/TIMBER Pro pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů

Přídavný modul RF-/TIMBER Pro provádí posouzení dřevěných prutů a sad prutů na základě návrhových postupů podle následujících norem:

 •  EN 1995-1-1 (včetně národních příloh, viz níže)
 •  SIA 265:2012 + SIA 265‑C1:2012
 •  DIN 1052:2008-12

Kromě analýzy napětí provádí modul RF‑/TIMBER Pro stabilitní analýzu prutů podle metody náhradního prutu nebo podle analýzy druhého řádu, stejně jako posouzení na mezní stav použitelnosti a na požární odolnost. Navíc lze automaticky optimalizovat průřezy.

 1. Základní vlastnosti

  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB s možností převzetí všech relevantních dat a vnitřních sil
  • V případě posouzení podle normy EN 1995-1-1 jsou k dispozici následující národní přílohy:
   •  ČSN EN 1995-1-1/NA:2007-09 (Česká republika)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   • Bulgaria BDS EN 1995-1-1/NA:2012-02 (Bulharsko)
   •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   •  I.S. EN 1995-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   • Cyprus CYS EN 1995-1-1/NA:2011-02 (Kypr)
   •  LST EN 1995-1-1/NA:2011-10 (Litva)
   •  LVS EN 1995-1-1/NA:2012-05 (Lotyšsko)
   •  LU EN 1995-1-1/NA:2011-09 (Lucembursko)
   •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Norsko)
   •  PN-EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   •  NP EN 1995-1-1 (Portugalsko)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   •  SR EN 1995-1-1/NA:2008-03 (Rumunsko)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-3 (Slovinsko)
   • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
   •  UNE EN 1995-1-1 (Španělsko)
   •  SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
  • Rozsáhlá databáze materiálů podle norem EN, DIN a SIA
  • Posouzení kruhových, obdélníkových a libovolně složených průřezů (včetně hybridních průřezů)
  • Specifické zařazení konstrukce do třídy provozu (TP) a klasifikace zatížení do tříd trvání zatížení
  • Posouzení prutů a sad prutů
  • Posouzení stability podle metody náhradního prutu nebo podle analýzy druhého řádu
  • Stanovení rozhodujících vnitřních sil
  • Stručná informace v podobě ikony o splnění, případně nesplnění daného posouzení
  • Vizualizace kritéria posouzení na RFEM/RSTAB modelu
  • Automatická optimalizace průřezů
  • Výkaz materiálu a stanovení hmotností
  • Export dat do MS Excel
  • Volba třídy požární odolnosti, rychlosti zuhelnatění a stran vystavených účinků požáru
  • Posouzení požární odolnosti podle vybraných norem:
   •  EN 1995-1-2
   •  SIA 265:2012 + SIA 265-C1:2012
   •  DIN 4102-22:2004
  • Převzetí vzpěrných délek a délek pro klopení z modulu RF-STABILITY/RSBUCK
  • Posouzení prutů s náběhem podle zadaného řezu vlákna
  • Posouzení předem definovaného vrcholu a výpočet příčných napětí v tahu
  • Posouzení zakřivených prutů a sad prutů
 2. Tabulka 1.1 Základní údaje: Mezní stav únosnosti

  Vstupní data

  Po spuštění modulu je nutné zadat nebo graficky vybrat posuzované pruty/sady prutů, zatěžovací stavy, skupiny nebo kombinace zatěžovacích stavů pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti. Materiály definované v programu RFEM/RSTAB jsou již přednastaveny a lze je upravit v modulu RF-/TIMBER Pro. Rozsáhlá databáze obsahuje materiálové charakteristiky podle příslušné normy.

  Po kontrole průřezů se přiřadí třídy trvání zatížení a třídy provozu (TP) po jednotlivých zatěžovacích stavech nebo prutech.

  Složené průřezy mohou tvořit různé materiály. Analýza v modulu RF-/TIMBER Pro uvažuje posunutou neutrální osu (v případě ohebných složených průřezů). Analýza deformací vyžaduje vztažné délky příslušných prutů a sad prutů. Přitom lze zohlednit směr deformace, nadvýšení a typ nosníku.

 3. FE-Solver: Výpočet MKP, dílčí kroky

  Posouzení

  Při posouzení únosnosti průřezu se analyzuje tah a tlak ve směru vláken, ohyb, ohyb v kombinaci s tahem/tlakem a smyk vlivem posouvající síly s kroucením nebo bez kroucení. Posouzení probíhá na úrovni návrhových hodnot napětí.

  Pro posouzení prutů vystavených vzpěru nebo klopení podle metody náhradního prutu se uvažuje osový tlak, ohyb a interakci ohybu s tlakem/tahem. Průhyb na vnitřních polích a konzolách se určí pro charakteristické a kvazistálé návrhové situace.

  Samostatné návrhové případy umožňují stabilitní a flexibilní analýzu vybraných prutů, sad prutů a zatížení. V případě prutů s náběhem se zohlední úhel řezu vůči vláknům v oblastech tahu a tlaku za ohybu. Přídavný modul dodatečně provede posouzení vrcholu, je-li definován.

 4. Grafické porovnání výsledků z RFEMu a modulu RF-TIMBER Pro

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách včetně všech mezihodnot, což přispívá k názornosti analýzy. Výsledky jsou řazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, prutech nebo sadách prutů.

  Pokud se ve výpočtu objeví chyba, je možné upravit příslušné průřezy v optimalizačním procesu. Optimalizované průřezy lze převést do programu RFEM/RSTAB pro následný přepočet.

  Stupně využití jsou barevně znázorněny v grafickém zobrazení modelu v programu RFEM/RSTAB, což umožňuje na první pohled rozeznat předimenzovaná nebo kritická místa konstrukce. Cílené vyhodnocení zajišťuje zobrazení průběhu výsledků na prutu nebo sadě prutů.

  Do tiskového protokolu lze zahrnout nejen vstupní tabulky a tabulky výsledků včetně detailů posouzení, ale také všechny grafiky. Tímto způsobem je zajištěna přehledná a názorná dokumentace.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-TIMBER Pro 5.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • TIMBER Pro 8.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD

Screenshots
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program pro statické výpočty MKP

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Statický software pro prutové konstrukce

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2