Přídavný modul RF-/STEEL EC3 pro RFEM/RSTAB

Produktové video: Přídavný modul RF-/STEEL EC3 (anglicky)

Produktové video (EN): Jak fungují programy Dlubal Software při návrhu a posouzení konstrukcí z oceli?

Dlubal Webinář: Modelování a posouzení ocelových konstrukcí

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Nejlepší software pro výpočty podle evropských norem

„Poté, co jsme porovnali nejrůznější nabídky na trhu, jsme se rozhodli pro program RFEM od společnosti Dlubal Software pro naše statické výpočty trojrozměrných ocelových konstrukcí. Zdá se, že je to nejlepší software pro výpočty podle evropských norem. Díky jasné struktuře a intiutivnímu grafickému prostředí jsou zadávání a změna vstupních dat i výsledků plynulé a efektivní, což minimalizuje "efekt černé skříňky".

Technická podpora je vysloveně trpělivá, kompetentní a na dotazy reaguje rychle, což přispělo k našemu rozhodnutí pro RFEM od Dlubal Software. Tutoriály, blog a detailní manuály jsou dobrým materiálem pro samostudium a výrazně usnadňují začátky práce s programem. Také nové funkce programů jsou velmi užitečné. Dalším pozuitivním aspektem je modulární koncept softwaru. Díky tomu lze hlavní program rozšířit o další funkce aniž by bylo nutné se znovu učit zacházet s programem. I kdybychom se zítra rozhodli změnit zaměření na dřevěné, hliníkové či skleněné konstrukce, statické výpočty pro nás nebudou žádnou překážkou.“

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RF-/STEEL EC3 provádí všechna typická posouzení na mezní stav únosnosti, analýzu stability a deformací, a také posouzení požární odolnosti ocelových prutů podle následujících norem:

 •  EN 1993-1-1:2005 + AC:2009,
 •  EN 1993-1-2:2006 + AC:2005 (posouzení požární odolnosti),
 •  EN 1993-1-4:2006 (nerezová ocel),
 •  EN 1993-1-5:2006.

 1. Základní vlastnosti

  • Převzetí materiálů, průřezů a vnitřních sil z programu RFEM/RSTAB
  • Posouzení oceli pro tenkostěnné průřezy podle EN 1993‑1‑1:2005 and EN 1993‑1‑5:2006
  • Automatická klasifikace průřezů podle EN 1993-1-1:2005 + AC:2009, čl. 5.5.2, a EN 1993-1-5:2006, čl. 4.4 (přůřezy třídy 4) s možností určení účinných šířek podle přílohy E pro napětí pod fy
  • Integrace parametrů podle následujících národních příloh:
   •  ČSN EN 1993-1-1/NA.ed: 2007-05 (Česká republika)
   •  STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1993-1-1/NA:2010-12 (Belgie)
   • Bulgaria BLG EN 1993-1-1/NA:2008 (Bulharsko)
   •  DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015 (Dánsko)
   •  SFS EN 1993-1-1:2005 (Finsko)
   •  NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Francie)
   •  UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Itálie)
   • Cyprus NP k CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Kypr)
   •  LST EN 1993-1-1/NA:2005/AC:2006 (Litva)
   •  LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2011 (Lucembursko)
   •  MS EN 1993-1-1:2010 (Malajsie)
   •  DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Německo)
   •  NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1993-1-1/NA:2008-02 (Norsko)
   •  PN EN 1993-1-1:2006-06 (Polsko)
   •  NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Portugalsko)
   •  ÖNORM 1993-1-1:2007-02 (Rakousko)
   •  SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008-04 (Rumunsko)
   • Greece ELOT EN 1993-1-1 (Řecko)
   •  SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Singapur)
   •  SIST EN 1993-1-1/NA:2006-03 (Slovinsko)
   •  UNE EN 1993-1-1/NA:2013-02 (Španělsko)
   •  SS EN 1993-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
   • United Kingdom NP k BS EN 1993-1-1/NA:2008-12 (Velká Británie)

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Automatický výpočet všech součinitelů potřebných pro stanovení návrhové hodnoty vzpěrné únosnosti Nb,Rd
  • Automatické určení ideálního elastického kritického momentu Mcr pro každý prut nebo sadu prutů ve všech místech x podle metody vlastních čísel nebo pomocí porovnání průběhů momentů. Vyžadovány jsou pouze údaje o příčných mezilehlých podporách.
  • Posouzení prutů s náběhem, nesymetrických profilů nebo sad prutů podle obecné metody v souladu s EN 1993-1-1, čl. 6.3.4
  • V případě obecné metody podle čl. 6.3.4 lze zvolit „Evropské křivky klopení“ podle Naumes, Strohmann, Ungermann, Sedlacek (publikace Stahlbau 77 (2008), str. 748‑761)
  • Zohlednění torzního uložení (například od trapézových plechů a vaznic)
  • Volitelné zohlednění smykových polí (například od trapézových plechů a ztužení)
  • Rozšíření RF-/STEEL Warping Torsion (vyžaduje licenci) pro analýzu ztráty stability podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti (vázané kroucení)
  • Rozšíření RF-/STEEL Plasticity (vyžaduje licenci) pro plastické posouzení průřezů podle metody dílčích vnitřních sil a simplexové metody pro obecné průřezy (ve spojení s rozšířením RF‑/STEEL Warping Torsion umožňuje plastické posouzení podle analýzy druhého řádu)
  • V případě posouzení mezního stavu únosnosti je možné vybrat základní nebo mimořádnou návrhovou situací pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
  • V případě posouzení mezního stavu použitelnosti je možné vybrat charakteristické, časté nebo kvazistálé návrhové situace pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
  • Posouzení na tah s definovatelnými plochami oslabeného průřezu pro začátek a konec prutu
  • Volitelný výpočet deplanační pružiny pro uzlovou podporu na sadě prutů
  • Grafické znázornění využití na průřezu a na RFEM/RSTAB modelu
  • Stanovení rozhodujících vnitřních sil
  • Možnosti filtrování grafických výsledků v programu RFEM/RSTAB
  • Grafické znázornění stupně využití a tříd průřezů v renderovaném náhledu
  • Barevné stupnice v tabulkách výsledků
  • Režim prohlížení pro změnu zobrazení v pracovním okně
  • Automatická optimalizace průřezů
  • Import optimalizovaných průřezů do programu RFEM/RSTAB
  • Výkaz materiálu po prutech nebo sadách prutů
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Tiskový protokol k ověření výsledků posouzení
  • Možnost převzetí teplotní křivky do tiskového protokolu
 2. Výběr průřezů pro posouzení

  Vstupní data

  RF-/STEEL EC3 automaticky převezme průřezy definované v programu RFEM/RSTAB a zároveň umožňuje posoudit všechny tenkostěnné průřezy. Modul automaticky vybere nejvhodnější metodu posouzení v souladu s normami.

  V případě posouzení mezního stavu únosnosti lze zohlednit různá namáhání a vybrat jeden z interakčních vzorců daných normou.

  Důležitou součástí posouzení podle Eurokódu 3 je rozdělení posuzovaných průřezů do tříd 1 – 4. Tímto způsobem se určí omezení únosnosti a rotační kapacity vlivem lokálního boulení pro části průřezu. RF-/STEEL EC3 dále stanoví poměr (c/t) pro prvky průřezu, které jsou namáhány tlakem, a provede plně automatickou klasifikaci průřezů.

  U stabilitních analýz je možné nastavit namáhání prutů nebo sad prutů ohybovým vzpěrem ve směru osy y a/nebo z. Kromě toho lze definovat další příčné podpory. RF-/STEEL EC3 automaticky určí štíhlost a pružnou kritickou sílu na základě okrajových podmínek. Pro posouzení klopení modul automaticky určí ideální elastický kritický moment, který lze také zadat ručně. V podrobném nastavení je možné zohlednit bod působení u příčných zatížení, který ovlivňuje tuhost v kroucení, a torzní uložení (například od trapézových plechů a vaznic).

  V novodobém stavebnictví, které využívá čím dál štíhlejších průřezů, představuje mezní stav použitelnosti důležitý faktor ve statických výpočtech. V přídavném modulu RF-STEEL EC3 lze přiřadit jednotlivé zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků různým návrhovým situacím. Odpovídající mezní hodnoty jsou přednastaveny v národní příloze, avšak mohou být kdykoliv upraveny. Modul umožňuje definovat vztažné délky a nadvýšení a zohlednit je při posouzení.

 3. Grafické znázornění vlastního tvaru pro sadu prutů

  Posouzení

  Při posouzení namáhání vlivem tahu, tlaku, ohybu a smyku se porovnají návrhové hodnoty maximální únosnosti s návrhovými hodnotami účinků.

  V případě, že konstrukční dílce podléhají ohybu a tlaku současně, program tuto interakci zohlední. RF-/STEEL EC3 nabízí při volbě interakčního vzorce stanovení součinitele podle Metody 1 (příloha A) nebo Metody 2 (příloha B).

  Posouzení na ohybový vzpěr nevyžaduje zadání štíhlosti ani pružné kritické síly rozhodujícího tvaru vybočení. Modul automaticky spočítá všechny požadované součinitele pro návrhovou hodnotu namáhání ohybem. Pružný kritický moment vzpěru je určen přímo programem, pro každý prut na každém místě x průřezu. Je třeba zadat pouze příčné mezilehlé podpory pro jednotlivé pruty nebo sady prutů v jednom ze vstupních tabulek.

  Pokud se v modulu RF-/STEEL EC3 vyberou pruty pro posouzení požární odolnosti, objeví se zvláštní vstupní tabulka, ve kterém lze definovat další parametry, jako například typy ochranných nátěrů nebo obkladů. V celkovém nastavení je možné zvolit požadovaný čas pro požární odolnost, teplotní křivku a další součinitele. Tiskový protokol obsahuje všechny mezivýsledky a konečné posouzení požární odolnosti včetně teplotní křivky.

 4. Grafické vyhodnocení výsledků v programu RFEM

  Výsledky

  Výsledky se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách podle zatěžovacích stavů, průřezů, prutů, sad prutů nebo míst x. Výběrem jednotlivých řádků v tabulce se zobrazí podrobné informace o provedeném posouzení.

  Všechny materiálové vlastnosti, charakteristiky průřezů, návrhové vnitřní síly a součinitele použité pro posouzení jsou uspořádány přehledným a srozumitelným způsobem. V samostatném grafickém okně lze zobrazit průběh vnitřních sil pro každé místo x.

  Výkaz materiálu po prutech nebo sadách prutů pro jednotlivé typy průřezů doplňují podrobný a strukturovaný přehled výsledků. Pro tisk vstupních údajů a výsledků je k dispozici globální výstupní protokol programu RFEM/RSTAB.

  Za účelem využití nejrůznějších dat pro další zpracování je možné exportovat všechny tabulky do MS Excel.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
1 480,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD