Přídavný modul RF-/STEEL EC3 pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Ocelová konstrukce

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Nejlepší software pro výpočty podle evropských norem

„Poté, co jsme porovnali nejrůznější nabídky na trhu, jsme se rozhodli pro program RFEM od společnosti Dlubal Software pro naše statické výpočty trojrozměrných ocelových konstrukcí. Zdá se, že je to nejlepší software pro výpočty podle evropských norem. Díky jasné struktuře a intiutivnímu grafickému prostředí jsou zadávání a změna vstupních dat i výsledků plynulé a efektivní, což minimalizuje "efekt černé skříňky".

Technická podpora je vysloveně trpělivá, kompetentní a na dotazy reaguje rychle, což přispělo k našemu rozhodnutí pro RFEM od Dlubal Software. Tutoriály, blog a detailní manuály jsou dobrým materiálem pro samostudium a výrazně usnadňují začátky práce s programem. Také nové funkce programů jsou velmi užitečné. Dalším pozitivním aspektem je modulární koncept softwaru. Díky tomu lze hlavní program rozšířit o další funkce aniž by bylo nutné se znovu učit zacházet s programem. I kdybychom se zítra rozhodli změnit zaměření na dřevěné, hliníkové či skleněné konstrukce, statické výpočty pro nás nebudou žádnou překážkou.“

RF-/STEEL EC3 provádí všechna typická posouzení na mezní stav únosnosti, analýzu stability a deformací, a také posouzení požární odolnosti ocelových prutů podle následujících norem:

 •  EN 1993-1-1:2005 + AC:2009,
 •  EN 1993-1-2:2006 + AC:2005 (posouzení požární odolnosti),
 •  EN 1993-1-4:2006 (nerezová ocel),
 •  EN 1993-1-5:2006.

 1. Základní vlastnosti

  • Import materiálů, průřezů a vnitřních sil z programu RFEM/RSTAB
  • Posouzení ocelových tenkostěnných průřezů podle EN 1993-1-1:2005 a EN 1993-1-5:2006
  • Automatická klasifikace průřezů podle EN 1993-1-1:2005 + AC: 2009, čl. 5.5.2 a EN 1993-1-5:2006, čl. 4.4 (průřezy třídy 4), s možností určení účinných šířek podle přílohy E pro napětí pod fy
  • Integrace parametrů podle následujících národních příloh:
   • Deutschland DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Německo)
   • ÖNORM B 1993-1-1:2007-02 (Rakousko)
   • NBN EN 1993-1-1/ANB:2010-12 (Belgie)
   • BDS EN 1993-1-1/NA:2008 (Bulharsko)
   • DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015 (Dánsko)
   • SFS EN 1993-1-1/NA:2005 (Finsko)
   • NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Francie)
   • Griechenland ELOT EN 1993-1-1 (Řecko)
   • UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Itálie)
   • LST EN 1993-1-1/NA:2009-04 (Litva)
   • LU EN 1993-1-1: 2005/AN-LU:2011 (Lucembursko)
   • MS EN 1993-1-1/NA:2010 (Malajsie)
   • NEN EN 1993-1-1/NA: 2011-12 (Nizozemsko)
   • Norway NS EN 1993-1-1/NA:2008-02 (Norsko)
   • PN EN 1993-1-1/NA:2006-06 (Polsko)
   • NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Portugalsko)
   • SR EN 1993-1-1/NB:2008-04 (Rumunsko)
   • SS EN 1993-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
   • SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Singapur)
   • STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1993-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • UNE EN 1993-1-1/NA:2013-02 (Španělsko)
   • ČSN EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Česká republika)
   • BS EN 1993-1-1/NA:2008-12 (Velká Británie)
   • CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Kypr)
  Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
  • Automatický výpočet všech součinitelů potřebných pro stanovení návrhové hodnoty vzpěrné únosnosti Nb,Rd
  • Automatické určení pružného kritického momentu vzpěru Mcr pro každý prut nebo sadu prutů ve všech místech x metodou vlastních čísel nebo porovnáním průběhů momentů. Je třeba pouze definovat příčné mezilehlé podpory.
  • Posouzení prutů s náběhy, nesymetrických profilů nebo sad prutů obecnou metodou v souladu s EN 1993-1-1, čl. 6.3.4
  • Při uplatnění obecné metody podle čl. 6.3.4 lze zvolit „evropskou křivku pro klopení“ podle Naumese, Strohmanna, Ungermanna, Sedlacka (Stahlbau 77 (2008), str. 748-761)
  • Zohlednění torzního uložení (trapézový plech a vaznice)
  • Volitelné zohlednění smykových polí (například trapézový plech a ztužení)
  • Rozšíření modulu RF-/STEEL Warping Torsion (vyžaduje licenci) pro analýzu ztráty stability podle teorie druhého řádu se 7  stupni volnosti (vázané kroucení)
  • Rozšíření modulu RF-/STEEL Plasticity (vyžaduje licenci) pro plastické posouzení průřezů podle metody dílčích vnitřních sil (PIFM) a simplexové metody pro obecné průřezy (ve spojení s rozšířením RF-/STEEL Warping Torsion umožňuje plastické posouzení podle teorie druhého řádu)
  • Rozšíření modulu RF-/STEEL Cold-Formed Sections (vyžaduje licenci) umožňuje posoudit únosnost a použitelnost ocelových prutů tvarovaných za studena podle norem EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5.
  • Posouzení MSÚ: výběr základních nebo mimořádných návrhových situací pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
  • Posouzení MSP: výběr charakteristických, častých nebo kvazistálých návrhových situací pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
  • Posouzení na tah s definovatelnými plochami oslabeného průřezů pro začátek a konec prutu
  • Posouzení svarů pro svařované průřezy
  • Volitelný výpočet deplanační pružiny pro uzlové podpory na sadách prutů
  • Grafické znázornění využití na průřezu a v modelu RFEM/RSTAB
  • Stanovení rozhodujících vnitřních sil
  • Možnost filtrovat výsledky v programu RFEM/RSTAB
  • Zobrazení stupně využití a tříd průřezů v renderovaném náhledu
  • Barevné stupnice v tabulkách výsledků
  • Automatická optimalizace průřezu
  • Import optimalizovaných průřezů do programu RFEM/RSTAB
  • Výkaz materiálu a stanovení hmotností
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Tiskový protokol k ověření výsledků posouzení
  • Možnost zahrnout teplotní křivku do tiskového protokolu
 2. Vstupní data

  RF-/STEEL EC3 automaticky převezme průřezy definované v programu RFEM/RSTAB. Je možné posoudit všechny tenkostěnné průřezy. Modul automaticky vybere nejvhodnější metodu posouzení v souladu s normami.

  Při posouzení mezního stavu únosnosti lze zohlednit různá namáhání a vybrat jeden z interakčních vzorců daných normou.

  Klasifikace navržených průřezů do tříd 1 - 4 je důležitou součástí posouzení podle Eurokódu 3. Tímto způsobem se určí omezení únosnosti a rotační kapacity vlivem lokálního boulení pro části průřezu. RF-/STEEL EC3 dále stanoví poměr (c/t) pro prvky průřezu, které jsou namáhány tlakem, a provede plně automatickou klasifikaci průřezů.

  U posouzení stability je možné nastavit namáhání prutů nebo sad prutů ohybovým vzpěrem ve směru osy y a/nebo z. Kromě toho lze definovat další příčné podpory. RF-/STEEL EC3 automaticky určí štíhlost a pružnou kritickou sílu na základě okrajových podmínek. Pro posouzení klopení modul automaticky určí ideální elastický kritický moment nebo ho může uživatel zadat ručně. V detailním nastavení je možné zohlednit bod působení příčných zatížení, který ovlivňuje tuhost v kroucení. Dále lze zohlednit torzní uložení (například od trapézových plechů a vaznic) a smyková pole (například od trapézových plechů a ztužení).

  V současném stavebnictví, v kterém se používají stále štíhlejší průřezy, představuje mezní stav použitelnosti důležitý faktor ve statických výpočtech. V modulu RF-/STEEL EC3 lze přiřadit jednotlivé zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků různým návrhovým situacím. Odpovídající mezní hodnoty jsou přednastaveny v národní příloze, avšak mohou být kdykoliv upraveny. Modul umožňuje definovat vztažné délky a nadvýšení a zohlednit je při posouzení.

 3. Posouzení

  Při posouzení namáhaní vlivem tahu, tlaku, ohybu a smyku se porovnají návrhové hodnoty maximální únosnosti s návrhovými hodnotami účinků.

  Pokud konstrukční dílce podléhají ohybu a tlaku současně, program tuto interakci zohlední. RF-/STEEL EC3 nabízí při volbě interakčního vzorce stanovení součinitele podle Metody 1 (příloha A) nebo Metody 2 (příloha B).

  Posouzení na ohybový vzpěr nevyžaduje zadání štíhlosti ani pružné kritické síly rozhodujícího tvaru vybočení. Modul automaticky spočítá všechny požadované součinitele pro návrhovou hodnotu namáhání ohybem. Pružný kritický moment vzpěru je určen přímo programem, pro každý prut na každém místě x průřezu. V případě potřeby stačí zadat pouze příčné mezilehlé podpory pro jednotlivé pruty/sady prutů v jednom ze vstupních dialogů.

  Pokud v modulu RF-/STEEL EC3 vybereme pruty pro posouzení požární odolnosti, objeví se zvláštní vstupní tabulka, ve které lze definovat další parametry, jako například typy ochranných nátěrů nebo obkladů. Celkové nastavení zahrnuje požadovaný čas požární odolnosti, teplotní křivky a další součinitele. Tiskový protokol obsahuje všechny mezivýsledky a konečné posouzení požární odolnosti. Teplotní křivku lze zahrnout do tiskového protokolu.

 4. Výsledky

  Výsledky se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách seřazené podle zatěžovacích stavů, průřezů, prutů, sad prutů nebo míst x. Výběrem příslušného řádku v tabulce se zobrazí podrobné informace o provedeném posouzení.

  Výsledky obsahují srozumitelný seznam všech materiálových vlastností, charakteristik průřezů, návrhových vnitřních sil a součinitelů. V samostatném grafickém okně lze zobrazit průběh vnitřních sil pro každé místo x.

  Výkaz materiálu po prutech nebo sadách prutů pro jednotlivé typy průřezů doplňují podrobný a strukturovaný přehled výsledků. Pro tisk vstupních údajů a výsledků lze použít globální výstupní protokol programu RFEM/RSTAB.

  Pro další zpracování nejrůznějších dat je možné exportovat všechny tabulky do MS Excelu.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
1 480,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB
FE-LTB

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD