Přídavný modul RF-/STEEL EC3 pro RFEM/RSTAB

Produktové video: Přídavný modul RF-/STEEL EC3 (anglicky)

Produktové video (EN): Jak fungují programy Dlubal Software při návrhu a posouzení konstrukcí z oceli?

Dlubal Webinář: Modelování a posouzení ocelových konstrukcí

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Nejlepší software pro výpočty podle evropských norem

„Poté, co jsme porovnali nejrůznější nabídky na trhu, jsme se rozhodli pro program RFEM od společnosti Dlubal Software pro naše statické výpočty trojrozměrných ocelových konstrukcí. Zdá se, že je to nejlepší software pro výpočty podle evropských norem. Díky jasné struktuře a intiutivnímu grafickému prostředí jsou zadávání a změna vstupních dat i výsledků plynulé a efektivní, což minimalizuje "efekt černé skříňky".

Technická podpora je vysloveně trpělivá, kompetentní a na dotazy reaguje rychle, což přispělo k našemu rozhodnutí pro RFEM od Dlubal Software. Tutoriály, blog a detailní manuály jsou dobrým materiálem pro samostudium a výrazně usnadňují začátky práce s programem. Také nové funkce programů jsou velmi užitečné. Dalším pozuitivním aspektem je modulární koncept softwaru. Díky tomu lze hlavní program rozšířit o další funkce aniž by bylo nutné se znovu učit zacházet s programem. I kdybychom se zítra rozhodli změnit zaměření na dřevěné, hliníkové či skleněné konstrukce, statické výpočty pro nás nebudou žádnou překážkou.“

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RF-/STEEL EC3 provádí všechna typická posouzení na mezní stav únosnosti, analýzu stability a deformací, a také posouzení požární odolnosti ocelových prutů podle následujících norem:

 •  EN 1993-1-1:2005 + AC:2009,
 •  EN 1993-1-2:2006 + AC:2005 (posouzení požární odolnosti),
 •  EN 1993-1-4:2006 (nerezová ocel),
 •  EN 1993-1-5:2006.

 1. Základní vlastnosti

  • Převzetí materiálů, průřezů a vnitřních sil z programu RFEM/RSTAB
  • Posouzení oceli pro tenkostěnné průřezy podle EN 1993‑1‑1:2005 and EN 1993‑1‑5:2006
  • Automatická klasifikace průřezů podle EN 1993-1-1:2005 + AC:2009, čl. 5.5.2, a EN 1993-1-5:2006, čl. 4.4 (přůřezy třídy 4) s možností určení účinných šířek podle přílohy E pro napětí pod fy
  • Integrace parametrů podle následujících národních příloh:
   •  ČSN EN 1993-1-1/NA.ed: 2007-05 (Česká republika)
   •  STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1993-1-1/NA:2010-12 (Belgie)
   • Bulgaria BLG EN 1993-1-1/NA:2008 (Bulharsko)
   •  DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015 (Dánsko)
   •  SFS EN 1993-1-1:2005 (Finsko)
   •  NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Francie)
   •  UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Itálie)
   • Cyprus NP k CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Kypr)
   •  LST EN 1993-1-1/NA:2005/AC:2006 (Litva)
   •  MS EN 1993-1-1:2010 (Malajsie)
   •  DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Německo)
   •  NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1993-1-1/NA:2008-02 (Norsko)
   •  PN EN 1993-1-1:2006-06 (Polsko)
   •  NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Portugalsko)
   •  ÖNORM 1993-1-1:2007-02 (Rakousko)
   •  SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008-04 (Rumunsko)
   •  SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Singapur)
   •  SIST EN 1993-1-1/NA:2006-03 (Slovinsko)
   • United Kingdom NP k BS EN 1993-1-1/NA:2008-12 (Spojené království)
   •  UNE EN 1993-1-1/NA:2013-02 (Španělsko)
   •  SS EN 1993-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Automatický výpočet všech součinitelů potřebných pro stanovení návrhové hodnoty vzpěrné únosnosti Nb,Rd
  • Automatické určení ideálního elastického kritického momentu Mcr pro každý prut nebo sadu prutů ve všech místech x podle metody vlastních čísel nebo pomocí porovnání průběhů momentů. Vyžadovány jsou pouze údaje o příčných mezilehlých podporách.
  • Posouzení prutů s náběhem, nesymetrických profilů nebo sad prutů podle obecné metody v souladu s EN 1993-1-1, čl. 6.3.4
  • V případě obecné metody podle čl. 6.3.4 lze zvolit „Evropské křivky klopení“ podle Naumes, Strohmann, Ungermann, Sedlacek (publikace Stahlbau 77 (2008), str. 748‑761)
  • Zohlednění torzního uložení (například od trapézových plechů a vaznic)
  • Volitelné zohlednění smykových polí (například od trapézových plechů a ztužení)
  • Rozšíření RF-/STEEL Warping Torsion (vyžaduje licenci) pro analýzu ztráty stability podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti (vázané kroucení)
  • Rozšíření RF-/STEEL Plasticity (vyžaduje licenci) pro plastické posouzení průřezů podle metody dílčích vnitřních sil a simplexové metody pro obecné průřezy (ve spojení s rozšířením RF‑/STEEL Warping Torsion umožňuje plastické posouzení podle analýzy druhého řádu)
  • V případě posouzení mezního stavu únosnosti je možné vybrat základní nebo mimořádnou návrhovou situací pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
  • V případě posouzení mezního stavu použitelnosti je možné vybrat charakteristické, časté nebo kvazistálé návrhové situace pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
  • Posouzení na tah s definovatelnými plochami oslabeného průřezu pro začátek a konec prutu
  • Volitelný výpočet deplanační pružiny pro uzlovou podporu na sadě prutů
  • Grafické znázornění využití na průřezu a na RFEM/RSTAB modelu
  • Stanovení rozhodujících vnitřních sil
  • Možnosti filtrování grafických výsledků v programu RFEM/RSTAB
  • Grafické znázornění stupně využití a tříd průřezů v renderovaném náhledu
  • Barevné stupnice v tabulkách výsledků
  • Režim prohlížení pro změnu zobrazení v pracovním okně
  • Automatická optimalizace průřezů
  • Import optimalizovaných průřezů do programu RFEM/RSTAB
  • Výkaz materiálu po prutech nebo sadách prutů
  • Přímý export dat do MS Excel nebo OpenOffice.org Calc
  • Tiskový protokol k ověření výsledků posouzení
  • Možnost převzetí teplotní křivky do tiskového protokolu
 2. Výběr průřezů pro posouzení

  Vstupní data

  RF-/STEEL EC3 automaticky převezme průřezy definované v programu RFEM/RSTAB a zároveň umožňuje posoudit všechny tenkostěnné průřezy. Modul automaticky vybere nejvhodnější metodu posouzení v souladu s normami.

  V případě posouzení mezního stavu únosnosti lze zohlednit různá namáhání a vybrat jeden z interakčních vzorců daných normou.

  Důležitou součástí posouzení podle Eurokódu 3 je rozdělení posuzovaných průřezů do tříd 1 – 4. Tímto způsobem se určí omezení únosnosti a rotační kapacity vlivem lokálního boulení pro části průřezu. RF-/STEEL EC3 dále stanoví poměr (c/t) pro prvky průřezu, které jsou namáhány tlakem, a provede plně automatickou klasifikaci průřezů.

  U stabilitních analýz je možné nastavit namáhání prutů nebo sad prutů ohybovým vzpěrem ve směru osy y a/nebo z. Kromě toho lze definovat další příčné podpory. RF-/STEEL EC3 automaticky určí štíhlost a pružnou kritickou sílu na základě okrajových podmínek. Pro posouzení klopení modul automaticky určí ideální elastický kritický moment, který lze také zadat ručně. V podrobném nastavení je možné zohlednit bod působení u příčných zatížení, který ovlivňuje tuhost v kroucení, a torzní uložení (například od trapézových plechů a vaznic).

  V novodobém stavebnictví, které využívá čím dál štíhlejších průřezů, představuje mezní stav použitelnosti důležitý faktor ve statických výpočtech. V přídavném modulu RF-STEEL EC3 lze přiřadit jednotlivé zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků různým návrhovým situacím. Odpovídající mezní hodnoty jsou přednastaveny v národní příloze, avšak mohou být kdykoliv upraveny. Modul umožňuje definovat vztažné délky a nadvýšení a zohlednit je při posouzení.

 3. Grafické znázornění vlastního tvaru pro sadu prutů

  Posouzení

  Při posouzení namáhání vlivem tahu, tlaku, ohybu a smyku se porovnají návrhové hodnoty maximální únosnosti s návrhovými hodnotami účinků.

  V případě, že konstrukční dílce podléhají ohybu a tlaku současně, program tuto interakci zohlední. RF-/STEEL EC3 nabízí při volbě interakčního vzorce stanovení součinitele podle Metody 1 (příloha A) nebo Metody 2 (příloha B).

  Posouzení na ohybový vzpěr nevyžaduje zadání štíhlosti ani pružné kritické síly rozhodujícího tvaru vybočení. Modul automaticky spočítá všechny požadované součinitele pro návrhovou hodnotu namáhání ohybem. Pružný kritický moment vzpěru je určen přímo programem, pro každý prut na každém místě x průřezu. Je třeba zadat pouze příčné mezilehlé podpory pro jednotlivé pruty nebo sady prutů v jednom ze vstupních tabulek.

  Pokud se v modulu RF-/STEEL EC3 vyberou pruty pro posouzení požární odolnosti, objeví se zvláštní vstupní tabulka, ve kterém lze definovat další parametry, jako například typy ochranných nátěrů nebo obkladů. V celkovém nastavení je možné zvolit požadovaný čas pro požární odolnost, teplotní křivku a další součinitele. Tiskový protokol obsahuje všechny mezivýsledky a konečné posouzení požární odolnosti včetně teplotní křivky.

 4. Grafické vyhodnocení výsledků v programu RFEM

  Výsledky

  Výsledky se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách podle zatěžovacích stavů, průřezů, prutů, sad prutů nebo míst x. Výběrem jednotlivých řádků v tabulce se zobrazí podrobné informace o provedeném posouzení.

  Všechny materiálové vlastnosti, charakteristiky průřezů, návrhové vnitřní síly a součinitele použité pro posouzení jsou uspořádány přehledným a srozumitelným způsobem. V samostatném grafickém okně lze zobrazit průběh vnitřních sil pro každé místo x.

  Výkaz materiálu po prutech nebo sadách prutů pro jednotlivé typy průřezů doplňují podrobný a strukturovaný přehled výsledků. Pro tisk vstupních údajů a výsledků je k dispozici globální výstupní protokol programu RFEM/RSTAB.

  Za účelem využití nejrůznějších dat pro další zpracování je možné exportovat všechny tabulky do MS Excel nebo OpenOffice.org Calc.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-STEEL EC3 5.xx

  1 480,00 USD

 • Další licence

  666,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • STEEL EC3 8.xx

  1 480,00 USD

 • Další licence

  666,00 USD