Přídavný modul RF-/STEEL EC3 pro RFEM/RSTAB

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Nejlepší software pro výpočty podle evropských norem

„"Po prostudování ostatních nabídek na trhu jsme pro výpočet našich trojrozměrných kovových konstrukcí vybrali software RFEM od společnosti Dlubal Software." Tento software se jeví jako nejvhodnější pro analýzy podle Eurokódu. Kromě uživatelsky přívětivého a intuitivního rozhraní se přehledně a efektivně zobrazují a upravují vstupní údaje a výsledky, což minimalizuje efekt „černé pole“.

Technická zkušenost je pozoruhodná svou trpělivostí, kompetencí a ochotou reagovat, což potvrzuje náš výběr. Poskytnutí podrobných videí a uživatelských příruček umožňuje samostatné školení a získávání nových funkcí. Další předností je modulární programový systém, který umožňuje rozšířit naši nabídku na stejný základní software bez výrazné fáze výuky. Pokud se zítra rozhodneme ošetřovat dřevěné, hliníkové nebo skleněné konstrukce, výpočet pro nás nebude nepřekonatelnou obtížností. "

RF-/STEEL EC3 provádí všechna typická posouzení na mezní stav únosnosti, analýzu stability a deformací, a také posouzení požární odolnosti ocelových prutů podle následujících norem:

 •  EN 1993-1-1:2005 + AC:2009,
 •  EN 1993-1-2:2006 + AC:2005 (posouzení požární odolnosti),
 •  EN 1993-1-4:2006 (nerezová ocel),
 •  EN 1993-1-5:2006.

 1. Základní vlastnosti

  • Import materiálů, průřezů a vnitřních sil z programu RFEM/RSTAB
  • Posouzení ocelových tenkostěnných průřezů podle EN 1993-1-1:2005 a EN 1993-1-5:2006
  • Automatická klasifikace průřezů podle EN 1993-1-1:2005 + AC: 2009, čl. 5.5.2 a EN 1993-1-5:2006, čl. 4.4 (průřezy třídy 4), s možností určení účinných šířek podle přílohy E pro napětí pod fy
  • Integrace parametrů podle následujících národních příloh:
   • Deutschland DIN EN 1993-1-1/NA: 2015-08 (Německo)
   • ÖNORM B 1993-1-1: 2007-02 (Rakousko)
   • NBN EN 1993-1-1/ANB: 2010-12 (Belgie)
   • BDS EN 1993-1-1/NA: 2008 (Bulharsko)
   • DS/EN 1993-1-1 DK NA: 2015 (Dánsko)
   • SFS EN 1993-1-1/NA: 2005 (Finsko)
   • NF EN 1993-1-1/NA: 2007-05 (Francie)
   • Griechenland ELOT EN 1993-1-1 (Řecko)
   • UNI EN 1993-1-1/NA: 2008 (Itálie)
   • LST EN 1993-1-1/NA: 2009-04 (Litva)
   • LU EN 1993-1-1: 2005/AN-LU: 2011 (Lucembursko)
   • MS EN 1993-1-1/NA: 2010 (Malajsie)
   • NEN EN 1993-1-1/NA: 2011-12 (Nizozemsko)
   • Norway NS EN 1993-1-1/NA: 2008-02 (Norsko)
   • PN EN 1993-1-1/NA: 2006-06 (Polsko)
   • NP EN 1993-1-1/NA: 2010-03 (Portugalsko)
   • SR EN 1993-1-1/NB: 2008-04 (Rumunsko)
   • SS EN 1993-1-1/NA: 2011-04 (Švédsko)
   • SS EN 1993-1-1/NA: 2010 (Singapur)
   • STN EN 1993-1-1/NA: 2007-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1993-1-1/A101: 2006-03 (Slovinsko)
   • UNE EN 1993-1-1/NA: 2013-02 (Španělsko)
   • ČSN EN 1993-1-1/NA: 2007-05 (Česká republika)
   • BS EN 1993-1-1/NA: 2008-12 (Velká Británie)
   • CYS EN 1993-1-1/NA: 2009-03 (Kypr)
  Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
  • Automatický výpočet všech součinitelů potřebných pro stanovení návrhové hodnoty vzpěrné únosnosti Nb,Rd
  • Automatické určení pružného kritického momentu vzpěru Mcr pro každý prut nebo sadu prutů ve všech místech x metodou vlastních čísel nebo porovnáním průběhů momentů. Je třeba pouze definovat příčné mezilehlé podpory.
  • Posouzení prutů s náběhy, nesymetrických profilů nebo sad prutů obecnou metodou v souladu s EN 1993-1-1, čl. 6.3.4
  • Při uplatnění obecné metody podle čl. 6.3.4 lze zvolit „evropskou křivku pro klopení“ podle Naumese, Strohmanna, Ungermanna, Sedlacka (Stahlbau 77 (2008), str. 748-761)
  • Zohlednění torzního uložení (trapézový plech a vaznice)
  • Volitelné zohlednění smykových polí (například trapézový plech a ztužení)
  • Rozšíření modulu RF-/STEEL Warping Torsion (vyžaduje licenci) pro analýzu ztráty stability podle teorie druhého řádu se 7  stupni volnosti (vázané kroucení)
  • Rozšíření modulu RF-/STEEL Plasticity (vyžaduje licenci) pro plastické posouzení průřezů podle metody dílčích vnitřních sil (PIFM) a simplexové metody pro obecné průřezy (ve spojení s rozšířením RF-/STEEL Warping Torsion umožňuje plastické posouzení podle teorie druhého řádu)
  • Rozšíření modulu Za studena tvarované profily RF-/STEEL (vyžaduje licenci) pro posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti u ocelových prutů tvarovaných za studena podle norem EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5
  • Posouzení MSÚ: výběr základních nebo mimořádných návrhových situací pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
  • Posouzení MSP: výběr charakteristických, častých nebo kvazistálých návrhových situací pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
  • Posouzení na tah s definovatelnými plochami oslabeného průřezů pro začátek a konec prutu
  • Svařované posouzení svařovaných průřezů
  • Volitelný výpočet deplanační pružiny pro uzlové podpory na sadách prutů
  • Grafické znázornění využití na průřezu a v modelu RFEM/RSTAB
  • Stanovení rozhodujících vnitřních sil
  • Možnost filtrovat výsledky v programu RFEM/RSTAB
  • Zobrazení stupně využití a tříd průřezů v renderovaném náhledu
  • Barevné stupnice v tabulkách výsedků
  • Automatická optimalizace průřezu
  • Import optimalizovaných průřezů do programu RFEM/RSTAB
  • Výkaz materiálu a stanovení hmotností
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Tiskový protokol k ověření výsledků posouzení
  • Možnost zahrnout teplotní křivku do tiskového protokolu
 2. Vstupní data

  RF-/STEEL EC3 automaticky převezme průřezy definované v programu RFEM/RSTAB. Je možné posoudit všechny tenkostěnné průřezy. Modul automaticky vybere nejvhodnější metodu posouzení v souladu s normami.

  Při posouzení mezního stavu únosnosti lze zohlednit různá namáhání a vybrat jeden z interakčních vzorců daných normou.

  Klasifikace navržených průřezů do tříd 1 - 4 je důležitou součástí posouzení podle Eurokódu 3. Tímto způsobem se určí omezení únosnosti a rotační kapacity vlivem lokálního boulení pro části průřezu. RF-/STEEL EC3 dále stanoví poměr (c/t) pro prvky průřezu, které jsou namáhány tlakem, a provede plně automatickou klasifikaci průřezů.

  U posouzení stability je možné nastavit namáhání prutů nebo sad prutů ohybovým vzpěrem ve směru osy y a/nebo z. Definovat lze také přídavné příčné podpory, a vytvořit tak realistický model. Štíhlost a pružná kritická síla se stanoví automaticky na základě okrajových podmínek modulu RF-/STEEL EC3.

  Pro posouzení klopení modul automaticky určí ideální elastický kritický moment nebo ho může uživatel zadat ručně.
  Stanovením detailů lze zohlednit také místo působení příčných zatížení, které má vliv na torzní únosnost. Přitom lze zohlednit torzní uložení (například trapézový plech a vaznice) a smykové pole (například trapézový plech a ztužení).

  V novodobém stavebnictví , které používá stále štíhlejší průřezy, představuje mezní stav použitelnosti důležitý faktor ve statických výpočtech. V modulu RF-/STEEL EC3 lze přiřadit jednotlivé zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků různým návrhovým situacím. Příslušné mezní deformace jsou přednastaveny v národní příloze. V případě potřeby je lze upravit. Modul umožňuje definovat vztažné délky a nadvýšení a zohlednit je při posouzení.

 3. Posouzení

  Při posouzení namáhaní vlivem tahu, tlaku, ohybu a smyku se porovnají návrhové hodnoty maximální únosnosti s návrhovými hodnotami účinků.

  Pokud konstrukční dílce podléhají ohybu a tlaku současně, program tuto interakci zohlední. RF-/STEEL EC3 nabízí při volbě interakčního vzorce stanovení součinitele podle Metody 1 (příloha A) nebo Metody 2 (příloha B).

  Posouzení na ohybový vzpěr nevyžaduje zadání štíhlosti ani pružné kritické síly rozhodujícího tvaru vybočení. Modul automaticky spočítá všechny potřebné faktory pro návrhovou hodnotu namáhání ohybem. Pružný kritický moment vzpěru je určen přímo programem, pro každý prut na každém místě x průřezu.  V případě potřeby stačí zadat pouze příčné mezilehlé podpory pro jednotlivé pruty/sady prutů v jednom ze vstupních dialogů.

  Pokud v modulu RF-/STEEL EC3 vybereme pruty pro posouzení požární odolnosti, objeví se zvláštní vstupní tabulka, ve kterém lze definovat další parametry, jako například typy ochranných nátěrů nebo obkladů Celkové nastavení zahrnuje požadovaný čas požární odolnosti, teplotní křivky a další součinitele. Tiskový protokol obsahuje všechny mezivýsledky a konečné posouzení požární odolnosti. Teplotní křivku lze zahrnout do tiskového protokolu.

 4. Grafické vyhodnocení výsledků v programu RFEM

  Výsledky

  Výsledky se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách seřazené podle zatěžovacích stavů, průřezů, prutů, sad prutů nebo míst x. Výběrem příslušného řádku v tabulce se zobrazí podrobné informace o provedeném posouzení.

  Výsledky obsahují srozumitelný seznam všech materiálových vlastností, charakteristik průřezů, návrhových vnitřních sil a součinitelů. V samostatném grafickém okně lze zobrazit průběh vnitřních sil pro každé místo x.

  Výkaz materiálu po prutech nebo sadách prutů pro jednotlivé typy průřezů doplňují podrobný a strukturovaný přehled výsledků. Pro tisk vstupních údajů a výsledků lze použít globální výstupní protokol programu RFEM/RSTAB.

  Pro další zpracování nejrůznějších dat je možné exportovat všechny tabulky do MS Excelu.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 480,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD