Přídavný modul RF-/STEEL EC3 pro RFEM/RSTAB

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Nejlepší software pro výpočty podle evropských norem

„Poté, co jsme porovnali nejrůznější nabídky na trhu, jsme se rozhodli pro program RFEM od společnosti Dlubal Software pro naše statické výpočty trojrozměrných ocelových konstrukcí. Zdá se, že je to nejlepší software pro výpočty podle evropských norem. Díky jasné struktuře a intiutivnímu grafickému prostředí jsou zadávání a změna vstupních dat i výsledků plynulé a efektivní, což minimalizuje "efekt černé skříňky".

Technická podpora je vysloveně trpělivá, kompetentní a na dotazy reaguje rychle, což přispělo k našemu rozhodnutí pro RFEM od Dlubal Software. Tutoriály, blog a detailní manuály jsou dobrým materiálem pro samostudium a výrazně usnadňují začátky práce s programem. Také nové funkce programů jsou velmi užitečné. Dalším pozitivním aspektem je modulární koncept softwaru. Díky tomu lze hlavní program rozšířit o další funkce aniž by bylo nutné se znovu učit zacházet s programem. I kdybychom se zítra rozhodli změnit zaměření na dřevěné, hliníkové či skleněné konstrukce, statické výpočty pro nás nebudou žádnou překážkou.“

RF-/STEEL EC3 provádí veškeré typické posouzení únosnosti, stability, deformace a požární odolnosti ocelových prutů podle:

 • European Union EN 1993-1-1:2005 + AC:2009
 • European Union EN 1993-1-2:2006 + AC:2005 (protipožární ochrana)
 • European Union EN 1993-1-4:2006 (korozivzdorná ocel)
 • European Union EN 1993-1-5:2006

1

Základní vlastnosti

 • Import materiálů, průřezů a vnitřních sil z programu RFEM/RSTAB
 • Posouzení ocelových tenkostěnných průřezů podle EN 1993-1-1:2005 a EN 1993-1-5:2006
 • Automatická klasifikace průřezů podle EN 1993-1-1:2005 + AC: 2009, čl. 5.5.2 a EN 1993-1-5:2006, čl. 4.4 (průřezy třídy 4), s možností určení účinných šířek podle přílohy E pro napětí pod fy
 • Integrace parametrů podle následujících národních příloh:
  • Deutschland DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Německo)
  • ÖNORM B 1993-1-1:2007-02 (Rakousko)
  • NBN EN 1993-1-1/ANB:2010-12 (Belgie)
  • BDS EN 1993-1-1/NA:2008 (Bulharsko)
  • DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015 (Dánsko)
  • SFS EN 1993-1-1/NA:2005 (Finsko)
  • NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Francie)
  • Griechenland ELOT EN 1993-1-1 (Řecko)
  • UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Itálie)
  • LST EN 1993-1-1/NA:2009-04 (Litva)
  • LU EN 1993-1-1: 2005/AN-LU:2011 (Lucembursko)
  • MS EN 1993-1-1/NA:2010 (Malajsie)
  • NEN EN 1993-1-1/NA: 2011-12 (Nizozemsko)
  • Norway NS EN 1993-1-1/NA:2008-02 (Norsko)
  • PN EN 1993-1-1/NA:2006-06 (Polsko)
  • NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Portugalsko)
  • SR EN 1993-1-1/NB:2008-04 (Rumunsko)
  • SS EN 1993-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
  • SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Singapur)
  • STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Slovensko)
  • SIST EN 1993-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
  • UNE EN 1993-1-1/NA:2013-02 (Španělsko)
  • ČSN EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Česká republika)
  • BS EN 1993-1-1/NA:2008-12 (Velká Británie)
  • CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Kypr)
Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
 • Automatický výpočet všech součinitelů potřebných pro stanovení návrhové hodnoty vzpěrné únosnosti Nb,Rd
 • Automatické určení pružného kritického momentu vzpěru Mcr pro každý prut nebo sadu prutů ve všech místech x metodou vlastních čísel nebo porovnáním průběhů momentů. Je třeba pouze definovat příčné mezilehlé podpory.
 • Posouzení prutů s náběhy, nesymetrických profilů nebo sad prutů obecnou metodou v souladu s EN 1993-1-1, čl. 6.3.4
 • Při uplatnění obecné metody podle čl. 6.3.4 lze zvolit „evropskou křivku pro klopení“ podle Naumese, Strohmanna, Ungermanna, Sedlacka (Stahlbau 77 (2008), str. 748-761)
 • Zohlednění torzního uložení (trapézový plech a vaznice)
 • Volitelné zohlednění smykových polí (například trapézový plech a ztužení)
 • Rozšíření modulu RF-/STEEL Warping Torsion (vyžaduje licenci) pro analýzu ztráty stability podle teorie druhého řádu se 7  stupni volnosti (vázané kroucení)
 • Rozšíření modulu RF-/STEEL Plasticity (vyžaduje licenci) pro plastické posouzení průřezů podle metody dílčích vnitřních sil (PIFM) a simplexové metody pro obecné průřezy (ve spojení s rozšířením RF-/STEEL Warping Torsion umožňuje plastické posouzení podle teorie druhého řádu)
 • Rozšíření modulu RF-/STEEL Cold-Formed Sections (vyžaduje licenci) umožňuje posoudit únosnost a použitelnost ocelových prutů tvarovaných za studena podle norem EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5.
 • Posouzení MSÚ: výběr základních nebo mimořádných návrhových situací pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
 • Posouzení MSP: výběr charakteristických, častých nebo kvazistálých návrhových situací pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
 • Posouzení na tah s definovatelnými plochami oslabeného průřezů pro začátek a konec prutu
 • Posouzení svarů pro svařované průřezy
 • Volitelný výpočet deplanační pružiny pro uzlové podpory na sadách prutů
 • Grafické znázornění využití na průřezu a v modelu RFEM/RSTAB
 • Stanovení rozhodujících vnitřních sil
 • Možnost filtrovat výsledky v programu RFEM/RSTAB
 • Zobrazení stupně využití a tříd průřezů v renderovaném náhledu
 • Barevné stupnice v tabulkách výsledků
 • Automatická optimalizace průřezu
 • Import optimalizovaných průřezů do programu RFEM/RSTAB
 • Výkaz materiálu a stanovení hmotností
 • Přímý export dat do MS Excel
 • Tiskový protokol k ověření výsledků posouzení
 • Možnost zahrnout teplotní křivku do tiskového protokolu
2

Vstupní data

RF-/STEEL EC3 automaticky převezme průřezy definované v programu RFEM/RSTAB. Je možné posoudit všechny tenkostěnné průřezy. Modul automaticky vybere nejvhodnější metodu posouzení v souladu s normami.

Při posouzení mezního stavu únosnosti lze zohlednit různá namáhání a vybrat jeden z interakčních vzorců daných normou.

Klasifikace navržených průřezů do tříd 1 - 4 je důležitou součástí posouzení podle Eurokódu 3. Tímto způsobem se určí omezení únosnosti a rotační kapacity vlivem lokálního boulení pro části průřezu. RF-/STEEL EC3 dále stanoví poměr (c/t) pro prvky průřezu, které jsou namáhány tlakem, a provede plně automatickou klasifikaci průřezů.

U posouzení stability je možné nastavit namáhání prutů nebo sad prutů ohybovým vzpěrem ve směru osy y a/nebo z. Kromě toho lze definovat další příčné podpory. RF-/STEEL EC3 automaticky určí štíhlost a pružnou kritickou sílu na základě okrajových podmínek. Pro posouzení klopení si může uživatel nechat automaticky v programu vypočítat pružný kritický moment při klopení nebo ho může také zadat ručně. V detailním nastavení je možné zohlednit bod působení příčných zatížení, který ovlivňuje tuhost v kroucení. Dále lze zohlednit torzní uložení (například od trapézových plechů a vaznic) a smyková pole (například od trapézových plechů a ztužení).

V současném stavebnictví, v kterém se používají stále štíhlejší průřezy, představuje mezní stav použitelnosti důležitý faktor ve statických výpočtech. V modulu RF-/STEEL EC3 lze přiřadit jednotlivé zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků různým návrhovým situacím. Odpovídající mezní hodnoty jsou přednastaveny v národní příloze, avšak mohou být kdykoliv upraveny. Modul umožňuje definovat vztažné délky a nadvýšení a zohlednit je při posouzení.

3

Posouzení

Při posouzení namáhaní vlivem tahu, tlaku, ohybu a smyku se porovnají návrhové hodnoty maximální únosnosti s návrhovými hodnotami účinků.

Pokud konstrukční dílce podléhají ohybu a tlaku současně, program tuto interakci zohlední. RF-/STEEL EC3 nabízí při volbě interakčního vzorce stanovení součinitele podle Metody 1 (příloha A) nebo Metody 2 (příloha B).

Posouzení na ohybový vzpěr nevyžaduje zadání štíhlosti ani pružné kritické síly rozhodujícího tvaru vybočení. Modul automaticky spočítá všechny požadované součinitele pro návrhovou hodnotu namáhání ohybem. Pružný kritický moment vzpěru je určen přímo programem, pro každý prut na každém místě x průřezu. V případě potřeby stačí zadat pouze příčné mezilehlé podpory pro jednotlivé pruty/sady prutů v jednom ze vstupních dialogů.

Pokud v modulu RF-/STEEL EC3 vybereme pruty pro posouzení požární odolnosti, objeví se zvláštní vstupní tabulka, ve které lze definovat další parametry, jako například typy ochranných nátěrů nebo obkladů. Celkové nastavení zahrnuje požadovaný čas požární odolnosti, teplotní křivky a další součinitele. Tiskový protokol obsahuje všechny mezivýsledky a konečné posouzení požární odolnosti. Teplotní křivku lze zahrnout do tiskového protokolu.

4

Výsledky

Výsledky se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách seřazené podle zatěžovacích stavů, průřezů, prutů, sad prutů nebo míst x. Výběrem příslušného řádku v tabulce se zobrazí podrobné informace o provedeném posouzení.

Výsledky obsahují srozumitelný seznam všech materiálových vlastností, charakteristik průřezů, návrhových vnitřních sil a součinitelů. V samostatném grafickém okně lze zobrazit průběh vnitřních sil pro každé místo x.

Výkaz materiálu po prutech nebo sadách prutů pro jednotlivé typy průřezů doplňují podrobný a strukturovaný přehled výsledků. Pro tisk vstupních údajů a výsledků lze použít globální výstupní protokol programu RFEM/RSTAB.

Pro další zpracování nejrůznějších dat je možné exportovat všechny tabulky do MS Excelu.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

Posouzení ocelového sila v programu RFEM 6

Posouzení ocelového sila v programu RFEM 6 (USA)

Webinář 21. března 2023 14:00 - 15:00 EDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 16. května 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 5

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR

RSTAB 8

Hlavní program

Software pro statické posouzení prutových, rámových a příhradových konstrukcí provádějící lineární a nelineární výpočty vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ocelových prutů

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů pro posouzení železobetonu o posouzení podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
500,00 EUR
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Posouzení stability pomocí metody vlastních čísel

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RSTAB 8
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza metodou vlastních čísel

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu metodou modelového sloupu (metoda založená na jmenovité křivosti)

Cena za první licenci
800,00 EUR
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
1 000,00 EUR