Posouzení distorzního boulení dolní pásnice ocelového rámového nosníku podle GB

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Pokud na horní pásnici leží betonová deska, funguje jako příčná podpora (spřažená konstrukce) a zabraňuje problémům se stabilitou při klopení. Pokud je ohybový moment záporný, je dolní pásnice namáhána v tlaku a horní pásnice v tahu. Pokud není příčné podepření dostatečné z důvodu tuhosti stojiny, je v tomto případě úhel mezi dolní pásnicí a linií řezu stojiny proměnný, takže vznikne možnost distorzního boulení dolního pásnice.

0. Úvod

V normě GB 50017 [1] pro ocelové konstrukce je metoda výpočtu pro posouzení distorzního boulení dolní pásnice rámového nosníku popsána v kapitole 6.2.7. Tento odstavec přidává oproti předchozí normě nové posouzení.

Popisuje se v něm stabilitní výpočet části rámového nosníku se záporným momentem. Poskytuje základ pro posouzení stability dolní pásnice nosníku a poskytuje informaci, zda je třeba provést statická opatření.

Pokud na horní pásnici leží betonová deska, funguje jako příčná podpora (spřažená konstrukce) a zabraňuje problémům se stabilitou při klopení. Pokud je ohybový moment záporný, je dolní pásnice namáhána v tlaku a horní pásnice v tahu.

Zatímco horní pásnice je vyztužena, dolní pásnice může při zatížení tlakem příčně vybočit. Pokud není příčné podepření dostatečné z důvodu tuhosti stojiny, je v tomto případě úhel mezi dolní pásnicí a linií řezu stojiny proměnný, takže vznikne možnost distorzního boulení dolního pásnice.

1. Metody posouzení

1.1 Distorzní boulení

Pokud není u rámových nosníků ocelové konstrukce zohledněno omezení přetvoření horními betonovými deskami, pruty se volně deformují a kroutí. To znamená, že dojde k celkové nestabilitě ohybového prutu (klopení podle normy pro ocelové konstrukce, odstavec 6.2.1). Protože ocelový nosník a betonová deska fungují jako dvě nezávislé komponenty, neplatí v takové situaci deformační kompatibilita.

Pokud je však rámový nosník ocelové konstrukce betonovými deskami příčně podepřen, není obvykle třeba jeho stabilitu posuzovat: Podle GB 50017, odstavec 6.2.1, není třeba posuzovat klopení nosníku, pokud jsou betonové desky pevně spojeny s tlačenou pásnicí nosníku, a je tedy zabráněno příčnému posunu tlačené pásnice nosníku. V programu RFEM existuje několik způsobů, jak modelovat účinek spřažení prutů a desek, například pruty s žebry a plošným modelem prutů. Ty však představují oproti výše uvedenému problému rámových nosníků integrální součást betonové desky. Podrobnější informace k nim najdete v příslušných článcích naší databáze znalostí a v manuálech.

Na obrázku výše je zobrazen výsledek konečně-prvkového výpočtu pro případ, že je horní pásnice rámového nosníku příčně podepřena. Dolní pásnice se tak natočí kolem středu horní pásnice. Proto je třeba podle [1], odstavec 6.2.7, posoudit stabilitu dolní pásnice.

1.2 Postup posouzení podle EC 3

Metoda posouzení podle EC 3 [2], čl. 6.3.2.4, 6.3.5.2 a BB.2 se liší od normy pro ocelové konstrukce GB. Konstrukční prvky s bodově příčně podepřenými tlačenými pásnicemi lze při splnění určitých podmínek považovat za neohrožené klopením. Při posouzení distorzního boulení rámového nosníku se nejprve posoudí tuhost v kroucení a tím i podepření dolní pásnice proti kroucení, jak ukazuje následující obrázek.

1.3 Posouzení distorzního boulení dolní pásnice podle GB 50017

Pokud vykazuje rámový nosník v blízkosti podpory záporný ohybový moment a na horní pásnici leží betonová deska, musí stabilitní výpočet dolní pásnice nosníku podle [1], čl. 6.2.7 splňovat následující požadavky:

(1) Je-li λn,b ≤ 0,45, není nutné posouzení pro dolní pásnici.

(2) Pokud podmínka (1) není splněna, počítá se stabilita dolní pásnice podle následujících rovnic:

GB 50017, 6.2.7-1

Mxφd·W1x·f1.0

GB 50017, 6.2.7-3

λn,b=fyσcr

GB 50017, 6.2.7-4

σcr=3.46b1t13 +hwtw37.27γ+3.3φ1hw212b1·t1+1.78hwtwE

GB 50017, 6.2.7-5

γ=b1bwb1t1hwtw

GB 50017, 6.2.7-6

φ1=125.436γhw2l2+l25.436γhw2

kde:

  • b1 - šířka tlačené pásnice (mm)
  • t1 - tloušťka tlačené pásnice (mm)
  • W1x - hrubý průřezový modul okolo nejsilnějšího tlačeného vlákna v rovině ohybového momentu (mm3)
  • ψd - součinitel stability
  • λn, b - normalizovaná mez štíhlosti
  • σcr - kritické napětí pro distorzní boulení (N/mm2)
  • l - vzdálenost mezi bočně podepřenými body (mm)

V programu RFEM lze tuto funkci aktivovat v nastavení konfigurace mezního stavu únosnosti.

Body příčného podepření lze zadat v nastavení pro vzpěrné délky.

(1) Po přidání vnitřních uzlů program automaticky spočítá příčnou podepřenou délku v oblasti záporného momentu na rámovém nosníku. Ostatní návrhové délky zůstávají nezměněny. Příčně podepřená délka se automaticky zohlední.

(2) Zadání pro kombinace zatížení a návrhové situace se nemění.

(3) Není-li překročena mezní hodnota štíhlosti, pak výsledek posouzení ukáže, že stabilita dolní pásnice rámového prutu nebyla počítána. V opačném případě se provede podrobná analýza distorzního boulení, aby se stanovilo, zda je nutné bočně podepřít další body.

(4) Příčně podepřené tlačené pásnice musí ještě splňovat požadavky normy pro zemětřesení GB 50011, kapitola 8.3.3.

2. Shrnutí

V tomto příspěvku je uveden postup výpočtu pro posouzení distorzního boulení dolní pásnice. Program přitom zkontroluje, zda příčné podpory zamezují zkroucení, nebo zda je nutné provést další posouzení, aby se vyloučilo distorzní boulení. Detaily posudku jsou přehledné a srozumitelné.

Autor

Dipl.-Ing. (FH) Shaobin Ding, M.Sc. 丁少斌

Dipl.-Ing. (FH) Shaobin Ding, M.Sc. 丁少斌

Vývoj produktů a péče o zákazníky

Pan Ding je zodpovědný za vývoj produktů a technické překlady a poskytuje technickou podporu čínským zákazníkům.

Klíčová slova

Ocelové konstrukce podle GB 50017 Distorzní boulení dolní pásnice Zamezení zkroucení Rámový nosník Záporný průběh momentu

Literatura

[1]   Standard for design of steel structures
[2]   ČSN EN 1993-1-1:2011-08. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, Praha 2011.
[3]   GB 50017 Manual of steel sturcture design

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 845x
  • Aktualizováno 26. června 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Posouzení zdiva v programu RFEM 6

Webinář 6. října 2023 10:00 - 11:00 CEST

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 na Grasshopper

Webinář 12. října 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 25. října 2023 9:00 - 11:30 CEST

Pozvání na konferenci

NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

Konference 26. října 2023

Posouzení boulení v programu RFEM 6

Posouzení boulení v programu RFEM 6

Webinář 21. září 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. září 2023 9:00 - 11:30 CEST

Posouzení masivních průřezů z RSECTION v programu RFEM 6

Webinář 14. září 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 14. září 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR