Přídavný modul CONCRETE pro RSTAB

Popis produktu

 • Ocelová konstrukce

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul CONCRETE programu RSTAB provádí posouzení železobetonových prutových prvků. Vnitřní síly spočítané v RSTABu lze vyhodnotit v různých návrhových případech. V jednotlivých případech modulu CONCRETE je možné kombinovat libovolný počet prutů, zatěžovacích stavů, kombinací zatěžovacích stavů a kombinací výsledků pro další posouzení. Tímto způsobem lze rychle vypočítat návrhové alternativy s různými třídami pevnosti betonu nebo upravenými průřezy.

Posouzení se provádí pro jednoosý a dvouosý ohyb s normálovou silou, smykem a kroucením. Příslušná rozšíření modulu umožňují posouzení podle těchto norem:

Požární odolnost pro obdélníkové a kruhové průřezy lze posoudit podle normy:

 1. Základní vlastnosti

  • Převzetí výsledků z programu RSTAB
  • Integrovaná databáze materiálů a průřezů
  • Rozšíření modulu EC2 pro RSTAB umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). K dispozici jsou tyto národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 pro posouzení při běžné teplotě a EN 1992-1-2 ANB:2010 pro posouzení na požární odolnost (Belgie)
   •  BDS EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Bulharsko)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francie)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • Lettland LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   •  BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)
   • Weißrussland TKP 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   •  CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
  • Volitelné přednastavení dílčích součinitelů spolehlivosti a redukčních součinitelů, omezení výšky tlakové zóny, materiálových vlastností a krycí betonové vrstvy
  • Stanovení podélné, smykové a torzní výztuže
  • Posouzení prutů s náběhy
  • Optimalizace průřezů
  • Vyznačení minimální a tlakové výztuže
  • Stanovení návrhu výztuže s možností úprav
  • Posouzení šířky trhlin s možností zvětšení nutné výztuže pro zachování definovaných mezních hodnot
  • Nelineární výpočet s ohledem na průřezy s trhlinami (pro EN 1992-1-1:2004 a DIN 1045-1:2008)
  • Zohlednění tahového zpevnění
  • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
  • Deformace průřezů s trhlinami (stav II)
  • Grafické znázornění všech průběhů výsledků
  • Posouzení požární odolnosti obdélníkových a kruhových průřezů zjednodušenou metodou (zónovou metodou) v souladu s EN 1992-1-2. Lze tak provést také posouzení požární odolnosti stojek.
 2. Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu se zvolí návrhová norma a metoda. Posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti lze provést pomocí lineárního nebo nelineárního výpočtu. Zatěžovací stavy a kombinace zatížení nebo výsledků se přiřadí různým způsobům výpočtu. Další tabulky slouží k zadání materiálů a průřezů. Kromě toho je možné stanovit parametry pro dotvarování a smršťování. Součinitele dotvarování a smršťování se upraví podle stáří betonu.

  Geometrie podpor vyžaduje stanovení relevantních návrhových údajů, jako jsou například šířky a typy podpor (přímé podepření, monolitické spojení, koncová nebo mezilehlá podpora), míra redistribuce, smyková síla nebo redukce momentu. Přídavný modul CONCRETE automaticky rozpozná typy podpor z modelu vytvořeném v programu RSTAB.

  Tabulky se záložkami slouží k zadání přesných údajů o výztuži, jako je například průměr, krycí betonová vrstva, druh odstupňování výztuže, počet vrstev, střihy třmínků a typ ukotvení. Pro posouzení požární odolnosti je nutné definovat třídu požární odolnosti, specifické vlastnosti materiálu a strany průřezu vystavené ohni. Plochy a pruty lze kombinovat v takzvaných „sadách výztuže“, jejichž návrhové parametry se liší.

  Pro posouzení šířky trhlin je možné nastavit mezní hodnotu maximální šířky trhlin. Zároveň modul umožňuje stanovit geometrii náběhů pro výztuž.

 3. Posouzení

  Před spuštěním výpočtu je možné zkontrolovat úplnost a správnost vstupních dat pomocí programové funkce [Kontrola]. Přídavný modul CONCRETE provede výpočet a poté vyhledá výsledky relevantních zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a kombinací výsledků. Není-li možné takové výsledky nalézt, program RSTAB spustí výpočet pro stanovení nezbytných vnitřních sil.

  Podle zvolené návrhové normy se vypočítají požadované průřezy podélné a smykové výztuže včetně příslušných mezivýsledků. V případě, že podélná výztuž určená na základě posouzení mezního stavu únosnosti nepostačuje pro posouzení maximální šířky trhlin, program umožňuje automatické zvětšení výztuže až k požadované mezní hodnotě.

  Pomocí nelineárního výpočtu lze posoudit potenciálně nestabilní konstrukční dílce. Odpovídající postupy jsou uvedeny v příslušných normách.

  Posouzení požární odolnosti probíhá podle zjednodušené výpočtové metody v souladu s EN 1992-1-2, 4.2. Modul CONCRETE využívá pro posouzení zónovou metodu uvedenou v příloze B2. V rámci posouzení požární odolnosti je možné zohlednit tepelnou roztažnost v podélném směru a dodatečné tepelné prohnutí, které vzniká vlivem asymetrických účinků ohně.

 4. Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledkové okno, které obsahuje údaje o nutné výztuži, ilustrační grafiky a podrobné informace o posouzení, a to včetně všech mezihodnot. Aktuální protažení a napětí průřezů jsou také znázorněna graficky.

  Součástí návrhů podélné a třmínkové výztuže jsou praktické nákresy výztuže. Navrženou výztuž lze dále upravovat a měnit například počet prutů a ukotvení; změny se automaticky aktualizují.

  Betonové průřezy s výztuží lze vizualizovat pomocí 3D renderování. Tato možnost představuje optimální způsob dokumentace údajů pro zhotovení výkresů výztuže a jejích výkazů.

  Posouzení na omezení šířky trhlin využívá zvolenou výztuž pro vnitřní síly při mezním stavu použitelnosti. Výsledky zahrnují napětí ve výztuži, minimální výztuž, mezní průměry, maximální vzdálenost mezi výztuží, vzdálenost trhlin a maximální šířku trhlin.

  Výsledkem nelineární analýzy jsou mezní stavy únosnosti průřezu s definovaným vyztužením (které je stanoveno lineárně pružným výpočtem) a skutečný průhyb konstrukčního dílce s ohledem na oslabení průřezu trhlinami.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
810,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

RSTAB
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
EC2 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB
TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB
FE-LTB

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB
RSIMP

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB
RSMOVE (anglicky)

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB
DEFORM

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD