Přídavný modul CONCRETE pro RSTAB

Popis produktu

 • Ocelové konstrukce

Lineární a nelineární posouzení železobetonových průřezů s návrhem výztuže

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

CONCRETE je přídavný modul programu RSTAB pro návrh železobetonových prutových prvků. Umožňuje vyhodnotit vnitřní síly vypočtené v programu RSTAB v různých návrhových případech. Můžete tak najednou posoudit libovolné pruty, zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků v jednotlivých návrhových případech modulu CONCRETE. Tímto způsobem můžete rychle vypočítat alternativní návrhy s jinou třídou pevnosti betonu nebo upravenými průřezy.

Posouzení se provádí pro jednoosý a dvouosý ohyb s normálovou silou i smykem a kroucením. Zakoupením odpovídajících rozšíření lze posouzení provádět podle následujících norem:

Obdélníkové a kruhové průřezy lze posoudit na požární odolnost podle:


1

Základní vlastnosti

 • Převzetí výsledků z programu RSTAB
 • Integrovaná databáze materiálů a průřezů
 • Rozšíření modulu EC2 pro RSTAB umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). K dispozici jsou tyto národní přílohy:
  • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
  •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 pro posouzení při běžné teplotě a EN 1992-1-2 ANB:2010 pro posouzení na požární odolnost (Belgie)
  •  BDS EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Bulharsko)
  •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francie)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
  • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
  • Lettland LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
  •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
  •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norsko)
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
  •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
  •  BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)
  • Weißrussland TKP 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
  •  CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
 • Volitelné přednastavení dílčích součinitelů spolehlivosti a redukčních součinitelů, omezení výšky tlakové zóny, materiálových vlastností a krycí betonové vrstvy
 • Stanovení podélné, smykové a torzní výztuže
 • Posouzení prutů s náběhy
 • Optimalizace průřezů
 • Vyznačení minimální a tlakové výztuže
 • Stanovení návrhu výztuže s možností úprav
 • Posouzení šířky trhlin s možností zvětšení nutné výztuže pro zachování definovaných mezních hodnot
 • Nelineární výpočet s ohledem na průřezy s trhlinami (pro EN 1992-1-1:2004 a DIN 1045-1:2008)
 • Zohlednění tahového zpevnění
 • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
 • Deformace průřezů s trhlinami (stav II)
 • Grafické znázornění všech průběhů výsledků
 • Posouzení požární odolnosti obdélníkových a kruhových průřezů zjednodušenou metodou (zónovou metodou) v souladu s EN 1992-1-2. Lze tak provést také posouzení požární odolnosti stojek.
2

Vstupní data

Po spuštění přídavného modulu se zvolí návrhová norma a metoda. Posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti lze provést pomocí lineárního nebo nelineárního výpočtu. Zatěžovací stavy a kombinace zatížení nebo výsledků se přiřadí různým způsobům výpočtu. Další tabulky slouží k zadání materiálů a průřezů. Kromě toho je možné stanovit parametry pro dotvarování a smršťování. Součinitele dotvarování a smršťování se upraví podle stáří betonu.

Geometrie podpor vyžaduje stanovení relevantních návrhových údajů, jako jsou například šířky a typy podpor (přímé podepření, monolitické spojení, koncová nebo mezilehlá podpora), míra redistribuce, smyková síla nebo redukce momentu. Přídavný modul CONCRETE automaticky rozpozná typy podpor z modelu vytvořeném v programu RSTAB.

Tabulky se záložkami slouží k zadání přesných údajů o výztuži, jako je například průměr, krycí betonová vrstva, druh odstupňování výztuže, počet vrstev, střihy třmínků a typ ukotvení. Pro posouzení požární odolnosti je nutné definovat třídu požární odolnosti, specifické vlastnosti materiálu a strany průřezu vystavené ohni. Plochy a pruty lze kombinovat v takzvaných „sadách výztuže“, jejichž návrhové parametry se liší.

Pro posouzení šířky trhlin je možné nastavit mezní hodnotu maximální šířky trhlin. Zároveň modul umožňuje stanovit geometrii náběhů pro výztuž.

3

Posouzení

Před spuštěním výpočtu je možné zkontrolovat úplnost a správnost vstupních dat pomocí programové funkce [Kontrola]. Přídavný modul CONCRETE provede výpočet a poté vyhledá výsledky relevantních zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a kombinací výsledků. Není-li možné takové výsledky nalézt, program RSTAB spustí výpočet pro stanovení nezbytných vnitřních sil.

Podle zvolené návrhové normy se vypočítají požadované průřezy podélné a smykové výztuže včetně příslušných mezivýsledků. V případě, že podélná výztuž určená na základě posouzení mezního stavu únosnosti nepostačuje pro posouzení maximální šířky trhlin, program umožňuje automatické zvětšení výztuže až k požadované mezní hodnotě.

Pomocí nelineárního výpočtu lze posoudit potenciálně nestabilní konstrukční dílce. Odpovídající postupy jsou uvedeny v příslušných normách.

Posouzení požární odolnosti probíhá podle zjednodušené výpočtové metody v souladu s EN 1992-1-2, 4.2. Modul CONCRETE využívá pro posouzení zónovou metodu uvedenou v příloze B2. V rámci posouzení požární odolnosti je možné zohlednit tepelnou roztažnost v podélném směru a dodatečné tepelné prohnutí, které vzniká vlivem asymetrických účinků ohně.

4

Výsledky

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledkové okno, které obsahuje údaje o nutné výztuži, ilustrační grafiky a podrobné informace o posouzení, a to včetně všech mezihodnot. Aktuální protažení a napětí průřezů jsou také znázorněna graficky.

Součástí návrhů podélné a třmínkové výztuže jsou praktické nákresy výztuže. Navrženou výztuž lze dále upravovat a měnit například počet prutů a ukotvení; změny se automaticky aktualizují.

Betonové průřezy s výztuží lze vizualizovat pomocí 3D renderování. Tato možnost představuje optimální způsob dokumentace údajů pro zhotovení výkresů výztuže a jejích výkazů.

Posouzení na omezení šířky trhlin využívá zvolenou výztuž pro vnitřní síly při mezním stavu použitelnosti. Výsledky zahrnují napětí ve výztuži, minimální výztuž, mezní průměry, maximální vzdálenost mezi výztuží, vzdálenost trhlin a maximální šířku trhlin.

Výsledkem nelineární analýzy jsou mezní stavy únosnosti průřezu s definovaným vyztužením (které je stanoveno lineárně pružným výpočtem) a skutečný průhyb konstrukčního dílce s ohledem na oslabení průřezu trhlinami.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
810,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v programu RFEM 6

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v programu RFEM 6

Webinář 20. ledna 2022 14:00 - 15:00 EST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 25. února 2022 8:30 - 12:30 CET

RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Pevnostní analýza ocelových prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 8
EC2 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů pro posouzení železobetonu o posouzení podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB 8
RSBUCK

Přídavný modul

Stability analysis according to the eigenvalue method

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB 8
TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB 8
FE-LTB

Přídavný modul

Analýza klopení prutů metodou druhého řádu (MKP)

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB 8
RSIMP

Přídavný modul

Generation of equivalent geometric imperfections and pre-deformed initial structures for nonlinear calculations

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Přídavný modul

Dynamic analysis of natural frequencies and mode shapes of member models

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB 8
RSMOVE (anglicky)

Přídavný modul

Generation of load cases from moving loads for members and sets of members

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB 8
DEFORM

Přídavný modul

Deformation and deflection analysis of members and sets of members

Cena za první licenci
220,00 USD