Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Ocelové konstrukce

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns z programové rodiny RFEM a RSTAB představuje výkonný nástroj pro posouzení železobetonu. RF-/CONCRETE Columns provádí posouzení mezního stavu únosnosti obdélníkových nebo kruhových stavebních dílců namáhaných tlakem podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení). Příslušná rozšíření modulu umožňují posouzení podle těchto norem:

Posouzení požární odolnosti lze provést podle norem:

Pro stanovení vnitřních sil (analýza II. řádu) je dle norem nutné zohlednit deformace v případě, že deformace zvyšují vnitřní síly o více než 10% při lineárně pružném výpočtu vnitřních sil u stavebních dílců namáhaných tlakem. Protože nelineární výpočet lze jen obtížně ověřit, vnitřní síly ovlivněné deformacemi je možné určit zjednodušeně pomocí "modelového sloupu". V tom případě uživatel definuje údaje, na jejichž základě pak program převede vybrané pruty na modelové sloupy.

 1. Základní vlastnosti

  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB včetně převzetí údajů o geometrii a zatěžovacích stavech
  • Automatický výběr prutů pro posouzení podle zadaných kritérií (například pouze svislé pruty)
  • Rozšíření modulu EC2 pro RFEM/RSTAB umožňuje posouzení tlačených prvků ze železobetonu podle metody založené na jmenovité křivosti v souladu s EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   • ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 pro posouzení při běžné teplotě, EN 1992-1-2 ANB:2010 pro posouzení na požární odolnost (Belgie)
   •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   • EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
   • NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francie)
   • SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • Lettland LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   • MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
   • NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   • SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   • STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   • UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   • CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   • BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Spojené království)
   • Weißrussland CPM EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   •  CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
   Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
  • Volitelné zohlednění dotvarování betonu
  • Stanovení vzpěrných délek a štíhlostí podle stupně vetknutí sloupů pomocí diagramu
  • Automatické určení normální a nežádoucí excentricity podle dodatečné návrhové excentricity na základě analýzy druhého řádu
  • Posouzení monolitických konstrukcí a prefabrikovaných dílců
  • Standardní posouzení železobetonu
  • Stanovení vnitřních sil podle lineární statické analýzy a analýzy druhého řádu
  • Analýza rozhodujících návrhových míst podél sloupu v důsledku působících zatížení
  • Výpočet požadované podélné a třmínkové výztuže
  • Posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody (zónové metody) v souladu s EN 1992-1-2. Lze tak provést také posouzení požární odolnosti stojek.
  • Posouzení požární odolnosti s volitelnou možností podélné výztuže podle DIN 4102-22:2004 nebo DIN 4102-4:2004, tabulka 31
  • Grafické znázornění podélné a třmínkové výztuže v 3D renderování
  • Souhrn návrhového využití včetně všech detailů posouzení
  • Grafické znázornění významných detailů posouzení v pracovním okně programu RFEM/RSTAB
 2. Vstupní data

  Posuzované pruty jsou automaticky převedeny z programu RFEM/RSTAB. Na základě zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a kombinací výsledků se pomocí lineárně pružného výpočtu určí vnitřní síly vybraných prutů. Při zohlednění dotvarování betonu je nutné definovat zatížení, které dotvarování způsobuje. Materiály jsou přednastaveny v programu RFEM/RSTAB a mohou se dále upravovat v přídavném modulu RF-/CONCRETE Columns. Databáze materiálů obsahuje materiálové charakteristiky dané příslušnou normou.

  Konstrukční vlastnosti sloupu a parametry pro stanovení nutné podélné a smykové výztuže lze snadno definovat. Součinitel vzpěrné délky ß se může zadat ručně, určit automaticky v programu RF-/CONCRETE Columns nebo importovat z přídavného modulu RF-STABILITY/RSBUCK.

  Program umožňuje nastavení podrobných údajů pro posouzení požární odolnosti podle EN 1992-1-2, například je možné definovat strany průřezu vystavené požáru.

 3. Posouzení

  Posouzení spolehlivosti proti porušení ohybem vyžaduje analýzu rozhodujících míst sloupu z hlediska normálové síly a momentů. Přídavný modul dále zohlední místa s extrémními hodnotami smykových sil za účelem posouzení smykové únosnosti. Během výpočtu se zkoumá, zda je standardní posouzení postačující nebo je nutné posoudit sloup včetně momentů podle analýzy II. řádu. K tomu poslouží předem zadané údaje. Výpočet se dělí do čtyř částí:
  • Kroky iterace nezávislé na zatížení
  • Iterační výpočet rozhodujícího zatížení s ohledem na proměnné nutné výztuže
  • Stanovení navržené výztuže pro rozhodující vnitřní síly
  • Stanovení spolehlivosti všech návrhových vnitřních sil s ohledem na navržené výztuže
  RF-/CONCRETE Columns vypočítá tímto způsobem návrh optimalizované výztuže a související účinky.
 4. Výsledky

  Výsledky posouzení jsou uspořádány v přehledných tabulkách. Součástí výsledků jsou všechny mezihodnoty, které usnadňují pochopení jednotlivých posouzení.

  Návrhy podélné a smykové výztuže zohledňují všechny konstrukční parametry. Výztuž se zobrazí jako trojrozměrný výkres včetně rozměrů. Návrh výztuže lze dále upravovat dle individuálních požadavků. 3D grafika znázorňuje přesný průběh protažení a napětí na průřezu.

  Pokud některé posouzení požární odolnosti nevyhovuje, zvyšuje modul nutnou výztuž až do okamžiku, kdy jsou všechna posouzení úspěšná nebo již není žádné vhodné uspořádání výztuže k dispozici. Sloupy a jejich vyztužení lze rovněž vizualizovat ve 3D renderování i v pracovním okně programu RFEM/RSTAB. Výstupní protokol může obsahovat nejen tabulky se vstupními daty a výsledky posouzení, ale také všechny grafiky. Tato možnost zajišťuje jasnou a přehlednou dokumentaci všech návrhových dat.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

Cena

Cena
700,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
900,00 EUR
RSTAB 8
EC2 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Extension of the modules for reinforced concrete design by the Eurocode 2 design

Cena za první licenci
400,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
CONCRETE (anglicky)

Přídavný modul

Linear and nonlinear analysis of reinforced concrete members with reinforcement concept

Cena za první licenci
900,00 EUR
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Stress analysis of steel members

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů pro posouzení železobetonu o posouzení podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
400,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
TIMBER Pro

Přídavný modul

Timber design according to Eurocode 5, SIA 265 and/or DIN 1052

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 8
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza metodou vlastních čísel

Cena za první licenci
750,00 EUR
RSTAB 8
FOUNDATION Pro (anglicky)

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
850,00 EUR