Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns pro RFEM/RSTAB

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns z programové rodiny RFEM a RSTAB představuje výkonný nástroj pro posouzení železobetonu. RF-/CONCRETE Columns provádí posouzení mezního stavu únosnosti obdélníkových nebo kruhových stavebních dílců namáhaných tlakem podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení). Příslušná rozšíření modulu umožňují posouzení podle těchto norem:

Posouzení požární odolnosti lze provést podle norem:

Pro stanovení vnitřních sil (analýza II. řádu) je dle norem nutné zohlednit deformace v případě, že deformace zvyšují vnitřní síly o více než 10% při lineárně pružném výpočtu vnitřních sil u stavebních dílců namáhaných tlakem. Protože nelineární výpočet lze jen obtížně ověřit, vnitřní síly ovlivněné deformacemi je možné určit zjednodušeně pomocí "modelového sloupu". V tom případě uživatel definuje údaje, na jejichž základě pak program převede vybrané pruty na modelové sloupy.

 1. Základní vlastnosti

  • Plná integrace do programu RFEM/RSTAB při importu údajů o geometrii a zatěžovacích stavech
  • Automatický výběr prutů pro posouzení podle zadaných kritérií (např pouze svislé pruty)
  • Rozšíření modulu EC2 pro RFEM/RSTAB umožňuje posouzení železobetonu podle metody založené na jmenovité křivosti v souladu s EN 1992-1-1: 2004 (Eurokód 2) a následujícími národními přílohami:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1: 2015-12 (Německo)
   • ÖNORM B 1992-1-1: 2018-01 (Rakousko)
   •  NBN EN 1992-1-1 ANB: 2010 pro posouzení při běžné teplotě a EN 1992-1-2 ANB: 2010 pro posouzení na požární odolnost (Belgie)
   •  BDS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Bulharsko)
   • EN 1992-1-1 DK NA: 2013 (Dánsko)
   • NF EN 1992-1-1/NA: 2016-03 (Francie)
   • SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 (Finsko)
   • UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 (Itálie)
   • Lettland LVS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2014 (Lotyšsko)
   •  LST EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Litva)
   • MS EN 1992-1-1: 2010 (Malajsie)
   • NEN-EN 1992-1-1 + C2: 2011/NB: 2016 (Nizozemsko)
   • NS EN 1992-1 -1: 2004-NA: 2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA: 2010 (Polsko)
   • NP EN 1992-1-1/NA: 2010-02 (Portugalsko)
   •  SR EN 1992-1-1: 2004/NA: 2008 (Rumunsko)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008 (Švédsko)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Singapur)
   • STN EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Slovensko)
   • SIST EN 1992-1-1: 2005/A101: 2006 (Slovinsko)
   • UNE EN 1992-1-1/NA: 2013 (Španělsko)
   • CSN EN 1992-1-1/NA: 2016-05 (Česká republika)
   • BS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2005 (Spojené království)
   • Weißrussland CPM EN 1992-1-1: 2009 (Bělorusko)
   • CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 (Kypr)
   Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
  • Volitelné zohlednění dotvarování
  • Diagramové stanovení vzpěrných délek a štíhlosti z omezovacích poměrů sloupů
  • Automatické stanovení běžné a nechtěné excentricity z dodatečně dostupné excentricity podle analýzy druhého řádu
  • Posouzení monolitických konstrukcí a prefabrikátů
  • Analýza s ohledem na standardní posouzení železobetonu
  • Stanovení vnitřních sil pomocí lineární statické analýzy a teorie druhého řádu
  • Analýza rozhodujících návrhových míst podél sloupu v důsledku stávajícího zatížení
  • Výstup potřebné podélné a třmínkové výztuže
  • Posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody (zónové metody) podle EN 1992-1-2 umožňující posouzení požární odolnosti držáků.
  • Posouzení požární odolnosti s možností podélného vyztužení podle DIN 4102-22: 2004 nebo DIN 4102-4: 2004, Tabulka 31
  • Návrh podélné a třmínkové výztuže s grafickým znázorněním v 3D renderování
  • Souhrn stupňů využití se všemi detaily
  • Grafické zobrazení příslušných detailů posouzení v pracovním okně programu RFEM/RSTAB
 2. Zadávání parametrů pro sloup

  Vstupní data

  Pruty, které se mají navrhnout, se importují přímo z programu RFEM/RSTAB. Přiřazují se zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků, které vedou u vybraných prutů k lineárně elasticky stanoveným vnitřním silám. Při posuzování dotvarování je třeba také definovat zatížení vyvolávající dotvarování. Materiály RFEM/RSTAB jsou přednastaveny, lze je ovšem upravit v RF-/CONCRETE Columns. Databáze zahrnuje materiálové vlastnosti příslušné normy.

  Pro stanovení potřebné podélné a třmínkové výztuže lze snadno definovat konstrukční vlastnosti sloupů a další detaily. Součinitel vzpěrné délky ß se zadává ručně, určuje automaticky modul nebo se má importovat z přídavného modulu RF-STABILITY/RSBUCK .

  Posouzení požární odolnosti podle EN 1992-1-2 vyžaduje například různé specifikace stanovení stran průřezu v místech, kde došlo k popálení.

 3. Posouzení

  Posouzení spolehlivosti proti porušení ohybem vyžaduje analýzu rozhodujících míst sloupu z hlediska normálové síly a momentů. Přídavný modul dále zohlední místa s extrémními hodnotami smykových sil za účelem posouzení smykové únosnosti. Během výpočtu se zkoumá, zda je standardní posouzení postačující nebo je nutné posoudit sloup včetně momentů podle analýzy II. řádu. K tomu poslouží předem zadané údaje. Výpočet se dělí do čtyř částí:
  • Kroky iterace nezávislé na zatížení
  • Iterační výpočet rozhodujícího zatížení s ohledem na proměnné nutné výztuže
  • Stanovení navržené výztuže pro rozhodující vnitřní síly
  • Stanovení spolehlivosti všech návrhových vnitřních sil s ohledem na navržené výztuže
  RF-/CONCRETE Columns vypočítá tímto způsobem návrh optimalizované výztuže a související účinky.
 4. Výsledky z modulu v grafice RFEMu

  Výsledky

  Výsledky posouzení jsou uspořádány v přehledných tabulkách. Součástí výsledků jsou všechny mezihodnoty, které usnadňují pochopení jednotlivých posouzení.

  Návrhy podélné a smykové výztuže zohledňují všechny konstrukční parametry. Výztuž se zobrazí jako trojrozměrný výkres včetně rozměrů. Návrh výztuže lze dále upravovat dle individuálních požadavků. 3D grafika znázorňuje přesný průběh protažení a napětí na průřezu.

  Pokud některé posouzení požární odolnosti nevyhovuje, zvyšuje modul nutnou výztuž až do okamžiku, kdy jsou všechna posouzení úspěšná nebo již není žádné vhodné uspořádání výztuže k dispozici. Sloupy a jejich vyztužení lze rovněž vizualizovat ve 3D renderování i v pracovním okně programu RFEM/RSTAB. Výstupní protokol může obsahovat nejen tabulky se vstupními daty a výsledky posouzení, ale také všechny grafiky. Tato možnost zajišťuje jasnou a přehlednou dokumentaci všech návrhových dat.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
630,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Přípoje
HSS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
SUPER-RC 8.xx

Přídavný modul

Superponování výsledků různých stavebních fází

Cena za první licenci
220,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD