725x
000361
2015-05-06

RF-IMP/RSIMP | Generowanie

Podczas generowania siatki ES odkształconych w programie RFEM, dane dotyczące przemieszczenia każdego węzła są zapisywane w tle. Jeżeli użytkownik będzie chciał utworzyć grupy obciążeń, może wykorzystać zapisane dane. W celu sprawdzenia wygenerowanych danych, moduł wyświetla odkształcenie początkowe w postaci tabelarycznej i graficznej.

Jeżeli węzły modelu mają zostać przesunięte, współrzędne węzłów są modyfikowane bezpośrednio po wygenerowaniu. Podczas generowania imperfekcji zastępczych moduł generuje normalny przypadek obciążenia wraz z imperfekcjami prętów. Wygenerowane imperfekcje przedstawiane są tabelarycznie i graficznie, pozwalając na ich wygodne sprawdzenie.