Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Zobrazení rozdělení zatížení v programu RFEM

  RWIND Simulation | Převod zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB

  Nové

  001403

  Obecné

  Při spuštění analýzy v rozhraní programu se zahájí dávkový proces, při němž se veškeré definované pruty, plochy a tělesa v modelu RFEM nebo RSTAB zohlední se všemi příslušnými součiniteli v zadané poloze v numerickém modelu větrného tunelu v programu RWIND Simulation. Model se analyzuje a výsledné tlaky působící na povrch se převedou jako zatížení v uzlech sítě KP, respektive jako prutová zatížení do příslušných zatěžovacích stavů v programu RFEM nebo RSTAB.

  Tyto zatěžovací stavy, které obsahují zatížení z programu RWIND-Simulation, lze počítat a skládat s jinými zatíženími do kombinací zatížení nebo do kombinací výsledků.

 2. RWIND Simulation | Základní vlastnosti

  Nové

  001393

  Obecné

  • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFOAM
  • Přímý import modelu z programu RFEM či RSTAB nebo ze souborů STL
  • Snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
  • Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
  • Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
  • Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
  • Modely turbulence k-epsilon a k-omega
  • Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
  • Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
  • Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
  • Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
  • Grafické zobrazení výsledků na rovinách Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
  • Grafické znázornění linií proudění
  • Animace linií proudění (možnost vytvořit video)
 3. Základní údaje pro generování zatěžovacích stavů v programu RFEM/RSTAB

  RWIND Simulation | Vstupní data

  Nové

  001394

  Obecné

  Pro modelování těles v programu RWIND Simulation je v programech RFEM a RSTAB k dispozici speciální rozhraní. V něm se zadají posuzované směry větru nastavením příslušných úhlů vzhledem ke svislé ose modelu a dále také profil větru v závislosti na výšce s přihlédnutím k příslušné normě. Na základě těchto údajů a globálně uložených parametrů vzdušných proudů, vlastností modelů turbulence a iteračních parametrů se stanoví vlastní zatěžovací stavy pro nastavené úhly. Tyto zatěžovací stavy lze částečně upravovat a rozšiřovat v uživatelském prostředí programu RWIND Simulation o modely terénu nebo okolní krajiny z vektorových grafických souborů STL.

  Program RWIND Simulation můžeme ovládat také ručně bez speciálního rozhraní v programu RFEM nebo RSTAB. V takovém případě se tělesa či okolní terén modelují přímo v programu RWIND Simulation na základě importované vektorové grafiky ze souboru STL. Profil větru závislý na výšce a další údaje z oblasti mechaniky proudění lze zadat přímo v programu RWIND Simulation.

 4. Zohlednění modelů terénu v programu RWIND Simulation © www.sta-con.cz

  RWIND Simulation | Výpočet

  Nové

  001395

  Obecné

  Program RWIND Simulation slouží k simulaci zadaných těles i s jejich okolím v numerickém aerodynamickém tunelu na základě profilu větru proměnného s výškou.

  Ve 3D prostředí programu RWIND Simulation se zadá libovolná oblast ve tvaru kvádru kolem definovaných těles ve větrném tunelu se vstupní oblastí a protilehlou výstupní oblastí vzdušného proudu. V oblasti vstupu vzdušného proudu se zohledňuje profil větru v závislosti na výšce.

  K diskretizaci tuhého povrchu těles program standardně vytvoří síť na tělesech pomocí funkce „Shrinkwrap“. Tato síť působí jako „vzduchotěsný“ obal, který zajistí, aby proudění a aerodynamiku těles neovlivňovaly případné štěrbiny v původním modelu. Rovnice zákonů zachování pro stanovení 3D proudění vzduchu okolo těles program diskretizuje pomocí adaptivní, směrem k tělesům stále jemnější sítě. Na základě vytvořené sítě následně program řeší úlohu proudění v daném větrném tunelu pomocí volně dostupného řešiče OpenFOAM metodou konečných objemů (MKO, anglicky FVM).

 5. Linie proudění v programu RWIND Simulation

  RWIND Simulation | Výstup

  Nové

  001396

  Obecné

  Výstupem aerodynamické analýzy v programu RWIND Simulation jsou kromě daných zatěžovacích stavů v programu RFEM nebo RSTAB další výsledky, které plynou z řešení úlohy proudění jako celku:

  • Tlak na povrchu tělesa
  • Tlakové pole kolem geometrie tělesa
  • Rychlostní pole kolem geometrie tělesa
  • Vektory rychlosti kolem geometrie tělesa
  • Linie proudění kolem geometrie tělesa
  • Síly na tělesech vygenerovaných původně z prutových prvků
  • Průběh konvergence
  • Směr a velikost odolnosti tělesa proti proudění

  Tyto výsledky se zobrazí a graficky vyhodnotí v uživatelském prostředí programu RWIND Simulation. Vzhledem k tomu, že výsledky proudění okolo geometrie tělesa nejsou v celkovém znázornění přehledné, pracuje se při analýze s volně posuvnými rovinami řezu, které umožňují znázornit výsledky tělesa samostatně v určité rovině. Podobně nabízejí 3D výsledky rozvětvené do linií proudění kromě statického znázornění také animované zobrazení v podobě pohyblivých linií nebo částic. Tato volba umožňuje znázornit proudění vzduchu jako dynamický účinek.

  Veškeré výsledky lze exportovat jako obrázek nebo speciálně pro animaci výsledků jako video.

 6. T.
 7. Základní vlastnosti

  • Automatické převzetí vnitřních sil z programu RFEM
  • Posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti
  • Rozšíření modulu EC2 for RFEM umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   •  NBN EN 1992-1-1/NA:2010, EN 1992-1-2/NA:2010 (Belgie)
   •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   •  NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   •  NP k BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
  • Rychlý a přehledný výstup výsledků, který umožňuje snadno vyhodnotit výsledky ihned po skončení výpočtu
  • Grafické výsledky integrované v programu RFEM, například nutná výztuž
  • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách a možnost znázornit výsledky graficky přímo na konstrukci
  • Úplná integrace výstupních dat do tiskového protokolu programu RFEM
 8. Základní vlastnosti

  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB včetně převzetí údajů o geometrii a zatěžovacích stavech
  • Automatický výběr prutů pro posouzení podle zadaných kritérií (například pouze svislé pruty)
  • Rozšíření modulu EC2 for RFEM/RSTAB umožňuje posouzení tlačených prvků ze železobetonu podle metody založené na jmenovité křivosti v souladu s EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   • Belgium NBN EN 1992-1-1/NA:2010; EN 1992-1-2/NA:2010 (Belgie)
   • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • Cyprus NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   • United Kingdom NP k BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Volitelné zohlednění dotvarování betonu
  • Stanovení vzpěrných délek a štíhlostí podle stupně vetknutí sloupů pomocí diagramu
  • Automatické určení normální a nežádoucí excentricity podle dodatečné návrhové excentricity na základě analýzy druhého řádu
  • Posouzení monolitických konstrukcí a prefabrikovaných dílců
  • Standardní posouzení železobetonu
  • Stanovení vnitřních sil podle lineární statické analýzy a analýzy druhého řádu
  • Analýza rozhodujících návrhových míst podél sloupu v důsledku působících zatížení
  • Výpočet požadované podélné a třmínkové výztuže
  • Posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody (zónové metody) v souladu s EN 1992-1-2; posouzení požární odolnosti stojek
  • Posouzení požární odolnosti s volitelnou možností podélné výztuže podle DIN 4102-22:2004 nebo DIN 4102-4:2004, tabuka 31
  • Grafické znázornění podélné a třmínkové výztuže v 3D renderování
  • Souhrn návrhového využití včetně všech detailů posouzení
  • Grafické znázornění významných detailů posouzení v pracovním okně programu RFEM/RSTAB
 9. Základní vlastnosti

  • Převzetí důležitých informací a výsledků z programu RFEM
  • Integrované databáze materiálů a průřezů, které lze upravovat
  • Rozšíření modulu EC2 for RFEM umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   • Belgium NBN EN 1992-1-1/NA:2010 (Belgie)
   • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • Cyprus NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
   •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   • United Kingdom NP k BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Kompletní přednastavení vstupních parametrů
  • Posouzení protlačení na sloupech, koncích stěny či na rozích stěny
  • Možnost uspořádání rozšířené sloupové hlavice
  • Automatické rozpoznání polohy uzlů protlačení z RFEM modelu
  • Rozpoznání křivek či spline linií jako ohraničení kontrolovaného obvodu
  • Automatické zohlednění všech otvorů desky zadaných v programu RFEM
  • Konstrukce a grafické zobrazení kontrolovaného obvodu ještě před spuštěním výpočtu
  • Kvalitativní stanovení výztuže proti protlačení
  • Možnost posouzení s nevyhlazeným smykovým napětím podél kontrolovaného obvodu, které odpovídá skutečnému průběhu smykového napětí na modelu konečných prvků
  • Stanovení součinitele přírůstku zatížení β pomocí plně plastického průběhu smykového napětí podle EN 1992-1-1, část 6.4.3 (3), na základě EN 1992‑1‑1, obr. 6.21N jako konstantní součinitelé nebo uživatelsky definovaným zadáním
  • Integrace návrhového softwaru výrobce smykových lišt Halfen
  • Výsledky v číselné a grafické podobě (3D, 2D a v řezech)
  • Posouzení na protlačení s výztuží proti protlačení nebo bez výztuže
  • Volitelné zohlednění minimálních momentů podle EN 1992‑1‑1 během nastavení podelné výztuže
  • Posouzení nebo dimenzování podélné výztuže
  • Úplná integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM
 10. Zadání základních údajů

  Základní vlastnosti

  • V modulu RF-/FOUNDATION Pro je možné navrhovat tyto typy základů:
   • Základová patka (vyztužená i nevyztužená)
   • Kalichový základ s hladkou vnitřní stranou kalichu
   • Kalichový základ s hrubou vnitřní stranou kalichu
   • Blokový základ s hladkou vnitřní stranou
   • Blokový základ s hrubou vnitřní stranou
  • Posouzení podle norem EN 1992-1-1 a EN 1997-1
  • Pro Eurokód 2 a Eurokód 7 jsou k dispozici tyto národní přílohy:
   •  Česká republika: ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 a 1997-1-/NA:2006-09
   •  Slovensko: STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 a 1997-1/NA:2005-10
   • Belarus Bělorusko: TKP EN 1992-1-1:2009 a 1997-1:2009
   • Bulgaria Bulharsko: BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 a 1997-1:2005/NA:2012
   •  Dánsko: DK EN 1992-1-1/NA:2013 a 1997-1/NA:2004-01
   •  Finsko: SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 a 1997-1/NA:2004-01
   •  Francie: NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 a 1997-1/NA:2006-09
   •  Itálie: UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 a 1997-1/NA:2005-05
   • Cyprus Kypr: CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 a 1997-1/NA:2004
   •  Německo: DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 a 1997-1/NA:2010-12
   •  Nizozemsko: NEN EN 1992-1 C2:2011/NB:2016 a NEN EN 1997‑1 C1:2012/NB:2012
   •  Polsko: PN EN 1992-1-1/NA:2010 a 1997-1/NA:2005-05
   •  Rakousko: ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 a 1997-1:2007-11
   •  Slovinsko: SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 a 1997-1/NA:2006-03
   •  Španělsko: UNE EN 1992-1-1/NA:2013 a 1997-1:2010
   • United Kingdom Velká Británie: BS EN 1992-1-1/NA:2005 a 1997-1:2004

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Automatický výpočet rozhodujícího zatížení na základě zatěžovacích stavů
  • Možnost zadání dodatečných podporových sil
  • Návrh výztuže horní a dolní desky základu s ohledem na vhodnou kombinaci výztužné sítě a prutové výztuže
  • Možnost individuálních úprav navržené výztuže
  • Zobrazení výztuže základu v podrobných výkresech
  • Tabulkové a grafické znázornění výsledků
  • Vizuální zobrazení základu včetně sloupu a výztuže ve 3D renderování

1 - 10 z 202

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.