Funkce programů

Vyhledávání

Show Filter Hide Filter


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

 1. Aktivovaná možnost zobrazení: Topologie na tvaru form-findingu

  Znázornění topologie na přetvořené konstrukci

  Aktivovaná volba „Topologie na tvaru form-findingu“ v navigátoru projektu Zobrazit slouží k optimalizovanému zobrazení modelu na základě geometrie form-findingu. V takovém případě se například zatížení zobrazí ve vztahu k přetvořené konstrukci.

 2. Zohlednění nelineárních materiálových vlastností u membrán

  V programu RFEM máme možnost spojit plochy s typy tuhosti "Membrána" a "Membránová ortotropní" s materiálovými modely "Izotropní nelineární elastický 2D/3D" a "Izotropní plastický 2D/3D" (přídavný modul RF-MAT NL) modul).

  Tato funkce umožňuje simulovat nelineární deformační chování například ETFE fólií.

 3. RF-FORM-FINDING | Základní vlastnosti

  • Hledání tvaru (form-finding):
   • membránových a lanových konstrukcí namáhaných tahem
   • plošných a prutových konstrukcí namáhaných tlakem
   • konstrukcí namáhaných tahem a tlakem
  • Zohlednění vrstvy plynu mezi plochami
  • Interakce s nosnou konstrukcí
  • Plochy jako 2D prvky a pruty jako 1D prvky
  • Zadání různých podmínek předpětí pro plochy (membrány a skořepiny)
  • Zadání sil nebo geometrických požadavků pro pruty (lana a nosníky)
  • Zohlednění jednotlivých zatížení (vlastní tíha, přetlak atd.) v procesu form‑finding
  • Zadání dočasných podpor pro průběh hledání tvaru
  • Zadání izotropního nebo ortotropního materiálu pro statický výpočet
  • Možnost zadání volných polygonových zatížení
  • Převedení nalezeného tvaru do plošných prvků NURBS
  • Možnost kombinovaného hledání tvaru a integrace předběžného procesu form‑finding
  • Grafické vyhodnocení nových tvarů pomocí barevných souřadnic a sklonu osnovy
  • Kompletní dokumentace výpočtu s uživatelsky definovanými adaptivními obrázky vyhodnocení
  • Možnost exportovat síť konečných prvků jako .dxf soubor nebo do aplikace MS Excel
 4. RF-FORM-FINDING | Vstupní data

  Funkci form-finding (hledání tvaru) lze aktivovat v dialogu Základní údaje, záložka Možnosti. Předpětí (nebo geometrické požadavky u prutů) lze zadat v parametrech ploch a prutů. Proces form-finding (hledání tvaru) se spustí po zahájení výpočtu zatěžovacího stavu RF-FORM-FINDING.

  Vstupní údaje se zadávají v následujících krocích:
  • Vytvoření modelu v programu RFEM (zadání ploch, prutů, lan, podpor, materiálu a dalších dat)
  • Nastavení požadovaného předpětí u membrány a sil nebo délky/průvěsu u prutů (například lano)
  • Možnost zohlednění dalších zatížení pro form-finding ve speciálních zatěžovacích stavech (vlastní tíha, přetlak, tíha ocelových uzlů)
  • Zadání zatížení a kombinací zatížení pro následný statický výpočet
 5. RF-FORM-FINDING | Výpočet

  Po spuštění výpočtu se spustí proces form-finding (hledání tvaru) na celé konstrukci. Při výpočtu se zohledňuje interakce mezi prvky s nalezeným tvarem a nosnou konstrukcí.

  Proces form-finding probíhá iterativně jako speciální nelineární analýza inspirovaná metodou URS (Updated Reference Strategy) profesorů Bletzingera a Ramma. Tímto způsobem se stanoví rovnovážné tvary se zohledněním zadaného předpětí.

  Dále tato metoda umožňuje při procesu hledání tvaru zohlednit jednotlivá zatížení, jako je vlastní tíha nebo vnitřní tlak pneumatických membrán. Předpětí u ploch (například u membrán) lze definovat dvěma různými způsoby:

  • Standardní metoda - stanovení požadovaného předpětí plochy
  • Průmětová metoda - stanovení požadovaného předpětí na průmětu plochy, stabilizace obzvláště kuželových tvarů
 6. Deformovaná síť konečných prvků

  RF-FORM-FINDING | Výsledky

  Výsledkem procesu form-finding je nový tvar a příslušné vnitřní síly. Obvyklé výsledky, jako jsou například deformace, síly nebo napětí, lze zobrazit v případu RF‑FORM‑FINDING.

  Daný předepjatý tvar slouží jako počáteční stav pro všechny ostatní zatěžovací stavy a kombinace zatížení při statickém výpočtu.

  Ke snazšímu zadání zatěžovacích stavů lze použít transformaci NURBS (dialog „Parametry výpočtu”, záložka „Form‑Finding”). Danou funkcí posuneme původní plochy a lana do pozice po procesu form‑finding.

  Použijeme-li rastrové body ploch nebo definiční body NURBS ploch, mohou na vybrané části konstrukce působit volná zatížení.

 7. RF-CUTTING-PATTERN | Základní vlastnosti

  • Rovinné a geodetické řezné linie
  • Převedení dvojitě zakřivených částí plochy napjatých membrán nebo vzduchových polštářů do roviny
  • Zadání střihových vzorů pomocí hraničních linií, které nemusí být nutně spojeny
  • Sofistikované narovnání na základě teorie minimální energie
  • Přídavky na svary a okraje
  • Stejnoměrná nebo lineární kompenzace daná směrem osnovy a útku
  • Možnost různých kompenzací pro hraniční linie
  • Adaptivní organizace dat (každá následná změna vstupních údajů se zohledňuje do posledního „svaru“)
  • Grafické zobrazení střihových vzorů
  • Statistické informace o každém střihovém vzoru (šířka, délka, velikost)
  • Možnost automatického vytváření střihových vzorů z buněk
    
 8. Rozdělení membránové plochy pomocí typu linie "Řez pomocí dvou linií"

  RF-CUTTING-PATTERN | Vstupní data

  RF-CUTTING-PATTERN se aktivuje v programu RFEM označením příslušné volby v dialogu Základní údaje modelu v záložce Možnosti. Po aktivaci přídavného modulu se v navigátoru Data ve větvi Údaje o modelu zobrazí nový objekt „Střihové vzory". Pokud je rozdělení plochy membrány pro střih v základní pozici příliš hrubé, lze plochu rozdělit řeznými liniemi (linie typu „Řez pomocí dvou liniií" nebo „Řez pomocí roviny") na příslušné dílčí pruhy.

  Následně lze pomocí objektu „Střihové vzory" definovat vstupní údaje samostatně pro každý střihový vzor. Zde je možné nastavit také hraniční linie, kompenzace a přídavky.

  Vstupní údaje se zadávají v následujících krocích:
  • Vytvoření střihových linií
  • Vytvoření střihového vzoru výběrem jeho hraničních linií nebo použitím poloautomatického generátoru
  • Libovolné stanovení směru osnovy a útku zadáním úhlu
  • Stanovení hodnot kompenzací
  • Možnost zadat rozdílné kompenzace pro hraniční linie
  • Zadání různých přídavků (svar, okrajová linie)
  • Předběžné zobrazení střihového vzoru v grafickém okně na straně bez spuštění hlavního nelineárního výpočtu
 9. RF-CUTTING-PATTERN | Výpočet

  Při nelineárním výpočtu se převezme skutečná geometrie sítě rovinného, prohnutého, jednoduše nebo dvojitě zakřiveného plošného prvku z vybraného střihového vzoru a tento plošný prvek se narovná minimalizací distorzní energie za předpokladu stanoveného materiálového chování.

  Zjednodušeně vyjádřeno se tato metoda pokouší stlačit geometrii sítě do roviny za předpokladu kontaktu bez tření a snaží se najít takový stav, ve kterém jsou napětí od narovnání plošného prvku v rovině v rovnováze. Dosáhneme tak minimální energie a optimální přesnosti střihového vzoru. Přitom se zohlední kompenzace pro směr osnovy a útku i kompenzace pro hraniční linie. Následně se na výslednou rovinnou geometrii plochy použijí zadané přídavky na okrajových liniích.

  Funkce:
  • Minimalizace distorzní energie v procesu převedení do roviny pro velmi přesné střihové vzory
  • Použitelnost pro téměř všechna uspořádání sítě
  • Rozpoznání definic sousedních střihových vzorů pro zachování stejných délek
  • Použití sítě hlavního výpočtu
 10. RF-CUTTING-PATTERN | Výsledky

  Po výpočtu se v dialogovém okně střihového vzoru zobrazí záložka „Souřadnice bodu". Výsledky se zobrazí ve formě tabulky se souřadnicemi a jako plocha v grafickém okně. Tabulka souřadnic uvádí nové narovnané souřadnice vzhledem k těžišti střihového vzoru pro každý uzel sítě. Střihový vzor se zároveň zobrazí v grafickém okně s počátkem souřadného systému v těžišti. Když vybereme některý řádek v tabulce, příslušný uzel se v grafickém okně vyznačí šipkou. Pod tabulkou uzlů se dále zobrazí údaj o ploše střihového vzoru.

  Standardní výsledky, jako je například napětí či přetvoření, se zobrazí v programu RFEM pod zatěžovacím stavem RF‑CUTTING‑PATTERN.

  Funkce:
  • Výsledky v tabulce s informacemi o střihovém vzoru
  • Inteligentní tabulka propojená s grafikou
  • Výsledky narovnané geometrie v DXF souboru
  • Výsledky v globálním tiskovém protokolu
  • Výsledky přetvoření po procesu převední do roviny pro vyhodnocení střihových vzorů

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„ Podle mého názoru je software tak výkonný a všestranný, že uživatelé ocení výkon, jakmile se program řádně naučili.

Skvělé funkce

„Používám programy společnosti Dlubal Software již asi rok a stále mě příjemně překvapuje množství funkcí, které nabízejí. Především pak schopnost těchto programů zvládat i neobvyklé úlohy a posouzení. Programy Dlubal Software přesně odpovídají požadavkům, které vyplývají z mojí každodenní práce.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.