Právní poučení

Stav k: 2023

  • Právní upozornění

Všeobecné obchodní podmínky

Copyright

Proč školení?

Veškeré texty, obrázky a designové prvky podléhají autorským právům společnosti Dlubal Software s.r.o. Jejich šíření nebo použití pro reklamní účely bez výslovného souhlasu společnosti není povoleno.

Proč Dlubal Software?

Řešení

  • Více než 100 000 uživatelů v 95 zemích
  • Jeden softwarový balíček pro všechny oblasti použití
  • Bezplatná podpora od zkušených odborníků
  • Zapracování v krátkém čase a intuitivní ovládání
  • Vynikající poměr cena/výkon
  • Modulární koncept s možností pružného rozšíření dle potřeby
  • Odstupňovaný licenční systém se samostatnými a síťovými licencemi
  • Osvědčený software použitý při mnoha známých projektech
1

Obecné

Následující podmínky jsou závazné, není-li písemně dohodnuto jinak, a jsou odsouhlaseny nabyvatelem licence spolu s objednávkou. Jiné podmínky nabyvatele licence jsou v zásadě neúčinné. Podmínky společnosti Dlubal Software platí také pro následné transakce bez dalšího upozornění. Vedlejší smlouvy, změny a dodatky ke smlouvě jsou platné pouze tehdy, jsou-li písemně potvrzeny společností Dlubal Software s.r.o.

2

Nabídky, objednávky, dodání

Naše nabídky jsou vždy nezávazné, pokud není výslovně uvedena závazná lhůta. Objednávky je třeba bez výjimky podávat písemně. Software včetně dokumentace a licenční ochrany je dodáván, pokud to není možné elektronicky, podle INCOTERMS 2010: FCA (vyplaceně dopravci) v Praze a pokud není požadováno jinak, na fakturu s výhradou k použití. Faktura je následně zaslaná digitálně e-mailem ve formátu PDF. Faktura je splatná do 14 dnů bez srážky nebo slevy.

3

Licenční podmínky

Společnost Dlubal Software uděluje nabyvateli licence jednoduché, nepřevoditelné právo k nabytému softwaru. To platí pouze pro vlastní použití na dobu neurčitou. V případě síťových licencí je toto právo používání specifické pro dané místo. Předávání programů nebo jejich částí třetím stranám není přípustné. Převod licence, například další prodej, vyžaduje předchozí písemnou dohodu a souhlas společnosti Dlubal Software. Vlastnictví programu a ochrana proti kopírování v každém případě zůstává společnosti Dlubal Software s.r.o.

4

Poplatky a ceny

Ke všem uvedeným poplatkům a cenám se připočítává poštovné a případně vývozní poplatky (například cla) a aktuální DPH, pokud není uvedeno jinak. Při dodávce do zemí EU se DPH neplatí v případě, že kupující uvede DIČ. V okamžiku vydání nového ceníku v e-shopu ztrácejí všechny předchozí ceníky a jejich obsah platnost.

5

Výhrada k použití

Dokud nejsou veškeré nároky společnosti Dlubal Software s.r.o. na držitele licence plynoucí z nabytí licence zcela uhrazeny, uděluje společnost Dlubal Software nabyvateli licence právo používat příslušný software pouze s výhradou.

6

Záruka

Software a veškeré online služby společnosti Dlubal Software s.r.o. jsou pomůckou pro statický výpočet. Za správnost výpočtů odpovídá uživatel. Programy, online služby a také manuály společnosti Dlubal Software jsou vytvářeny podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a před zveřejněním je pečlivě prověřujeme. Na prokázané závažné chyby programu se vztahuje záruka 12 měsíců od nabytí licence. Prokazatelné a dostatečně zdokumentované chyby programu budou v této lhůtě bezodkladně odstraněny. Nabyvatel licence bezodkladně obdrží příslušnou opravu svého softwaru.

Společnost Dlubal Software s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodnout, zda nabyvatel licence obdrží při zohlednění dostatečné funkčnosti programu zcela novou verzi programu nebo pouze jeho opravené části. Na základě nalezení chyby programu nevzniká nárok na aktualizaci nebo upgrade. Funkce požadované držitelem licence, které nejsou v programu obsaženy, nejsou výslovně chybou. Další záruky nad rámec zákonných ustanovení jsou vyloučeny.

7

Nárok na náhradu škody

Nárok na náhradu škody od společnosti Dlubal Software s.r.o. a jejích spolupracovníků je vyloučen, pokud jde o jakoukoli nepřímou nebo následnou škodu, s výjimkou prokázané hrubé nedbalosti nebo úmyslné nedbalosti.

8

Ztráta nebo poškození licenční ochrany

Při ztrátě nebo poškození licenční ochrany (hardwarového nebo softwarového klíče) nevzniká nárok na náhradu a je třeba zakoupit příslušné programy za aktuální cenu pro další licence. Pouze v případě, že nám nabyvatel licence zašle hardwarový klíč nebo jeho podstatné části zpět, obdrží výměnou za starý hardwarový klíč nový hardwarový klíč za režijní cenu 2 750,- Kč plus DPH, poštovné a případně vývozní poplatky (například cla).
9

Podpora

Při zakoupení softwarového produktu od společnosti Dlubal Software s.r.o. máte nárok prostřednictvím chatu a e-mailu na technickou podporu pro aktuální verze programů (viz Podpora). Rozsah a typ podpory lze rozšířit uzavřením servisní smlouvy (viz Servisní smlouva). V případě dotazů, které přímo souvisejí s funkčností programů Dlubal Software, je vám k dispozici technická podpora. Uživatel nemá nárok na další pomoc, pokud jde o operační systém, konfiguraci hardwaru, software třetích stran nebo dokonce o implementaci, zpracování a řešení statických a dynamických problémů.

Nabyvatel licence získává právo telefonicky kontaktovat hotline podporu pouze v případě uzavření příslušné servisní smlouvy. Souhlas zákazníka se zveřejněním obrázků (screenshotů) konstrukcí (např. v brožurách, e-mailech, na webové stránce atd. nebo při přednáškách a prezentacích) zaslaných společnosti Dlubal Software s.r.o. v rámci dotazu na technickou podporu se považuje za udělený, pokud není mezi společností Dlubal Software s.r.o. a dotčeným zákazníkem písemně dohodnuto jinak. Pro naše jednotlivé služby platí další podmínky uvedené na příslušných místech.

10

Různé

Souhlas s poskytnutím aktuálních informací bez ohledu na formu se považuje za udělený, není-li písemně vznesena námitka. Pokud by jednotlivá nebo několik ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek byla nebo se stala zcela nebo zčásti neúčinnými nebo by v ustanoveních vznikla mezera, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Zcela nebo částečně neúčinná ustanovení nebo mezery se tak nahrazují příslušným a účinným ustanovením, které, pokud je to právně možné, plní zamýšlený právní a ekonomický účel nebo se mu nejvíce blíží.

11

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek potvrzuji, že jsem si přečetl/-a prohlášení o ochraně osobních údajů.

12

Místo plnění a příslušnost soudu

Tato smlouva se řídí výhradně právními předpisy České republiky. Místem plnění a jurisdikcí pro dodávky a platby, jakož i všechny spory, je společnost Dlubal Software s.r.o. se sídlem Anglická 28, 120 00 Praha, Česká republika. Jsme oprávněni podat žalobu na zákazníky před soudem. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i veškeré nároky vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]