Přídavný modul RF-/TIMBER AWC pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle ANSI/AWC NDS

Přídavný modul RF-/TIMBER AWC provádí posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a posouzení požární odolnosti podle amerických norem ANSI/AWC NDS-2012 a ANSI/AWC NDS‑2015. Modul zahrnuje analytické metody podle:

 •  Load and Resistance Factor Design (LRFD)
 •  Allowable Stress Design (ASD)

RF-/TIMBER AWC pracuje s rozsáhlou databází průřezů a rozšiřitelnou databází materiálů, která obsahuje hodnoty pevnosti dané příslušnou normou. Kromě posouzení napětí se provádí posouzení stability prutů podle metody náhradního prutu nebo podle analýzy druhého řádu. Dále je možné posouzení na mezní stav použitelnosti a požární odolnosti (ASD – Allowable Stress Design, Posouzení dovoleného napětí).

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení prutů a sad prutů na tah, tlak, ohyb, smyk a kombinované vnitřní síly
  • Posouzení stability pro vzpěr a klopení podle metody náhradního prutu nebo podle analýzy druhého řádu
  • Posouzení mezního stavu použitelnosti formou omezení průhybů
  • Posouzení nosníků s náběhem z lepeného lamelového dřeva
  • Libovolné nastavení doby vystavení požáru, rychlosti zuhelnatění a stran vystavených účinku požáru pro posouzení požární odolnosti
  • Databáze materiálů a průřezů s uloženými součiniteli přizpůsobení podle přílohy k ANSI/AWC NDS-2015
  • Uživatelské zadání obdélníkových a kruhových průřezů
  • Automatická optimalizace průřezů
  • Volitelné převzetí vzpěrných délek z přídavného modulu RF‑STABILITY/RSBUCK
  • Obsáhlá dokumentace výsledků s odkazy na rovnice použité při posouzení a popsané v normě
  • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků
  • Zohlednění vlivů teploty a podmínek vlhkosti dřeva
  • Vizualizace max. posouzení na RFEM/RSTAB modelu
  • Export dat do MS Excel
  • Metrické a imperiální jednotky
 2. 1.1 Základní údaje

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné vybrat posuzované pruty/sady prutů, zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti (pouze ASD). Kromě toho je možné zvolit příslušnou metodu posouzení (ASD nebo LRFD). Materiály z programu RFEM/RSTAB jsou již přednastaveny a lze je upravit v přídavném modulu RF-/TIMBER AWC. Rozsáhlá databáze obsahuje materiálové charakteristiky podle příslušné normy.

  Při kontrole průřezů je možné pro posouzení zvolit převzetí návrhových hodnot z normy nebo zohlednění uživatelských hodnot. Po kontrole průřezů se přiřadí třídy trvání zatížení (TTZ), vlivy teploty a podmínky vlhkosti dřeva.

  Analýza deformací vyžaduje vztažné délky příslušných prutů a sad prutů. Přitom lze zohlednit směr deformace, nadvýšení a typ nosníku.

  V případě posouzení požární odolnosti se definují strany vystavené účinku požáru podle prutů nebo sad prutů.

 3. Podrobné nastavení pro stabilitu

  Posouzení

  Při posouzení únosnosti průřezu se analyzuje tah a tlak ve směru vláken, ohyb, ohyb v kombinaci s tahem/tlakem a také smyk vlivem posouvající síly.

  Pro posouzení konstrukčních dílců s rizikem vzpěru nebo klopení podle metody náhradního prutu je zohledněn plánovitý centrický tlak, ohyb a interakci ohybu s tlakem/tahem. Průhyb se určí pro vnitřní pole a konzoly a porovná s maximálním dovoleným průhybem.

  Samostatné návrhové případy umožňují stabilitní a flexibilní analýzu vybraných prutů, sad prutů a účinků.

  Zároveň lze libovolně nastavit parametry důležité pro posouzení, například trvání zatížení v případě požáru, štíhlosti prutů a mezní průhyby.

 4. 3D renderování s max. posouzení v RFEMu

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách včetně všech mezihodnot (například rozhodujících vnitřních sil, součinitelů přizpůsobení apod.), což přispívá k názornosti analýzy. Výsledky jsou řazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, prutech nebo sadách prutů. Pokud se ve výpočtu objeví chyba, je možné upravit příslušné průřezy v optimalizačním procesu. Optimalizované průřezy lze převést do programu RFEM/RSTAB pro následný přepočet.

  Stupeň využití je znázorněn na RFEM/RSTAB modelu různými barvami, což umožňuje na první pohled rozeznat předimenzovaná nebo kritická místa konstrukce. Cílené vyhodnocení zajišťuje zobrazení průběhu výsledků na prutu nebo sadě prutů.

  Do tiskového protokolu lze zahrnout nejen vstupní tabulky a tabulky výsledků včetně detailů posouzení, ale také všechny grafiky. Tímto způsobem je zajištěna přehledná a názorná dokumentace. Zároveň je možné cíleně vybrat obsah tiskového protokolu a požadovaný rozsah výsledků pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-TIMBER AWC 5.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • TIMBER AWC 8.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také koupili
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program
Program pro statické výpočty MKP

RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení vícevrstvých ploch

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Analýza vlastního kmitání

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Rozšíření modulu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations o náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER CSA 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle CSA 086-14

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Rozšíření modulu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations o časovou analýzu a analýzu multimodálního spektra odezvy

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

RFEM Železobetonové konstrukce
ACI 318 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM
Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360