Imperfekce podle EN 1993-1-1, čl. 5.3.2: Celkové počáteční naklonění

Odborný článek

Podle EN 1993‑1‑1 [1] je třeba ve výpočtech zpravidla zohlednit ekvivalentní geometrické imperfekce, jejichž hodnoty mají vyjadřovat možné účinky všech typů imperfekcí. V článku 5.3 normy EN 1993‑1‑1 jsou uvedeny zásadní imperfekce pro posouzení celé konstrukční soustavy i imperfekce jednotlivých prvků.

Pro prutové konstrukce citlivé na vybočení s posuvem styčníků se má účinek imperfekcí v analýze vyjádřit pomocí ekvivalentní imperfekce ve tvaru počátečního naklonění konstrukce (případně spolu s prohnutím).

Globální počáteční naklonění Φ se stanoví pomocí rovnice (5.5):

$$\mathrm\Phi\;=\;{\mathrm\Phi}_0\;\cdot\;{\mathrm\alpha}_\mathrm h\;\cdot\;{\mathrm\alpha}_\mathrm m$$

Základní hodnota Φ0 je 1/200 podobně jako v DIN 18800 a lze ji redukovat dvěma součiniteli. Těmito redukčními součiniteli lze zohlednit příznivé účinky velmi vysokých sloupů a účinky mnoha nosných sloupů umístěných v řadě. Důvodem je, že imperfekce se vyskytují náhodně, a tudíž je velmi nepravděpodobné, že by působily nepříznivě na všech prutech.

αh = redukční součinitel v závislosti na výšce sloupů h

$$\frac23\;<\;{\mathrm\alpha}_\mathrm h\;=\;\frac2{\sqrt{\mathrm h}}\;<\;1,0$$

Obr. 01 – Redukční součinitel αh (modrá čára)

αm = redukční součinitel pro počet sloupů v řadě
m počet sloupů v řadě se zatížením > 50% průměrného zatížení sloupů

$${\mathrm\alpha}_\mathrm m\;=\;\sqrt{0,5\;\cdot\;(1\;+\;\frac1{\mathrm m})}$$

Obr. 02 – Redukční součinitel αm

V porovnání s DIN 18800 je v případě vysokých sloupů a velkého počtu sloupů m počáteční naklonění větší.

Literatura

[1]   ČSN EN 1993‑1‑1:2006‑12. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1‑1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační institut, 2006.
[2]   Školicí příručka EC3. Lipsko: Dlubal Software, 2017.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD