Rozhraní Revit: Export

Odborný článek

BIM je často používaný pojem, pokud jde o správu dat ve stavebnictví. Díky informačnímu modelování budov dochází k semknutí jednotlivých oborů, jako je architektura, statika, realizace a dozor stavby.

Dlubal Software nabízí mnoho různých formátů pro výměnu dat. V našem příspěvku se budeme důkladněji zabývat rozhraním Revit a zvláště pak nastavením exportu.

Obecně

Pokud máme kromě programů RFEM/RSTAB nainstalovanou aplikaci Revit, pak v ní máme k dispozici přímé rozhraní jako plugin. Veškerá nastavení datové výměny se tak provádí v uživatelském prostředí programu Revit. Vzhledem k tomu, že programy RFEM/RSTAB jsou založeny na objektově orientovaném modelování stavby a Revit na parametrickém, inteligence objektů se při datové výměně neztrácí. To znamená, že v případě sloupu nebo nosníku obdržíme v programu Revit i v programu RFEM/RSTAB rovnocenný objekt a nikoli pouze kupu linií a ploch.

Nabídka možností pro export (přenos dat z aplikace Revit do programu RFEM/RSTAB)

Obr. 01 - Nabídka možností pro export: Obecná nastavení

Směr Z

V této sekci nastavíme směr globální osy Z v souboru RFEM. V oblasti architektury směřuje osa Z obvykle nahoru, protože stavba se staví odzdola nahoru. Ve statice se konstrukce počítají odshora dolů tak, jak se přenáší zatížení, a globální osa Z tak směřuje dolů.

RFEM/RSTAB
Vytvořit nový model

Programy RFEM/RSTAB není třeba spouštět při zahájení exportu. Rozhraní spustí příslušnou aplikaci od společnosti Dlubal Software automaticky a vytvoří novou úlohu pod stejným názvem jako v programu Revit.

Přepsat stávající model

Data v otevřené úloze v programu RFEM/RSTAB se při exportu přepíšou údaji ze souboru Revit. Pokud jsme žádnou úlohu neotevřeli, vytvoří rozhraní nový model.

Aktualizovat stávající model

Při exportu proběhne kontrola již existujících dat v souboru RFEM/RSTAB. Nové prvky se přidají. Jestliže jsme po předchozím exportu odstranili v souboru Revit některé konstrukční prvky, pak volba „Odstranit neexistující objekty“ poslouží ke smazání daných objektů v souboru RFEM/RSTAB. Jestliže jsme model v programu RFEM/RSTAB již upravovali, umožňuje volba „Nepřepsat klouby na koncích prutu“ zabránit aktualizaci koncových kloubů v souboru RFEM/RSTAB.

Jestliže uživatel aplikace Revit nemá k dispozici licenci k programům RFEM/RSTAB, může zapsat data do souboru RFEM, respektive RSTAB pomocí funkce „Export do souboru“ a tento soubor postoupit dále.

Převést objekty
Pouze vybrané/viditelné objekty

Objekty vybrané v modelu Revit můžeme vyjmout z celkového modelu a samostatně převést do programu RFEM/RSTAB, pokud aktivujeme volbu „Pouze vybrané objekty“. V aplikaci Revit se běžně pracuje s různými pohledy. Uživatel si tak může relevantní konstrukční prvky uspořádat do samostatného pohledu a převést je do programu RFEM/RSTAB pomocí funkce „Pouze viditelné objekty“.

Možnosti
Zohlednit excentricity prutů/ploch

Funkce „Zohlednit excentricity prutů/ploch“ umožňuje odsazení zadaná v aplikaci Revit převést do programu RFEM/RSTAB jako excentricity prutů, respektive ploch.

Exportovat klouby na koncích prutů

Pokud označíme možnost „Exportovat klouby na koncích prutů bez stupně volnosti“, vytvoří se v modelu RFEM/RSTAB koncové klouby bez stupně volnosti u těch prutů, u nichž v aplikaci Revit nebyly zadány žádné klouby.

Aktualizované objekty do viditelnosti

Funkce „Vytvořit pojmenovaný výřez pro aktualizované objekty“ umožňuje snadno vysledovat změny v konstrukci v programu RFEM/RSTAB. Tato volba je velmi užitečná, pokud pracujeme s celkovým modelem.

Spojit linie/pruty

Jestliže označíme možnost „Spojit linie/pruty“, spojí se křížící se linie/pruty. Vzniká tak mechanicky propojený systém, který lze podrobit výpočtům. Může přitom ovšem dojít k úpravám modelu, které později znesnadňují jeho porovnání s modelem v programu Revit.

Exportovat vazby jako pruty typu Tuhý prut

Pokud použijeme funkci „Exportovat vazby jako pruty typu Tuhý prut“, pak se v programu RFEM/RSTAB vytvoří tuhé pruty, na jejichž koncích lze libovolně zadat klouby.

Použít název průřezu/název materiálu z parametru Název Dlubal

Pokud se pro názvy materiálů a průřezů používají uživatelsky definované parametry Dlubal a označíme volby „Použít název průřezu/název materiálu z parametru Název Dlubal“, pak se také použijí při výměně dat.

Obr. 02 - Nabídka možností pro export: Nastavení údajů o konstrukci

Údaje o modelu

Výměnu dat lze omezit na údaje o modelu anebo také na údaje o zatížení. Tyto volby jsou užitečné, pokud jsou v některém programu zadána zatížení, která druhá aplikace nepodporuje.

Zohlednit zatížení

„Vlastní tíha v ZS“: Automatický výpočet vlastní tíhy (v programu Revit není v současnosti možný) lze v aplikacích Dlubal Software přiřadit určitému zatěžovacímu stavu.

Volba „Kombinace zatížení typu Kombinace exportovat jako“ umožňuje stanovit, zda se má vytvořit kombinace zatížení nebo „obálka hodnot“, takzvaná kombinace výsledků. Kombinace zatížení z aplikace REVIT typu „Obálka“ se přitom vždy do programu RFEM/RSTAB zaznamená jako kombinace výsledků.

Základové patky/základové pásy převést na

Objekty typu Základová patka nebo Základový pás lze v programu RFEM vytvořit jako kloubovou uzlovou podporu, respektive kloubové liniové podepření nebo plochu s pružným podložím. Programy RFEM/RSTAB nemají žádné objekty pro základy a ve statice se pro ně běžně používají jednoduché podpory. Tuhosti pružného podloží ploch jsou předem nastaveny a je třeba je případně v programu RFEM/RSTAB upravit.

Obr. 03 - Parametry Dlubal

Parametry Dlubal

Parametry Dlubal umožňují připojit k objektům Revit doplňkové informace, které pak lze v programu RFEM/RSTAB interpretovat. V současnosti lze:

  • Zadat typ prvku Dlubal „Bez tahu“ pro výpočet zdiva u stěn v programu Revit
  • Vytvořit plošné podepření u ploch RFEM také v případě mezipodlažních stropů v programu Revit
  • Zadat mapování materiálů a průřezů přímo u materiálu nebo průřezu v aplikaci Revit
  • Zadat typ prutu „Příhradový prut“
  • Zadat typ prutu „Tažený prut“
  • Přejmenovat názvy parametrů podle potřeby uživatele v závislosti na jazyku

Po kliknutí na tlačítko [Start] se parametry do projektu Revit buď přidají, nebo se z něj odstraní.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD