Zatížení sněhem na pultových a sedlových střechách

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text
V Německu se zatížení sněhem řídí normou DIN EN 1991-1-3 s národní přílohou DIN EN 1991-1-3 / NA. Tato norma se vztahuje na inženýrské stavby v nadmořské výšce až 1 500 m.

Za účelem kombinace zatížení sněhem s jinými účinky (vynucené zatížení, vítr apod.) V definovaných návrhových situacích podle kombinované normy DIN EN 1990 je zatížení klasifikováno jako proměnné, pevné a statické zatížení [1] , [2] ] . Důležité je, zda existují normální nebo výjimečné podmínky na příslušném místě stavby. Při výjimečných sněžích na tomto místě se předpokládá normální podmínka. V takovém případě je třeba stanovit zatížení pro trvalou / přechodnou návrhovou situaci. Výjimečná podmínka se předpokládá, pokud na tomto místě pravděpodobně nastanou sněží. V severoněmecké pláni se v ojedinělých případech zaznamenává zatížení sněhem do několika číselných hodnot. V takovém případě je třeba stanovit zatížení pro trvalou / přechodnou a náhodnou návrhovou situaci. Sněhové zatížení sněhem nejsou podle Národní přílohy namáhavé.

[3]Normální podmínkyVýjimečné podmínky
stavPřípad A
DIN EN 1991-1-3 3.2 (1)
b1
DIN EN 1991-1-3 3.3 (1)
PopisŽádné výjimečné sněhové přeháňky
Žádné výjimečné zatížení sněhem
Výjimečná sněhová zrážka
Žádné výjimečné zatížení sněhem
Posouzení
Situace 1
Trvalá/dočasnáTrvalá/dočasná
Zatížení sněhem na střešeNeotírá se: ${\mathrm\mu}_\mathrm i\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm e\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm t\;\cdot\;{\mathrm s}_\mathrm k$Neotírá se: ${\mathrm\mu}_\mathrm i\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm e\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm t\;\cdot\;{\mathrm s}_\mathrm k$
Posun: ${\mathrm\mu}_\mathrm i\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm e\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm t\;\cdot\;{\mathrm s}_\mathrm k$Posun: ${\mathrm\mu}_\mathrm i\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm e\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm t\;\cdot\;{\mathrm s}_\mathrm k$
Posouzení
Situace 2
-Výjimečná (pokud je náhodný účinek)
Zatížení sněhem na střeše-Neotírá se: ${\mathrm\mu}_\mathrm i\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm e\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm t\;\cdot\;{\mathrm s}_\mathrm{Ad}$
s $ {\ mathrm s} _ \ mathrm {Ad} \; = \; {\ mathrm C} _ \ mathrm {esl} \; \ cdot \; {\ mathrm s} _ \ mathrm k $
Posun: ${\mathrm\mu}_\mathrm i\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm e\;\cdot\;{\mathrm C}_\mathrm t\;\cdot\;{\mathrm s}_\mathrm{Ad}$
s $ {\ mathrm s} _ \ mathrm {Ad} \; = \; {\ mathrm C} _ \ mathrm {esl} \; \ cdot \; {\ mathrm s} _ \ mathrm k $
$ {\ mathrm \ mu} _ \ mathrm i $ = Součinitel tvaru zatížení sněhem
$ {\ mathrm C} _ \ mathrm e $ = Expoziční součinitel (podle NA, $ {\ mathrm C} _ \ mathrm e \; = \; 1,0 $, který se má použít)
$ {\ mathrm C} _ \ mathrm t $ = Tepelný součinitel (podle NA, $ {\ mathrm C} _ \ mathrm t \; = \; 1,0 $, který se má použít)
$ {\ mathrm s} _ \ mathrm k $ = Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi
$ {\ mathrm s} _ \ mathrm {Ad} $ = Návrhová hodnota při náhodném zatížení sněhem na zemi
$ {\ mathrm C} _ \ mathrm {esl} $ = Koeficient náhodného zatížení sněhem (podle [5], $ {\ mathrm C} _ \ mathrm {esl} \; = \; 2,3 $ v severoněmecké rovině)

Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi

"Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi je mezní hodnota 98% s ročním překročením pravděpodobnosti 0,02 a návratovým obdobím 50 let." [3] Tato hodnota je stanovena v národní příloze Německa a vypočítává se v závislosti na zóně zatížení sněhem a nadmořské výšce. Národní příloha [2] ukazuje na obrázku NA.1 mapu Německa s údaji o zóně. Přesné přiřazení sněhových zatížení správních jednotek, zejména na okrajích zón, je třeba prověřit u příslušných orgánů [5] . Německé středisko pro způsobilost pro výstavbu (DIBt) nabízí v německém jazyce tabulku "Kategorizace zatížení sněhem podle správních omezení" pro každou půdu na toto téma na svých internetových stránkách . Kromě toho se v tabulce ukáže pro každou správní oblast zařazení do severoněmecké roviny, pokud jde o provádění náhodného posouzení.

[CONTACT.E-MAIL-SALUTATION]

Oblast [2] , [4]Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi v kN / m² $ {\ mathrm s} _ \ mathrm k $
1$0,19\;+\;0,91\;\cdot\;\left(\frac{\mathrm A\;+\;140}{760}\right)^2\;\geq\;0,65$
1a$1,25\;\cdot\;\left[0,19\;+\;0,91\;\cdot\;\left(\frac{\mathrm A\;+\;140}{760}\right)^2\right]\;\geq\;0,81$
2$0,25\;+\;1,91\;\cdot\;\left(\frac{\mathrm A\;+\;140}{760}\right)^2\;\geq\;0,85$
2a$1,25\;\cdot\;\left[0,25\;+\;1,91\;\cdot\;\left(\frac{\mathrm A\;+\;140}{760}\right)^2\right]\;\geq\;1,06$
3 1)$0,31\;+\;2,91\;\cdot\;\left(\frac{\mathrm A\;+\;140}{760}\right)^2\;\geq\;1,10$
3a a> 3a 2)$1,25\;\cdot\;\left[0,31\;+\;2,91\;\cdot\;\left(\frac{\mathrm A\;+\;140}{760}\right)^2\right]\;\geq\;1,10$
A = nadmořská výška nad zemí v m
1) V oblasti 3 mohou být pro určité vrstvy rozhodující vyšší hodnoty než uvedené v dané rovnici (například Oberharz, vysoké nadvýšení Fichtelgebirge, Reit im Winkl, Obernach / Walchensee). Informace o zatížení sněhem v těchto oblastech je třeba vyžádat od příslušných orgánů.
2) Nové zóny 3a a> 3a na základě [4] podle oznámení Nejvyššího stavebního úřadu v Bavorském ministerstvu vnitra ze dne 19.01.2018

Určení s online službou Dlubal

Online služba Dlubal Snow Zónová zatížení, větrné oblasti a zemětřesná zóny spojují standardizaci s digitální technologií v Internetu. V servisním středisku se v závislosti na vybraném typu zatížení (sněhem, větrem, zemětřesením) a v příslušné zemi převede příslušná mapa na mapu mapy Google. Pomocí vyhledávače lze značku umístit na plánované místo, a to zadáním adresy, zeměpisných souřadnic nebo místních podmínek. Aplikace udává charakteristické zatížení nebo zrychlení na daném místě pomocí přesné nadmořské výšky a daných dat zóny. Pokud nelze určit nové místo konstrukce určitou adresou, lze zaostření zvětšovat a přesouvat na správné místo. Při posunu značky se přizpůsobí výpočet nové nadmořské výšce a zobrazí se správná zatížení.

Online služba je k dispozici na webových stránkách společnosti Dlubal Software v sekci Solutions → Online Services.

Zadáním parametrů ...

1. Typ zatížení = sníh
2. Standard = EN 1991-1-3
3. Příloha = Německo | DIN EN 1991-1-3
4. adresa = Zellweg 2, Tiefenbach

... pro vybrané místo se získají následující výsledky:

5. Oblast zatížení sněhem
6. případně: další informace
7. Charakteristická hodnota zatížení sněhem $ {\ mathrm s} _ \ mathrm k $

k

Pokud vybereme místo v severoněmecké rovině, zobrazí se v bodu 6 online služba. poznámka "Severoněmecká rovina". Potřebné zatížení na zatížení sněhem se pak musí zohlednit ve výjimečném posouzení.

Součinitel tvaru vybraných střech

Na střeše se může vyskytovat sníh v mnoha rozděleních zatížení [1] . Zatížení sněhem závisí mimo jiné na tvaru střechy, izolačním vlastnostem, drsnosti plochy, podloží střechy, okolních budovách, okolní oblasti a samozřejmě i na lokální podnebí. Proto je při posuzování nezbytné zohlednit nerovnoměrné posuny zatížení sněhem. Zatížitelnost zatížení sněhem je kolmá a vztahuje se na vodorovný průmět střešní plochy.

G

Součinitel tvaru $ {\ mathrm \ mu} _ \ mathrm i $ v zásadě závisí na sklonu $ \ mathrm \ alpha $ uvažované střešní plochy.

Součinitel tvaruSklon střechy v $ \ mathrm \ alpha $
$0^\circ\;\leq\;\mathrm\alpha\;\leq\;30^\circ$$30^\circ\;\leq\;\mathrm\alpha\;\leq\;60^\circ$$\mathrm\alpha\;>\;60^\circ$
${\mathrm\mu}_1\left(\mathrm\alpha\right)$0,8$\frac{0,8\;\cdot\;\left(60^\circ\;-\;\mathrm\alpha\right)}{30^\circ}$
Tvarové součinitele platí, pokud se sníh může ze střechy bez námahy snášet. Pokud bránícímu posunu například bráníme sněhovou ochranou, půdním krytům apod., Je třeba zadat tvarový součinitel 0.8.

Rovnoměrně rozložené zatížení je třeba aplikovat s posunem i bez posunu u plochých a pultových střech.

[SCHOOL.CITY]

Pro posun střechy je třeba prověřit tři uspořádání zatížení. Případ a) ukazuje rozdělení bez účinků větru. Případy b) a c) ukazují rozdělení s vlivy od posunu a tavení. Tyto dvě dodatečné distribuce jsou často rozhodující pro konstrukce, které jsou citlivé na nerovnoměrně rozložená zatížení.

[SCHOOL.FAX]

Klíčová slova

Sníh Oblast Podnebí Monopitch Sedlo Součinitel tvaru

Literatura

[1]   Eurocode 1: Actions on structures - Part 1‑3: General actions - Snow actions; EN 1991‑1‑3:2003 + AC:2009
[2]   National Annex - Nationally determined parameters - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1‑3: General actions - Snow actions; EN 1991‑1‑3/NA:2010‑12
[3]   Albert, A.: Schneider - Bautabellen für Ingenieure mit Berechnungshinweisen und Beispielen, 23. Auflage. Köln: Bundesanzeiger, 2018
[4]   Wichura, B.; Hoffmann, K.: Flächenhafte Analyse von Schneelastmesswerten in fünf Landkreisen und ihr Vergleich mit den Schneelastzonendaten der DIN 1055-5:2005 als Pilotuntersuchung für die Überarbeitung der Schneelastzonenkarte. Stuttgart: Fraunhofer IRB, 2017
[5]   Deutsches Institut für Bautechnik: Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen. Berlin: Deutsches Institut für Bautechnik, 2018

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Roof 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Frame 2.xx

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Column 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Brace 2.xx

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD