Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Zvláště definice prokluzu je pro řešitele problémem nelineárního výpočtu. Níže uvádíme rady, jak lze stabilitu vyloučit.

  Zatěžovací stupně
  Při zvažování nelinearit je často obtížné nalézt rovnováhu. Nestabilitě lze předejít zatížením v několika krocích (viz obrázek 01). Pokud například v tomto poli zadáme 2 přírůstky zatížení, zatíží se konstrukce v prvním kroku pouze poloviční hodnotou zatížení. Následně proběhne iterační výpočet až do dosažení rovnováhy. V druhém kroku se na již přetvořenou konstrukci vloží celkové zatížení a znovu se provede iterační výpočet až do dosažení rovnováhy. Z popisu je zřejmé, že zadání přírůstků zatížení značně prodlužuje dobu výpočtu. Proto je v tomto poli přednastavena hodnota 1 (tzn. výpočet bez postupného navyšování zatížení). Kromě toho lze u každé kombinace zatěžovacích stavů a zatížení zadat, kolik zatěžovacích stupňů se má uvažovat (viz obrázek 02). Globální nastavení se pak nezohlední.

  Posuvná definice
  Prokluz (např v jednom spojení) pomocí nelinearity "Částečný účinek" (viz obrázek 03). Lze ho použít k určení posunu kloubu, ze kterého se mají síly přenášet. Jak je patrné z diagramu, je zastávka, tedy tuhost, která působí podle příslušného posunu kloubu, považována za tuhost (svislá větev, viz červené šipky). Za určitých okolností se však při výpočtu mohou vyskytnout numerické problémy. Abychom tomu zabránili, je třeba tuhost, která působí po posunu kloubu, mírně zkrátit. Toho lze dosáhnout zadáním velmi tuhé pružiny (viz obrázek 04).

  Kromě velmi tuhého zastavení se v průběhu prokluzu mohou vyskytnout i numerické problémy. V takovém případě je třeba vzít v úvahu malou tuhost vlivem prokluzu, a trochu tak zvětšit vodorovnou větev. Tuhost by měla být vybrána tak malá, aby neměla žádný rozhodující vliv (viz Obrázek 05). Tato situace je možná pomocí nelinearity "Diagram".

  Uspořádání kloubu prutu
  Při uspořádání kloubů je třeba dávat pozor na to, aby nebyly definovány ve stejném směru na obou koncích prutů. Existuje tedy stav, kdy prut není dostatečně podepřen a systém selhá již v prvních iteracích. V takovém případě je třeba zadat prokluz pouze na jedné straně prutu a upravit jeho prokluz (viz Obrázek 06).

 • Odpověď

  Příčinou může být zadání excentricit prutu. Pro lepší přehled se počáteční linie automaticky skryjí u excentrických prutů. V některých případech se může zdát, že konec prutu není dostatečně podepřen (viz obrázek 01, vlevo). Tato síť však působí na pozadí. To lze jasně vidět tak, že v navigátoru Zobrazit skryjeme pruty (viz Obrázek 01, vpravo).

  Na obrázku 01 není linie na společném uzlu geometricky oddělena. Z tohoto důvodu v tomto případě chybí žádná grafická linie připojení, která by reprezentovala excentricitu. Vzhledem k nastavení znázorněnému na Obr. 02 je ovšem uzel i v síti se svislým prutem.

  Grafické spojovací čáry lze zobrazit tak, že v daném uzlu rozdělíme prut nebo linii (viz Obrázek 03)
 • Odpověď

  Smyková plocha se vypočítá následovně:

  ${\mathrm A}_{\mathrm y}\;=\;\frac{{\mathrm I}_{\mathrm z}^2}{\int_{\mathrm A^\ast}\left({\displaystyle\frac{{\mathrm S}_{\mathrm z}}{\mathrm t^\ast}}\right)^2\operatorname d\mathrm A^\ast}$

  ${\mathrm A}_{\mathrm z}\;=\;\frac{{\mathrm I}_{\mathrm y}^2}{\int_{\mathrm A^\ast}\left({\displaystyle\frac{{\mathrm S}_{\mathrm y}}{\mathrm t^\ast}}\right)^2\operatorname d\mathrm A^\ast}$

  kde

  Iz resp. Iy:
  moment plochy 2. stupně vzhledem k ose z resp. y
  Sz nebo Sy:
  moment plochy 1. stupně vzhledem k ose z resp. y
  t*:
  účinná tloušťka prvku pro přenos smyku

  A*:

  plocha podle skutečné tloušťky pro přenos smyku t*

  Účinná tloušťka prvku pro přenos smyku t * má podstatný vliv na smykovou plochu. Proto je třeba zkontrolovat zadanou účinnou tloušťku prvků pro přenos smyku t * (obrázek 1).

 • Odpověď

  Nejdříve je třeba vzít na vědomí, že lokální deformace ploch jsou vždy vztaženy k nedeformovanému systému. U deformací v horním patře tak u budovy s více podlažími najdeme i deformace dolních podlaží, jak je znázorněno na obrázku 01 vlevo.

  Obrázek 01 vpravo udává příslušný ohybový moment my. Stejně jako u tohoto jednoduchého modelu je u podlaží stejné. V takovém případě není žádný dílčí výpočet jednotlivých podlaží žádný problém, protože relativní deformace se u každého podlaží zdá identická.

  Je ovšem problematické, pokud jsou nosné prvky zatíženy odlišně nebo pokud je tuhost podporových prvků uvnitř podlaží odlišná. Na Obr. 02 se zobrazí ohybový moment takového systému. Je zřejmé, že největší rozdíly vykazuje rozdělení, zejména mezi spodním stropem a horním podlažím. V tomto případě byly vedle rohových sloupů také přidány vnitřní sloupy s méně tuhým průřezem. Z tohoto důvodu se relativní deformace zvýší více s každou přídavnou podlaží ve středu než u rohových sloupů.

  Ve skutečnosti nebude tato konstrukce k dispozici, protože podlahy jsou vyráběny postupně a tím se konstrukce od stropu k podlaži kompenzuje deformacemi (například vlastní tíhou). Jedná se přitom o typický stavový problém. Tak vzniká otázka, zda je třeba zanedbat účinky, nebo například například je třeba prověřit pomocí přídavného modulu RF-STAGES.


 • Odpověď

  Pokud je výsledkový prut správně definován, může v oblasti překladu proběhnout hrubá síť KP, což vede k hrubým nepřesnostem ve výsledcích (v tomto případě smykové síly, viz Obrázek 1).

  Obr. 01 - Síť konečných prvků

  Doporučujeme vytvořit okolo deseti konečných prvků nad výškou dveřního otvoru. Například pokud je výška nad dveřním otvorem 0,5 m, je v této oblasti adekvátní cílová šířka sítě prvků sítě 0.05 m, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků (viz obrázek 2: Smykové síly).

  Obr. 02 - Jemná síť konečných prvků

  Nastavení se nastaví globálně (Menu → Výpočet → Nastavení sítě konečných prvků) nebo pomocí lokálního zahuštění sítě KP.

 • Odpověď

  Zohlednění zakřivených prvků závisí na jemnosti sítě konečných prvků.
  Konečný prvek má vždy rovné vnější hrany.
  Pokud je síť konečných prvků příliš hrubá, je výsledkem velmi nepřesné zobrazení zakřivených prvků s rovnými liniemi.
  Pokud v dialogu "Výpočet" → "Nastavení sítě KP" zadáme dostatečně přesně globální nastavení cílové délky konečných prvků, můžeme na uzlech, liniích nebo plochách také provést lokální zahuštění sítě konečných prvků.
 • Odpověď

  V režimu Prohlížeč jsou k dispozici všechny výsledky, včetně výsledků modulu v tiskovém protokolu.

  Existují však následující omezení:
  Nelze provést žádný výpočet, úpravu nebo ukládání, import ani export. Kromě toho nelze spustit žádné moduly.
 • Odpověď

  Průřezy zařazené do třídy 1 nebo 2 jsou standardně konstruovány metodou RF- / STEEL EC3. Aby bylo možné porovnat výsledky s přídavným modulem RF- / STEEL ECM, je třeba v detailech modulu RF- / STEEL EC3 aktivovat pružné posouzení průřezů třídy 1 a 2 (obrázek 2).

  Zkontrolujte také, zda se v obou přídavných modulech (obrázky 3 a 4) zadávají dílčí součinitele spolehlivosti γ pro rezistky průřezů.

 • Odpověď

  Na tuto otázku nelze odpovědět globálně, protože závisí na systému. V programu RFEM je zapotřebí několik dělení.

  1. Dělení prutu pro tabulky výsledků
  Rozdíly prutů pro výsledkové hodnoty lze vytvořit příkazem z hlavní nabídky "Vložit> Údaje o modelu"> "Dělení prutů". " Toto dělení zajistí, že z. Například tabulky výsledků v RFEM, kde lze na mezilehlém místě zobrazit i vnitřní síly prutů. Grafický výstup zůstává neovlivněn.


  2. Dělicí členy
  Rozdíly v grafickém diagramu výsledků a stanovení extrémní hodnoty lze v nastavení sítě KP zohlednit a ovlivnit (viz obrázek 1).

  U lanových prutů, prutů s pružným podložím , s náběhy nebo plastickými vlastnostmi lze stanovit v této sekci interní dělení. Prut pak bude skutečně rozdělen na požadovaný počet částí mezilehlými uzly. Pokud je však prut umístěn na hraniční linii některé plochy nebo bylo pro zadávací linii definováno zahuštění sítě KP, nemá toto zadání žádný vliv.

  Pomocí volby Aktivovat dělení prutů pro analýzu velkých deformací nebo postkritickou analýzu lze v případě výpočtu podle teorie III. řádu rozdělit pro větší přesnost mezilehlými uzly také nosníky. Počet dílů prutu se převezme ze zadání ve vstupním políčku výše.

  Pokud použijeme dělení pro rovné pruty, které nejsou integrovány do ploch, budou na všech volných prutích vytvořeny uzly sítě KP, které budou zohledněny pro výpočet podle lineární statické analýzy a výpočtu druhého řádu. Délka konečných prvků je dána buď globální cílovou délkou lFE nastavenou v sekci Obecné nebo zadaná ručně.

  Rozdělit po uzlech na prutu vytvoří uzly sítě KP na místech, kde leží koncové uzly jiných prutů bez spojů mezi pruty.
 • Odpověď

  Pokud jsme zadali řez na nepoužívané linii, zaškrtneme políčko "Zařadit nepoužité objekty do ploch" v nastavení sítě KP. Na obrázku č. 1 je definován řez linií 7 a 12. Linď 7 nemá u plochy 1 žádnou jinou funkci. Není to ani hraniční linie plochy 1, ani podpora nebo zatížení. V okně KP se zaškrtne políčko "Integrovat nepoužívané objekty do ploch" tak, aby se na linii 7 nezobrazily průběhy výsledků. Naproti tomu je linie 12 namáhána tak, aby se na této linii zobrazily průběhy výsledků. Pokud je zaškrtávací políčko "Zařadit nepoužívané objekty do ploch", zobrazí se průběh výsledků na linii 7.

  Pokud řez probíhá několika plochami, příslušné plochy se zobrazí v seznamu "Na ploše č." v němž je třeba zadat. Obrázek 2 znázorňuje řez plochami 3 a 4. V sekci "Na plochách č." pouze řez plochou 3 tak, aby výsledky byly na této ploše znázorněny. Plochu 4 uvedeme v sekci "Na plochách č." takže se zde zobrazí i průběhy výsledků.

1 - 10 z 121

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”