Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Pro směr zatížení od zatížení větrem je třeba vybrat možnost "Lokálně v z". Toto je založeno na skutečnosti, že zatížení větrem je ve všech normách obvykle znázorněno kolmo na rovinu zatížení.
 • Odpověď

  V programu RWIND Simulation je rychlost větru organizována podle výšky vtoku do větrného tunelu v tabulce v závislosti na výškových souřadnicích a rychlostech větru. Tuto tabulku je možné vyplnit ručně v programu RWIND Simulation nebo pomocí určitých generátorů funkcí.


  Pokud model v programu RWIND Simulation nevytvoříte přímo, ale naimportujete ho z programu RFEM resp. RSTAB do programu RWIND Simulation, je možné v okně rozhraní definovat také diagram rychlosti větru podle některé z dostupných norem pro zatížení větrem:
  • EN 1991-1-4
  • ASCE/SEI 7-16
  • NBC 2015
  Z toho pak vychází diagram rychlosti větru z příslušných parametrů normy (oblast, kategorie terénu atd.).

 • Odpověď

  První vlastní frekvence je zapotřebí pro stanovení součinitele konstrukce. Není stanovený zobecněným vzorcem, ale integrovaným řešičem vlastních čísel RF-/DYNAM při zohlednění reálného rozdělení hmoty a je zobrazen ve sloupci A tabulky 2.3.


 • Odpověď

  Podle normy EN 1991-1-3 se pro zatížení sněhem na střeše musí zatížení sněhem ještě vynásobit faktorem 0,8. Z toho vyplývá následující zatížení:

  sk = 5 kN/m2 x 0,8 = 4 kN/m2

  Pokud zatížení pro střechu již bylo spočítáno, je možné zatížení také zadat pod uživatelská zatížení. To je znázorněno na Obrázku 01 a ve videu.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Při autorizaci pomocí softwarového klíče je program autorizovaný pouze na určité období, které zadává uživatel. Po uplynutí této doby se program automaticky přepne do režimu demoverze, předtím použitá licence je opět volně k dispozici pro novou aktivaci. Chcete-li se vyhnout opětné aktivaci na stejném počítači pro jednoho uživatele, je možné před uplynutím aktivačního období licenci prodloužit online (počítač je připojen k internetu) zadáním nového aktivačního období. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. V nabídce „Nápověda“ vyberte funkci „RWIND Simulation - Licence a autorizace“.

   Obr. 02 - Nastavení pro licenci a autorizaci

   Otevře se dialog RWIND „Simulation 1.xx Stav autorizace“.

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace“ zkontrolujte, zda je k dispozici aktivní autorizace softwarového klíče. To je případ, pokud je v sekci „Metoda autorizace“ vybrána možnost „Softwarový klíč“ a v sekci „Stav autorizace“ je zelenou tečkou označena aktivní autorizace.

   Obr. 03 - Stav autorizace

   Pokud je kontrola negativní a pokud se zobrazí červená tečka, v počítači pro jednoho uživatele není aktivována žádná licence programu RWIND Simulation pomocí softwarového klíče. V důsledku toho nelze pro licenci prodloužit aktivační období.

   Pokud jsou výše uvedené požadavky splněny, klikněte na tlačítko „Prodloužit aktivaci online“. Otevře se dialog „Online prodloužení aktivace“.

  4. V dialogu "„Online prodloužení aktivace“ se zobrazí specifikace licence pro prodloužení.

   Na základě smluvních podkladů zadejte online aktivační klíč a v poli pro datum zadejte nové aktivační období.

   Poté spusťte prodloužení licence online pomocí funkce „Prodloužit aktivaci nyní“.

   Obr. 04 - Prodloužení aktivace

   Tím se otevře dialog „RWIND Simulation 1.xx“.

  5. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx“ s bezpečnostním dotazem pro plánovanou úpravu vyberte volbu „OK“ pro konečnou změnu aktivačního období.

   Obr. 05 - Bezpečnostní dotaz

   Po úspěšné změně aktivační doby se zobrazí potvrzovací zpráva a program můžete používat bez omezení.
  Vaše zakoupená licence se tak v našem systému nastaví na nově definované aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí aktivačního klíče na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí zadaného aktivačního období.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Program lze autorizovat offline (počítač není připojen k internetu) pomocí aktivace e-mailem. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. Potvrďte ověření oprávnění pomocí funkce „Aktivovat nyní“.

   Obr. 02 - Ověření oprávnění

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“.

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“ vyberte v sekci Metoda autorizace možnost „Softwarový klíč“ a v dolní části klikněte na funkci „Aktivace pomocí emailu“.

   Obr. 03 - Aktivace pomocí e-mailu

   Otevře se dialog „Aktivace pomocí e-mailu“.

  4. V dialogu „Aktivace pomocí e-mailu“ zadejte své údaje pro licenci (licenční číslo a/nebo název a adresu instituce, která licenci programu zakoupila) na základě smluvních podkladů.

   Dále v sekci „Pracovní místo“ zadejte uživatelský popis pracovní stanice pro aktivaci a v sekci „Požadovaná autorizace“ zadejte úroveň programu RWIND Simulation s datem platnosti prováděné aktivace.

   Poté potvrďte zadané údaje pomocí kliknutím na funkci „Vygenerovat uživatelské kódy“.

   Obr. 04 - Vygenerování uživatelských ködů

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Demo“.

  5. Zkontrolujte příslušné údaje v dialogu „RWIND Simulation 1.xx Demo“. Pokud jsou v pořádku, potvrďte dialog tlačítkem „OK“.

   Obr. 05 - Kontrola zadaných údajů

   Otevře se dialog „Aktivace pomocí e-mailu“.

  6. Dialog „Aktivace pomocí e-mailu“ se skládá ze tří částí. V záložce „Krok 2“ se na levé straně zobrazí požadovaný uživatelský kód. Zkopírujte tento textový blok do schránky systému Windows pomocí funkce „Kopírovat uživatelské kódy“ a poté ho vložte do prázdného e-mail pomocí kláves [Ctrl] + [V] nebo pomocí funkce vložení systému Windows. Tento e-mail odešlete k dalšímu zpracování na adresu info@dlubal.cz.

   Obr. 06 - Odeslání uživatelského kódu

  7. Obdržíte od nás aktivační kód. V dialogu přejděte na záložku „Krok 3“ a do pole „Aktivační kód“ zadejte tento kód.

   Poté spusťte proces aktivace kliknutím na funkci „Aktivovat nyní“.

   Obr. 07 - Aktivace programu

   Po úspěšné autorizaci obdržíte potvrzovací zprávu a program můžete začít neomezeně používat.
  Tato offline aktivace e-mailem nastaví v našem systému Vaši zakoupenou licenci pro zadané aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí stejné licence na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí zadaného aktivačního období.

  Poté lze proces aktivace provést znovu na stejném nebo jiném počítači. Mějte prosím na paměti, že uživatelské kódy zaslané e-mailem lze použít pro aktivaci pouze jednou. Pro opětovnou aktivaci je nutné vždy zaslat nový uživatelský kód.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

 • Odpověď

  URL adresa požadavku obsahuje kromě komponent pro popis typu zatížení, polohy a jazyka také komponenty pro popis totožnosti uživatele. Přitom komponenta "login" popisuje e-mailovou adresu uživatele a komponenta "hash" skryté heslo. Pro funkční přihlášení je třeba e-mailovou adresu uložit na platný účet Dlubal.

  Pokud ještě nemáte účet Dlubal, můžete si ho vytvořit na této stránce:

  https://www.dlubal.com/cs/extranet/vytvorit-novy-ucet

  Po úspěšném přihlášení k účtu Dlubal v levém horním rohu našich webových stránek

  Obr. 02 - Přihlášení k účtu Dlubal
  https://www.dlubal.com/cs

  se otevře stránka "Můj účet". V sekci "Uživatelské údaje" v dolní části najdete identifikační komponenty "login" a "hash" pro používání funkce webové služby nástroje pro stanovení oblastí zatížení.

  Obr. 03 - Webová služba identifikace v účtu Dlubal

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation provádí stacionární výpočet proudění pro nestlačitelné plyny. Použité zákonitosti a formulace se v čase nemění. Výpočet tak poskytuje sadu výsledků neměnnou v čase.

  [1] Účinek "Kármanovy vírové cesty", kdy se za obtékajícím tělesem tvoří protiběžné víry, vyvolává časovou změnu účinků proudění. Proto v programu RWIND Simulation nelze simulovat tento mechanický účinek proudění.


 • Odpověď

  Nový samostatný program RWIND Simulation Vám nabízí možnosti pro simulaci proudění větru a generování zatížení větrem. Tyto možnosti je možné optimálně využít ve spojení s programem RFEM pro statické výpočty pomocí MKP resp. s programem RSTAB.

  Zadávání
  Přímý import modelů z programu RFEM resp. RSTAB umožňuje stanovit příslušné parametry analyzovaných směrů větru pomocí profilů větru v závislosti na výšce na základě normy pro zatížení větrem. Výsledkem jsou příslušné zatěžovací stavy s dalšími globálně definovanými parametry.

  Bez programu RFEM resp. RSTAB je možné program RWIND Simulation spustit ručně. Z tohoto důvodu lze načíst data z vektorové grafiky STL.

  Import terénu a budov prostředí do simulace ze souborů STL je také možný.

  Na základě výměny dat mezi programy RFEM resp. RSTAB a RWIND Simulation bez problémů využijete výsledky analýzy proudění větru jako zatěžovací stavy ve Vašem obvyklém pracovním prostředí programu RFEM resp. RSTAB.

  Funkce programu RWIND Simulation
  • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFoam,
  • přímý import modelu z programu RFEM či RSTAB nebo ze souborů STL,
  • snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů,
  • automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap,
  • možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...),
  • rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou,
  • modely turbulence k-epsilon a k-omega,
  • automatické síťování podle zvolené hloubky detailu,
  • paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů,
  • výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk),
  • výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk),
  • grafické zobrazení výsledků na rovinách Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole),
  • grafické zobrazení a animace linií proudění.
 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Program lze autorizovat pomocí online aktivace (počítač je připojen k internetu). Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. Potvrďte ověření oprávnění pomocí funkce „Aktivovat nyní“.

   Obr. 02 - Ověření oprávnění

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“.

  3. V dialogu "RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo" vyberte v sekci Metoda autorizace možnost "Softwarový klíč" a v dolní části klikněte na funkci "Aktivovat online".

   Obr. 03 - Online aktivace

   Otevře se dialog "Online aktivace".

  4. V dialogu "Online aktivace" zadejte své informace k licenci (licenční číslo, aktivační klíč a úroveň programu RWIND Simulation) na základě smluvních podkladů.

   Dále je nutné zadat v prostředním poli datum platnosti vyřizované aktivace a v dolním poli uživatelem zvolený popis aktivovaného pracovního místa.

   Poté spusťte proces aktivace kliknutím na funkci 'Aktivovat nyní'.

   Obr. 04 - Aktivace programu

   Po úspěšné autorizaci obdržíte potvrzovací zprávu a program můžete začít neomezeně používat.
  Tato online aktivace nastaví v našem systému k zakoupené Vaši licenci pro zadané aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí aktivačního klíče na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí zadaného aktivačního období.

  Poté lze aktivační proces opět provést na stejném nebo jiném počítači pomocí existujícího aktivačního klíče.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

1 - 10 z 40

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“