Pravidla pro tečení v izotropním nelineárním elastickým materiálovým modelu

Tipy & triky

V okně „Materiálový model ‑ Izotropní nelineární elastický 2D/3D“ můžete zvolit pravidla pro tečení podle hypotézy přetvoření podle von Misese,  Drucker‑Pragera a Mohr‑Coulomba. Pomocí těchto pravidel můžete popsat elasticko‑lastické chování materiálu. Funkce tečení závisí na hlavních napětích nebo neměnnosti tenzoru napětí. Kritéria se vztahují na 2D a 3D materiálové modely.

V případě pravidel pro mez kluzu podle von Misese je kritérium tečení jako kruhový válec s hydrostatickou osou v prostoru hlavního napětí. Všechny napěťové stavy v tomto prostoru jsou zcela elastické. Napěťové stavy mimo tento prostor nejsou povoleny.

Případně můžete definovat pravidlo tečení podle Trescy. V tomto případě dochází k plastickému tečení jako výsledek maximálního smykového napětí.

Obě pravidla tečení vyžadují pracovní diagram v důsledku tvaru kruhového válce ‑ musí být symetrický v kladné i záporné oblasti. Použitím časové diskretizace jsou kritéria tečení numericky integrována pomocí implicitní Eulerovy metody. V programu RFEM je diskretizace zapracovaná do jednotlivých zatěžovacích kroků.

Jako rozšíření kritéria tečení jsou zde pravidla podle hypotéz Drucker‑Prager a Mohr‑Coulomb. V tomto případě nastane plastické tečení, když je maximální smykové napětí překročeno lokálně. V případě pravidla podle hypotézy Drucker‑Prager je zde průběžná plošná oblast v prostoru hlavního napětí. Při použití pravidla tečení podle hypotézy Mohl‑Coulomb je zde nespojitá plošná oblast s šestihranným kuželem.

Vzhledem k této ploše tečení je možné definovat vztah diagramem napětí‑deformace v záporné oblasti nesymetricky. Tento vztah musí být vždy včetně plošné oblasti pravidla tečení. Obrázek znázorňuje plošnou oblast pro pravidla tečení podle hypotézy Drucker‑Prager.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD