Pravidla pro tečení v izotropním nelineárním elastickým materiálovým modelu

Tipy & triky

V okně "Materiálový model - Izotropní nelineární elastický 2D/3D" můžete zvolit pravidla pro tečení podle hypotézy přetvoření podle von Misese, Drucker-Pragera a Mohr-Coulomba. Pomocí těchto pravidel můžete popsat elasticko-plastické chování materiálu. Funkce tečení závisí na hlavních napětích nebo neměnnosti tenzoru napětí. Kritéria se vztahují na 2D a 3D materiálové modely.
V případě pravidel pro mez kluzu podle von Misese je kritérium tečení jako kruhový válec s hydrostatickou osou v prostoru hlavního napětí. Všechny napěťové stavy v tomto prostoru jsou zcela elastické. Napěťové stavy mimo tento prostor nejsou povoleny.
Případně můžete definovat pravidlo tečení podle Trescy. V tomto případě dochází k plastickému tečení jako výsledek maximálního smykového napětí.
Obě pravidla tečení vyžadují pracovní diagram v důsledku tvaru kruhového válce - musí být symetrický v kladné i záporné oblasti. Použitím časové diskretizace jsou kritéria tečení numericky integrována pomocí implicitní Eulerovy metody. V programu RFEM je diskretizace zapracovaná do jednotlivých zatěžovacích kroků.
Jako rozšíření kritéria tečení jsou zde pravidla podle hypotéz Drucker-Prager a Mohr-Coulomb. V tomto případě nastane plastické tečení, když je maximální smykové napětí překročeno lokálně. V případě pravidla podle hypotézy Drucker-Prager je zde průběžná plošná oblast v prostoru hlavního napětí. Při použití pravidla tečení podle hypotézy Mohl-Coulomb je zde nespojitá plošná oblast s šestihranným kuželem.
Vzhledem k této ploše tečení je možné definovat vztah diagramem napětí-deformace v záporné oblasti nesymetricky. Tento vztah musí být vždy včetně plošné oblasti pravidla tečení. Obrázek znázorňuje plošnou oblast pro pravidla tečení podle hypotézy Drucker-Prager.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz