Použití výsledkového prutu v programu RFEM

Odborný článek

Od vydání programu RFEM 5 má uživatel k dispozici typ prutu „Výsledkový prut”. Jedná se o fiktivní prut bez jakékoli tuhosti, který nevyžaduje žádné uložení. Lze ho mnohostranně použít pro integraci výsledků na prutech, plochách či tělesech a jejich zobrazení jako vnitřních sil na prutu.

Zadání

Jakmile vybereme typ prutu „Výsledkový prut”, je třeba zadat další parametry. Oblast pro integraci hodnot lze určit čtyřmi způsoby:

  • V kvádru se čtvercovou podstavou: Oblast integrace odpovídá kvádru, jehož těžiště leží v ose prutu.
  • V nesymetricky zadaném kvádru: Jedná se o pravoúhlou oblast integrace, jejíž těžiště může být různé.
  • Ve válci: Použije se kruhová oblast integrace, jejíž těžiště leží v ose prutu.
  • Na základě seznamu objektů: Vyhodnoceny budou pouze prvky, které jsou v dialogu pro zadání parametrů výsledkového prutu uvedeny v sekci „Zahrnout objekty” a které se nacházejí v možné oblasti působení (viz následující oddíl).

Pokud oblast integrace pokrývá objekty, které se nemají uvažovat, je třeba je uvést v seznamu „Vyloučit ze zahrnutých objektů”.

Oblast působení výsledkového prutu

Výsledkový prut může zahrnovat pouze výsledky prvků, které se nacházejí mezi pravoúhlou osou počátku a konce prutu. Veškeré prvky, které leží vně daných mezí, se neuvažují.

Pro objasnění se podívejme na obrázek níže. Červeně vyznačené oblasti v okně vpravo se ve výsledcích neuvažují. Tyrkysově znázorněné plochy byly vymodelovány ručně jako pomocné plochy a představují hranice výsledkového prutu.

Obr. 01 - Oblast působení

Průřez

Z hlediska vnitřních sil na prutu není důležité, jaký průřez u prutu zvolíme. Pokud se má tedy výsledkový prut použít pouze pro výpočet vnitřních sil, můžeme vybrat libovolný průřez. Má‑li se ovšem následně provést posouzení v některém přídavném modulu, například v modulu RF‑STEEL EC3 nebo RF‑CONCRETE Members, průřez již hraje významnou roli a v takovém případě bychom také měli zvážit, jaký průřez bude vhodné použít.

Dělení prutu pro průběh výsledků

Pokud nemá být průběh vnitřních sil příliš hrubý, měli bychom v globálních parametrech výpočtu nastavit vyšší počet dílů prutu pro zobrazení průběhu výsledků.

Obr. 02 - Dělení prutu

Poloha výsledkového prutu

Pokud jde o vnitřní síly N, Vy a Vz, můžeme výsledkový prut umístit také rovnoběžně v určité vzdálenosti od těžiště integrovaných objektů. Pokud se tedy mají vyhodnotit pouze normálové a posouvající síly, můžeme výsledkový prut vymodelovat pro přehlednější znázornění vedle konstrukce nebo případně nad ní.

V případě vnitřních sil Mt, My a Mz by ovšem měl výsledkový prut rozhodně ležet v těžišti uvažovaných objektů. K integrovaným momentům se připočítají k těžišti výsledkového prutu normálové síly vynásobené vzdáleností jednotlivých bodů sítě konečných prvků.

Obr. 03 - Poloha výsledkového prutu

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD