BIM workflow: Datová výměna pomocí souborů IFC

Odborný článek

V pracovním toku BIM se běžně používají soubory IFC jako základ datové výměny mezi programy CAD a softwarem pro statické výpočty, což s sebou ovšem nese jeden zásadní problém. V našem příspěvku se podíváme na různé typy souborů IFC a přehledně si ukážeme možnosti importu a exportu v programech od společnosti Dlubal Software.

Pohledy (Views) souboru IFC

Obecně rozlišujeme dva typy souborů IFC, takzvané pohledy (Views). Pohled Coordination View popisuje model na základě jeho fyzikálních vlastností jako těleso, zatímco pohled Structural Analysis View zachycuje konstrukční prvky ve vztahu k ose jako analytický model. Pro představu uvádíme níže na obrázku jednoduchý příklad stěny (ve vztahu ke středové ose).

Obr. 01 - Porovnání pohledů Coordination View a Structural Analysis View

Obvykle používají programy CAD pro export dat do souboru IFC pohled Coordination View, protože konstrukční dílce zpracovávají jako fyzické prvky (většinou tělesa). Software pro statické výpočty ovšem své prvky nepopisuje nutně jako tělesa, protože pro posouzení statiky se systémy často mají nebo musí redukovat na jednodušší modely.

Nastává tak první konflikt mezi oběma pohledy souboru IFC a datová výměna není bez dalších kroků možná.

Rozdíly plynoucí z oborově specifických modelů

Další překážku v datové výměně prostřednictvím souboru IFC představuje nutnost modelovat stavbu jako specifický model pro příslušné obory. Pohled Coordination View (fyzikální model) se používá pro správný výpočet hmot nebo také pro kontrolu kolizí. Pohled Structural Analysis View se naopak uplatňuje ve statice. Pro objasnění uvedeme jednoduchý příklad. Na následujícím obrázku vidíme konstrukci, která se skládá ze dvou stěn a jedné stropní desky.

Obr. 02 - Příklad konstrukce pro znázornění oborově specifických modelů

Vycházíme-li z modelu se středovou osou, vytvoří se pro danou konstrukci následující modely:

  1. Fyzikální architektonický model - Coordination View
  2. Analytický statický model - Structural Analysis View

Obr. 03 - Porovnání oborových modelů /Pohledy souboru IFC

Jak je z obrázku zřejmé, ani v případě pohledu Structural Analysis View nemáme ihned k dispozici statický model, který by bylo možné bez dalších změn použít pro statické výpočty. I zde je třeba ručně provést příslušné úpravy.

Export souboru IFC (Structural Analysis View)

Z výše uvedeného vyplývá, že programy RFEM a RSTAB používají pro export souborů IFC pohled Structural Analysis View. Na následujícím obrázku jsou znázorněny prvky, které se používají v pohledu Structural Analysis View (2x3).

Obr. 04 - Prvky používané v pohledu Structural Analysis View (2x3)

Soubor IFC dále obsahuje:

  • Informace o zatěžovacích stavech a kombinacích zatěžovacích stavů a jejich zadání
  • Informace o průřezech (názvy a vlastnosti)
  • Informace o materiálech (názvy)

Pro datovou výměnu je tak třeba zajistit, aby program, z kterého se mají data importovat prostřednictvím souboru IFC, také podporoval pohled Structural Analysis View.

Import souboru IFC (Coordination View a Structural Analysis View)

Jakmile programy RFEM a RSTAB při importu souboru IFC rozpoznají, že používaný soubor byl zapsán v pohledu Structural Analysis View, obsah se importuje automaticky. Vzhledem k tomu, že RFEM ani RSTAB zásadně nepracují s fyzikálním modelem, nelze soubory IFC v pohledu Coordination View importovat přímo. Datovou výměnu lze přesto provést, pokud pro import souboru IFC aktivujeme volbu „Umožnit CAD/BIM model“.

Obr. 05 - Volba umožňující import fyzikálních modelů

Následně importovaná tělesa ještě nejsou žádnými objekty „Dlubal“ a je třeba je ručně převést na odpovídající pruty, plochy nebo tělesa. Přitom lze zadat polohu neutrální osy a preferovaný materiál.

Obr. 06 - Dialog pro převod architektonického tělesa

Shrnutí

Hladká datová výměna mezi programy CAD a softwarem pro statické výpočty prostřednictvím souborů IFC je v dnešní praxi stěží proveditelná. Používané pohledy jsou totiž rozdílné a většinou se také liší filozofie výrobců softwaru, kterou zatím nesjednocuje žádná směrnice ani norma. Jak se však ukazuje, tento datový formát a příslušná rozhraní mohou pracovní proces v určitých oblastech usnadňovat.

Literatura

[1]   buildingSMART - International. Retrieved 3 August 2017.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD