Cykl pracy BIM: Wymiana danych przy użyciu plików IFC

Artykuł o tematyce technicznej

W cyklu pracy BIM, pliki IFC są często wykorzystywane jako baza do wymiany danych pomiędzy CAD i oprogramowaniem dla inżynierii budowlanej. Jednakże to podejście stanowi fundamentalny problem. Niniejszy artykuł objaśnia różne typy plików formatu IFC oraz omawia opcje importu i eksportu w programach Dlubal Software.

Views pliku IFC

Ogólnie istnieją dwa różne rodzaje plików IFC, tzw. Views. Format Coordination View opisuje model i jego właściwości fizyczne (wielkość), podczas, gdy format Structural Analysis View opisuje element w odniesieniu do osi, jako element analityczny. Jest to zilustrowane prostym przykładem ściany na Rys. 01 (względem osi głównej).

Rysunek 01 - Porównanie Coordination View i Structural Analysis View

Ogólnie programy CAD wykorzystują format Coordination View do eksportu danych do pliku IFC, ponieważ format ten dotyczy elementów konstrukcyjnych traktowanych jako elementy fizyczne (zazwyczaj bryły). Jednakże, oprogramowanie dla inżynierii budowlanej niekoniecznie opisuje elementy jako bryły, ponieważ obliczenia konstrukcyjne często wymagają zredukowania układów konstrukcyjnych do prostszych modeli.
To powoduje powstanie pierwszego konfliktu pomiędzy oboma formatami Views pliku IFC, który sprawia, że wymiana danych nie jest bezpośrednia.

Różnice między modelami w zależności od branży

Kolejną przeszkodą w wymianie danych opartej na pliku IFC jest konieczność zastosowania w modelowaniu konstrukcyjnym modeli odpowiedniej branży. Format Coordination View (model fizyczny) dotyczy definiowania prawidłowych wymiarów lub wykrywania kolizji. Z drugiej strony, format Structural Analysis View jest wykorzystywany w obliczeniach konstrukcyjnych. Jest to zobrazowane na prostym przykładzie (rysunek poniżej), który pokazuje konstrukcję składającą się z dwóch ścian i płyty stropowej.

Rysunek 02 - Przykładowy układ konstrukcyjny do wyświetlania modeli w zależności od branży

W oparciu o model osi głównej, dla tego układu konstrukcyjnego powstają poniższe modele:

  1. Architektoniczny model fizyczny - Coordination View
  2. Analityczny model konstrukcyjny - Structural Analysis View

Rysunek 03 - Porównanie modeli w zależności od branży / Views pliku IFC

Rysunek ten pokazuje, że nawet w formacie Structural Analysis View, nie jest łatwo utworzyć obliczalny układ konstrukcyjny. Konieczne jest ręczne dostosowanie modelu.

Eksport pliku IFC (Structural Analysis View)

W oparciu o powyższe fakty, program RFEM i RSTAB korzystają z formatu Structural Analysis View do eksportowania plików IFC. Poniższy rysunek przedstawia elementy wykorzystane w Structural Analysis View (2x3).

Rysunek 04 - Elementy Structural Analysis View (2x3)

Ten plik IFC zawiera także:

  • Informację o przypadkach i kombinacjach obciążeń oraz ich definicję
  • Informację o przekrojach (nazwy i charakterystyki)
  • Informację o materiałach (nazwa)

Dlatego konieczne jest zapewnienie, że program wykorzystywany do importu wspiera format Structural Analysis View do importu pliku IFC.

Import pliku IFC (Coordination View i Structural Analysis View)

Jeżeli, podczas importu pliku IFC program RFEM i RSTAB wykryje, że plik został utworzony w formacie Structural Analysis View, zawartość jest zaimportowana automatycznie. Ponieważ programy RFEM i RSTAB zasadniczo nie pracują z modelem fizycznym, nie ma możliwości bezpośredniego importu plików IFC formatu Coordination View. Aby wymienić dane, należy wybrać opcję 'Deaktywować model CAD/BIM' w celu zaimportowania pliku IFC.

Rysunek 05 - Umożliwienie importu modeli fizycznych

Bryły, które zostają następnie zaimportowane, nie są jeszcze obiektami 'Dlubal' i muszą zostać ręcznie przekonwertowane w odpowiednie pręty, powierzchnie lub bryły. W tym celu można edytować neutralne położenie osi oraz preferowany materiał.

Rysunek 06 - Okno dialogowe do konwersji brył architektonicznych

Podsumowanie

Nieprzerwana wymiana danych pomiędzy CAD i oprogramowaniem dla inżynierii budowlanej, oparta na plikach IFC, jest obecnie problematyczna, ze względu na różne Views i głównie dlatego, że odmienne filozofie producentów oprogramowania nie zostały jeszcze ujednolicone w żadnym oficjalnym dokumencie lub normie. Jednak opcje opisane w niniejszym artykule pokazują, że proces można ułatwić korzystając z tego formatu pliku i odpowiednich interfejsów.

Referencje

[1]  buildingSMART - International. (2017). Retrieved 3 August 2017.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD