Nośność na ścinanie zgodnie z ACI 318-19 w RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

W najnowszej normie ACI 318-19 długoterminowa zależność w określaniu nośności betonu na ścinanieVc zostaje przedefiniowana. Dzięki nowej metodzie wysokość pręta, stopień zbrojenia podłużnego i naprężenie normalne wpływają teraz na wytrzymałość na ścinanie Vc. W poniższym artykule opisano zaktualizowane podejście do obliczeń dla ścinania, a zastosowanie przedstawiono na przykładzie.

Wstęp

Poprzednia norma ACI 318-14 [2] określała osiem równań do obliczania wytrzymałości na ścinanie Vc - bez uwzględniania ograniczeń zastosowania. Użytkownik może wybrać metodę obliczeń uproszczoną lub dokładną. Jednym z celów nowej koncepcji w ACI 318-19 było zredukowanie równań obliczeniowych dla Vc. Ponadto koncepcja powinna uwzględniać wpływ wysokości elementu, stopnia zbrojenia podłużnego i naprężenia normalnego.

Nośność na ścinanie Vc zgodnie z ACI 318-19

W przypadku belek żelbetowych niesprężonych nośność Vc na ścinanie oblicza się zgodnie z ACI 318-19 [1] z równaniami a) do c) z tabeli 22.5.5.1. Dzięki nowym równaniom b) ic) wysokość pręta, stopień zbrojenia podłużnego i naprężenie normalne wpływają teraz na wytrzymałość na ścinanie Vc. Równanie a) zostało zasadniczo zaczerpnięte z ACI 318-14 [2]. Wyznaczanie nośności na ścinanie Vc zgodnie z tabelą 22.5.5.1 [1], zależy od wprowadzonego zbrojenia na ścinanie Av. Jeżeli minimalne zbrojenie na ścinanie Av,min zgodnie z 9.6.3.4 jest dostępne lub przekroczone, obliczenie Vc można przeprowadzić według równania a) lub równanie b) z tabeli 22.5.5.1 [1]. Porównując dwa powyższe równania, można zauważyć, że w równaniu b) czynnik 2 λ został zastąpiony wyrazem 8 λ (ρw )1/3. Stopień zbrojenia podłużnego ρw wpływa na obliczenia nośności na ścinanie Vc. Rysunek 01 przedstawia rozkład 8 λ (ρw )1/3 jako funkcję ρw (przy λ = 1).

Dla λ = 1,0, 8 λ (ρw )1/3 staje się równe wartości 2 λ dla stopnia zbrojenia podłużnego ρw = 1,56%. Podczas obliczania Vc, równanie a) dla λ= 1 i stopnia zbrojenia podłużnego ρw (większy niż) 1,56% oraz równanie b) dla λ=1 i ρw > 1,56% powodują zwiększenie nośności betonu na ścinanie. Norma dopuszcza zastosowanie obu równań. W związku z tym w celu przeprowadzenia efektywnego wymiarowania można zastosować wartość maksymalną z równań a) ib). W przypadku belek ze zbrojeniem na ścinanie Av mniejszym niż Av,min, należy zastosować równanie c) z tabeli 22.5.5.1. [1] należy stosować zgodnie z ACI 318-19 Patrz [1]. Z wyjątkiem zmiennej λs, równanie c) jest podobne do równania b) omówionego powyżej. W przypadku elementów konstrukcyjnych z niewielkim zbrojeniem na ścinanie lub bez zbrojenia na ścinanie nośność betonu na ścinanieVc zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości elementu konstrukcyjnego. Wprowadzając współczynnik λs, uwzględniany jest "efekt wielkości". Współczynnik λs określa się zgodnie z równaniem 22.5.5.1.3 [1] w następujący sposób. Redukcja nośności na ścinanie Vc,c o współczynnik λs jest skuteczna tylko dla wysokości konstrukcyjnych d (większych niż) 10 cali. Rysunek 02 przedstawia rozkład termu 8 λs λ (ρw )1/3 dla różnych głębokości efektywnych d.

Przykład: Oblicz wymagane zbrojenie na ścinanie zgodnie z ACI 318-19

Poniższy rozdział opisuje, w jaki sposób określać wymagane zbrojenie na ścinanie zgodnie z nową koncepcją ACI 318-19 [1] dla belki z betonu zbrojonego, która została zaprojektowana w poprzednim artykule bazy wiedzy zgodnie z ACI 318-14 [2]. Rysunek 03 przedstawia model konstrukcyjny i obciążenie obliczeniowe.

Przekrój prostokątny ma wymiary 25 cali. · 11 cali Beton ma wytrzymałość na ściskanie f'c = 5000 psi. Granica plastyczności zastosowanej stali zbrojeniowej wynosi fy = 60 000 psi. Efektywna wysokość zbrojenia rozciąganego jest przyłożona i wynosi d = 22,5 cala. Wartość obliczeniowa działającej siły tnącej Vu w odległości d od podpory wynosi 61,10 kips. Wyznaczanie nośności na ścinanie Vs zgodnie z tabelą 22.5.5.1 [1] zależy od wysokości wprowadzonego zbrojenia na ścinanie Av. Warunkiem wstępnym zastosowania równań a) i b) jest zastosowanie minimalnego zbrojenia na ścinanie zgodnie z 9.6.3.4 [1]. Z tego powodu w pierwszym kroku sprawdzane jest, czy zgodnie z 9.6.3.1 [1] należy uwzględnić minimalne zbrojenie.

61,10 kip > 13,13 kip

Wymaga to minimalnego zbrojenia na ścinanie. Jest to obliczane zgodnie z 9.6.3.4 [1] w następujący sposób. av,min = 0,12 in²/ft

Uwzględniając minimalne zbrojenie na ścinanie, nośność betonu na ścinanie Vc można teraz wyznaczyć za pomocą równań a) lub b) w tabeli 22.5.5.1 [1]. Nośność na ścinanie Vc,a zgodnie z równaniem a) oblicza się jako Vc,a = 35,0 kipsów. Aby zastosować równanie b), konieczna jest znajomość stopnia zbrojenia podłużnego ρw . Aby możliwe było porównanie obliczonego zbrojenia na ścinanie z wynikami obliczeń w Rozszerzeniu do obliczeń betonowych, ρw jest określane z wymaganym zbrojeniem podłużnym w odległości d od podpory. Moment zginający My,u = 1533 powoduje powstanie zbrojenia podłużnego As,req = 1,33 in², co wynosi ρw = 0,536%. Na rysunku 01 pokazano wpływ stopnia zbrojenia podłużnego ρw na obliczanie Vc, b. Ponieważ ρw (mniej niż) 1,5% w tym przypadku, równanie b) spowoduje mniejszą nośność na ścinanie Vc,b niż równanie a) i możemy pominąć wyznaczanie Vc,b. Aby to pokazać, obliczamy Vc,b.

Vc,b = 24,52 kips

Zgodnie z oczekiwaniami, równanie b) zapewnia mniejszą nośność na ścinanie niż równanie a). Dodatkowo nośność na ścinanie Vc jest ograniczona do wartości maksymalnej Vc,max zgodnie z 22.5.5.1.1 [1]. av,min = 0,12 cala2/ft

Uwzględniając minimalne zbrojenie na ścinanie, nośność betonu na ścinanie Vc można teraz wyznaczyć za pomocą równań a) lub b) w tabeli 22.5.5.1 [1].

Maksymalna wartość nośności betonu na ścinanie Vc, max Zgodnie z ACI 318-19, 22.5.5.1.1

Vc,max = 5 · λ · fc' · bw · d

Nośność na ścinanie Vc,a zgodnie z równaniem a) oblicza się jako Vc,a = 35,0 kipsów.

Aby zastosować równanie b), konieczna jest znajomość stopnia zbrojenia podłużnego ρw. Aby możliwe było porównanie obliczonego zbrojenia na ścinanie z wynikami obliczeń w Rozszerzeniu dla obliczeń betonowych, ρw jest określane z wymaganym zbrojeniem podłużnym w odległości d od podpory. Moment zginający My,u = 1533 powoduje powstanie zbrojenia podłużnego o natężeniu As,req = 1,33 in2, które wynosi ρw = 0,536%. Rysunek 01 przedstawia wpływ stopnia zbrojenia podłużnego ρw na obliczenia Vc, b . Ponieważ ρw (większe niż) 1,5% w tym przypadku, równanie b) spowoduje mniejszą nośność na ścinanie Vc,b niż równanie a) i możemy pominąć wyznaczanie Vc,b . Aby to pokazać, obliczamy Vc,b.

Vc,b = 24,52 kips

Zgodnie z oczekiwaniami, równanie b) zapewnia mniejszą nośność na ścinanie niż równanie a). Dodatkowo nośność na ścinanie Vc jest ograniczona do wartości maksymalnej Vc,max zgodnie z 22.5.5.1.1 [1].

Maksymalna wartość nośności betonu na ścinanie Vc, max Zgodnie z ACI 318-19, 22.5.5.1.1

Vc,max = 5 · λ · fc' · bw · d

Vc,max = 87,5 kips

Na koniec, obliczenie wymaganego zbrojenia na ścinanie daje zastosowanie następującej nośności betonu na ścinanie Vc.

Vc = max [Vc,a ; Vc,b ] ≤ Vc,max

Vc = [35,0 kipów; 24,5 kipów] ≤ 87,5 kipów

Vc = 35,0 kips

Wymagane zbrojenie na ścinanie wym. av oblicza się w następujący sposób: Wym. av = 0,41 cala2/ft ≥ 0,12 cala2/ft

Obliczenia betonu zbrojonego zgodnie z ACI 318-19 [1] można przeprowadzić w programie RFEM 6. Rozszerzenie dla obliczeń betonowych oblicza również wymagane zbrojenie na ścinanie równe 0,43 cala2/ft w odległości d od podpory (patrz Rysunek 04).

Uwaga: Wyniki w programie RFEM 6 różnią się nieco od obliczeń ręcznych ze względu na dokładniejszą wartość obliczonej Głębokości (d). W programie RFEM 6 uwzględniono wiele warstw zbrojenia rozciąganego, w przypadku których obliczenia ręczne zakładają pojedynczą warstwę.

Na koniec, zgodnie z sekcją 22.5.1.2, sprawdzana jest maksymalna nośność betonowego krzyżulca ściskanego kratownicy usztywniającej. 61,10 kipów ≤ 175,00 kipów.

Obliczenia na ścinanie zgodnie z ACI 318-19 są spełnione. Zgodnie z oczekiwaniami, równanie b) zapewnia mniejszą nośność na ścinanie niż równanie a).

Dodatkowo nośność na ścinanie Vc jest ograniczona do wartości maksymalnej Vc,max zgodnie z 22.5.5.1.1 [1].

Podsumowanie

ACI 318-19 [1] wprowadził nową koncepcję wyznaczania nośności na ścinanie Vc. Po uwzględnieniu wpływu naprężenia normalnego, wysokości elementu oraz stopnia zbrojenia podłużnego można było zredukować liczbę potencjalnych równań obliczeniowych z poprzedniej wersji do trzech. Upraszcza to obliczanie nośności na ścinanie Vc.

Autor

Alex Bacon, EIT

Alex Bacon, EIT

inzynier-ds-wsparcia-technicznego

Alex jest odpowiedzialny za szkolenie klientów, wsparcie techniczne i opracowywanie programów na rynek północnoamerykański.

Słowa kluczowe

Beton zbrojony Siły tnące ACI 318-19 RFEM 6

Literatura

[1]   ACI 318-19, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
[2]   ACI 318-14, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 1073x
  • Zaktualizowane 15. lutego 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Zintegrowane przepływy pracy z Rhino/Grasshopper w RFEM 6 (USA)

Zintegrowane przepływy pracy z Rhino/Grasshopper w RFEM 6 (USA)

Webinarium 28. września 2023 14:00 - 15:00 EDT

Wymiarowanie ścian murowych w RFEM 6

Webinarium 6. października 2023 10:00 - 11:00 CEST

Wprowadzenie do interfejsu RFEM 6 z Grasshopper

Webinarium 12. października 2023 14:00 - 15:00 CEST

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Webinarium 26. października 2023 12:00 - 13:00 CEST

Współczesne budownictwo drewniane

Współczesne budownictwo drewniane

Konferencje 15. listopada 2023

Budownictwo halowe

Budownictwo halowe

Konferencje 22. listopada 2023

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Webinarium 23. listopada 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza wyboczenia w RFEM 6

Analiza wyboczenia w RFEM 6

Webinarium 21. września 2023 14:00 - 15:00 CEST

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Webinarium 21. września 2023 12:00 - 13:00 CEST

Wymiarowanie przekrojów masywnych RSECTION w RFEM 6

Webinarium 14. września 2023 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 14. września 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RFEM 6
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi. Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analizy przebicia i odkształcenia.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR