Smyková únosnost podle ACI 318-19 v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Se zavedením normy ACI 318-19 byly nově upraveny dlouhodobě používané vztahy pro stanovení smykové únosnosti betonu Vc. Při novém postupu se nyní uvažuje vliv výšky stavebního dílce, stupeň podélného vyztužení i vliv normálového napětí na únosnost ve smyku Vc. V následujícím textu podrobněji popíšeme změny při posouzení na smyk a postup si ukážeme na názorném příkladu.

Úvod

V předchozí normě ACI 318-14 [2] se uvádí osm rovnic pro výpočet smykové únosnosti Vc - bez zohlednění aplikačních mezí. Uživatel může navíc volit mezi zjednodušenou a přesnou metodou výpočtu. Cílem nové koncepce v ACI 318-19 bylo mimo jiné redukovat rovnice pro návrh Vc. Tato koncepce měla dále zohledňovat vliv výšky stavebního dílce, stupně podélného vyztužení a vliv normálového napětí.

Smyková únosnost Vc podle ACI 318-19

U nepředpjatých železobetonových nosníků se únosnost ve smyku Vc počítá podle ACI 318-19 [1] pomocí rovnic a) až c) z tabulky 22.5.5.1. Nové rovnice b) a c) uvažují vliv výšky stavebního dílce, stupně podélného vyztužení a vliv normálového napětí na smykovou únosnost Vc. Rovnice a) byla v zásadě převzata z ACI 318-14 [2]. Stanovení smykové únosnosti Vc podle tabulky 22.5.5.1 [1] závisí na vložené smykové výztuži Av. Pokud je k dispozici nebo je překročena minimální smyková výztuž Av,min podle 9.6.3.4, lze Vc stanovit buď pomocí rovnice a) nebo rovnice b) z tabulky 22.5.5.1 [1]. Pokud porovnáme obě výše uvedené rovnice, vidíme, že v rovnici b) byl součinitel 2 λ nahrazen výrazem 8 λ (ρw)1/3. Stupeň podélného vyztužení ρw tak ovlivňuje výpočet smykové únosnosti Vc. Na obrázku 1 je graficky znázorněn průběh 8 λ (ρw)1/3 v závislosti na ρw (kde λ = 1).

U λ = 1,0 se hodnota 8 λ (ρw)1/3 rovná hodnotě 2 λ pro stupeň podélného vyztužení ρw = 1,56 %. Pro výpočet Vc to znamená, že pro λ = 1 a stupeň podélného vyztužení ρw < 1,56% vychází větší smyková únosnost betonu z rovnice a) a pro ρw > 1,56% z rovnice b). Norma umožňuje použití obou rovnic. Proto lze pro hospodárné posouzení použít z rovnic a) a b) maximální hodnotu. V případě nosníků se smykovou výztuží Av < Av,min je třeba podle ACI 318-19 [1] uplatnit rovnici c) z tabulky 22.5.5.1 [1]. Až na proměnnou λs je rovnice c) shodná s výše uvedenou rovnicí b). U stavebních dílců s malou nebo žádnou smykovou výztuží se smyková únosnost Vc betonu snižuje s rostoucí výškou dílce. Zavedením součinitele λs se zohledňuje takzvaný „Size Effect“. Součinitel λs se stanoví následovně pomocí rovnice 22.5.5.1.3 [1]. Redukce smykové únosnosti Vc,c součinitelem λs platí teprve pro účinné výšky d > 10 in. Na obrázku 2 je znázorněn průběh výrazu 8 λs λ (ρw)1/3 pro různé účinné výšky d.

Příklad: Výpočet požadované smykové výztuže podle ACI 318-19

Pro železobetonový nosník, který jsme posoudili podle ACI 318-14 [2] v našem předchozím článku, níže stanovíme požadovanou smykovou výztuž podle nové koncepce ACI 318-19 [1]. Na obrázku 3 je znázorněn model konstrukce a návrhové zatížení.

Obdélníkový průřez má rozměry 25 in · 11 in. Použitý beton má pevnost v tlaku f'c = 5 000 psi, výztužná ocel má mez kluzu fy = 60 000 psi. Účinná výška tahové výztuže je d = 22,5 in. Návrhová hodnota působící smykové síly Vu ve vzdálenosti d od podpory činí 61,10 kips. Stanovení smykové únosnosti Vs podle tabulky 22.5.5.1 [1] závisí na vložené smykové výztuži Av. Předpokladem použití rovnic a) a b) je vložení minimální smykové výztuže podle 9.6.3.4 [1]. V prvním kroku se proto ověří, zda je třeba podle 9.6.3.1 [1] uvažovat minimální výztuž.

61,10 kips > 13,13 kips

Minimální smyková výztuž je tak nutná. Minimální výztuž se stanoví podle 9.6.3.4 [1] následovně. av,min = 0,12 in²/ft

Při zohlednění minimální smykové výztuže lze nyní stanovit smykovou únosnost Vc betonu pomocí rovnice a) nebo b) z tabulky 22.5.5.1 [1]. Smyková únosnost Vc,a podle rovnice a) se vypočítá jako Vc,a = 35,0 kips. Pro použití rovnice b) je nutné znát stupeň podélného vyztužení ρw . Aby bylo možné porovnat vypočítanou smykovou výztuž s výsledkem výpočtu z addonu Posouzení železobetonových konstrukcí, stanoví se ρw na základě nutné podélné výztuže ve vzdálenosti d od podpory. Při ohybovém momentu My,u = 1533 kip-in vznikne podélná výztuž As,req = 1,33 in², což je ρw = 0,536 %. Na obrázku 1 vidíme vliv stupně podélného vyztužení ρw na výpočet Vc,b. Protože je v tomto případě ρw < 1,5 %, dostaneme při použití rovnice b) menší únosnost ve smyku Vc,b než při použití rovnice a) a vlastně bychom mohli od výpočtu Vc,b upustit. Nicméně pro názornost výpočet Vc,b provedeme.

Vc,b = 24,52 kips

Pomocí rovnice b) se podle očekávání stanoví menší únosnost ve smyku než pomocí rovnice a). Smyková únosnost Vc je dále podle 22.5.5.1.1 [1] omezena maximální hodnotou Vc,max. av,min = 0,12 in2/ft

Při zohlednění minimální smykové výztuže lze nyní stanovit smykovou únosnost Vc betonu pomocí rovnice a) nebo b) z tabulky 22.5.5.1 [1].

Maximální hodnota smykové únosnosti betonu Vc,max podle ACI 318-19, 22.5.5.1.1

Vc,max = 5 · λ · fc' · bw · d

Smyková únosnost Vc,a se pomocí rovnice a) stanoví jako Vc,a = 35,0 kips.

Pro použití rovnice b) je třeba znát stupeň podélného vyztužení ρw. Aby nakonec bylo možné vypočítanou smykovou výztuž porovnat s výsledkem výpočtu v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí, stanoví se ρw na základě požadované podélné výztuže ve vzdálenosti d od podpory. Ohybový moment My,u = 1533 kip-in vede na podélnou výztuž As,req = 1,33 in2, což je ρw = 0,536 %. Obrázek 1 ukazuje vliv podélného vyztužení ρw na výpočet Vc,b. Protože je v tomto případě ρw < 1,5 %, dostaneme při použití rovnice b) menší únosnost ve smyku Vc,b než při použití rovnice a) a vlastně bychom mohli od výpočtu Vc,b upustit. Pro ukázku však spočítáme Vc,b.

Vc,b = 24,52 kips

Pomocí rovnice b) se podle očekávání stanoví menší únosnost ve smyku než pomocí rovnice a). Smyková únosnost Vc je dále podle 22.5.5.1.1 [1] omezena maximální hodnotou Vc,max.

Maximální hodnota smykové únosnosti betonu Vc,max podle ACI 318-19, 22.5.5.1.1

Vc,max = 5 · λ · fc' · bw · d

Vc,max = 87,5 kips

Nakonec se vypočítá příslušná únosnost betonu ve smyku Vc, která se uvažuje při výpočtu požadované smykové výztuže.

Vc = max [ Vc,a ; Vc,b] ≤ Vc,max

Vc = [35,0 kips ; 24,5 kips] ≤ 87,5 kips

Vc = 35,0 kips

Nutná únosnost smykové výztuže nutná av se vypočítá následovně: Nutná av = 0,41 in2/ft ≥ 0,12 in2/ft

V programu RFEM 6 lze provést posouzení železobetonu podle ACI 318-19 [1]. Addon Posouzení železobetonových konstrukcí spočítá ve vzdálenosti d od podpory také požadovanou smykovou výztuž 0,43 in²/ft (viz obrázek 4).

Poznámka: Výsledky v programu RFEM 6 se mírně liší od ručních výpočtů z důvodu přesnější hodnoty pro vypočítanou výšku (d). RFEM 6 zohledňuje, že existuje více vrstev tahové výztuže, zatímco ruční výpočty uvažují jednu vrstvu.

Nakonec se ještě ověří maximální únosnost tlakové diagonály příhradové konstrukce podle článku 22.5.1.2. 61,10 kips ≤ 175,00 kips.

Posouzení na smyk podle ACI 318-19 je tak splněno. Pomocí rovnice b) se podle očekávání stanoví menší únosnost ve smyku než pomocí rovnice a).

Smyková únosnost Vc je dále podle 22.5.5.1.1 [1] omezena maximální hodnotou Vc,max.

Závěr

Normou ACI 318-19 [1] byla zavedena nová koncepce stanovení únosnosti ve smyku Vc. Podařilo se přitom omezit počet možných návrhových rovnic z předešlých verzí na tři rovnice a vzít přitom v potaz vliv normálového napětí, výšky stavebního dílce a stupně podélného vyztužení. Tím se výpočet únosnosti ve smyku Vc zjednodušuje.

Autor

Alex Bacon, EIT

Alex Bacon, EIT

Péče o zákazníky

Alex Bacon je zodpovědný za školení zákazníků, technickou podporu a vývoj programů pro severoamerický trh.

Klíčová slova

Železobeton Smyk ACI 318-19 RFEM 6

Literatura

[1]   ACI 318-19, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
[2]   ACI 318-14, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 496x
  • Aktualizováno 27. února 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 14. června 2023 16:00 - 17:00 CEST

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Webinář 15. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. června 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 22. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 24. května 2023 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR