CONCRETE | Obliczenia

Funkcja produktu

Przed rozpoczęciem obliczeń można dokonać sprawdzenia danych początkowych. Następnie moduł CONCRETE wyszukuje wyniki odpowiednich przypadków, grup i kombinacji obciążeń do obliczeń. Jeżeli nie zostaną one odnalezione, program RSTAB rozpocznie obliczenia w celu określenia wymaganych sił wewnętrznych.

Moduł CONCRETE oblicza wymagane pola zbrojenia podłużnego i zbrojenia na ścinanie oraz odpowiednie wyniki pośrednie na podstawie wybranej normy obliczeniowej. Jeżeli zbrojenie podłużne określone poprzez obliczenia w stanie granicznym nośności nie będzie wystarczające dla obliczeń maksymalnej szerokości rys, można automatycznie zwiększyć zbrojenie, aż do osiągnięcia określonej wartości granicznej.

Obliczanie elementów konstrukcyjnych niosących ze sobą ryzyko niestateczności można przeprowadzić za pomocą obliczeń nieliniowych. Dostępnych jest wiele metod według odpowiednich norm.

Obliczenia odporności ogniowej prowadzone są według metody uproszczonej opisanej w EN 1992-1-2, 4.2. Moduł CONCRETE wykorzystuje metodę strefową opisaną w załączniku B2. Dodatkowo można uwzględnić naprężenia termiczne w kierunku podłużnym oraz termiczne wygięcie początkowe powstające dodatkowo przy asymetrycznym oddziaływaniu pożaru.

RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD