Zohlednění excentricity prutů a ploch

Odborný článek

Pro rovnoběžné odsazení systémové roviny prutů a ploch a případně také pro osové odsazení v případě prutů se nabízí funkce pro zadání excentricity.

Obr. 01 - Excentricity

Excentricita ploch

V záložce „Podpora/Excentricita“ dialogu „Upravit plochu“ můžeme zadat odsazení ploch ve směru lokální osy z. Takové odsazení je například třeba definovat v případě skokové změny v tloušťce desky, kdy má povrch zůstat rovný. V tomto případě zadáme novou plochu s větší tloušťkou, která se integruje do tenčí desky, a definujeme excentricitu.

Obr. 02 - Excentricita plochy

Excentricita prutů

Pruty lze upravovat v dialogu „Upravit prut“ v záložce „Možnosti“, případně lze zadat nový prut. Zvolit můžeme buď absolutní anebo relativní odsazení.

Absolutní odsazení můžeme vztáhnout ke globálnímu nebo lokálnímu (osy prutu) osovému systému a excentricita se přitom zadá jako absolutní vzdálenost k již používané systémové linii.

Při relativním odsazení lze excentricitu prutu definovat v závislosti na vlastním průřezu a sousedním konstrukčním prvku (prutu nebo ploše).

Kromě toho lze zvolit také automatické osové odsazení od sousedních prutů.

Obr. 03 - Excentricity prutu

Zohlednění excentricit při výpočtu

Excentricity by se neměly používat pouze pro realistické ztvárnění, protože mají vliv také na deformace a vnitřní síly.

Pokud u plochy zadáme excentricitu, pak si výpočetní model můžeme představit jako otevřenou krabici od bot. Na všech okrajových liniích vzniknou takřka nepostřehnutelné tuhé plochy, které mají ohybově tuhé spojení s původní posunutou plochou. Výška krabice odpovídá zadané excentricitě. Proto by se měla excentricita uvažovat pouze na vnitřních plochách a nikoli na plochách s volnými okraji. Jinak budou na volných okrajích vznikat momenty vetknutí. Výsledky se zobrazí v původní výšce.

Obr. 04 - Výpočetní model excentrické plochy

Podobně jako u výpočetního modelu ploch se také u excentrických prutů vytvoří na pozadí spojení s původními uzly. Proto bychom si i v tomto případě měli uvědomit, že vlivem excentricity mohou na prutech vznikat okrajové momenty.

Obr. 05 - Výpočetní model excentrického prutu

Speciálně v programu RFEM máme možnost nastavit polohu případných koncových kloubů na prutu spolu s excentricitou. Klouby se standardně zadávají na posunutém osovém systému. Pokud se má ovšem kloub uvažovat na původním uzlu, můžeme ho zadat zvlášť na počátku a na konci prutu.

Obr. 06 - Poloha kloubu

Ke stažení

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD