Posouzení sloupu s náběhy podle EN 1993-1-1

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Následující konstrukci přebíráme z odborné literatury [1] „Kommentar zum Eurocode 3 (Komentář k Eurokódu 3)“, kde se uvádí jako příklad IV.10. U daného sloupu s lineárně proměnným průřezem je třeba ověřit dostatečnou únosnost (posouzení průřezu a stability). Protože se nejedná o stejnoměrný konstrukční prvek, musí se stabilita (vzpěr z roviny) posoudit obecnou metodou podle článku 6.3.4 anebo podle teorie druhého řádu.

Konstrukce

Průřezy: IS 220/300/15/25/0 (pata sloupu), IS 620/300/15/25/0 (hlava sloupu)
Materiál: S 355 (ČSN EN 1993-1-1)
Výška sloupu: 6,0 m
Na tažené straně průřezu bylo definováno spojité podepření ve směru Y (postranní vetknutí).

Zatížení

Návrhová zatížení:
NEd = 1 500 kN
MEd = 600 kNm

Obr. 01 - Konstrukce

Klasifikace průřezů

Při působení návrhových zatížení nedosáhne průřez mezní křivky únosnosti. Vnitřní síly se tak musí zvýšit až do dosažení mezního stavu.
Nabízí se přitom dvě možnosti:
  1. Rovnoměrně navýšit všechny vnitřní síly až do dosažení mezního stavu (viz obrázek vlevo, druhá (standardní) volba při nastavení detailů posouzení)
  2. Navýšit pouze MEd až do dosažení mezního stavu (viz obrázek vpravo, první volba při nastavení detailů)

Obr. 02 - Klasifikace průřezů

Obě volby, respektive oba postupy vedou ke značně odlišným výsledkům: od ověření maximální pružné únosnosti v horní třetině sloupu až po možné plastické využití průřezu po celé výšce sloupu.

Při stabilitním selhání tu nedochází ke zvýšení normálové síly, pouze k nárůstu momentů vlivem počátečních přetvoření a analýzy druhého řádu, a proto zvolíme druhou možnost.

Zvětšenísoučinitel αul, k

V takovém případě se poměr průřezu stanoví pomocí lineární plastické interakce (viz [2] rovina 6.2). Toto je třeba aktivovat v detailech, protože v případě QKL 1 nebo 2 je RF-/STEEL EC3 standardně nastavena na Eq. 6,31 nebo 6,41 v [2] .

Následně může být v některých případech nezbytné podle článku 6.3.4 (2) v [2] může vyžadovat výpočet nejmenšíhofaktoru zvětšení αul, k se všemi účinky imperfekcí a teorie druhého řádu až do dosaženímezního stavu únosnosti .

Do jaké míry deformace ovlivňují vnitřní síly, ověříme na základě rovnice 5.1 normy [2]:
$${\mathrm\alpha}_\mathrm{cr}\;=\;\frac{{\mathrm N}_\mathrm{cr}}{{\mathrm N}_\mathrm{Ed}}\;>\;10$$

Stanovení αcr se provádí pomocí RF-/STEEL EC3 a RF-/STEEL Warping Torsion. Nejlépe bude vytvořit si v modulu samostatný případ a zadat mezilehlé podpory pro sadu prutů, abychom dosáhli prvního vlastního tvaru s „vybočením ve směru osy s větší tuhostí“.

Obr. 03 - První vlastní tvar

αcr = 18.90> 10

Poměr průřez a tím i zvětšenífaktoru aULT, k může být vypočtena zvnitřních sil v závislosti na lineární analýzystatické. Po délce průřezu se tak stanoví následující využití a nejmenší násobitele návrhového zatížení.

Obr. 04 - Nejmenší násobitele a využití

Štíhlost a redukční součinitel χop

Pro stanovení redukčního součinitele χop je nutný poměr štíhlosti λop, s kterým je zohledněno ohybové nebo klopení z roviny konstrukce. Poměrná štíhlost se stanoví z výrazu 6.64 v normě [2]:
$${\mathrm\lambda}_\mathrm{op}\;=\;\sqrt{\frac{{\mathrm\alpha}_{\mathrm{ult},\mathrm k}}{{\mathrm\alpha}_{\mathrm{cr},\mathrm{op}}}}$$
S
αul, k = viz výše
αcr, op = nejmenší součinitel zvětšení, kterého je dosaženo při deformaci z roviny konstrukce ideální kritické zatížení

Při posouzení podle 6.3.4 vypočítá modul RF-/STEEL EC3 hodnotu nejmenšího násobitele, při kterém bude dosažena pružná kritická únosnost dílce, stanovená s ohledem na vzpěr z roviny a klopení. Vychází se přitom ze statického systému, který popíšeme v dialozích 1.4 a 1.7.

Obr. 05 - Popis statického systému

S odvoláním na příslušnou odbornou literaturu nezadáme vetknutí proti deplanaci, ačkoli by ho opodstatňovala patní deska a také vetknutí v hlavě sloupu. Výsledek výpočtu je znázorněn na následujícím obrázku:

Obr. 06 - αcr,op

Podle [2], článku 6.3.4 tak lze stanovit následující poměrnou štíhlost konstrukčního prvku:
$${\mathrm\lambda}_\mathrm{op}\;=\;\sqrt{\frac{2,097}{3,23}}\;=\;0,805$$

Křivku vzpěrné pevnosti zvolíme v souladu s tabulkou 6.2 a 6.4 normy [2]:
Vzpěr, tabulka 6.2 (svařovaný I-průřez, tf < 40 mm, vzpěr v y): vzpěrnostní křivka „c“
Klopení, tabulka 6.4 (h / b = 2,07 > 2): křivka klopení „d“

Při kombinovaném namáhání je třeba použít menší součinitel vzpěrnosti:
χop, z = 0.659 (Eq. 6.49)
χop, LT = 0.684 (Eq.6.57)
χop = min {χop, LT ; χop, z }
χop = 0.659

Posouzení konstrukčního prvku

Vlastní posouzení se nyní provede podle [2], 6.3.4 (2), rovnice 6.63:
$$\frac{{\mathrm\chi}_\mathrm{op}\;\cdot\;{\mathrm\alpha}_{\mathrm{ult},\mathrm k}}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M,1}}\;>\;1,0$$
Rovnici upravíme pro stanovení využití:
$$\begin{array}{l}\frac{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M,1}}{{\mathrm\chi}_\mathrm{op}\;\cdot\;{\mathrm\alpha}_{\mathrm{ult},\mathrm k}}\;<\;1,0\\\frac{1,1}{0,659\;\cdot\;2,097}\;=\;0,80\;<\;1,0\end{array}$$

Literatura

[1] Feldmann, M.; Kuhlmann, U.; Lindner, J.; Müller, C.; Stroetmann, R.: Eurocode 3 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Band 1: Allgemeine Regeln und Hochbau. DIN EN 1993-1-1 mit Nationalem Anhang. Kommentar und Beispiele. Berlín: Beuth, 2014
[2] ČSN EN 1993-1-1:2006. Eurokód 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, Praha: 2006
[3] Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau; DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08
[4]Školicí příručka EC3. Lipsko: Dlubal Software, březen 2017

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD