Zobrazení pokrytí tahové síly, respektive rozdělení výztuže

Odborný článek

V případě velkého množství výztuže se mnohdy vyplatí podélnou výztuž na nosníku odstupňovat. Odstupňování výztuže se přitom řídí průběhem síly v taženém pásu. V přídavných modulech RF‑CONCRETE Members a CONCRETE můžeme zadat odstupňování výztuže, které se následně zohlední u podélné výztuže při automatickém návrhu výztuže. Při výpočtu návrhu výztuže je přitom třeba zajistit přenos obálky působící tahové síly.

Pokrytí tahové síly podélnou výztuží

Při posouzení na pokrytí tahové síly se ověří, zda navržená výztuž je schopna odolávat obálce působící tahové síly FSd. Podle článku 9.2.1.3 (2) normy EN 1992‑1‑1 [1] je přitom třeba uvažovat také přírůstek tahové síly ΔFtd vyvozený posouvající silou. U konstrukčních prvků se smykovou výztuží lze tuto dodatečnou tahovou sílu ΔFtd stanovit podle článku 6.2.3 (7) normy EN 1992‑1‑1 [1]. Tahovou sílu FSd lze vypočítat ze vztahu:

$\begin{array}{l}{\mathrm F}_\mathrm{sd}\;\;=\;\;\left(\frac{{\mathrm M}_\mathrm{Eds}}{\mathrm z}\;+\;{\mathrm N}_\mathrm{Ed}\right)\;+\;{\mathrm{ΔF}}_\mathrm{td}\\\mathrm{kde}\\{\mathrm{ΔF}}_\mathrm{td}\;=\;0,5\;\cdot\;{\mathrm V}_\mathrm{Ed}\;\;\cdot\;(\cot\;\mathrm\theta\;–\;\cot\;\mathrm\alpha)\end{array}$

V případě prvků bez smykové výztuže lze přírůstek ΔFtd odhadnout posunutím čáry průběhu tahové síly ze $\left(\frac{{\mathrm M}_\mathrm{Eds}}{\mathrm z}\;+\;{\mathrm N}_\mathrm{Ed}\right)$ do vzdálenosti al =  d v nepříznivém směru. Toto pravidlo o posunutí lze také použít jako alternativu pro prvky se smykovou výztuží. Příslušná vzdálenost posunu se má přitom určit pomocí rovnice ${\mathrm a}_\mathrm l\;=\;0,5\;\cdot\;\mathrm z\;\cdot\;(\cot\;\mathrm\Phi\;-\;\cot\;\mathrm\alpha)$.

Obr. 01 - Pokrytí tahové síly z [1]

Únosnost v tahu FRs se má u navržené výztuže stanovit v kotevní délce lbd.

Grafické zobrazení rozdělení výztuže / pokrytí tahové síly

Pokud tahovou sílu z křivky jejího pokrytí podélnou výztuží vydělíme návrhovou pevností fyd betonářské výztuže, dostaneme křivku rozdělení výztuže. V přídavných modulech RF‑CONCRETE Members a CONCRETE se průběh nutné tahové výztuže As (první výsledný diagram na Obr. 02) posune do vzdálenosti al, abychom dostali posunutou obálku nutné výztuže (druhý výsledný diagram na Obr. 02). Grafické zobrazení posunutých obálek nutné výztuže lze zapnout v navigátoru výsledků pod položkou „Mezivýsledky“ pro „Navrženou výztuž“ (viz Obr. 02).

Pokud společně zobrazíme obálku nutné výztuže (červeně), posunutou obálku nutné výztuže (zeleně) a navrženou výztuž (modře) v grafickém okně, pak dostaneme křivku rozdělení výztuže (třetí výsledný diagram na Obr. 02), jejíž průběh se shoduje s čárou pokrytí tahové síly podélnou výztuží podle obrázku 9.2 v normě EN 1992‑1‑1.

Obr. 02 - Křivka rozdělení výztuže / křivka pokrytí tahové síly

Literatura

[1]   ČSN EN 1992 1 1:2006 11. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut: Praha, 2006.

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD