Konfigurace prutů a ploch pro Analýzu napětí-přetvoření

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Pomocí addonu Analýza napětí-přetvoření v programech RFEM 6 a RSTAB 9 lze provést obecnou analýzu napětí, v které se vypočítají skutečná napětí a porovnají se s mezními napětími. Addon také umožňuje stanovit přetvoření pro plochy a tělesa nebo automaticky optimalizovat průřezy či tloušťky s následnou aktualizací upravených průřezů nebo tlouštěk ploch v modelu.

Addon Analýza napětí-přetvoření lze aktivovat v Základních údajích modelu (obrázek 1). Po aktivaci addonu se navigátor, tabulky a dialogy rozšíří o nové položky, které jsou plně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM/RSTAB.

V tomto příspěvku si ukážeme na praktickém příkladu, jak zadávat vstupní údaje pro konfiguraci prutů a ploch a provést analýzu napětí-přetvoření v programu RFEM 6. Analýza napětí-přetvoření bude provedena pro segment membránové střechy stadionu, který je znázorněn na obrázku 2. Lze tak zkontrolovat, zda jeho prvky (které byly předem namodelovány v programu) splňují požadavky posouzení, nebo zda je třeba změnit jejich vlastnosti (např. průřez, materiál, tloušťku atd.).

Jak jsme již zmínili, objekty kategorie Analýza napětí-přetvoření jsou k dispozici jak v navigátoru, tak v tabulce pro zadání vstupních údajů pro posouzení. Lze tak zkontrolovat posuzované objekty, jejich materiály a průřezy. Pro jednotlivé vybrané objekty lze definovat také vlastní konfigurace, kde lze zadat mezní hodnoty a další možnosti posouzení.

Vzhledem k tomu, že se tento model skládá z prutů a ploch, jsou v nastavení pro analýzu napětí-přetvoření k dispozici specifické tabulky pro každý z těchto typů objektů. Nastavení konfigurace je přístupné pomocí ikony 'Otevřít dialog pro úpravu' (obrázek 3), v němž můžete vytvořit různé typy pro každou konfiguraci posouzení a přiřadit příslušnou konfiguraci každému objektu.

Nejdříve vytvoříme novou konfiguraci prutu na základě standardních hodnot vybrané návrhové normy. K tomu slouží tlačítko 'Vytvořit novou konfiguraci' umístěné pod seznamem, který ukazuje všechny konfigurace tohoto mezního stavu dostupné v modelu. Protože dosud nebyla definována žádná konfigurace, je tento seznam prázdný (obrázek 4). V záložce 'Základní údaje' dialogu je možné začít s definováním posouzení tak, že vyberete napětí, která se mají počítat, a zadáte mezní napětí pro porovnání. Můžete například vybrat mezi omezením normálového, smykového nebo srovnávacího napětí nebo zadáním uživatelsky definovaného mezního napětí. V našem příkladu vybereme pro výpočet srovnávací napětí podle von Misese, přičemž v pravé části dialogu vidíme příslušný vzorec.

Další možnosti týkající se posouzení najdete v záložce 'Speciální možnosti' zobrazené na obrázku 5. Tak je možné upravit váhové součinitele normálového a smykového napětí v Misesově srovnávacím napětí zadáním součinitelů kσx a kτ. Pokud na horní pásnici nosníků působí příčná zatížení, lze excentricky působící příčná zatížení také zohlednit zjednodušenou metodou pro I-profily, kde ohybový moment Mz zcela působí na horní pásnici pro každý válcovaný nebo parametricky symetrický I-profil návrhového případu.

Jakmile je konfigurace zadána, můžete ji přiřadit příslušným objektům pomocí tlačítka 'Vybrat v grafice' v dialogu vpravo nahoře nebo přímo ve vstupní tabulce Analýzy napětí-přetvoření pro příslušnou konfiguraci (obrázek 6). Kromě toho lze vytvořit více konfigurací a přiřadit je různým objektům. Zadání v konfiguraci platí pro všechny objekty, kterým je tato konfigurace přiřazena. Pokud se objektu, který má být posouzen, nepřiřadí žádná konfigurace, neprovedou se pro tento objekt žádná posouzení.

Konfigurace pro posouzení se také zobrazí v dialogu pro úpravu jednotlivých prutů, jak je znázorněno na obrázku 7. Přiřazení lze provést v dialogu v záložce Konfigurace, kde je možné vybrat stávající konfiguraci ze seznamu, pomocí tlačítka 'Vytvořit novou konfiguraci' vytvořit novou konfiguraci nebo pomocí tlačítka 'Vybrat v grafice' graficky vybrat jiný objekt, ze kterého se importuje příslušná konfigurace. Úpravu vybrané konfigurace lze uskutečnit pomocí tlačítka 'Upravit konfiguraci'.

Stejným způsobem lze definovat konfigurace ploch pomocí tabulky Analýza napětí-přetvoření nebo dialogu pro úpravu konkrétních ploch. I zde je možné vybrat napětí pro výpočet a zadat mezní napětí jako na obrázku 8. Chcete-li zadat uživatelsky definované mezní napětí, vyberte typ mezního napětí 'Uživatel'. Tím se zpřístupní pole 'Uživatelské mezní napětí', v němž lze zadat požadované hodnoty.

Další nastavení pro Analýzu napětí-přetvoření popíšeme v připravovaných odborných článcích Databáze znalostí. Nicméně pokud provedeme výpočet s výše zadanou konfigurací prutů a ploch, dostaneme výsledky jako na obrázku 9.

Výsledky jsou k dispozici v grafické i tabulkové podobě. Konkrétní výsledky, které se mají zobrazit, můžete vybrat v navigátoru Výsledky, zatímco podrobné výsledky pro pruty a plochy najdete v tabulce Analýza napětí-přetvoření. Lze tak zkontrolovat, zda prvky splňují požadavky posouzení, nebo zda je třeba je upravit, např. jejich průřez, materiál, tloušťku atd.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Analýza napětí-přetvoření Konfigurace pro posouzení Pruty Plochy

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 145x
  • Aktualizováno 10. července 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. srpna 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 30. srpna 2022 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 8. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 21. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 7. října 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení prutů

Online školení 12. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 18. října 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RSECTION | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 19. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 27. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 10. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 17. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 18. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat rámům a příhradovým vazníkům.
Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 550,00 USD