Posouzení průhybů pro prutové prvky

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Pro použitelnost konstrukce nesmí deformace překročit určité mezní hodnoty. Příklad ukazuje, jak lze posoudit průhyb prutů pomocí addonů pro posouzení.

Kromě požadavků na únosnost musí být u konstrukce splněny rozhodující požadavky na použitelnost. Důležitou roli přitom hraje posouzení deformací, aby se předešlo poškození v důsledku nadměrného průhybu. Odpovídající předpisy lze nalézt v různých normách. Mezní hodnoty posunů se obvykle vztahují k délkám konstrukčních prvků, například podle EN 1993 [1] nebo AISC 360 [2] pro ocelové konstrukce, podle EN 1992 [3] nebo ACI 318 [4] pro betonové konstrukce nebo podle EN 1995 [5] nebo NDS [6] pro dřevěné konstrukce. V kapitole L2. Průhyby v AISC 360 je například následující ustanovení: "Průhyby větší než 1/200 délky mezi podporami mohou narušit funkci pohyblivých částí, jako jsou dveře, okna a posuvné přepážky." Pro každý materiál platí také různé mezní hodnoty pro průhyb v mezi podporami a pro převislou část nosníku.

Programy RFEM a RSTAB umožňují zkontrolovat posuvy při posouzení a následně je jako posouzení zobrazit.

Příklad

Na modelu jednoduchého dřevěného roštu je předvedeno, jak můžete postupovat při posouzení průhybu. Model představuje rošt z lepeného lamelového dřeva, který je vystaven třem zatěžovacím stavům: vlastní tíhou, užitným zatížením roštu a užitným zatížením přečnívající oblasti. Kombinování zatěžovacích stavů se provádí podle EN 1990 [7], přičemž se zohledňují specifické požadavky na dřevěné konstrukce, jako je dotvarování, posouzení se provádí podle EN 1995-1- 1 [5]. Stabilita se při posouzení mezního stavu únosnosti neanalyzuje. Posouzení průhybu v mezním stavu použitelnosti se provádí pro kvazistálou návrhovou situaci.

Rošt je zadán jako symetrický konstrukční systém. V modelu je však krajní nosník na jedné straně modelován jako zcela spojitý prut s uzly typu "Na prutu" a nosník na druhé straně pomocí jednotlivých prutů.

Pro posouzení je aktivován addon Posouzení dřevěných konstrukcí. Posouzení se provádí podle EN 1995 s doporučeními CEN.

Konfigurace mezního stavu použitelnosti

Protože se posouzení průhybu provádí pro mezní stav použitelnosti, musí být v konfiguracích pro Posouzení dřevěných možností zaškrtnuta možnost Mezní stav použitelnosti. Toto nastavení se provádí v dialogu 'Globální nastavení', který lze otevřít z místní nabídky v položce navigátoru 'Posouzení dřevěných konstrukcí'.

Požární odolnost by neměla být posuzována.

Mezní hodnoty průhybů jsou uloženy v Konfiguraci mezního stavu použitelnosti, která se standardně vytváří při aktivaci Posouzení dřevěných konstrukcí.

Mezní hodnoty použitelnosti jsou přednastaveny podle normy, lze je však upravit. Pro nosníky (oboustranně podepřené ohýbané pruty) a pro konzoly (jednostranně podepřené ohýbané pruty) jsou možná oddělená zadání, která platí v závislosti na návrhové situaci. Pro kvazistálou návrhovou situaci jsou stanovena vždy dvě kritéria. Tím jsou splněny požadavky na celkový výsledný průhyb wnet,fin a výsledný průhyb wfin podle [5] tabulky 7.2.

Posouzení průhybu

Zadání pro posouzení průhybu musí být provedeno pro každý prut zvlášť. Standardně je posun vztažen k celkové délce prutu a deformovaným koncům prutu. Zadání se provádí v záložce Návrhové podpory & průhyb v dialogu 'Upravit prut'.

Pokud je model posuzován podle těchto standardních nastavení, jsou výsledkem pro posouzení průhybu využití na následujícím obrázku.

Například pro prut 4 (příčný nosník mezi podélnými nosníky) jsou správně použita tato výchozí nastavení: V případě průhybu ve středu prutu je třeba zohlednit deformaci okrajových nosníků. Pro pochopení stanovení kritérií posouzení použijte Detaily posudku, které lze pro příslušné místo posouzení vyvolat pomocí tlačítka Detaily posudku (viz obrázek výše).

Rozhodující deformace příčného nosníku pro kvazistálou návrhovou situaci je 35,7 mm v KZ 7. Pokud bychom pro posouzení použili tuto hodnotu, byla by větší než mezní hodnota L/250 = 7000 mm/250 = 28 mm. Okrajové nosníky mají na koncích příčných nosníků posun v KZ 7 vždy 16,2 mm, což je třeba patřičně zohlednit při posouzení: 35,7 mm - 16,2 mm = 19,5 mm (program zohledňuje více desetinných míst). Jako kritérium posouzení se použije lokální deformace vztažená k přímkovému propojení koncových uzlů. Výsledkem je 19,5 mm/28 mm = 0,69. Při posunutí koncových uzlů prutu se tak sníží jeho lokální deformace. Tento přístup je správný pro příčný nosník stejně jako pro většinu prutů v tomto příkladu - s výjimkou dvou krajních nosníků.

Návrhová podpora

Jak ukazuje obrázek Výsledek se standardním nastavením, kritérium posouzení pro spojitě modelovaný okrajový nosník (prut 1) není správné: představuje spojitou deformaci, která nezohledňuje ani mezilehlou podporu, ani konzolu. Zde je nutné provést ručně úpravy.

Vzhledem k tomu, že okrajový nosník je modelován pomocí uzlů typu 'Na prutu', lze okrajové podmínky vyjmutí ze systému modelovat pomocí takzvaných návrhových podpor. Umožňují přiřadit vnitřní podpory a modelovat volné konce. Uzel na podepřeném konci prutu představuje začátek prutu, uzel na konzole představuje konec prutu.

'Vnitřní uzly' spojitého prutu se rozeznají. Předpokládá se, že se jedná o jeden 'segment'. Protože toto neodpovídá modelu, je třeba přiřadit některé podpory. Kliknutím na tlačítko Nový v záložce 'Návrhové podpory & průhyb' můžete zadat 'Návrhovou podporu na začátku prutu'.

Zobrazí se dialog 'Nová návrhová podpora'.

S přednastaveným typem 'Dřevo', lze nyní zadat údaje pro Posouzení dřevěných konstrukcí. U uzlových podpor je zadána 'Přímá podpora'. Předpokládá se délka podpory 300 mm; šířka podpory by měla odpovídat šířce nosníku. Aby byla podpora zohledněna při posouzení, je třeba zaškrtnout volbu Aktivní pro posouzení průhybu. 'Podporu v ose y' lze deaktivovat, protože podepření kolmo k prutu není pro model relevantní.

Klikněte na OK a poté přiřaďte návrhovou podporu začátku prutu a druhému vnitřnímu uzlu (v prvním vnitřním uzlu se napojuje říčný nosník).

Nyní jsou na modelu prutu dva segmenty, jeden o délce 8,00 m a druhý o délce 1,50 m.

Posouzení při použití upravených okrajových podmínek poskytne následující výsledek:

Vztažné délky a mezní hodnoty pro nosník mezi podporami a přečnívající oblast jsou nyní správně nastaveny podle normy. To můžete znovu zkontrolovat v detailech posudku.

Uživatelsky definované délky a reference pro posuny

Druhý krajní nosník je modelován pomocí tří navazujících jednotlivých prutů. Zde je opět nutné provést ručně úpravy, aby se posouzení nevztahovalo na jednotlivé pruty (viz obrázek Výsledek se standardním nastavením).

Prut 7 a prut 8 představují oblast "nosníků mezi podporami". Délka segmentu je vždy přednastavena na délku prutu. Protože však segment odpovídá celkové délce obou prutů, je zde třeba zadat délku ručně: Zaškrtněte políčko Uživatelsky zadané délky ❶ a poté nastavte 'Délku' segmentu vždy na 8,00 m ❷. Tato hodnota odpovídá délce mezi podporovými body (viz obrázek Model dřevěného roštu).

Průhyb se v tomto případě nesmí vztahovat k deformovaným koncům segmentů, jinak by program použil jako referenci spojovací linii mezi uzlem podpory a posunutým uzlem připojení příčného nosníku. V seznamu Reference pro posun proto vyberte možnost 'Nedeformovaný systém' ❸.

Návrhové podpory nejsou nutné, protože se automaticky předpokládá oboustranné podepření. Posouzení s použitím upravených zadání poskytuje následující výsledek:

Konzola

Nakonec je třeba upravit konzolovou část druhého krajního nosníku (prutu 9). Vzhledem k tomu, že program automaticky předpokládá oboustranné podepření, jak již bylo zmíněno, je třeba v tomto případě zadat podepření ručně. Na začátek prutu přiřaďte návrhovou podporu prutu tak, že ze seznamu vyberete dříve definovaný typ 'Dřevo'.

Volný konec prutu musí zůstat bez návrhové podpory. Výsledné posouzení nyní poskytuje stejná kritéria posouzení pro oba krajní nosníky.

Shrnutí

Příklad ukazuje různé možnosti, jak můžete postupovat při posouzení deformací v programu RFEM nebo RSTAB. Ohybové nosníky s podporou na obou stranách nevyžadují zvláštní pozornost, protože program automaticky identifikuje okrajové podmínky. Při standardním nastavení pro vztažení posunů k deformovaným koncům segmentů se při posouzení správně zohlední posuny celého systému. V případě dělených prutů však může být nutné ručně upravit vzdálenost podpor a vztáhnout posun na nedeformovaný systém. V případě spojitých prutů a konzol je třeba přiřadit návrhové podpory, aby se správně modelovaly podporové podmínky vyjmutí z celkového modelu.

Autor

Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl

Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl

Klíčová slova

Deformace Posouzení deformací Průhyb Posouzení průhybu Posun Návrhová podpora Použitelnost

Literatura

[1]   ČSN EN 1993-1-1:2011-08. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, Praha 2011.
[2]   ANSI/AISC 360-16, Specification for Structural Steel Buildings
[3]   Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; ČSN EN 1992-1-1:2006-11
[4]   ACI 318-19, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
[5]   Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; ČSN EN 1995-1-1:2006-12
[6]   National Design Specification (NDS) for Wood Construction 2018 Edition
[7]   Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí: EN 1990:2002

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1662x
  • Aktualizováno 30. června 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Webinář 21. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 25. ledna 2024 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Pevnost a pružnost

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 30. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 8. května 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 15. května 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Concrete Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Posuzovat lze pruty a sloupy.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Dřevěné konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Dřevěné konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR