264x
001831
9.3.2024

Přenos výsledků z programu RFEM 6 do programu Allplan pomocí souboru ASF

Výměna dat mezi programy RFEM 6 a Allplan může probíhat prostřednictvím souborů různých formátů. V tomto příspěvku popíšeme výměnu dat pro vypočítanou výztuž plochy pomocí rozhraní ASF. Hodnoty pro výztuž z programu RFEM tak můžete zobrazit v programu Allplan jako izočáry výztuže nebo barevné obrázky výztuže.

Import modelu do programu RFEM

Pokud je třeba posoudit konstrukci vytvořenou v programu Allplan, lze ji importovat do programu RFEM jako soubor IFC. Přitom lze z programu Allplan exportovat vybrané části.

V následujícím textu posoudíme stropní desku. Posuzovaná deska a pod ní ležící nosné stěny se exportují z programu Allplan jako soubor IFC. Pro přenos rozměrů stropní desky můžete také exportovat do programu RFEM 2D DXF soubor jako hladiny na pozadí.

Soubor IFC lze importovat do programu RFEM. Po importu se soubor zobrazí v integrovaném IFC prohlížeči.

Materiál definovaný v programu Allplan lze přiřadit k materiálu Dlubal pomocí převodních tabulek (CAD BIM → Převodní tabulky). Přiřazený materiál se tak vygeneruje automaticky při konverzi IFC objektů. Definice v převodních tabulkách se provedou jednorázově a lze je v případě potřeby importovat a exportovat na každý počítač v kanceláři.

Nejdříve je třeba zkontrolovat, zda v IFC modelu nejsou staticky irelevantní objekty. IFC objekty, které nejsou relevantní, lze v IFC navigátoru skrýt. V příkladu jsou například skryté vrstvy stěn jako izolace, vzduchová vrstva, opláštění a schodiště, protože nejsou pro statický model potřebné. Zbývající objekty stropu a všech nosných stěn tak tvoří základ statického modelu.
Obecně používají CAD programy tzv. Coordination View pro export vašich dat do souboru IFC. Coordination View popisuje model, který polohou a tvarem odpovídá pozdějšímu reálnému modelu tělesa. Pro výpočet se obvykle vytvoří statický model složený z prutů a ploch.
K tomu je třeba IFC tělesa konvertovat na plochy nebo pruty.

Při konverzi IFC těles se plochy vytvoří v těžišťové ose tělesa. To znamená, že systémové linie stěn (zelené) je třeba ve statickém modelu zkrátit nebo prodloužit.

Pokud můžeme realisticky znázornit statické chování stěn, není pro posouzení stropu nutné modelovat stěny. K tomu lze použít typ podpory "Tuhost pomocí fiktivní stěny". Podepření stropní desky vychází ze systémových linií stěn.

Stropní desku pak lze zatížit a posoudit. Pro import výsledků výztuže z programu RFEM do programu Allplan lze použít export ASF. Výsledky na jedné nebo více plochách je možné exportovat jako soubor ASF. Exportovat lze hodnoty pro navrženou, nepokrytou nebo nutnou výztuž.

Přenos výsledků do programu Allplan

Soubor ASF exportovaný z programu RFEM lze importovat do programu Allplan. Výsledky se importují pomocí importu MKP dat v programu Allplan. Před spuštěním importu vyberte pro výztuž aktivní dílčí pohled. Dílčí pohled desky může na pozadí zůstat aktivní. V záložce "Teamwork" se soubor ASF načte pomocí MKP importu.

Importovaný soubor ASF můžete otevřít kliknutím na barevný obrázek výztuže v záložce "Výztuž". Vpravo vidíte dva barevné obrázky výztuže, které znázorňují výztuž ze souboru ASF.

Toto zobrazení umožňuje interaktivní vytváření výztuže. Pokud je do plochy vložena výztuž, upraví se barevné zobrazení výztuže stanovené MKP, což znamená, že se hodnoty vložené výztuže odečtou od hodnot nutné výztuže.


Autor

Pan Sivolgin pracuje na vývoji produktů v oblasti rozhraní.