Přídavný modul RF-CONCRETE pro RFEM

Produktové video pro přídavný modul RF-CONCRETE Members (anglicky)

Webinář: Návrh a posouzení výztuže železobetonových desek v programu RFEM (anglicky)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Posouzení železobetonových prutů a ploch

Přídavný modul RF-CONCRETE pro posouzení konstrukčních dílců ze železobetonu tvoří dvě části:

 • RF-CONCRETE Surfaces provádí posouzení desek, stěn a skořepin na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.
 • RF-CONCRETE Members provádí posouzení železobetonových prutových prvků.

S přídavným modulem RF-CONCRETE lze posoudit železobetonové plochy, pruty a sady prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Příslušná rozšíření modulu umožňují návrhy podle těchto norem:

Dle potřeby je možné provést posouzení na požární odolnost pro obdélníkové a kruhové průřezy podle normy:

Přídavný modul RF-CONCRETE je k dispozici také jako 2D verze.

 1. Základní vlastnosti

  • Automatické převzetí vnitřních sil z programu RFEM
  • Posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti
  • Rozšíření modulu EC2 for RFEM umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   •  NBN EN 1992-1-1/NA:2010, EN 1992-1-2/NA:2010 (Belgie)
   •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   •  NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   •  NP k BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
  • Rychlý a přehledný výstup výsledků, který umožňuje snadno vyhodnotit výsledky ihned po skončení výpočtu
  • Grafické výsledky integrované v programu RFEM, například nutná výztuž
  • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách a možnost znázornit výsledky graficky přímo na konstrukci
  • Úplná integrace výstupních dat do tiskového protokolu programu RFEM
 2. Průběh výpočtu

  Vlastnosti RF-CONCRETE Members

  • Stanovení podélné, smykové a torzní výztuže
  • Vyznačení minimální a tlakové výztuže
  • Určení výšky tlakové oblasti, protažení betonu a protažení výztuže
  • Posouzení průřezů namáhaných dvouosým ohybem
  • Posouzení prutů s náběhy
  • Výpočet deformací průřezů s trhlinami, například podle EN 1992-1-1, 7.4.3
  • Zohlednění tahového zpevnění
  • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
  • Podrobná specifikace důvodů pro nevyhovující posouzení
  • Detaily posouzení všech návrhových míst pro přehledné stanovení výztuže
  • Možnosti optimalizace průřezů
  • Vizualizace betonových průřezů s výztuží ve 3D renderovaných náhledech
  • Výsledný kompletní výkaz výztuže
  • Posouzení požární odolnosti obdélníkových a kruhových průřezů podle zjednodušené metody (zónové metody) v souladu s EN 1992-1-2
  • Volitelné rozšíření modulu o nelineární výpočet prutových prvků pro mezní stav únosnosti a použitelnosti. Rozšíření využívá nelineárních výpočtů k posouzení potenciálně nestabilních prvků nebo ke stanovení deformací 3D prutových konstrukcí. Pro více informací viz RF-CONCRETE NL.
 3. Zadávání parametrů pro podélnou výztuž

  Vlastnosti RF-CONCRETE Surfaces

  • Volitelné zadání dvouvrstvé nebo třívrstvé výztuže pro mezní stav únosnosti
  • Vektorové znázornění směrů hlavního napětí vnitřních sil pro optimální úpravu orientace třetí vrstvy výztuže
  • Návrhové varianty pro vyloučení tlakové nebo smykové výztuže
  • Posouzení ploch jako stěnových nosníků (teorie desek)
  • Možnost definice základních výztuží pro horní a dolní vrstvy výztuže
  • Zadání navržené výztuže pro posouzení mezního stavu použitelnosti
  • Výsledky v bodech libovolně zvoleného rastru
  • Volitelně rozšíření modulu o nelineární analýzu deformací pomocí normového snížení tuhosti v přídavném modulu RF-CONCRETE Deflect nebo pomocí obecného nelineárního výpočtu pro snižování tuhosti iterativním způsobem v přídavném modulu RF-CONCRETE NL
  • Posouzení s návrhovými momenty na okrajích sloupu
  • Podrobná specifikace důvodů pro nevyhovující posouzení
  • Detaily posouzení všech návrhových míst pro přehledné stanovení výztuže
  • Možnost exportovat izolinie podélné výztuže v souboru DXF a dále je využít jako základ pro výkresy výztuže v CAD programech
 4. Znázornění výsledků v grafice RSTABu

  Vstupní data

  Pro usnadnění zadání dat jsou přednastaveny plochy, pruty, sady prutů, materiály, tloušťky ploch a průřezy definované v programu RFEM. Většina dialogových oken umožňuje grafický výběr prvků pomocí funkce [Vybrat]. Kromě toho lze využít přístup ke globálním databázím materiálů a průřezů. Zatěžovací stavy, kombinace zatížení a výsledků je možné libovolně slučovat do různých návrhových případů. Tabulky se záložkami slouží k zadání veškerých údajů o výztuži dle příslušné normy pro posouzení železobetonu. Zadání geometrických dat závisí na jednotlivých částí modulu RF-CONCRETE:

  • RF-CONCRETE Members vyžaduje například údaje o odstupňování výztuže, počtu vrstev, střihů třmínků a typu ukotvení. Pro posouzení požární odolnosti železobetonových prutů je nutné definovat třídu požární odolnosti, specifické vlastnosti materiálu a strany průřezu vystavené ohni.
  • RF-CONCRETE Surfaces umožňuje zadat například krytí výztuže, směry výztuže, minimální a maximální výztuž, základní výztuž k použití nebo navrženou podélnou výztuž a její průměr.

  Plochy a pruty lze kombinovat v takzvaných „sadách výztuže“, jejichž návrhové parametry se liší. Tímto způsobem lze rychle vypočítat návrhové alternativy s různými okrajovými podmínkami nebo upravenými průřezy.

 5. RF-CONCRETE Surfaces - Grafické výsledky na modelu v RFEMu

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení mezního stavu použitelnosti a nutná výztuž v přehledně uspořádaných tabulkách, a to včetně všech mezihodnot.

  RF-CONCRETE Members zobrazí výsledky jako průběhy výsledků na příslušném prutu. Součástí návrhů podélné a třmínkové výztuže jsou praktické nákresy výztuže. Navrženou výztuž lze dále upravovat a měnit například počet prutů a ukotvení. Změny se automaticky aktualizují. Betonové průřezy s výztuží je možné vizualizovat pomocí 3D renderování. Tato možnost představuje optimální způsob dokumentace údajů pro zhotovení výkresů výztuže a jejich výkazů.

  RF-CONCRETE Surfaces graficky znázorní výsledky jako izolinie, izoplochy nebo číselné hodnoty. Výsledky návrhu podélné výztuže lze seřadit podle nutné výztuže, nutné přídavné výztuže, navržené základní nebo přídavné výztuže nebo podle navržené celkové výztuže. Izolinie podélné výztuže je možné exportovat jako soubor ve formátu DXF a dále využít jako základ pro výkresy výztuže v CAD programech.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
810,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD