Přídavný modul RF-CONCRETE pro RFEM

Popis produktu

 • Ocelové konstrukce

Posouzení železobetonových prutů a ploch

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-CONCRETE pro posouzení konstrukčních dílců ze železobetonu tvoří dvě části:

 • RF-CONCRETE Surfaces provádí posouzení desek, stěn a skořepin na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.
 • RF-CONCRETE Members provádí posouzení železobetonových prutových prvků.

S přídavným modulem RF-CONCRETE lze posoudit železobetonové plochy, pruty a sady prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Příslušná rozšíření modulu umožňují návrhy podle těchto norem:

Dle potřeby je možné provést posouzení na požární odolnost pro obdélníkové a kruhové průřezy podle normy:

Přídavný modul RF-CONCRETE je k dispozici také jako 2D verze.

 1. Základní vlastnosti

  • Automatické převzetí vnitřních sil z programu RFEM
  • Posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti
  • Rozšíření modulu EC2 pro RFEM umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). K dispozici jsou tyto národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgie)
   •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francie)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • Lettland LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   •  BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)
   • Weißrussland TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   •  CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
  • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
  • Rychlý a přehledný výstup výsledků, který umožňuje snadno vyhodnotit výsledky ihned po skončení výpočtu
  • Grafické výsledky integrované v programu RFEM, například nutná výztuž
  • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách a možnost znázornit výsledky graficky přímo na konstrukci
  • Úplná integrace výstupních dat do tiskového protokolu programu RFEM
 2. Vlastnosti RF-CONCRETE Members

  • Stanovení podélné, smykové a torzní výztuže
  • Vyznačení minimální a tlakové výztuže
  • Určení výšky tlakové oblasti, protažení betonu a protažení výztuže
  • Posouzení průřezů namáhaných dvouosým ohybem
  • Posouzení prutů s náběhy
  • Výpočet deformací průřezů s trhlinami, například podle EN 1992-1-1, 7.4.3
  • Zohlednění tahového zpevnění
  • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
  • Podrobná specifikace příčin neúspěšného posouzení
  • Detaily posouzení všech posuzovaných míst pro přehledné stanovení výztuže
  • Možnosti optimalizace průřezů
  • Vizualizace betonových průřezů s výztuží ve 3D renderovaných náhledech
  • Výsledný kompletní výkaz výztuže
  • Posouzení požární odolnosti obdélníkových a kruhových průřezů zjednodušenou metodou (zónovou metodou) v souladu s EN 1992-1-2
  • Volitelné rozšíření modulu RF-CONCRETE Members pro RFEM o nelineární výpočet mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Rozšíření umožňuje provést nelineární výpočet k posouzení potenciálně nestabilních prvků nebo ke stanovení deformací 3D prutových konstrukcí. Pro více informací viz RF-CONCRETE NL.
 3. Vlastnosti RF-CONCRETE Surfaces

  • Volitelné zadání dvouvrstvé nebo třívrstvé výztuže pro mezní stav únosnosti
  • Vektorové znázornění směrů hlavního napětí vnitřních sil pro optimální úpravu orientace třetí vrstvy výztuže
  • Návrhové varianty pro vyloučení tlakové nebo smykové výztuže
  • Posouzení ploch jako stěnových nosníků (teorie desek)
  • Možnost definice základních výztuží pro horní a dolní vrstvy výztuže
  • Zadání navržené výztuže pro posouzení mezního stavu použitelnosti
  • Výsledky v bodech libovolně zvoleného rastru
  • Volitelné rozšíření modulu o nelineární analýzu deformací pomocí normového snížení tuhosti v přídavném modulu RF ‑ CONCRETE Deflect nebo pomocí obecného nelineárního výpočtu pro snižování tuhosti iterativním způsobem v přídavném modulu RF ‑ CONCRETE NL.
  • Posouzení s návrhovými momenty na okrajích sloupů
  • Podrobná specifikace příčin neúspěšného posouzení
  • Detaily posouzení všech posuzovaných míst pro přehledné stanovení výztuže
  • Možnost exportovat izolinie podélné výztuže v souboru DXF a dále je využít jako základ pro výkresy výztuže v CAD programech
 4. Vstupní data

  Pro usnadnění zadání dat jsou přednastaveny plochy, pruty, sady prutů, materiály, tloušťky ploch a průřezy definované v programu RFEM. Většina dialogových oken umožňuje grafický výběr prvků pomocí funkce [Vybrat]. Kromě toho lze využít přístup ke globálním databázím materiálů a průřezů. Zatěžovací stavy, kombinace zatížení a výsledků je možné libovolně slučovat do různých návrhových případů. Tabulky se záložkami slouží k zadání veškerých údajů o výztuži dle příslušné normy pro posouzení železobetonu. Zadání geometrických dat závisí na jednotlivých částí modulu RF-CONCRETE:

  • RF-CONCRETE Members vyžaduje například údaje o odstupňování výztuže, počtu vrstev, střihů třmínků a typu ukotvení. Pro posouzení požární odolnosti železobetonových prutů je nutné definovat třídu požární odolnosti, specifické vlastnosti materiálu a strany průřezu vystavené ohni.
  • RF-CONCRETE Surfaces umožňuje zadat například krytí výztuže, směry výztuže, minimální a maximální výztuž, základní výztuž k použití nebo navrženou podélnou výztuž a její průměr.

  Plochy a pruty lze kombinovat v takzvaných „sadách výztuže“, jejichž návrhové parametry se liší. Tímto způsobem lze rychle vypočítat návrhové alternativy s různými okrajovými podmínkami nebo upravenými průřezy.
 5. Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení mezního stavu použitelnosti a nutná výztuž v přehledně uspořádaných tabulkách. Kromě toho se zobrazí také všechny mezihodnoty.

  RF-CONCRETE Members zobrazí výsledky jako průběhy výsledků na příslušném prutu. Součástí návrhů podélné a třmínkové výztuže jsou praktické nákresy výztuže. Navrženou výztuž lze dále upravovat a měnit například počet prutů a ukotvení. Změny se automaticky aktualizují. Betonové průřezy s výztuží lze vizualizovat pomocí 3D renderování. Tato možnost představuje optimální způsob dokumentace údajů pro zhotovení výkresů výztuže a jejích výkazů.

  Výsledky z modulu RF‑CONCRETE Surfaces lze graficky zobrazit jako izolinie, izoplochy nebo číselné hodnoty. Zobrazení podélné výztuže může být přitom rozčleněno podle nutné výztuže, nutné přídavné výztuže, navržené základní nebo přídavné výztuže a navržené celkové výztuže. Izolinie podélné výztuže lze exportovat v souboru DXF a dále je využít jako základ pro výkresy výztuže v CAD programech.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
810,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE Deflect Přídavný modul pro RFEM | Analytická deformace deskových konstrukcí

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM | Posouzení na protlačení jednoosých nebo lineárně podepřených ploch

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE NL | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD