Ruční uspořádání plošné výztuže

Odborný článek

Alternativu k obvyklému automatickému uspořádání plošné výztuže v modulu RF-CONCRETE Surfaces představuje individuální rozdělení výztuže podle požadavků uživatele. Například při tvorbě výkresů výztuže to má své výhody, protože v tomto případě lze jasně definovat oblasti výztuže a také je okótovat.

Aktivace ručního zadání výztuže

Přepnout na ruční zadání výztuže můžeme v modulu RF-CONCRETE Surfaces po kliknutí na tlačítko [Detaily...]. Otevře se nám dialog, v jehož záložce „Výztuž“ je třeba označit možnost „Ruční definování ploch výztuže“.

Následně se v dialogu „1.4 Výztuž“ v záložce „Podélná výztuž“ zobrazí místo sekce „Přídavná výztuž pro posouzení mezního stavu použitelnosti“ sekce "Navržená přídavná výztuž".

Obr. 01 - Aktivace

Zadání výztuže

Zadání výztuže si popíšeme na příkladu obdélníkové výztuže. Ostatní typy výztuže se zadávají obdobně. Plošná výztuž se vztahuje vždy na celkovou plochu, zatímco obdélníková, mnohoúhelníková a kruhová výztuž se zpravidla umisťují na dílčí plochy.

Po označení obdélníkové výztuže můžeme pomocí tlačítka [Použít volnou obdélníkovou výztuž…] otevřít dialog „Nová obdélníková výztuž“.

Obr. 02 - Dialog „Nová obdélníková výztuž“

V tomto dialogu stanovíme vlastnosti výztuže a její polohu. Mimo jiné také určíme, na které plochy se má výztuž vložit. Pokud vybereme možnost „Vše v SV“, umístí se výztuž na všechny plochy. Tato volba je vhodná například v případě, že se v modelu nad sebou nachází několik stropních desek se stejnou geometrií a se stejným zatížením.

V sekci „Druh výztuže“ upřesníme, zda se bude jednat o síť anebo o výztužný prut.

V oddílu „Rozvrhnout výztuž“ můžeme zadat stranu desky a také směr výztuže. Krytí výztuže se tu uvádí pouze pro kontrolu. Údaje se totiž přebírají ze záložky „Uspořádání výztuže“.

Při zadání souřadnic pro stanovení „Pozice výztuže“ je třeba dbát na to, aby poloha odpovídala síti konečných prvků. Jestliže obdélník bude zahrnovat střed prvku, umístí se výztuž na celý prvek.

Hodnoty nad sebou ležících ploch výztuže se u dotčeného prvku sčítají. Pokud jsme již ručně definovali výztuž, můžeme ji zobrazit v tabulce pomocí tlačítka [Upravit...]. Lze si tak přehledně prohlédnout dosud zadané plochy výztuže a v případě potřeby provést další úpravy.

Obr. 03 - Tlačítko [Upravit…]

V tabulce máme k dispozici například funkce pro kopírování a filtrování. Se zadanými údaji tak lze nanejvýš přehledně a jednoduše pracovat. Úpravy lze přesně kontrolovat při zapnuté synchronizaci, která umožňuje zobrazit jen vybranou výztuž.

Obr. 04 - Tabulka „Obdélníková výztuž“ se zapnutou synchronizací

Kontrola pokrytí výztuže

Po zadání výztuže můžeme v navigátoru Výsledky zkontrolovat pokrytí nutné výztuže. Na jednu stranu můžeme pomocí volby „Nepokrytá výztuž“ rychle pohledem ověřit, v kterých oblastech ještě není výztuž zadána dostatečně, na druhou stranu nám může funkce "A-s,navr / A-s,pož" pomoct zjistit, jaký podíl nutné výztuže je již pokryt.

Obr. 05 - A-s,navr / A-s,pož

Oblasti, které jsou na obrázku znázorněny tmavě červenou barvou, ještě nejsou dostatečně vyztuženy.

Okótování volné výztuže

Volnou výztuž můžeme opatřit jednoduchými lineárními kótami. Je třeba k tomu aktivovat v příslušném dialogu volbu „Vygenerovat pomocný uzel“, protože volnou výztuž nelze uchopit. Nyní lze na relevantních bodech vytvořit uzly pro zakreslení kót.

Obr. 06 - Kótování

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD