Posouzení na protlačení v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Posouzení na protlačení se má podle EN 1992-1-1 provést u desek se soustředěným zatížením nebo reakcí. Uzel, kde se provádí posouzení na únosnost ve smyku při protlačení (tj. v případě problému s protlačením), se označuje jako uzel protlačení. Soustředěné zatížení v těchto uzlech lze zadat pomocí sloupů, osamělé síly nebo uzlových podpor. Koncový bod lineárního zatížení na deskách se také považuje za soustředěné zatížení, a proto by měla být kontrolována smyková únosnost také na koncích a v rozích stěn a na koncích nebo v rozích liniových zatížení a liniových podpor.

Kontrolovaný obvod

Posouzení na protlačení se provádí v základním kontrolovaném obvodu a ověřuje se, zda působící posouvající síla vEd nepřekračuje únosnost vRd. Podle EC 2, čl. 6.4.2 [1] se základní kontrolovaný obvod u desek uvažuje ve vzdálenosti dvojnásobku účinné výšky desky (d) od bodu zatížení. Rozměry sloupu a otvory v deskách mají vliv na geometrii kontrolovaného obvodu a je třeba je zohlednit až do vzdálenosti 6 d od zatěžované plochy. Je důležité definovat všechny otvory předem (tzn. již pro analýzu MKP), program je pak automaticky rozpozná a zohlední při posouzení protlačení, jak je znázorněno na obrázku 1.

Parametry posouzení na protlačení v programu RFEM 6

Za předpokladu, že již byl aktivován addon Posouzení železobetonových konstrukcí, lze v programu RFEM 6 aktivovat posouzení na protlačení zaškrtnutím políčka Posouzení na protlačení ve vlastnostech posudku uzlu protlačení (obrázek 2). Můžeme tak vybrat všechny uzly, v nichž nastává problém s protlačením, a současně zde pro ně aktivovat posouzení. Alternativně lze uzly s protlačením vybrat pro posouzení v tabulce Vstupní údaje pro Posouzení železobetonových konstrukcí (obrázek 3).

Parametry posouzení na protlačení pro vybrané uzly lze definovat v Konfiguraci mezního stavu únosnosti pro posouzení železobetonových konstrukcí (obrázek 4). V záložce Protlačení Konfigurace mezního stavu únosnosti je tak možné nastavit zatížení pro protlačení, součinitel přírůstku zatížení β pro zohlednění excentrické smykové síly vzhledem ke kontrolovanému obvodu a minimální vzdálenost výztuže (obrázek 5).

Zatížení pro protlačení u stěn je smyková síla (vyhlazená nebo nevyhlazená) podél kontrolovaného obvodu, zatímco u sloupů může být zatížení pro protlačení buď posouvající síla (vyhlazená nebo nevyhlazená) podél kontrolovaného obvodu nebo osamělá síla od sloupu, zatížení nebo uzlové podpory.

Součinitel přírůstku zatížení podle EN 1992-1-1 [1] lze odhadnout na základě plně plastického rozdělení smyku znázorněného na obrázku 6 nebo pomocí konstantních součinitelů. Lze ho určit také sektorovou metodou nebo ho může zadat sám uživatel.

Posouzení na protlačení v programu RFEM 6

Když jsou zadány parametry posouzení na protlačení, lze posouzení železobetonové konstrukce (včetně protlačení) spustit. Nejprve může být posouzení provedeno tak, že se zohlední pouze podélná výztuž, která již byla na ploše vytvořena (obrázek 7). Po posouzení betonu se zohledněním pouze této výztuže se zobrazí graficky i v tabulkách využití pro únosnost ve smyku při protlačení pro všechny zadané uzly protlačení (obrázek 8).

Využití v uzlech protlačení jsou ve skutečnosti srovnání únosnosti ve smyku při protlačení bez smykové výztuže vRd,c podle 6.4.4 (1) [1] a uvažovaného maximálního smykového napětí vEd spočítaného pomocí kapitoly 6.4.3 (3), rovnice (38). Tyto rovnice, jakož i celý postup výpočtu najdete v Detailech posudku znázorněných na obrázku 9.

Posouzení na protlačení bez přídavné výztuže proti protlačení je splněno, pokud vEd ≤ vRd,c; v opačném případě je třeba definovat přídavnou výztuž. V takovém případě je možné definovat přídavnou podélnou výztuž na tažené straně desky. U desky v tomto příkladu se to provede zadáním přídavné podélné výztuže na horní straně podle obrázku 10. Zadanou výztuž lze přiřadit k jednomu uzlu a poté ji snadno zkopírovat pro všechny uzly protlačení pomocí běžné funkce „Kopírovat“ (obrázek 11). Takto přiřazená výztuž se pak automaticky zohlední při výpočtu smykové únosnosti.

Výsledky jsou opět k dispozici jak graficky, tak v tabulce Posouzení železobetonových konstrukcí. Pokud posouzení na protlačení bez přídavné výztuže proti protlačení není stále splněno, může uživatel zvýšit podélnou výztuž použitím maximálního přípustného stupně podélného vyztužení ρ. Pokud je ovšem posouzení na protlačení (vRd,c≤ vEd) nemožné bez výztuže proti protlačení, vypočítá se maximální únosnost ve smyku při protlačení vRd,max a automaticky se provede posouzení.

Potřebné množství výztuže proti protlačení je možné zobrazit v navigátoru v záložce Výsledky (obrázek 12). Pokud uživatele zajímá také zatížení pro protlačení použité pro výpočet, lze ho zobrazit pomocí záložky Výsledky v navigátoru, viz obrázek 13.

Závěrečné poznámky

Posouzení na protlačení v programu RFEM 6 je obsaženo v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí a lze ho inicializovat zaškrtnutím políčka Posouzení na protlačení v dialogu Upravit uzel pro uzly protlačení. Aktivace vlastností posudku umožní definovat parametry posouzení na protlačení, jako je zatížení pro protlačení, součinitel přírůstku zatížení β a minimální vzdálenost výztuže v konfiguraci mezního stavu únosnosti pro posouzení železobetonových konstrukcí.

Posouzení betonu je možné provést s podélnou výztuží navrženou pro ostatní typy posouzení. Pokud není posouzení na protlačení bez přídavné výztuže proti protlačení splněno (vRd,c ≤ vEd), lze na tažené straně desky zadat přídavnou podélnou výztuž. Tímto způsobem se spočítá maximální únosnost ve smyku při protlačení vRd,max a automaticky se provede posouzení.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Protlačení Posouzení na protlačení Deska

Literatura

[1]   Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; ČSN EN 1992-1-1:2006-11

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 865x
  • Aktualizováno 13. května 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2022 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 pro studenty | USA

Online školení 8. června 2022 13:00 - 16:00 EST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 pro studenty | USA

Online školení 8. června 2022 13:00 - 16:00 EST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 9. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. srpna 2022 8:30 - 12:30 CEST

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Webinář 26. května 2022 13:00 - 14:00 CEST

Analýza spektra odezvy v programu RFEM 6 podle ASCE 7-16

Analýza spektra odezvy v programu RFEM 6 podle ASCE 7-16

Webinář 5. května 2022 14:00 - 15:00 EST

Webové služby a API v programu RFEM 6

Webservice a API v programu RFEM 6

Webinář 20. dubna 2022 14:00 - 15:00 CEST

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. dubna 2022 13:00 - 14:00 CEST

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Webinář 7. dubna 2022 14:00 - 15:00 CEST

Posouzení zdiva metodou konečných prvků v programu RFEM 6

Posouzení zdiva metodou konečných prvků v programu RFEM 6

Webinář 31. března 2022 14:00 - 15:00 CEST

Výměna dat mezi programy Rhino/Grasshopper a RFEM 6

Výměna dat mezi programy Rhino/Grasshopper a RFEM 6

Webinář 10. března 2022 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem.
Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 200,00 USD