Zobrazení zatížení v prostoru a rovině

Odborný článek

V programu RFEM můžeme modelovat a analyzovat konstrukce ve 3D prostředí. Stálá prostorová vizualizace napomáhá lepšímu pochopení komplexních modelů a znázornění silových toků. Při zpracovávání dokumentace k výpočtu ovšem přepínáme z prostorového do rovinného režimu pro tisk. Uživatel musí popsat přehledně prostorový výpočet konstrukce se všemi nezbytnými charakteristikami na „plochých” stranách papíru pro nezávislého čtenáře.

Často se přitom pro zobrazení zatížení a příslušných výsledků využívá ortogonální pohled na dílčí systémy celé konstrukce. Symboly pro zatížení zakreslené ve 3D režimu lze ovšem při pohledu kolmo na zatížení při chybějícím rozměru stěží rozeznat. Abychom mohli přesto na obrázcích znázornit jednoznačně veškeré informace, nabízí RFEM možnost provést odpovídající úpravy.

Bodové zatížení

V prostorovém pohledu se bodové zatížení zobrazí jako vektor (čára zakončená šipkou) nad vztažným uzlem nebo bodem. Délka vektoru udává kvalitativně velikost a šipka znázorňuje směr zatížení. Při pohledu ve směru osy zatížení se symbol zatížení změní. V tomto případě program zobrazí při pohledu ve směru zatížení pootočený kříž a při pohledu proti směru zatížení kruh se středovým bodem. Pro přesný popis velikosti zatížení můžeme vedle prostorového i rovinného symbolu zakreslit číselnou hodnotu.

Obr. 01 – Různé zobrazení bodového zatížení

Liniové zatížení

V případě liniového zatížení se postupuje podobně jako u bodového zatížení. Zatížení na linie nebo pruty se v prostoru znázorňuje jako skupina vektorů v rámečku (čar se šipkou na konci) nad přiřazenou linií. Délka vektoru udává kvalitativně velikost a šipka znázorňuje směr zatížení. Rámeček okolo vektorů zatížení, který lze vystínovat, má ozřejmit, že se jedná o liniové zatížení.

Při pohledu ve směru osy zatížení se symbol zatížení změní. V tomto případě program zobrazí při pohledu ve směru zatížení pro všechny vektory pootočený kříž a při pohledu proti směru zatížení kruh se středovým bodem. Pro přesný popis velikosti zatížení můžeme vedle složeného symbolu zatížení zakreslit číselnou hodnotu.

Obr. 02 – Různé zobrazení liniového zatížení

Plošné zatížení

Prostorové znázornění plošných zatížení dále rozvíjí úzus používaný pro liniová zatížení. Zatížení na plochy se v prostoru zobrazí jako orámovaná skupina vektorů na hraničních liniích zatížení. Délka vektoru udává kvalitativně velikost a šipka znázorňuje směr zatížení. Rámec okolo vektorů zatížení, který lze vystínovat, má poukázat na vnější okraj plošného zatížení. V souhrnu se jedná o blokové znázornění zatížení.

Při pohledu ve směru zatížení se vektory na obvodu nezobrazí ve tvaru pootočeného kříže ani kruhu se středovým bodem, ale znázorní se jako polygon vymezený liniemi, které spojují hroty šipek vektorů. Lze ho vystínovat nebo vyšrafovat. Pro každou velikost zatížení se přitom obvykle používá jiný typ šrafování. Pro přesný popis velikosti zatížení můžeme na okraji nebo ve středu symbolu zatížení zakreslit číselnou hodnotu.

Obr. 03 - Různé zobrazení plošného zatížení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD