Zohlednění smykové tuhosti pro výpočet průřezu v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

V programu RFEM 6 se smyková tuhost prutů zohledňuje automaticky. Tento předpoklad ovšem vede k jiným výsledkům, než jaké dostanete z ručního výpočtu. Pro ilustraci a názornou ukázku, jak deaktivovat smykovou tuhost pro výpočet průřezu, uvedeme praktický příklad. V našem příkladu použijeme dřevěný nosník o dvou polích, z nichž každé má 4 m se zatížením 1,5 kN/m, jak je znázorněno na obrázku 1.

Nejdříve provedeme ruční výpočet vnitřních sil a posunů pro sledovaný spojitý nosník. Údaje zadáme do známých rovnic pro posouzení nosníků a pro průhyby pro spojitý nosník se dvěma stejnými poli a spojitým zatížením. Průběh vnitřních sil je znázorněn na obrázku 2 a výsledky jsou následující:

Posouvající síla V1 a V4

3qL8=3*1,5*48=2,25 kN

Posouvající síla V2 a V3

5qL8=5*1,5*48=3,75 kN

Ohybový moment M1

9qL2128=9*1,5*42128=1,6875 kNm

Ohybový moment M2

qL28=1,5*428=3 kNm

Maximální průhyb Δmax

Δmax=qL4185EI=1,5*44185*2911,76=0,0007m

Dále provedeme stejný výpočet v programu RFEM 6 a podíváme se na dosažené výsledky na obrázku 3. Jak již bylo zmíněno, rozdíl oproti výsledkům ručního výpočtu je dán automatickým zohledněním smykové tuhosti a zvýšení deformace.

Pokud však máte zájem o získání výsledků bez uvažování smykové tuhosti, v programu RFEM 6 je to také možné, protože pro každý průřez máte možnost nastavit zohlednění smykových tuhostí zvlášť. Pro toto nastavení otevřete příslušný dialog "Upravit průřez", jak je znázorněno na obrázku 4. Vliv smyku závisí na průřezových plochách Ay a Az (obrázek 4).

Tyto průřezové charakteristiky lze zobrazit v tabulkách resp. v zadání pro průřez a v případě potřeby je lze upravit. Kromě toho lze smykovou tuhost deaktivovat (obrázek 5), a tím ji při výpočtu průřezu nezohlednit. V takovém případě budou výsledky získané v programu RFEM 6 (obrázek 6) stejné jako výsledky vypočítané ručně.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Smyková tuhost Pruty Výpočet průřezu

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1496x
  • Aktualizováno 9. května 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 14. června 2023 16:00 - 17:00 CEST

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Webinář 15. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. června 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 22. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 24. května 2023 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR