3344x
001746
8.6.2022

Zohlednění smykové tuhosti pro výpočet průřezu v programu RFEM 6

V našem příspěvku si ukážeme vnitřní síly a posuny spojitého nosníku, které se počítají se smykovou tuhostí i bez ní.

V programu RFEM 6 se smyková tuhost prutů zohledňuje automaticky. Tento předpoklad ovšem vede k jiným výsledkům, než jaké dostanete z ručního výpočtu. Pro ilustraci a názornou ukázku, jak deaktivovat smykovou tuhost pro výpočet průřezu, uvedeme praktický příklad. V našem příkladu použijeme dřevěný nosník o dvou polích, z nichž každé má 4 m se zatížením 1,5 kN/m, jak je znázorněno na obrázku 1.

Nejdříve provedeme ruční výpočet vnitřních sil a posunů pro sledovaný spojitý nosník. Údaje zadáme do známých rovnic pro posouzení nosníků a pro průhyby pro spojitý nosník se dvěma stejnými poli a spojitým zatížením. Průběh vnitřních sil je znázorněn na obrázku 2 a výsledky jsou následující:

Dále provedeme stejný výpočet v programu RFEM 6 a podíváme se na dosažené výsledky na obrázku 3. Jak již bylo zmíněno, rozdíl oproti výsledkům ručního výpočtu je dán automatickým zohledněním smykové tuhosti a zvýšení deformace.

Pokud však máte zájem o získání výsledků bez uvažování smykové tuhosti, v programu RFEM 6 je to také možné, protože pro každý průřez máte možnost nastavit zohlednění smykových tuhostí zvlášť. Pro toto nastavení otevřete příslušný dialog "Upravit průřez", jak je znázorněno na obrázku 4. Vliv smyku závisí na průřezových plochách Ay a Az (obrázek 4).

Tyto průřezové charakteristiky lze zobrazit v tabulkách resp. v zadání pro průřez a v případě potřeby je lze upravit. Kromě toho lze smykovou tuhost deaktivovat (obrázek 5), a tím ji při výpočtu průřezu nezohlednit. V takovém případě budou výsledky získané v programu RFEM 6 (obrázek 6) stejné jako výsledky vypočítané ručně.


Autor

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Odkazy