Automatický proces dimenzování navržené plošné výztuže

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Při automatickém návrhu výztuže plochy se stanoví plošná výztuž, která pokrývá požadované množství výztuže.

Na začátku posouzení železobetonových stropů nebo stěn obvykle přesně nevíte, kolik výztuže je třeba umístit v plochách. Po provedení prvního posouzení se zohledněním předem odhadnuté plochy výztuže nebo základního množství výztuže je druhým krokem přizpůsobení navržené plošné výztuže vypočítané nutné ploše výztuže. Přitom je velmi užitečný výstup výsledků pro nepokrytou oblast výztuže. Plocha výztuže se upraví buď úpravou základní výztuže, nebo uspořádáním přídavné výztuže. Poté se spustí druhý výpočet se zohledněním upravené plochy výztuže a provedou se posouzení. Může se stát, že se v důsledku dodatečně definovaných plošných výztuží vnitřní rameno zmenší a potřebné množství výztuže se opět zvýší. To vyžaduje další úpravu výztuže a posouzení železobetonu je třeba znovu opakovat.

Pomocí funkce automatického návrhu plošné výztuže provádí program sám výše popsané kroky potřebné pro úpravu výztuže. Požadované úpravy množství výztuže se provedou automaticky podle zadání uživatele. Pro pokrytí nutné výztuže lze například vygenerovat stávající základní výztuž nebo automaticky vygenerovat další výztuž na požadovaných místech. Následně si popíšeme vstupní dialog a na příkladech ukážeme možné aplikace.

Zadání návrhových parametrů

V dialogu "Výztuž plochy" najdete pro „automatické posouzení“ v rozbalovacím seznamu pro průměr prutů a vzdálenost výztuže položku „Automaticky...“.

V závislosti na směru výztuže lze použít návrhovou funkci buď pro průměr prutu nebo pro vzdálenost výztuže. Pokud vyberete možnost "Automaticky...", otevře se automaticky vstupní dialog pro další parametry posouzení. Zadávají se zde horní a dolní mezní hodnoty. Volitelně lze také zadat seznam přípustných hodnot. Tímto způsobem lze například u průměrů výztužných prutů zajistit, aby byly použity pouze průměry dostupné od dodavatele.

Kromě toho lze pomocí priority určit pořadí výztuže při návrhové funkci. Během procesu návrhu se při prvním výpočtu použijí všechny výztuže s prioritou 1 a program se snaží pokrýt rozdíl mezi požadovanou a navrženou plochou výztuže (nepokrytou plochu výztuže). Pokud není možné dosáhnout pokrytí rozdílu výztuže se zadanými návrhovými parametry, vloží se maximální možné množství výztuže a výpočet posouzení železobetonu se spustí znovu. Výsledkem je nová „nepokrytá výztuž“. Pokusme se nyní pokrýt zbývající výztuž oblastmi výztuže s návrhovou prioritou 2. Tento proces návrhu probíhá tak dlouho, dokud není výztuž zcela pokryta, nebo dokud není využita nejnižší návrhová priorita. Pomocí návrhové priority je možné omezit množství výztuže.

Příklad použití

Použití automatického návrhu výztuže ploch je předvedeno na desce níže. Úkolem programu je automaticky najít množství výztuže (průměr prutu) pro horní přídavnou výztuž nad vnitřní stěnou a vnitřním sloupem pomocí funkce automatického návrhu. Nad oblastmi podepření se zadá "Volná obdélníková výztuž" a aktivuje se návrhová funkce se zohledněním možných průměrů prutů 8 až 16 mm. Nad vnitřním sloupem se umístí druhá plošná výztuž s návrhovou prioritou 2. Tímto způsobem se v případě potřeby vytvoří odstupňovaná výztuž.

V tabulkách a v grafice se výztuž plochy před spuštěním výpočtu zobrazí s označením "Automaticky...". Tak můžete rychle zjistit, které oblasti výztuže byla návrhová funkce přiřazena.

Po posouzení železobetonu a procesu návrhu se ve výsledkové tabulce "Výztuž plochy" addonu Posouzení železobetonových konstrukcí zobrazí nalezené průměry prutů nebo vzdálenosti výztuže. Nepotřebné směry výztuže jsou ve výsledkové tabulce označeny pomocí "--".

Při grafickém znázornění plošné výztuže jsou v závorkách také plochy výztuže stanovené návrhovým procesem. Také v dialogu Výztuž plochy se zobrazí průměry prutů / vzdálenosti výztuže stanovené v návrhovém procesu. Zde je také možné převzít zjištěné průměry prutů jako vstupní údaje a dokončit proces posouzení plošné výztuže.

Programem stanovené průměry / vzdálenosti výztuže lze také najednou převzít do zadávacích polí pomocí vícenásobného výběru nebo výběrem všech výztuží ploch.

Na následujícím obrázku je graficky znázorněno automaticky navržené množství výztuže. Je zde velmi dobře vidět odstupňovaná výztuž nad vnitřním sloupem.

Shrnutí

Automatické dimenzování navržené plošné výztuže enormně usnadňuje zadání, resp. definování plošné výztuže. Díky této funkci program automaticky stanoví v závislosti na nepokryté ploše výztuže požadované průměry prutů, resp. požadovanou vzdálenost prutů plošné výztuže.

Autor

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer

Vedoucí vývoje produktů pro betonu a péče o zákazníky

Ing. Meierhofer vede vývoj programů pro betonové konstrukce a podporuje tým péče o zákazníky při dotazech týkajících se posouzení konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu.

Klíčová slova

Výztuž plochy Výztuž Posouzení Deska Dimenzování

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 846x
  • Aktualizováno 12. září 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR