Účinná pevnost v tahu v souvislosti se stanovením minimální výztuže podle EN 1992-1-1, čl. 7.3.2

Odborný článek

Při výpočtu minimální výztuže pro mezní stav použitelnosti podle čl. 7.3.2 má účinná pevnost v tahu fct,eff podstatný vliv na stanovené množství výztuže. Tento příspěvek podává přehled o výpočtu účinné pevnosti v tahu fct,eff a možnostech zadání v modulu RF-CONCRETE.

Závislost na typu vynuceného namáhání

Pro určení účinné pevnosti v tahu fct, eff je třeba stanovit, zda se má zohlednit rané nebo také pozdější vynucené přetvoření.

Rané vynucené přetvoření je vyvoláno například únikem hydratačního tepla.

Pozdější vynucené přetvoření vzniká například v důsledku namáhání teplotou. O pozdější vynucené přetvoření se jedná tehdy, pokud beton dosáhl pevnosti stanovené normou.

Pokud se zohledňuje pouze rané vynucené přetvoření a nejsou stanoveny žádné další údaje ohledně pevnosti v tahu, pak lze účinnou pevnost mladého betonu v tahu podle [1] uvažovat následovně:

  • Po 3 dnech (zjednodušeně pro štíhlé konstrukční prvky h ≤ 0,30 m)
    fct,eff ≈ 0,65 fctm
  • Po 5 dnech (zjednodušeně pro středně štíhlé konstrukční prvky)
    fct,eff ≈ 0,75 fctm
  • Po 7 dnech (zjednodušeně pro masivní konstrukční prvky h > 0,80 m)
    fct,eff ≈ 0,85 fctm

Údaje platí pro běžný beton s průměrným vývojem pevnosti (N).

Průměrná pevnost v tahu v čase

Ze vztahu (3.4) normy EN 1992-1-1, čl. 3.1.2 (5) lze stanovit pevnost v tahu v závislosti na stáří betonu. Pomocí tohoto výrazu lze pro vývoj pevnosti stanovit následující funkce:

Obr. 01 - Vývoj pevnosti fct,eff v závislosti na součiniteli βcc

Obr. 02 - Logaritmické zobrazení součinitele βcc

Pomalu a rychle tuhnoucí beton

U pomalu (L) nebo rychle (R) tuhnoucího betonu se hodnota pevnosti v tahu musí snížit, respektive zvýšit o 0,15 fctm.

Zadání v programu

V přídavném modulu RF-CONCRETE lze ve vstupních údajích účinnou pevnost v tahu faktorizovat:

Obr. 03 - Zadání součinitele pro snížení fct,eff,As,min

U pomalu tuhnoucího betonu lze pevnost v tahu, respektive minimální výztuž As,min redukovat na 0,85 As,min  označením příslušného políčka.

Obr. 04 - Zaškrtávací políčko pro pomalu tuhnoucí beton

Poznámka

Stanovení účinné pevnosti v tahu má značný vliv na výslednou minimální výztuž, protože ji může přímo snížit. Je proto vhodné zvážit, zda se má zohlednit pouze rané vynucené přetvoření. Zjednodušený postup jako v DIN 1045-1, kdy lze účinnou pevnost v tahu snížit obecně na 50%, se v Eurokódu neuvádí.

Klíčová slova

pevnost v tahu vznik první trhliny vynucené namáhání vynucené přetvoření

Literatura

[1]   Fingerloos, F.; Hegger, J.; Zilch, K.: Eurocode 2 für Deutschland - Kommentierte Fassung, 2., überarbeitete Auflage. Berlin: Beuth, 2016

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD