Zadání šířky žeber pro průvlaky na příkladu nosníku o dvou polích

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Pro správné posouzení průvlaku nebo deskového nosníku v programu RFEM 6 a v addonu 'Posouzení železobetonových konstrukcí' je rozhodující stanovení 'šířky desek' u žeber. V tomto článku se zabýváme možnostmi pro zadání nosníku o dvou polích a výpočtem rozměrů desek podle EN 1992-1-1.

Vstupy pro stanovení šířky desek pro pruty typu žebro podle vzorců z Eurokódu 2

Popis v Eurokódu 2

Podle [1], 5.3.2.1 (2) se má spolupůsobící šířka desky obvykle stanovit ze vzdálenosti l0 mezi nulovými body momentu. To znamená, že délky segmentů by měly vycházet z nulových bodů momentů systému.

U prostého nosníku s kloubovými podporami je zadání poměrně snadné, protože délka prutu je shodná s délkou segmentu.

Příklad 'Nosník o dvou polích'

V tomto příkladu popíšeme zadání pro nosník o dvou polích, pro který je potřeba v zadávacím dialogu žebra 'Upravit prut' přesně zadat informace o referenční délce l0 podle [1], obrázku 5.2.

Z obrázku 5.2 z [1] vyplývají pro jednotlivá pole li spojitého nosníku následující referenční délky l0, které jsou popsány v rozhraní programu pomocí lref:

V tomto příspěvku se budeme zabývat zadáním pro prut typu žebro o dvou polích. Rozměry modelu v programu RFEM jsou následující:

V článku budou popsány dva různé způsoby zadání.

  • Model skládající se ze dvou prutů typu žebro
  • Model se spojitým prutem a uzlem typu 'Na linii'

Model skládající se ze dvou prutů typu žebro

U tohoto systému je třeba zadat referenční délky pomocí okrajového pole l1 podle [1], obrázku 5.2. To znamená, že první 'segment' má referenční délku 85 % délky prutu prvního pole. Při zadávání žebra v záložce 'Žebro' tedy zadáme délku prvního segmentu následovně:

Pro stanovení délky druhého segmentu l0 nad sloupem jsou zapotřebí délky l1 a l2 obou polí sousedících se sloupem (viz obrázek 5.2 v [1]). To však program RFEM 6 nemůže u tohoto typu zadání (standardní uzel nad sloupem) určit automaticky. Pro zadání v programu RFEM to znamená, že pro druhý segment je třeba změnit 'Typ zadání' na 'Uživatelské zadání' a délku segmentu zadat ručně. V tomto příkladu je třeba zadat délku l0 = 0,15*(5,00 m + 5,00 m) = 1,50 m.

Zadání pro první prut nosníku typu žebro o dvou polích je nyní třeba zopakovat pro druhý prut. Je však třeba dbát na to, aby zadání segmentů bylo odpovídajícím způsobem obráceno a že uživatelsky zadaný segment s lref = 1,50 m musí být zadán před segmentem s lref = 4,25 m.

Model se spojitým prutem a uzlem typu 'Na linii'

Jak je vidět v předchozím textu, pokud se nosník o dvou polích skládá ze dvou jednotlivých prutů, je zadání délek segmentů pro stanovení šířek desky poměrně složité.

V programu RFEM 6 proto můžeme zadat nosník o dvou nebo více polích pomocí jednoho prutu. V takovém případě se v místě, kde je sloup připojen k nosníku, zadá uzel typu 'Na linii', takže se již nosník nemusí dělit na jednotlivé pruty.

Vzhledem k tomu, že pro nosník je nyní třeba nastavit pouze jeden prut, je zadání všech segmentů pro stanovení šířky desky žebra jednodušší.

V tomto případě stačí v prvním sloupci 'Pořadnice' zadat délku příslušného segmentu. Standardně se to provádí pomocí procentuálního zadání. U tohoto nosníku o dvou polích tak můžeme předpokládat a zadat nulový moment podle [1], obrázku 5.2, v 42,5 % a 57,5 % délky prutu.

Procentuální hodnoty v tomto případě vyplývají z uvažování nosníku o dvou polích. U spojitých nosníků s jiným počtem polí je třeba tato procenta odpovídajícím způsobem upravit.

Porovnání obou variant zadání

V závislosti na tom, jak byl model zadán nebo generován prostřednictvím rozhraní BIM, lze použít obě varianty zadání. První varianta zadání spojitého nosníku pomocí jednotlivých prutů odpovídá spíše klasickému zadání, které je dosud známé z programu RFEM 5. Zde je však zadání délek segmentů, jak je popsáno v tomto příkladu, poněkud složitější. Pokud je to možné, měli bychom proto zadávat žebra jako spojité nosníky pomocí uzlů typu 'Na linii'. Tím se za prvé zjednoduší zadávání délek žeber a za druhé lze výztuž pro průvlak nebo T-nosník realizovat na jednom prutu. Zadání sady prutů pro jednotné zadání výztuže by v tomto případě také nebylo potřeba.

Účinné šířky žeber jsou však stejné.

Omezení šířek b-y,max a b+y,max

Pokud je v žebrové desce zadáno několik rovnoběžných průvlaků, je možné, že se vypočtená hodnota šířky desky jednotlivých žeber "překryje". Aby se tomu zabránilo, lze podle [1], obrázku 5.3 a na základě šířky bi definovat mezní hodnoty b-y,max a b+y,max. V tomto příkladu - viz předchozí obrázky - byly tyto hodnoty zadány jako 2,50 m.

Klíčová slova

Žebro Průvlak Deskový nosník Spolupůsobící šířka Deska Stojina Rozpětí nosníku Účinné rozpětí nosníků Šířka desky

Literatura

[1]   Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1‑1: General rules and rules for buildings; EN 1992‑1‑1:2004 + AC:2010

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1171x
  • Aktualizováno 25. října 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 28. února 2024 9:00 - 11:30 CET

Přípoje s kruhovými dutými průřezy v programu RFEM 6

Spoje s kruhovými dutými profily v programu RFEM 6

Webinář 29. února 2024 14:00 - 15:00 CET

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. března 2024 9:00 - 11:30 CEST

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Pokročilá statická analýza s Python API v programu RFEM 6

Webinář 26. března 2024 14:00 - 15:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR
RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR